5/11/2019

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑ-Carta a los Gálatas 3:23-29: ¿Pablo como rabino o como un idolatra?
[en la versión antigua de Marción no existe del verso 23 al 25]
προ του δε ελθιν τη
πιϲτιν ϋπο νομο
εφρουρουμεθα ϲυν
κλιομενοι ειϲ τη
μελλουϲαν πιϲτι
αποκαλυφθηναι
עַדלָא דֵּין תּאִתֵא הַימָנוּתָא נָמוּסָא נָטַר הוָא לַן כַּד חבִישִׁינַן להַימָנוּתָא דַּעתִידָא הוָת למֵתגּלָיוּ
3:23 Pero antes de que llegara la pistin (fe gnóstica), fuimos vigilados bajo la Torah, callados por la pisti (fe-gnóstica) que debía ser revelada.

ωϲτε ο νομοϲ παι
δαγωγοϲ ημων γε
γονεν ειϲ χν ϊνα
εκ πιϲτεωϲ δικαι
נָמוּסָא הָכִיל תָּראָא הוָא לַן לוָת משִׁיחָא דּמֵן הַימָנוּתָא נֵזדַּדַּק
(וּבְכֵן הַתּוֹרָה הָיְתָה אֹמֶנֶת אוֹתָנוּ לַמָּשִׁיחַ לְמַעַן נִצְדַּק בָּאֱמוּנָה)
3:24  Entonces, entonces, la Torah fue nuestra pedagoga de XhrestUs (el bueno), para que podamos ser justificados por la pisteos (fe gnóstica);

ωθωμεν ελθου
ϲηϲ δε τηϲ πιϲτε
ωϲ ουκετι ϋπο παι
δαγωγον εϲμεν
כַּד אֵתָת דֵּין הַימָנוּתָא לָא הוַין תּחֵית תָּראֵא
3:25 Pero ahora, con la venida de la piste (fe gnóstica), ya no estamos bajo ningún pedagogo (ó bajo la Torah).


παντεϲ γαρ ϋϊοι οι
θυ εϲτε δια τηϲ πιϲτε
ωϲ εν χω ιυ
כֻּלכוּן גֵּיר בּנַיָא אַנתּוּן דַּאלָהָא בּהַימָנוּתָא דּיֵשׁוּ משִׁיחָא
3:26  Pues todos vosotros sois Hijos (divinos) de Dios,
por la piste (fe-gnóstica), dentro del ámbito de XhrestOs (el bueno) IeshU.
3:26b (versión de Marción: Por todos vosotros sois Hijos (divinos) del dios [Barbelo] por la pistis.) 
[en la versión antigua de Marción no existe del verso 27 al 29]
οϲοι γαρ ειϲ χν εβα
πτιϲθητε χν ενεδυ
אַילֵין גֵּיר דּבַמשִׁיחָא עמַדּתּוּן לַמשִׁיחָא לבֵשׁתּוּן
3:27  Porque cuantos fuisteis bautizados
para pertenecer a XhrestUs (el bueno)
fuisteis revestidos de XhrestUs (el bueno):


ϲαϲθε ουκ ενι ϊου
δαιοϲ ουδε ελλην
ουκ ενι δουλοϲ ου
δε ελευθεροϲ ου
κ ενι αρρεν και θη
λυ απαντεϲ γαρ ϋ
μειϲ εϲτε εν χυ ιυ
לַיתּ יִהוּדָיָא ולָא אַרמָיָא לַיתּ עַבדָּא ולָא בַּר חאִרֵא לַיתּ דֵּכרָא ולָא נֵקבּתָא כֻּלכוּן גֵּיר חַד אַנתּוּן בּיֵשׁוּע משִׁיחָא
3:28  ya no hay judío ni griego armaya’: idolatra),
ya no hay esclavo ni libre,
ya no hay varón ni mujer,
pues todos vosotros sois uno
dentro del ámbito de XhrestOs (el bueno) IeshU.


