3/27/2023

El Jesús Histórico o Yeshú ben Yosef Pandira: La historia oculta del origen romano de Yeshu.La narración descrita aquí tiene un parecido intrigante con la contranarrativa de la historia del nacimiento de Yeshu en el Nuevo Testamento (del Evangelio Hebreo de Mateo 2:18-25), como se insinúa en el Talmud Bavlí:

הַמְסָרֵט עַל בְּשָׂרוֹ. תַּנְיָא, אָמַר לָהֶן רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לַחֲכָמִים: וַהֲלֹא בֶּן סָטָדָא הוֹצִיא כְּשָׁפִים מִמִּצְרַיִם בִּסְרִיטָה שֶׁעַל בְּשָׂרוֹ? אָמְרוּ לוֹ: שׁוֹטֶה הָיָה, וְאֵין מְבִיאִין רְאָיָה מִן הַשּׁוֹטִים. ״בֶּן סָטָדָא״? בֶּן פַּנְדִּירָא הוּא! [הוא ישו הנצרתי] בַּעַל ״סָטָדָא״, בּוֹעֵל ״פַּנְדִּירָא״. בַּעַל פַּפּוּס בֶּן יְהוּדָה הוּא? אֶלָּא אִמּוֹ ״סָטָדָא״. אִמּוֹ מִרְיָם מְגַדְּלָא שְׂעַר נְשַׁיָּא הֲוַאי? אֶלָּא כִּדְאָמְרִי בְּפוּמְבְּדִיתָא: סְטָת דָּא מִבַּעְלַהּ.

(Traducción: Aprendimos en la mishná: si uno, sin darse cuenta, se rasca letras en la piel en Shabat, el rabino Eliezer lo considera responsable de traer una ofrenda por el pecado y los sabios lo consideran exento. Se enseñó en una baraita que el rabino Eliezer dijo a los rabinos: ¿No sacó el infame ben Stada hechizos mágicos de Egipto en un rasguño en su carne? Le dijeron: Era un tonto, y no puedes citar pruebas de un tonto. Esa no es la forma en que la mayoría de la gente escribe. Por cierto, la Guemará pregunta: ¿Por qué lo llamaron ben Stada, cuando él era el hijo de Pandira? [él es Yeshu HaNotzrí]* El esposo de su madre, que actuó como su padre, se llamaba Stada, pero el que tenía relaciones con su madre y lo engendró se llamaba Pandira. La Guemará pregunta: ¿No era el esposo de su madre Papos ben Yehuda? Más bien, su madre [Miriam] se llamaba Stada y él se llamaba ben Stada en su honor. La Guemará pregunta: ¿Pero no era su madre Miriam, quien trenzaba el cabello de las mujeres (Miriam megadeth sear nshaya’ havai)? La Gemara explica: Eso no es una contradicción. Más bien, Stada era simplemente un apodo, como dicen en Pumbedita: Esta se alejó [setat da] de su marido.

-Talmud Bavlí Shabat 104b. (Cf. T.B. Jaguigá 4b; Talmud Yerushalmí Shabat 12:4). *Según el MS. Vatican 108, fol. 47r donde se leen las palabras: הוא ישו הנצרתי (él es Yeshu HaNotzrí).

בן סטדא בן פנדירא הוא אמר רב חסדא בעל — סטדא בועל — פנדירא בעל פפוס בן יהודה הוא אלא אֵימא אמו סטדא אמו מרים מגדלא נשיא הואי כדאמרי בפומדיתא סטת דא מבעלה:

La Gemará pregunta: ¿Por qué lo llamaron ben Setada, cuando era hijo de Pandira? Rav Jisda dice: Quizás el esposo de su madre, que actuó como su padre, se llamaba Setada, pero la amante de su madre, que engendró a este mamzer, se llamaba Pandira. La Gemara desafía: Pero el marido de su madre era Papos ben Yehuda, no Setada. Más bien, quizás su madre se llamara Setada, y él fue llamado ben Setada en su honor. La Gemara desafía: Pero su madre era Miriam, que trenzaba el cabello de las mujeres (Miriam megadeth nshaya’ havai). La Gemara explica: Eso no es una contradicción; Setada no era más que un apodo, como dicen en Pumbedita: Esta se alejó [setat da] de su marido.

-Talmud Bavlí Sanhedrin 67a. 


En este pasaje, se describe a Yeshu como nacido como resultado de un acto de adulterio. Su verdadero padre es identificado como Pandira, un nombre casi idéntico al mencionado por Celso.


La versión más antigua de la historia de Pantera proviene de un filósofo griego llamado Celso. En una obra anticristiana titulada Sobre la verdadera doctrina, escrita alrededor del 10 d.C. 178, relata una historia de que María “estaba embarazada de un soldado romano llamado Panthera” y su marido la ahuyentó por adúltera:

συλλήψεως αὐτοῦ καὶ πιστεύει αὐτὸν ὑπό τινος Πανθήρα φθείραντος τὴν παρθένον ἐσπάρθαι

“…Pero no cree en los relatos de Su concepción por el Espíritu Santo, y cree que fue engendrado por una Panthera, que corrompió a la Virgen…”

(Orígenes, Contra Celso 1.69.) (ver. En Celso sobre la verdadera doctrina, trad. por R. Joseph Hoffmann (Oxford: Oxford University Press, 1987). )


El filósofo cristiano Orígenes escribió una refutación de la obra de Celso titulada Contra Celso alrededor del año 248 d.C. Al abordar las acusaciones que hace Celso, Orígenes cita largas secciones de la obra anterior, preservándola así para nosotros.


Es poco probable que Celso haya inventado este nombre o la ocupación del hombre que, según él, era el padre biológico de Jesús (Yeshú). Está repitiendo lo que ha oído circular en los círculos judíos. El nombre en sí aparece incluso antes. El destacado rabino Eliezer ben Hircanus, que vivió a finales del siglo I d.C., relata una enseñanza que le transmitió un seguidor galileo de Yeshú llamado Ya’acov de Sijnin en la ciudad de Séforis. El min Ya’acov transmite la enseñanza de que el nombre de Yeshu el hijo de Pantera (ישו בן פנטרא), tal como se menciona en la Tosefta Julin 2:24; Midrash Kohelet Raba 10:5: בר פנדירא, Talmud Yerushalmí Avodah Zara 2:2: יֵשׁוּע בֶּן פַנְדֵּרָא; Shabat 14:4: יֵשׁוּ פַּנְדֵּירָא.