ει δε ϋμειϲ χυ αρα
του αβρααμ ϲπερ
μα εϲτε κατα επαγ
γελιαν κληρονομοι
וֵאן דַּמשִׁיחָא אנתּוּן מֵכִּיל זַרעֵה אַנתּוּן דַּאברָהָם ויָרתֵּא בּמוּלכָּנָא
3:29  Y si es verdad que pertenecéis a XhrestOs (el bueno), sois, entonces, la descendencia de Abra’am, los herederos conforme a la promesa.
Comentario:
3.23-29: Hijos de Dios por la fe. El texto del Codex Sinaiticus resalta la palabra ‘ϋϊοι’ (Hijos) de forma que quisiera dar a entender como si fueran una especie de entidad divina y no como un sinónimo de la palabra creyentes comunes. En el culto gnóstico iniciado por Pablo la designación de ϋϊοι es el equivalente al creyente iniciado en el gnosticismo, casi al nivel del mismo Yeshu, tal como se relata en el texto gnóstico de Pistis Sofia. (Timothy Freke & Peter Gandy, The Secret of the Original Christians, Three Rivers Press, EEUU, 2001, p. 24)


3:24-25: pedagogo, y un esclavo del hogar encargado de mantener a los hijos (divinos) fuera de problemas y escoltarlos fuera de la casa. Pablo al llamar a la Torah como una pedagoga indican su papel temporal y la inmadurez de sus pupilos, es decir de la nación de Israel, el pueblo judío. Nuevamente Pablo considera la inferioridad de la Torah así como degrada al pueblo judío, este es el verdadero antisemita de Pablo de Tarso.


3:27: ‘Porque cuantos fuisteis bautizados para pertenecer a XristU…’  Los “judíos” mesiánicos ven en esto un paralelismo con la práctica de la tevilah, la inmersión de los conversos al judaísmo (ver. Sifre sobre Bemidbar 14:14), tal como se lee en el Talmud Bavli Yebamot 46a:
ב תנו רבנן [שנו חכמים]: גר שמל ולא טבל לשם גירות, ר' אליעזר אומר: הרי זה גר, שכן מצינו באבותינו אחרי יציאת מצרים שמלו ולא טבלו. טבל ולא מל, ר' יהושע אומר: הרי זה גר, שכן מצינו באמהות באותו דור שטבלו ולא מלו. וחכמים אומרים: בין טבל ולא מל, בין מל ולא טבל — אין הוא נעשה גר עד שימול ויטבול.
Los sabios enseñaron en una baraita: con respecto a un ger (converso) que fue circuncidado pero no se sumergió, el R’ Eliezer dice que esto es un converso, como lo encontramos con nuestros antepasados después del éxodo de Mitzraim que fueron circuncidados pero no fueron sumergidos. Con respecto a uno que se sumergió pero no fue circuncidado, el R’ Yehoshua dice que esto es un converso, ya que encontramos con nuestras madres que estaban inmersas pero no fueron circuncidadas. Y los rabinos dicen: si se sumergió pero no fue circuncidado o si fue circuncidado pero no sumergió, no es un converso hasta que es circuncidado y se sumerge.
Sin embargo tal referencia no es segura ya que en los textos pre-rabínicos, por lo que hay mucho debate sobre si el bautismo cristiano de conversos se deriva de la práctica judía. (Ver. José Montserrat Torrents, La Sinagoga Cristiana, el gran conflicto religioso del siglo I, Muchnik Editores, España, 1989, pp. 49; 114; 137-138; 155-158)
Por otra parte, en el bautismo cristiano, el converso, el mumar, es sumergido "en" o "en el nombre de" XristO (Mt 28:19; Hechos 8.16; 19.3.5; Rom 6.3; 1 Cor 1: 13.15); el ritual de conversión judío no se tiene que sumergir en el nombre de alguien tal como se menciona en el Talmud Bavli masejet Yebamot 46a:
כי האי [כמו זה] המעשה שמנימין עבדיה [עבדו] של רב אשי בעא לאטבולי [היה צריך להטביל אותו], מסריה ניהלייהו [מסר אותו להם]לרבינא ולרב אחא בריה [בנו] של רבא, אמר להו [להם]: חזו, דמינייכו קבעית ליה [ראו, שמכם אני תובע אותו], שאתם צריכים לדאוג שתעשו זאת כראוי, ושלא תגרמו לי נזק. רמו ליה ארויסא בצואריה [שמו לו כעין רסן בצווארו], ובזמן שירד לטבול ארפו ליה וצמצמו ליה [הירפו אותו ואחר כך מתחו אותו].
El versículo 27 ha sugerido a los eruditos que v. 28 es una fórmula bautismal, totalmente ajena al judaísmo. El más misterioso y sagrado de todos los rituales gnósticos puede haber jugado con esta percepción de Dios como "dualidad que busca la unidad". El Evangelio de Felipe (que en su totalidad podría leerse como un comentario sobre el ritual gnóstico) relata que el Yeshu estableció cinco grandes sacramentos o misterios:
"un bautismo y un crisma, una eucaristía, una redención y una cámara nupcial".  -Evangelio de Felipe, 67.27; Cf. El Testimonio de la Verdad, 69:22-24; 414.
Además, la referencia al bautismo se sostiene para mostrar que este rito ahora se convirtió en el rito de entrada a la nueva religión cristiana, ocupando el lugar que ocupa la circuncisión en el religión judía. (Hyam Maccoby, p. 124.) Para la religión gnóstica practicada por Pablo como por sus primeros discipulos no-judíos, los gnósticos, aquel bautismo, era además de un ritual de sumergirse en agua y pronunciar el nombre de Yeshu, el Pater, y el Pna (pneuma), era aceptar o buscar la iluminación gnóstica de tal religión, por ello el creyente gnóstico decía:
"esto, por lo tanto, es el verdadero testimonio: cuando el hombre se conoce a sí mismo y Dios, que está por encima de la verdad, será salvo"
-El Testimonio de la Verdad 69:18: 411.
Sólo aquellos que vengan a reconocer que han estado viviendo en la ignorancia, y aprenda a liberarse descubriendo quiénes son, experimente la iluminación como una nueva vida, como "la resurrección". Los rituales físicos como el bautismo se vuelven irrelevantes, ya que:
"el bautismo de la verdad es otra cosa; es por la renunciación de [el] mundo que se encuentra".
-El Testimonio de la Verdad, 69:22-24; 414.
Pero a los cristianos ortodoxos, a finales del segundo siglo, había comenzado a establecer criterios objetivos para la membresía de la iglesia. Quien confesó el credo, aceptó el ritual del bautismo, participó en la adoración y obedeció, el clero fue aceptado como un compañero cristiano. (Elaine Pagels, The Gnostics Gospels, Vintage Books, EEUU, p. 104) Es aquí, donde podemos ver que Pablo no dio continuidad a una variante de la apostasía de Yeshu y el bautismo que practico con Yojanan HaMatbil, Petros u otros de la primera comunidad de meshumadim, tal bautismo el cual era en preparación para el gran evento del reino romano-mesiánico, en este caso para ser inaugurado por la reaparición de Yeshu, que se espera en el próximo futuro.  (Hyam Maccoby, p. 126.)


3:28:  “...ya no hay judío ni griego (ó armaya’: idolatra), ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer,  pues todos vosotros sois uno dentro del ámbito de XristO IeshU…” La ley en general, y la circuncisión en particular, mantienen distinciones sociales. Según Diógenes Laercio, un historiador del siglo II, Sócrates (o algún otro sabio griego) dijo que tenía tres bendiciones: "Nací ser un ser humano y no una bestia, un hombre y una mujer, un griego y no un bárbaro" (ver Fil., 1.33). Según el Talmud Bavli masejet Berajot
Según la Tosefta Berakhot 6:23' dice R’ Judah dice que un hombre está obligado a recitar todos los días: "
... שלש ברכות צריך לברך בכל יום ברוך שלא עשני גוי ברוך שלא עשני אשה [ברוך] שלא עשני בור. גוי (ישעיהו מ) כל הגוים כאין נגדו אשה אין אשה חייבת במצות בור שאין ירא חטא ולא עם הארץ חסיד משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שאמר לעבדו לבשל לו תבשיל הוא לא בשל לו תבשיל מימיו סוף שמקדיח את התבשיל ומקניט את רבו לחפות לו חלוק והוא לא חיפת לו חלוק מימיו סוף שמלכלך את החלוק ומקניט את רבו.
Una persona está obligada a decir [las siguientes] tres berajot (bendiciones) todos los días: Baruj [Ata Hashem Eloheinu Melech Haolam] Shelo Asani Goy (Bendito eres Hashem, nuestro Dios, Rey del mundo, que no me has hecho gentil), Baruj [Ata Hashem Eloheinu Melech Haolam] Shelo Asani Isha (Bendito seas Hashem, nuestro Dios, Rey del mundo, por no hacerme mujer), Baruj [Ata Hashem Eloheinu Melech Haolam] Shelo Asani Bur (Bienaventurado eres Hashem, nuestro Dios, Rey del mundo, por no hacerme patan). [La razón para decir una beraja para no convertirlo en un gentil es porque dice 'Todas las naciones no son nada para Él. Los considera vacíos y vacíos. (Yeshayah 40:17) [La razón para decir que una beraja ‘no le hizo mujer’] es porque las mujeres no están obligadas a cumplir las mitzvot (mandamientos) ". [La razón para decir que una beraja no lo ha hecho] es porque no lo teme el pecado. Han dicho una parábola a lo que es similar. [Es similar] a un rey de carne y hueso que le dijo a su sirviente que le cocinara [algo] de comida, pero él (es decir, el sirviente) nunca ha cocinado comida en su vida. Al final arruina la comida y enoja a su amo. [O el rey le dijo al sirviente] que le pusiera una túnica, pero él (es decir, el sirviente) nunca había puesto una túnica en su vida. Al final, [hace] que la túnica se ensucie y enoja a su amo.
Ya en masejet Menajot 43b-44a sustituye a "esclavo" por "bruto", y estas tres bendiciones separadas- "Bendito sea Dios que no me ha hecho gentil. . . el esclavo . . Una mujer "- todavía aparece en el libro de oraciones ortodoxas:
מסופר, רב אחא בר יעקב שמעיה לבריה דהוה קא [שמע את בנו שהיה] מברך "שלא עשאני בור"כדברי הברייתא, אמר ליה [לו]: כולי האי נמי [כל כך גם כן] אתה מברך? כלומר, אין זה מן הראוי לזלזל בכבוד ישראל אף כשהם בורים. אמר ליה [לו]:ואלא מאי [מה] מברך כדי להשלים את מנין הברכות? אמר לו: "שלא עשאני עבד". שאל אותו:היינו [הרי זה] בדיוק כמו הברכה "שלא עשאניאשה", שעל שניהם מוטל שיעבוד! השיב לו: עבד
Rav Aja bar Ya'akov escuchó a su hijo recitar la bendición: quien no me hizo un bruto. Rav Aja bar Ya'akov le dijo: ¿De hecho es apropiado ir tan lejos recitando bendiciones? El hijo de Rav Aja bar Ya'akov le dijo: Más bien, ¿qué bendición debería recitar uno ? Si dices que debes recitar: quien no me hizo esclavo, es lo mismo que mujer; ¿Por qué debería uno recitar dos bendiciones sobre el mismo asunto? Rav Aja bar Ya'akov respondió: Sin embargo, un esclavo