Manuscrito de Viena, folio 227r

(Sijnin está a pocos kilómetros de Kojaba, uno de los principales centros donde vivían los miembros de la familia real. Es posible que la tumba de Ya’acov se haya encontrado en la moderna Sajnin y también existe la tradición de que fue martirizado en Nazaret.)

Hay una disputa entre estos primeros rabinos, que también involucra a este mismo seguidor de Yeshú llamado Jacob, en cuanto a si está permitido o no curar una mordedura de serpiente en el "nombre de Yeshú ben Pantera". Estas fuentes tempranas no dicen por qué Yeshú era llamado "hijo de Pantera" (בן פנטרא), ni identifican a Pantera como un soldado romano, pero sí muestran que Yeshú es identificado por este nombre el cual aparece muy temprano en la Galilea del siglo I y que el nombre podría usarse sin explicación o calificación.

Orígenes responde a Celso afirmando que Yeshú tuvo un abuelo llamado "Pantera", tal como se puede leer en Contra las herejías (ΠΑΝΑΡΙΟΣ ΕΙΤ’ ΟΥΝ ΚΙΒΩΤΙΟΣ νη, o ver Migne Patrologiæ Græcæ: Vol.42. VII [103] Col. 707ff):

οὗτος μὲν γὰρ ὁ Ἰωσὴφ ἀδελφὸς γίνεται τοῦ Κλωπᾶ, ἦν δὲ υἱὸς τοῦ Ἰακώβ, ἐπίκλην δὲ Πάνθηρ καλουμένου· ἀμφότεροι οὗτοι ἀπὸ τοῦ Πάνθηρος ἐπίκλην γεννῶνται.

Quomodo enim tam effetæ senex ætatis virginem habere uxorem potuit, qui tot amuis antea priori conjuge esset orbatus? Siquidem hic ipse Josephus Cleople frater, Jacobi filius cognomento Pantheris, fuit: ambo, inquam, illi Panthere patre nati sunt.

(Traducción: Porque ¿Cómo podía un anciano de tan avanzada edad tener una esposa virgen, que había sido despojado de su ex marido tantas veces antes? Pues así, por un lado, Yosef era hermano de Cleofás, mientras que por el otro era hijo de Ya’acov, de quien además fue llamado por el sobrenombre de Pantera. De modo que estos dos nacieron de la que se apellidaba Pantera.)

Pero hay otra pista. Se encuentra en una obra del siglo VII de Anastasio de Sinaí llamada ‘Preguntas y respuestas’:

Ὁ Ἰωσὴφ ἀδελφὸς ἦν τοῦ Κλωπά· ἀμφότεροι γὰρ ἀπὸ Ἰακώβου τοῦ ἐπίκλην Πάνθηρος γεννηθέν τις. Ἔσχε δὲ ὁ Ἰωσὴς γυναῖκα Σαλώμην ἐκ φυλῆς Ἰούδα, ἐξ ἧς ἐτέχθησαν αὐτῷ παῖδες ἓξ, τέσσαρες μὲν ἄρρενες, καὶ δύο θήλειαι. Καὶ ἦν πρωτότοκος Ἰάκωβος, ὁ ἐπικληθεὶς δίκαιος [εἶτα Ἰωσὴ καλούμενος], ἔπειτα Σιμεών, μεθ' ὧν 1 ὁ Ἰούδας, καὶ εἶν᾿ οὕτως ἡ Μαρία καὶ ἡ Σαλώμη. Ἡ δὲ Μαρία κα βοῦσα τὸν Κλωπᾶν ἄνδρα, ὡς ἀδελφὴ ἐχρημάτιζε τῆς Θεοτόκου Μαρίας. "Οθεν φησὶν ὁ Ἰωάννης, • Εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μέσ Ο τὴρ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητέρος αὐτοῦ, Μι ρία ἡ τοῦ Κλωπά.Ὁ Ἰωσὴφ ἀδελφὸς ἦν τοῦ Κλωπά· ἀμφότεροι γὰρ ἀπὸ Ἰακώβου τοῦ ἐπίκλην Πάνθηρος γεννηθέν τις. Ἔσχε δὲ ὁ Ἰωσὴς γυναῖκα Σαλώμην ἐκ φυλῆς Ἰούδα, ἐξ ἧς ἐτέχθησαν αὐτῷ παῖδες ἓξ, τέσσαρες μὲν ἄρρενες, καὶ δύο θήλειαι. Καὶ ἦν πρωτότοκος Ἰάκωβος, ὁ ἐπικληθεὶς δίκαιος [εἶτα Ἰωσὴ καλού- μενος], ἔπειτα Σιμεών, μεθ' ὧν 1 ὁ Ἰούδας, καὶ εἶν᾿ οὕτως ἡ Μαρία καὶ ἡ Σαλώμη. Ἡ δὲ Μαρία κα βοῦσα τὸν Κλωπᾶν ἄνδρα, ὡς ἀδελφὴ ἐχρημάτιζε τῆς Θεοτόκου Μαρίας. "Οθεν φησὶν ὁ Ἰωάννης, • Εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μέσ Ο τὴρ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητέρος αὐτοῦ, Μιρία ἡ τοῦ Κλωπά.

Joseph frater erat Cleophe; uterque enim ex Jacobo, cui cognomentum erat Pantherus, progna- tus est. Joseph uxorem habuit Salomen ex tribu Juda, ex qua sex liberos genuit, quatuor mascules, et duas femellas. Primogenitus erat Jacobus cogno- mine Justus; deinde Joseph, postea Simon, post quem Judas, tandem Maria et Salome. Maria, ducto in matrimonium Cleopha, soror Deiparæ Mariæ appellata est. Unde ait sanctus Joannes Stabant juxta crucem Jesu, mater ejus, et soror matris ejus Maria Cleophe.

(Traducción: Yosef era hermano de Cleofa; porque cada uno de ellos descendía de Ya’acovo, cuyo sobrenombre era Panthirus. Yosef tuvo una mujer, Salomé, de la tribu de Yehudah, con la cual tuvo seis hijos, cuatro hijos y dos hijas. El primogénito fue Iacobos, de sobrenombre tzadik (צדיק); luego Yosei, luego Shimon, después Yehuda, finalmente Miriam (María) y Shlomit (Salomé). María, habiendo estado casada con Cleofa, fue llamada hermana de María Cleofa. De donde Juan dice: Su madre y la hermana de su madre María Cleofe estaban de pie cerca de la cruz de Ieshu.)

Anastasii, Questiones, MPG: vol. 89. Col. 811.