En el siglo catorce de España, surgió la costumbre de que las mujeres recitaran "quien me hizo según su voluntad" en lugar de simplemente saltarse "quien no me hizo mujer", y esta costumbre todavía se sigue en los círculos ortodoxos. Algunos movimientos judíos los eliminaron por completo, o convirtieron con las palabras lo negativo en positivo: "Bendito sea Dios que me ha hecho israelita (o judío). . . y persona libre... " Cuando Pablo dice ‘ ya no hay varón ni mujer,  pues todos vosotros sois uno dentro del ámbito de XristO IeshU’ trató de implementar un nuevo orden, con ello, incluso se ve reflejado en el Talmud en el discurso de un filósofo cristiano quien utilizó tal enseñanza para tratar de persuadir tanto a Raban Gamliel como Ima Shalom tal como se lee en masejet Shabat 116 a-b:
אמר רבי ישמעאל קל וחומר ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים הללו שמטילין קנאה ואיבה ותחרות בין ישראל לאביהן שבשמים על אחת כמה וכמה ועליהם אמר דוד הלא משנאיך ה׳ אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי וכשם שאין מצילין אותן מפני הדליקה כך אין מצילין אותן לא מן המפולת ולא מן המים ולא מדבר המאבדן
El rabino Yishmael dijo: El hecho de que los nombres de Dios en los rollos de los herejes pueden ser quemados puede derivarse a través de una inferencia a fortiori : Al igual que para hacer las paces entre un esposo y su esposa, la Toráh dice: Mi nombre fue escrito en la santidad se borrará en el agua en el marco de la prueba de la sota; éstos, los herejes, que imponen los celos, el odio y el conflicto entre el pueblo judío y su Padre Celestial, tanto más que es apropiado borrar los nombres de Dios a causa de ellos. Y con respecto a los herejes, David dijo: “Porque odio a los que te odian, a Dios, y peleo a los que se levantan contra ti. Los odio con el mayor odio, se han convertido en enemigos para mí (Salmos 139: 21–22). Y así como ellos, los rollos de herejes, no son rescatados del fuego, tampoco son rescatados de un desprendimiento de rocas, ni del agua, ni de ninguna otra materia que los destruya.
בעי מיניה [שאל ממנו] יוסף בר חנין מר' אבהו שאלה זו: הני ספרי דבי [אותם ספרים של בית] אבידן, שהיו בבית זה גם ספרי קודש יהודיים, ובו היו נועדים לוויכוחים ולדיונים בעניני אמונה, האם מצילין אותן מפני הדליקה או אין מצילין? ולא ענה ר' אבהו תשובה ברורה, אלא אין ולאו ורפיא בידיה [כן ולא, ורופף בידו הדבר]. רב לא אזיל לבי [היה הולך לבחית] אבידן לשיחה, וכל שכן לבי נצרפי(מקום מקדש־האש הפרסי). שמואל לבי נצרפי לא אזיל [הלך], לבי[לבית] אבידן אזיל [היה הולך]. אמרו ליה [לו] חכמי הגויים לרבא: מאי טעמא לא אתית לבי [מדוע אינך בא לבית] אבידן? השתמט מהם בתירוץ ואמר להו [להם]: דיקלא פלניא איכא באורחא, וקשי לי[דקל מסויים עומד בדרך, וקשה עלי הדרך בגללו]. אמרו לו: ניעקריה[נעקרנו]. אמר להם: אם כן, דוכתיה קשי לי [מקומו, הגומה שתיווצרקשה עלי]. מר בר יוסף אמר: אנא מינייהו אנא, ולא מסתפינא מינייהו [אני מהם אני, שאני בידידות עמם, ואיני חושש מהם], ואף על פי כן, זימנא חדא אזיל, בעו לסכוניה [פעם אחת הלך והתווכח אתם, ורצו לסכן אותו, את חייו]. ר' מאיר קרי ליה היה קורא לספר הדת הנוצרית (האוונגליון) אוון (רשע, או אסון) גליון, ר' יוחנן הוה קרי ליה [היה קורא להם] עוון גליון.
Yosef bar Janin planteó un dilema antes rabino Abahu: Con respecto a estos libros de la casa de Abidán (perdición), ¿se permite que uno de ellos (de los rollos se) rescaten del fuego o qué no rescate a ellos? Había textos sagrados judíos en esa casa, que se usaban en debates y discusiones sobre asuntos de fe. El rabino Abahu no le dio una respuesta clara, pero dijo que sí y no, y que el asunto era incierto para él. Rav no iría a la casa de Abidan para conversar, y mucho más para no ir a la casa de Nitzrefei, el templo del fuego persa. Shmuel, a la casa de Nitzrefei no fue,pero a la casa de Abidan fue. Los eruditos gentiles le dijeron a Rava: ¿Por qué no viniste a la casa de Abidan? Eludió su pregunta con una excusa y les dijo: Hay una cierta palmera en el camino, y eso me dificulta el camino. Le dijeron: Lo arrancaremos. Él les dijo: Sin embargo, el hoyo resultante en su lugar será difícil para mí. Mar bar Yosef dijo: Soy uno de ellos, somos amigos y no les temo. Aún así, una vez él fue y discutió con ellos y buscaron poner en peligro su vida. El rabino Meir llamaría la escritura cristiana, el Evangelion, el folio malvado [aven gilyon]; El rabino Yojanan lo llamó el folio pecaminoso [avon gilyon].