En otras palabras, al padre de Yosef, Iacobo, se le otorgó este apellido por alguna autoridad desconocida. La razón detrás de la selección del nombre probablemente se deba a fuerzas económicas y culturales. Presuntamente Yosef era carpintero, un oficio potencialmente transmitido por su padre. Sin embargo, explica el Prof. Yonatan Adler de Ariel University (Israel), sobre la posibilidad de que Yeshu y Yosef Pandira fueran albañiles de piedra (τέκτων tektōn) y no descendientes del rey David, ya que recientemente se descubrió una cantera de piedra para hacer vasos rituales de pureza que fue excavada recientemente cerca de la zona de Nazaret. (ver. Sergio & Rhoda in Israel. (2018, 18 de noviembre). Archaeologists Find a Stone Quarry from the Time of Jesus in Nazareth [Video]. YouTube; Adler, Y. (s.f.). "Jewish 'Stone Age' factory from time of Jesus surfaces in Galilee". By Ilan Ben Zion, Times of Israel. Academia.edu).


El legendario texto medieval conocido como Toldot Yeshu, que existe en muchas versiones, cambia completamente las cosas. Se abre con una historia en la que Miriam, madre de Yeshú, está comprometida con un hombre de la casa de David llamado Yojanan o Juan. Frente a su casa vivía un apuesto soldado romano llamado Yosef/José ben Pandira, quien la sedujo. Entonces José ben Pandira se convierte en el amante y no en el prometido.

Varios eruditos cristianos han sugerido que Pantera era un término de jerga abusiva, un juego con la palabra griega parthenos, que significa "virgen", pero las dos las palabras no coinciden. Otros han sugerido que calumnian a Yeshú como "hijo de una pantera" en referencia a la naturaleza salvaje y lujuriosa de su verdadero padre. El problema con estas sugerencias es que las primeras referencias a Yeshú como "hijo de Pantera" no son polémicas. En el judaísmo cuando quieres identificar a una persona adjuntas el nombre del padre. Ese es el claro sentido de estas primeras referencias. Están destinados a identificar, no a difamar.


La evidencia muestra que los primeros cristianos tomaron en serio esta tradición y no pudieron descartarla fácilmente como un calumniador rumor. El cristiano ortodoxo Epifanio del siglo IV asume que hay cierto grado de autenticidad en la tradición de "Jesús hijo de Pantera" (Ιησούς υιός Πανθήρα), pero lo explica afirmando que el padre de Yosef era conocido como Ya’acovo Panthera (Ἰακώβου Πάνθηρος / יאקובוס פנתרוס), lo que hace que el nombre forme parte de la familia. Ver Epifanus, Panarion (Adv. Haer.) Cf. 78.7.5 (PG 42:708D).


Todavía en el siglo VIII d.C. estaban surgiendo intentos similares de "domesticar" la tradición Panthera. Juan de Damasco transmite la tradición de que el bisabuelo de María se llamaba Panthera de nombre Barpanther (Barpantherem, Βαρπάνθηρα, ברפנתרם / ברפנטירה). Estos intentos descabellados de legitimar el nombre "Pantera" como parte de la ascendencia de Yeshú muestran que la designación de "Yeshú hijo de Pantera" no podía simplemente descartarse como una fabricación maliciosa de los opositores judíos". Tal como se puede leer en el escrito de Juan de Damasco De Fide orthodoxa 4.14, PG 94:1156-57:

Ἐκ τῆς σειράς τοίνυν τοῦ Νάθαν τοῦ υἱοῦ Δαβίδ, γεν νηθεὶς Λευτἐγέννησε τὸν Μελχὶ καὶ τὸν Πάνθηρα ὁ Πάνθηρ ἐγέννησε τὸν Βαρπάνθηρα, οὕτως ἐπικλη- θέντα. Οὗτος ὁ Βαρπάνθηρ ἐγέννησε τὸν Ἰωακείμ· ὁ Ἰωακεὶμ ἐγέννησε τὴν ἁγίαν Θεοτόκον. Ἐκ δὲ τῆς σειράς Σολομώντος ὁ τοῦ υἱοῦ Δαβίδ, Ματθὰν ἔσχε γυναῖκα, ε ἐξ ἧς ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ. Τελευτήσαν τος δὲ τοῦ Ματθάν, Μελχὶ ὁ ἐκ τῆς φυλῆς τοῦ Νάθαν, ὁ υἱὸς μὲν Λευῖ, ἀδελφὸς δὲ τοῦ Πάνθηρος, ἔγημε τὴν γυναῖκα τοῦ Ματθάς, μητέρα δὲ τοῦ Ἰακώβ, καὶ ἐξ αὐτῆς ἐγέννησε τὸν Ηλεία. Εγένοντο οὖν ἀδελφοὶ ὁμομήτριοι Ἰακὼν καὶ Ἠλεί ·

Christi generis ratio. Igitur ex stirpe Nathan filii David, nascitur Levi. Levi genuit Melchi et Pantherem. Panther autem genuit Barpantherem (nam ita vocabatur). Barpanther genuit Joachim; Joachim genuit sanctam Dei Genitricem". Rursus ex stirpe Salomonis, filii David, Mathan uxorem habuit, ex qua genuit Jacob patrem Joseph. Mortuo autem Mathan, Melchi ex tribu Nathan, filius Levi ac frater Pantheris, uxorem ipsius Mathan, quæ etiam Jacob mater erat, duxit, ex qua genuit Heli. Quamobrem uterini fratres erant Jacob et Heli.


(Traducción: El relato de la carrera de Cristo. Por lo tanto, Levi nace de la línea de Nathan, el hijo de David. Levi engendró a Melchi y Panter. Y la pantera dio a luz a Barpanter (pues así se llamaba). Barpanter dio a luz a Joaquín; Joaquín engendró a la santa Madre de Dios. De nuevo, del linaje de Salomón, hijo de David, tuvo por mujer a Matán, de quien engendró a Jacob, padre de José. Pero muerto Matán, Melqui de la tribu de Natán, hijo de Leví y hermano de Pantera, se casó con el mismo Matán, que también fue madre de Jacob, se casó, de quien engendró a Helí, por lo que Jacob y Helí fueron hermanos en el vientre.)