מסופר: אימא שלום דביתהו [אשתו] של ר' אליעזר אחתיה[אחותו] של רבן גמליאל הואי [היתה]. הוה ההוא פילוסופא בשבבותיה [היה פילוסוף אחד נוצרי בשכנותם]
La Gemara relata: Ima Shalom, la esposa del rabino Eliezer, era la hermana de Raban Gamliel. Había un filósofo cristiano [ pilosofa ] en su barrio.
הוה שקיל שמא דלא מקבל שוחדא [שהוציא שם על עצמו שאיננו מקבל שוחד]. בעו לאחוכי ביה [רצו לצחק בו] ולגלות את טיבו האמיתי.אעיילא ליה שרגא דדהבא, ואזול לקמיה [הכניסה לו בסתר מנורה של זהב, ובאו לפניו] היא ואחיה, כאילו על מנת להתדיין. אמרה ליה[לו] לאותו פילוסוף: בעינא דניפלגי [רוצה אני שיחלקו] לי בנכסי דבי נשי [בירושת נכסי אבותי]. אמר להו [להם]: פלוגו [חלוקו]. אמר ליה[לו] רבן גמליאל: כתיב לן [כתוב לנו] בתורה: במקום שיש ברא [בן],ברתא [הבת] לא תירות [תירש]. אמר ליה [לו] הפילוסוף: מן יומא דגליתון מארעכון, איתנטלית אורייתא [מיום שגליתם מארצכם, ניטלה תורת] משה ואיתיהיבת [וניתן] עוון גליון (אוונגליון), וכתיב ביה[וכתוב בו]: ברא וברתא כחדא ירתון [הבן והבת ירשו כאחת].
quien difundió sobre sí mismo la reputación de que no acepta sobornos. Querían burlarse de él y revelar su verdadera naturaleza. En privado le dio una lámpara de oro, y ella y su hermano se le acercaron , acercándose a él como si estuvieran buscando un juicio. Ella le dijo al filósofo: quiero compartir la herencia del patrimonio de mi padre. Les dijo: Divídelo. Raban Gamliel le dijo: Está escrito en nuestra Toráh: Donde hay un hijo, la hija no hereda-ברא ברתא לא תירות’. El filósofo Le dijo: Desde el día en que te exiliaron de tu tierra, la Toráh de Moisés fue quitada y el avon-gilaion fue entregado en su lugar. Está escrito en el avon gilaion: un hijo y una hija heredarán por igual.
למחר הדר עייל ליה איהו חמרא לובא [למחר הכניס לו הוא, רבן גמליאל, לפילוסוף חמור לובי]. אחר כך באו לפניו שוב להתדיין. אמר להו [להם]: שפילית לסיפיה [עיינתי בסופו] של עוון גליון, וכתיב ביה[וכתוב בו]: אנא לא למיפחת מן אורייתא [לפחות מתורת]משה אתיתי [באתי], [ולא] לאוספי על אורייתא דמשה אתיתי , וכתיב ביה [וכתוב בה, בתורה]: במקום שיש ברא [בן] — ברתא[הבת] לא תירות [תירש]. אמרה ליה [לו]: נהור נהוריך כשרגא[יאיר אורך כמנורה] לרמז לו על המנורה שנתנה. אמר ליה [לו] רבן גמליאל: אתא חמרא ובטש לשרגא [בא החמור ובעט במנורה]וממילא נתגלה כל אותו מעשה.
Al día siguiente, Raban Gamliel trajo al filósofo un burro libio. Después, Raban Gamliel y su hermana comparecieron ante el filósofo para un juicio. Él les dijo: Avancé hasta el final del avon-gilayon , y está escrito: Yo, no he venido a restar de la Toráh de Mosheh, y [no] he venido para agregar a la Toráh de Mosheh. (Mateo 5:17) Y está escrito allí: En una situación donde hay un hijo, la hija no hereda. Ella le dijo: Que tu luz brille como una lámpara, aludiendo a la lámpara que le había dado. Raban Gamliel le dijo: El burro vino y pateó la lámpara, es decir, que el asno libio, como soborno, prevaleció sobre la lámpara de oro.
Cuando Ima’ Shalom soborno al filosofí (notzri) con la lámpara esté dió juicio favorable a ella conforme al Evangelio Paulino en el cual se lee:
No hay ihudaya (judío) y no hay armaya’ (Aku”m – idolatra)*, ni esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos ustedes no son más que uno en Yeshu Mshija’.
לַיתּ יִהוּדָיָא ולָא אַרמָיָא לַיתּ עַבדָּא ולָא בַּר חאִרֵא לַיתּ דֵּכרָא ולָא נֵקבּתָא כֻּלכוּן גֵּיר חַד אַנתּוּן בּיֵשׁוּ משִׁיחָא
ܠܰܝܬ݁ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܪܡܳܝܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܪ ܚܺܐܪܶܐ ܠܰܝܬ݁ ܕ݁ܶܟ݂ܪܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܩܒ݁ܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܚܰܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
-Epístola de Gálatas en arameo 3:28.