Cæterum Epiphanius, hær. 78, Josephum et Cleopam narrat procreatos a Jacob, qui Panther cognominaretur; èπíπλην δὲ Πάνθηρ καλούμενος. Quo vero auctore Noster scripserit ex Levi genitos esse Melchi et Pantherem, ex Panthere Barpantherem, ex Barpanthere Joachim Dei Genitricis patrem, hoc me fugit, Celsus, ut scribit Origenes, lib. 1, cont. ipsum, ex Judæorum relatione beatam Mariam Pantheræ cujusdam prostibulum fuisse dicere ausus fuerat. Horresco referens. Quod videtur indicare inter Christi consanguineos fuisse quemdam Pantheram. Judæi Jesum nostrum Pandiræ et Mariæ capillorum mulierum crispatricis (מגדלא, forsan Magdalena) filium faciunt; cum tamen Thalmud Baby- lonicum in tract. Sanhedrin, fol. 67, 1, Jesum Pandire lapidatum et suspensum tradat, non Hie- rosolymis, ubi Dominus noster passus est, sed Lyddæ, quando scilicet magnum Synedrium illic consistebat.


(Traducción: Además, Epifanio, aquí. 78, cuenta que Josefo y Cleofás fueron engendrados por Jacob, a quien apodaron la Panter; èπíπλην δὲ Πάνθηρ καλούμενος. Pero cuando nuestro autor escribe que Melki y la Pantera nacieron de Leví, de Pantera hijo Barpantherem, del Barpantera Joaquín el padre de la Madre de Dios, esto se me escapa, Celso, como escribe Orígenes, libro. 1, conforme  a la continuación él mismo, por el informe de los judíos, se había atrevido a decir que la bendita Mariam Pantheræ María Panthera (María Pantera מריה הפנתר) era la prostituta de cierto hombre. Horrible reportaje. Esto parece indicar que había cierto hombre llamado Panthera entre los parientes de Cristo. Los judíos hacen de nuestro Jesús el hijo de Pandira y María, de las mujeres rizadoras {prostitutas} (מגדלא, quizás se refieran a Magdalena); cuando, sin embargo, el Talmud de Babilonia en el tratado Sanedrín, fol. 67, 1, entregaron a Jesum Pandire (ישו פנדייר) para ser apedreado y colgado, no en Jerusalén, donde nuestro Señor sufrió, sino en Lydda, cuando por supuesto el gran Sanedrín estaba allí.)

(Nacido entonces de la línea de Natan, el hijo de David, Levi engendró a Melqui y Panter: Panther engendró a Barpanter, así llamado. Este Barpanter engendró a Joaquín: Joaquín engendró a la santa Madre de Dios. Y del linaje de Salomón, hijo de David, Matán tuvo una mujer de la cual engendró a Jacob. A la muerte de Matán, Melqui, de la tribu de Natán, hijo de Leví y hermano de Pantera, se casó con la esposa de Matan, la madre de Jacob, de quien engendró a Heli.)


Cf. S. D. F. Salmond traducción. Padres Nicenos y Post Nicenos, Series II, Vol. IX. 1898: Libro IV:XIV.

 

Sin embargo, la doctrina del linaje Barpantherem no se encuentra en los textos de Orígenes o Epifanio, sin embargo  Juan de Damasco menciona que esta información provenía del mismo Epifano. 


Por otra parte, sabemos que Pantera / Pandira era un nombre griego que aparece en varias inscripciones latinas de la época, especialmente como apellido de los soldados romanos. Hasta el siglo pasado, este nombre era desconocido fuera de las fuentes judías y cristianas, lo que había llevado a muchos estudiosos a considerar Pantera como “un invento de los judíos burlones [...] un apodo especialmente inventado con fines de polémica judía”. (A. Deissmann, Light from the Ancient East. The New Testament Illustrated by Recent Discovered Texts of the Graeco-Roman World, Londres, 1927, p. 74) Sin embargo, de una cosa podemos estar seguros: Pantera es un nombre real, no un término inventado de calumnias como afirman los biblistas y los “judíos” mesiánicos en su ignorancia. 


En 1906, el gran historiador alemán Adolf Deissmann publicó un breve artículo titulado "Der Name Panthera". En su estudio, Deissmann detalló las diversas inscripciones antiguas que usaban el nombre Pantera/Panthera alrededor del siglo I d. C. (Adolf Deissmann, "Der Name Panthera", Estudios orientales dedicado a Theodor Nöldeke (Giessen, Alemania: A. Töpelmann, 1906), pp. 871-75.) Mostró de manera concluyente que el nombre estaba en uso durante ese tiempo y era especialmente favorecido por los soldados romanos. 

El citado se destacó sobre la lápida inscrita de un tal Tiberius Julius Abdes Pantera, descubierta en un cementerio romano en 1859 en Bingerbrück, a solo doce millas al norte de Bad Kreuznach, donde el río Nahe se encuentra con el Rin. Deissmann incluyó una foto que muestra la figura tallada de un soldado romano con el cuello y la cabeza rotos y una inscripción en latín claramente conservada bajo sus pies que decía:

Aquí yace Tiberius Julius Abdes Pantera de Sidón, 

de 62 años, soldado con 40 años de servicio, 

de la 1ª cohorte de arqueros.

(El texto en latín dice:

TIB. IVL. ABDES PANTERA 

SIDONIA ANN. LXII 

STIPEN XXXX MILSEXS 

COH. I. SACITTARIORVM

H.S.E.

(Corpus Inscriptionum Latinarum XIII 7514).

Deissmann señaló que este "Pantera" en particular había muerto a mediados del siglo I d.C. y había llegado a Alemania desde Palestina. Este legionario, que murió en el año 40 a. C. a la edad de 62 años, pertenecía a una cohorte de arqueros que mantuvieron una guarnición en Palestina hasta el año 9 a. C. antes de ser transportados por el Rin. 

(Ver. M. Smith, Jesus the Magician, New York-Londres, 1978, p. 47, no duda en decir: “Es posible, aunque no probable, que esta lápida de Bingerbrück sea nuestra única reliquia genuina de la Sagrada Familia”. Véase también R. EISLER, The Messiah Jesus and John the Baptist, Londres, 1931, pág. 407: “Existe la posibilidad de que este fuera el soldado al que se refiere Celso y en la tradición judía”.)

La posible asociación de este soldado romano en particular con las tradiciones relacionadas con el padre de Yeshú no debe descartarse de plano solo porque suene ofensivo para la piedad y la fe de los cristianos, biblistas, mesiánicos y netzaritas. Todos los hechos relevantes deben exponerse y considerarse cuidadosamente.

El nombre de Pantera también se encuentra en varios otros epitafios tal como explica Adolf Deissmann en “Der Name Panthera” pag. 871-875:

L. OTACILIUS Q. F. PANTHERA; CIL X, 8058, 29 : T. D. […] MF. MEN. PANTHERAE; CIL V, 6000a : M. CUTIO TI. F. PANTHERAE; CIL III, p. 197 : L. AUFIDIUS PANTHERA SASSIN(A); CIL VII, 18 : [L.] AUFIDIU[S] PANTERA PRAEFECT[US] CLAS[SIS] BRIT[ANNICAE].