* Aku"m: Ovdei kokabim uMazalot - Siervo de estrellas y constelaciones; idolatra, esta palabra también la encontramos en literatura apócrifa en la cual el mismo Pablo de Tars"u se identifica como un armaya', un idolatra, tal como se lee en el Tathbit folio 70b se lee:

وَقَدْقَالَ بُولس فِي الْكِتَابِ الَّذِي يُسَمُّونَهُ السَليحَ (أي كتاب رسائل بولس): «أَنَا قُلْتُ هُمْ إِلَى كُم تُهْودُونَ النَّاسَ». وَقَالَ فِي السّليحِينَ «كُتُ مَعَ الْيَهُودِي يَهُودِيًا ، وَمَعَ الرُّومِي رُومِيًّا، وَمَعَ الأَرمَانِي أَرَمَا يا» ، والأَرمَانِي مَنْ يَعْبُدُ الكَوَاكِبُ والأَوْثَانَ".

וְאָמַר פָּאוּלוּס בַּסֵּפֶר הַנִּקְרָא הַשָּׁלִיחַ (סְפַר אִגְּרוֹת פָּאוּלוּס): "אָמַרְתִּי לָכֶם לֹא לְהַגָּיֵר אֶת הָעַמִּים". וְאָמַר בַּשָּׁלִיחִים: "הָיִיתִי עִם הַיְּהוּדִים כְּיַהוּדִי, וְעִם הָרוֹמִים כְּרוֹמִי, וְעִם הָאַרְמָאיִם כְּאַרְמָאי", וְהָאַרְמָאִים הֵם עוֹבְדֵי הַכּוֹכָבִים וְהָעֲצַבִּים.