-Adolf Deissmann, "Der Name Panthera", en C. BEZOLD, Orientalische Studien: Theodor Nöldeke zum siebzigsten Geburtstag, Giessen, 1906, pag. 871-875.

Cuyos nombres en hebreo podrían ser:

Otacilius Panthera (פנתר אוציליוס), Panterem (פנתרים), Min Pantera (מיין פנתרה), Cutioti. F. Pantherae. (גזירה פנתרה), Aufidius Panthera Sassina (אופידיוס פנתרה ססינה), Aufidius Panthera praefectus classis britannicae (אופידיוס פנתרה, מפקד הצי הבריטי).

Y también aparece en un papiro de Fayoum con el nombre Πανθήρ (Panter), así como los nombres y Πάνθηρος (Pantiros), Πά̣νθηροος (Pantiros), y Πανθηρωι (Pantiroi) entre varios nombres judíos. (ver. A. DEISSMANN, Light from the Ancient East. The New Testament Illustrated by Recently Discovered Texts of the Graeco-Roman World, Londres, 1927, p. 74, n. 1.) Así como también se han identificado por lo menos 50 personas con este apellido en textos documentales de Egipto desde el siglo VIII a.C hasta el siglo VIII d.C, tal como se puede revisar en Trismegistos (TM People (Nam): Panther. (s.f.). Trismegistos; Cf. P. Tebt. 1 80 Ro (Grenfell, Bernard P. / Hunt, Arthur S. / Smyly, J. Gilbart - 1902: 26. Πάνθηρ Ὥρου α η´ ιϛ´ (ἀρτάβαι)  ε δ´,)

Πάνθηρ p.tebt.1.80 = HGV P.Tebt. 1 80 = Trismegistos 3716
= berkeley.apis.483 = berkeley.apis.578 [Imagen]. (s.f.). Papyri.info


Este nombre o apellido lo llevaban más especialmente los soldados romanos y no deja de establecer un vínculo con “el hecho de que la Panthera de la leyenda se supone que es un soldado romano”. Se trataría de un "apodo militar" que habría sido usado comúnmente durante los dos primeros siglos de la era común.

En este dossier, el testimonio de Orígenes (ca 248) es particularmente valioso.

Como sabemos, el exégeta alejandrino en efecto menciona el nombre de Panthera varias veces en sus escritos:

Ἀλλὰ γὰρ ἐπανέλθωμεν εἰς τὴν τοῦ Ἰουδαίου προσωποποιΐαν, ἐν ᾗ ἀναγέγραπται ἡ τοῦ Ἰησοῦ μήτηρ ὡς ἐξωσθεῖσα ἀπὸ τοῦ μνηστευσαμένου αὐτὴν τέκτονος, ἐλεγχθεῖσα ἐπὶ μοιχείᾳ καὶ κύουσα ἀπό τινος στρατιώτου Πανθήρα τοὔνομα· καὶ ἴδωμεν εἰ μὴ τυφλῶς οἱ μυθοποιήσαντες τὴν μοιχείαν τῆς παρθένου καὶ τοῦ Πανθήρα καὶ τὸν τέκτονα ἐξωσάμενον αὐτὴν ταῦτα πάντα ἀνέπλασαν ἐπὶ καθαιρέσει τῆς παραδόξου ἀπὸ ἁγίου πνεύματος συλλήψεως]

(Traducción: “Volvamos a las palabras atribuidas al judío, donde escribe que la madre de Ieshu fue expulsada por el carpintero que la había pedido en matrimonio, por haber sido condenada por adulterio y haber quedado embarazada por obra de un soldado. llamado Pantera (Πανθήρα), y veamos si los autores de esta fábula del adulterio de la Virgen con Pantera y su despido por el carpintero no la falsificaron a ciegas para negar la milagrosa concepción por obra del Espíritu Santo.

Orígenes, Contra Celso 1:32.

Cabe señalar aquí que en el Vaticanus graecus 386 (A), manuscrito del siglo XIII del que derivan todos los manuscritos del Counter Celsus de tradición directa y que constituye el texto base del Corpus de Berlín, se ha incluido el nombre de Panthera, el cual aparece borrado. De este manuscrito (A) depende directamente el Parisinus supplem. gr. 616 (P), de 1339, el Venetus Marcianus 44 (V), del siglo XV. P lleva el nombre Panteros, M lleva Pantera mientras que en V se ha omitido el nombre. El papiro de Tura (Pap), descubierto en septiembre de 1941 y fechado en el siglo VII, tiene la forma Pantera 54 Orígenes lo menciona otras dos veces en la misma obra:

ὡς οἴεται Κέλσος, ἀπὸ Πανθήρα μοιχεύσαντος καὶ παρθένου μοιχευθείσης – ἐκ γὰρ τοιούτων ἀνάγνων μίξεων ἔδει μᾶλλον ἀνόητόν τινα καὶ ἐπιβλαβῆ τοῖς ἀνθρώποις διδάσκαλον ἀκολασίας καὶ ἀδικίας καὶ τῶν λοιπῶν κακῶν γενέσθαι οὐχὶ δὲ σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης καὶ τῶν λοιπῶν ἀρετῶν – , ἀλλ' ὡς καὶ προφῆται προεῖπον, ἀπὸ παρθένου, κατ' ἐπαγγελίαν σημείου γεννώσης τὸν ἐπώνυμον πράγματος, δηλοῦντος ὅτι ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ μετ' ἀνθρώπων ἔσται θεός.

(Traducción: “...un cuerpo producido, como piensa Celso, por un acto de adulterio entre Pantera y la Virgen? Pues, de tal relación profana debe haber surgido más bien algún necio para hacer daño a la humanidad, un maestro del libertinaje y la maldad, y otros males; y no de templanza, y justicia, y las otras virtudes!”)

-Orígenes, Contra Celso 1:33.

Al responder a Celso, Orígenes nos brinda información valiosa:


– Celso es contemporáneo del emperador Adriano (117-138 dC) nuestra era). (ver. Orígenes, Contra Celso, 1:8 ; 3:36.)

– Este polemista sugiere que su informante es judío, y que tal judío dialogo con el mismo Yeshu, tal como se puede leer en Contra Celso 1:28:

Ἰουδαῖον αὐτῷ διαλεγόμενον τῷ Ἰησοῦ καὶ ἐλέγχοντα αὐτὸν περὶ πολλῶν μέν, ὡς οἴεται, πρῶτον δὲ ὡς πλασαμένου αὐτοῦ τὴν ἐκ παρθένου γένεσιν· ὀνειδίζει δ' αὐτῷ καὶ ἐπὶ τῷ ἐκ κώμης αὐτὸν γεγονέναι ἰουδαϊκῆς καὶ ἀπὸ γυναικὸς ἐγχωρίου καὶ πενιχρᾶς καὶ χερνήτιδος. Φησὶ δ' αὐτὴν καὶ ὑπὸ τοῦ γήμαντος, τέκτονος τὴν τέχνην ὄντος, ἐξεῶσθαι ἐλεγχθεῖσαν ὡς μεμοιχευμένην. Εἶτα λέγει ὡς ἐκβληθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς καὶ πλανωμένη ἀτίμως σκότιον ἐγέννησε τὸν Ἰησοῦν· καὶ ὅτι οὗτος] διὰ πενίαν [εἰς Αἴγυπτον μισθαρνήσας κἀκεῖ δυνάμεών τινων πειραθείς, ἐφ' αἷς Αἰγύπτιοι σεμνύνονται, ἐπανῆλθεν ἐν ταῖς δυνάμεσι μέγα φρονῶν, καὶ δι' αὐτὰς θεὸν αὑτὸν ἀνηγόρευσε. 

(Traducción: “...un judío porque lo representa discutiendo con Jesús y refutándolo, según él piensa, en muchos puntos; y en primer lugar, lo acusa de haber "inventado su nacimiento de una virgen", y lo reprocha haber "nacido en cierto pueblo judío, de una pobre mujer del país, que se ganaba la vida hilando, y que fue echada de la casa por su marido, carpintero de oficio, porque fue condenada por adulterio; que después de ser expulsada por su marido y andar errante por un tiempo, deshonramente dio a luz a Jesús, un hijo ilegítimo, que habiendo se alquiló como sirviente en Egipto a causa de su pobreza, y habiendo adquirido allí algunos poderes milagrosos, de los cuales los egipcios se enorgullecen mucho, regresó a su propio país, muy eufórico a causa de ellos, y por medio de estos se proclamó a sí mismo. un Dios.”)

– Afirma que Yeshu es un hijo ilegítimo.

– Afirma que el verdadero nombre de su padre es Panthera.

– Nos dice que este hombre es un soldado.


Como la mayoría de los eruditos reconocen, Celso está hecho claramente aquí el eco de las tradiciones judías. Sin embargo, sorprende ver lo poco que se han utilizado estos datos al final. Esto puede deberse a su carácter calumnioso o incluso blasfemo. Herford concede poca importancia a esto. Considera que estos indicios no aportan nada concreto. Klausner apenas los explota. Manns y Mimouni no más. Pero algunos críticos, como Robert Eisler o Hugh Schonfield, han tratado de explotarlos. Más cerca de casa, Peter Schäfer también le dedica algunas páginas y Dan Jaffé vuelve a él varias veces en un artículo reciente. Este nombre, comenta por su parte Maurice Goguel, “parece haberse enraizado tanto en la tradición que los apologistas cristianos han sentido la necesidad de explicarlo” (M. Goguel, Jesús, 19502, p. 57, núm. 2. Véase, en la misma línea, M. Smith, Jesus the Magician, Nueva York/Londres, 1978, p. 61.) 


De hecho, al rechazar categóricamente esta acusación de informes ilegítimos, ninguno de los Padres de la Iglesia afirmó jamás que este nombre de Panthera fuera "pura invención" como quieren hacer pasar los modernos Biblistas de habla hispana de la Escuela Argentina-Peruana. Por el contrario, en lugar de condenarlo a una forma de damnatio memoriae, todos intentaron, después de Orígenes, darle un lugar predilecto en la genealogía de Yeshu. Eusebio de Cesarea, en primer lugar, confirma el origen judío de esta tradición. (ver. H. L. Strack, Jesus, die Häretiker unddie Christen nach den ältesten jüdischen Angaben, Leipzig, 1910, p. 10) Eusebio de Cesarea escribe que:

 “algunos, entre los circuncidados (es decir, los judíos), afirmaron que "nuestro Salvador y Señor Jesucristo era descendiente de 'Pantera' (ἐκ πάνθηρος)”. 

-Eusebio, Eclogae Propheticae III, 10 sobre Oseas 5, 14 (y 13, 7).

Curiosamente, no parece haber nada ofensivo en este nombre entonces, para Eusebio en Oseas 5:14 (y 13:7) en la versión de la Septuaginta, este nombre se atribuye a "Pantera":

ὁ καὶ τάχα κατά τινα παράδοσιν μυστικώτερόν τι δηλοῦσαν παρ ειληφότες οὐκ ἐπιβάλλουσι τῇ διανοίς, διὰ τὸ μὴ ἐφιστάναι τῇ προκειμένῃ τῆς προφητείας λέξει, ἐν ᾗ αὐτὸς ὁ Κύριος πανθηρα έαυτόν όνομάζει.

Quod vero, si magis mystico sensu acciperent, non de sensu ambigerent, eo quod non aptum videatur prophetiæ verbis, in qua se ipsum Dominus Pardum nominat.

(Traducción: Pero si lo aceptaran en un sentido más místico, no se confundirían con el significado, porque no parece apropiado a las palabras de la profecía, en la que el Señor se llama a sí mismo Pantera.)

Eusebio no depende aquí de Orígenes. Y se puede pensar, que si Eusebio hubiera conocido alguna genealogía de Yeshu integrando un personaje llamado Pantera, no habría dejado de señalarlo, tampoco aquí o en su Historia Eclesiástica (en I, VII o III, XI) donde se trata de la genealogía o el parentesco de Yeshu. Es notable, además, que el Physiologus, un bestiario cristiano cuya fecha exacta de escritura es desconocido (terminus ante quem 386 de la era Común), se basa precisamente en este mismo versículo del profeta Oseas (5:14) para hacer de la Pantera uno de los símbolos de Yeshu:


Sabemos con certeza que esta obra fue conocida por los Padres de la Iglesia en el último cuarto del siglo IV. ¿Eusebio también depende aquí del Physiologus? De ser así, este bestiario sería al menos medio siglo más antiguo.

Aún así, si la “pantera” quizás fue percibida como un animal lascivo en los dos primeros siglos de nuestra era, podemos ver que a partir del primer tercio del siglo IV este animal tuvo connotaciones muy positivas en la Iglesia.