Pablo declaró, en un libro que llaman El Apóstol (al-Salij), “Yo les he dicho, ¿hasta cuándo haréis judíos al pueblo?” Pablo declaró en Los Apóstoles: “Con el judío yo era judío, con el romano un romano, con el arama'i era un arama'i." El arama'i es aquel que adora los planetas y los ídolos.

Cfr. Gabriel Said Reynolds & Samir Khalil Samir. (2010). Abd al-Jabbar, Critique of Christian Origins. USA: B.Y.U.P. III:37-38, p.90.

Lo cual corresponde a la Epístola de I Corintios 9: 20:21:
Me convertí en judío para los judíos, para ganar a los judíos. Para los que están bajo la Torá (Oraitha), fui como uno bajo la Toráh (aunque yo mismo no estoy bajo la Toráh), para ganar a los que están bajo la Toráh. Para los armaya (idólatras), fui como un armaya (idólatra), cuando no tengo Toráh, sino bajo la ley (namusa’) del M’shija’, para ganar incluso a aquellos que son armaya (idólatras).
וַהֲוֵיתִית לְיַהוּדָאֵי אַיךְ יַהוּדָאָה, דּלְיַהוּדָאֵי אִתְאַר. וּלְאִלֵּין דְּאַתְחְיָא בַּאוֹרַיְתָא, אַיךְ דְּאַתְחְיָא בַּאוֹרַיְתָא, כַּד לֵית אֲנָא תַּחֲתֵי אוֹרַיְתָא, דְּאִתְאַר לְאִלֵּין דְּאוֹרַיְתָא לֵית לְהוֹן. וּלְאַרְמָיָא אַיךְ אַרְמָיָא, כַּד לֵית לִי אוֹרַיְתָא, אֶלָּא בַּנָּמוּסֵא דְּמְשִׁיחָא, דְּאֲפִילו לְהָנוּן דְּאַרְמָיָא אִנּוּן אִתְאַר

La palabra Arma’i-ארמא"י no existe en árabe, y en la nota marginal de este texto dice: ‘Los que adoran estrellas e ídolos’. Tal palabra es idéntica al sirio Armaya-אַרמָיָא (o Aramaya-ܐܲܪܡܵܝܵܐ) cuyo significado proviene del arameo, en cuyo caso tiene el último significado de ‘pagano del último periodo’, tal palabra tiene su correspondencia con el arameo: עכו"ם: עובד כוכבים ומזלות (Aku”m; Obde Elilim ve’Mazalot = adorador de ídolos y estrellas), ya hemos explicado que Pablo para la literatura judía como lo es Talmud, es un idólatra y brujo, lo mismo en la literatura judeo-cristiana de los primeros siglos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!