Incluso en la literatura eclesiástica de la iglesia etíope, se menciona sobre un soldado con el nombre de Pantos/Pantera (Πάντως-ፓንቶስ / ፓንተራ) también aparece dos veces en los documentos de la iglesia etíope. En el Primer Libro de los Macabeos etíopes መቃብያን 3:1,6, aparece como uno de los tres hermanos que resisten la invasión seléucida de Judea (año 312 A.C).  Dentro del propio texto se le cita a Pantos (Πάντως-ፓንቶስ o ፈንቶስም - פַנְטוֹס / פניטוסימי) recibiendo su nombre por el acto de estrangular a Panteras (ፓንደር - פַּנתֵר) con sus propias manos:

(2:8) ፰፤ ከነርሳቸውም፡አንቆ' ግስላ (ፓንጥር)፡የሚገድል፡ነበር፡ የዚያን፡ጊዜም፡እንደ፡ዶሮ'ያንቀው፡ነበር።)

Así como también de matar a siete soldados griegos:

በዚያም ፡ ከወንጀለኞች ፡ ሠራዊት ፡ ሰባ ፡ አም ስት ፡ ሰዎች ፡ ገደሉ ።

 וְשָׁם הָרְגוּ שִׁבְעָה אֲנָשִׁים מֵחַיִל הָרְשָׁעִים (3:26)የሲላና' የአብያ ' የፈንቶስ'ሁለቱ፡ወንድሞ ቻቸው መጥተው፡ ከሠሩዋቸው ፡ እሥራት ፡ ፈትተው፡እነዚህ፡ተጠራጣሪና ፡ ወንጀለኞች እንዳያገኙን 'ኑ ፡ እንሽሽ ፡ አሏቸው ።
וּשְׁנֵי אַחֵיהֶם שֶׁל סִילָה וְאַבְיָה וּפַנְטוֹס בָּאוּ וְשִׁחְרְרוּ אוֹתָם מֵהַמַּאֲסָר שֶׁלָּהֶם, וְאָמְרוּ לָהֶם: "נִבְרַח, שֶׁלֹּא יִמְצְאוּ אוֹתָנוּ הַבּוֹגְדִים וְהָרְשָׁעִים הָאֵלֶּה."
(Traducción: "Y los dos hermanos de Silah, Abyah y Pantos vinieron y los liberaron de su prisión, y les dijeron: 'Huyamos, para que estos traidores y malvados no nos encuentren'.")


La historia del Primer Libro de los Macabeos etíope en la que vincula al tastatarabuelo de Yeshu como un hombre presuntamente de la tribu de Benjamín llamado Meqabis, padre de Abías (Avyah - አብያ), Silah (Shelah - ሴላ) y Pantos (Pantera - ፓንደር); es interesante que el nombre Pantos sea el único que no refleje un nombre hebreo.


Mientras que el nombre de Meqabis (ማካቢ) es una alusión a Yehudah HaMakabí יהודה המכבי nos da a entender que tal historia de ficción intentó hacer una versión alternativa al libro de 1 de Macabeos y al relato de Flavio Josefo en la que los macabeos son descendientes de la tribu de Leví y por tanto cohanim, y no benjamitas como lo propone el autor del Primer Libro de los Macabeos etíope.


Los elementos que pueden ser rescatables de tal historia, es que narra la historia de los judíos en el siglo II a.C en el Israel seléucida, época que estaba poblada por súbditos de habla griega. Pero en medio de ella había una presencia romana, enfrascada en una lucha continua contra la abrumadora mayoría de habla griega. Esta presencia fue simbolizada por un hombre llamado Pantos, el protagonista del Primer Libro de los Macabeos etíope. Pantos era un soldado del clan Pandira, su nombre deriva del hecho de que mató a un griego de nombre Panthera con sus propias manos, y de ahí que se ganará tal apodo. Esto nos permitió vislumbrar a una familia romana que residía en el Israel seléucida a principios del siglo II a. C., profundamente arraigada en su lucha por la liberación religiosa y militar de la dominación helénica. Los Pandira o Panthera, eran el polo opuesto de los helenistas de la época seléucida. Por otra parte, como un dato adicional, se menciona al soldado Pantos-Pandira en otras partes del texto hagiográfico del Synaxarion etíope donde se le celebra como un santo cristiano y tiene un día festivo dentro de la Iglesia etíope. 

(El primer libro de los macabeos etíopes: con comentarios adicionales. Traducido por Curtin, DP Barnes & Noble Press. 2018, capítulo 3:1,6, y el Synaxarion etíope ሲናክሳሪየም (Tahisas 25; Cf. Zeichmann, C. B. (2020). Jesus ‘ben Pantera’: An Epigraphic and Military-Historical Note. Journal for the Study of the Historical Jesus, 18(2), 141-155.)


El nombre completo de Pantera se da formalmente en la inscripción como: Tiberius Julius Abdes Pantera. Pantera era su apellido. Los nombres Tiberius Julius son cognomen o nombres adquiridos. Indican que Pantera no era un romano nativo sino un antiguo esclavo que se convirtió en liberto y recibió los derechos de ciudadanía romana de Tiberio César por su servicio en el ejército. Los alistamientos iniciales fueron por veinticinco años, pero Pantera hizo una carrera en el ejército, sirviendo durante cuarenta años hasta su muerte a los sesenta y dos años. Dado que el emperador Tiberio llegó a gobernar en el año 14 d. C., podemos suponer que la muerte de Pantera a los sesenta y dos años fue algunos años después, probablemente por causas naturales, ya que se había alistado en el ejército cuando solo tenía veintidós años.

El nombre Abdes (אבדס) es el nombre de pila o praenomen de Pantera. Es de lo más interesante. Es una versión latinizada de un nombre arameo 'Ebed (אבד) que significa "siervo de Dios", lo que indica que Pantera era de origen semítico o incluso judío, ya fuera nativo, converso o de una familia simpatizante del judaísmo. Puede que haya sido judío. El nombre Pantera (πανθηρα) es griego, aunque aparece aquí en una inscripción latina. En 1891, el arqueólogo francés Charles Clermont-Ganneau hizo un descubrimiento sorprendente. En una tumba judía del siglo I en la carretera de Naplusa, justo al norte de la Ciudad Vieja de Jerusalén, había un osario con el nombre de Penteros (Πάνθηρος) en griego, así como el de un tal Yosefos o Yosef, el hijo de esta Pantera. Sabemos por los entierros que eran judíos, lo que nos da evidencia definitiva de que el nombre Pantera fue usado en la época de Yeshú tanto por judíos como por romanos.


Parte de esa evidencia es un fragmento poco conocido de un osario inscrito, en paradero ahora desconocido, identificado en 1891 por Clermont-Ganneau en base a un apretón en su poder. Provenía de una tumba en la carretera de Naplusa, justo al norte de la Ciudad Vieja de Jerusalén (ver Clermont-Ganneau, "Notes on Hebrew and Jewish Inscription", PEFQS 23 (1891) 242-43). No forma parte de la Colección del Estado de Israel y, por lo que sé, sin un índice, la inscripción no figura en el Corpus Inscrip tionum Iudaeae/Palesestinae. Está registrado en  Corpus Inscriptionum Judaicarum# 1211. La inscripción, dice:

[ιω]σηπου πενθερου [δρ]οσου

[Iō]sepou pentherou [Dr]osou

(Traducción: Iosefo Penteros Drosou: יוסיפו פנטהרוס דרוסו )


Tal Ilan (en Lexicon of Jewish Names in Late Antiquity, p. 301) interpreta que el nombre πενθερος como el único ejemplo que hemos encontrado en Israel del nombre griego Pentheros = Panthera, que por lo demás se encuentra en inscripciones latinas y fuentes griegas y arameas, algunas de las cuales dan como el nombre del padre de Yeshu. Por lo que tenemos tres nombres, no dos, todos en el caso genitivo, se lee:

[el osario] De Yosef Pantera….de Drosus (?)

O alternativamente:

[el osario] de Yosef [que es] hijo de Pantera... de Druso (?)

Incluso, el tercer nombre δροσου (Drosou) es una transcripción ordinaria del nombre romano común Drusus, adoptado por los judíos en el período del Segundo Templo (ver Josefo Antigüedades de los Judíos 18:132) Así fue como Herodes Agripa I le dio este nombre a uno de sus hijos, quien murió antes de llegar a la edad adulta (Antigüedades de los Judíos 18:4: Ἀγρίππας δὲ καὶ Δροῦσος τοῖς ἄρσεσιν ὀνόματα, ὧν ὁ Δροῦσος πρὶν ἡβῆσαι τελευτᾷ.). Todavía se encuentra en el Talmud Yerushalmi Yoma 4:4, Rabí Drosa (רִבִּי דְּרוֹסָא), y Ta’anit 4:2 con el nombre de Rabí Derosa (רִבִּי דְּרוֹסָה) mientras que en el Talmud Bavli Shabat 36b como Ben Drusaí (בֶּן דְּרוּסַאי). Esta ligera diferencia en la ortografía es insignificante y común con los nombres griegos tomados por los semitas. Sobre este descubrimiento véase Corpus Inscriptionum Judaicarum 1211.

Por tanto Abdes Pantera era de Sidón. Una ciudad costera de Siria-Palestina, justo al norte de Tiro, que está a menos de cuarenta millas de Séforis, al igual que Rabí Derosa del relato del Talmud Yerushalmí, Ta’anit 4:2. Sabemos que esta cohorte particular de arqueros había llegado a Dalmacia (Croacia) en el año 6 d. C. desde Palestina y fue trasladada a la zona del río Rin/Nahe en el año 9 d. C. No debería sorprendernos que Pantera muriera y fuera enterrado en Alemania, al igual que tantos miles de otros soldados romanos que lucharon en las terribles guerras fronterizas en la época de Yeshú. Augusto incluso transfirió a Varo, el legado de Siria, para comandar las legiones romanas justo al norte de esta misma área de Alemania. Los romanos mantuvieron puestos de avanzada permanentes en Alemania, y el cementerio de Bingerbrück nos brinda evidencia de que los veteranos vivieron sus vidas en la frontera. Las otras nueve lápidas parecen datar de aproximadamente el mismo período, de mediados a finales del siglo I d. C., según las pruebas de monedas encontradas en el cementerio.


Por lo cual, a nuestros “amigos” mesiánicos y nazarenos les proponemos el siguiente árbol genealógico que pudo haber existido sobre Yeshu:


Genealogía de Yeshu

Pantos / Pantera 

(ፓንቶስ / ፓንተራ - פנטוס / פַּנתֵר)

Panter (Πάνθηρ - פַּנְטֵרָא)

engendró a Bar-Panter

engendró a Iakobo Panteros

(o Helí) Pantera (Pandira)

Cfr, Lc. 3:31; Mt 1:16

engendró a Yehoyakim Panter

Klofa’ Panteros

o Jalfai Pandira (Cf. Juan 19:25).

Iosef Panteros o Yosef Tiberio Julio Abdes 

Miriam Bat Panter

Yeshu ben Pandira / Panter (יֵשׁוּ בֶּן פַנְדֵּרָא)

Hermanos de Yeshu: 

Ya’acov Pandira, Iudah Pandira, Simon Pandira y hermanas (Marcos 6:3)

(primos de Yeshu): Ya’acov ben Jalfai ben Pandira, Yojanan ben Jalfai ben Pandira (Mateo 10:2-4; Lucas 6, 14-16) incluso Yehudah Toda’ ben Pandira (Judas Tadeo) manifiesta que es pariente cercano de Jacob el Menor (Jalfai) (Judas 1:1), y primo del evangelista Mateo -Mati ben Jalfai ben Pandira- (Marcos 2:14)


La conexión Pantera / Pandira con Yeshu fue conocida por los antiguos, incluso hasta en el mismo Evangelio de Tomas se ve que es el mismo Yeshu acepta ser un mamzer (bastardo), tal como se lee en Logia 105:

Yeshu dijo: “El que conoce a su padre ya su madre, será llamado hijo de puta”

(ויאמר יש"ו: אשר ידע את אביו ואימו, בן זונה יקרא)

-Traducción en F. BOVON - P. GEOLTRAIN (ed.), Apocryphal Writings Christians, I, Paris, 1997, p. 52; Traducción al hebreo por R. J. Zwi Werblowsky.

Incluso hasta el mismo Tertuliano (160 de la era Común) en su obra Des Spectacles 30:6 hace eco sobre la postura judía que tenían sobre Yeshu:

Hic est ille, dicam, fabri aut quaestuariae filius, sabbati destructor, Samarites et daemonium habens. (“Ahí está, les diré, este hijo del carpintero o la prostituta (aut quaestuariae filius)*, este destructor del shabat, este samaritano, este poseído por el demonio”). בן זונה*

- Tertullian-Minucius Felix. Tertullian. T.R. Glover. William Heinemann Ltd.; Harvard University Press. London; Cambridge, Massachusetts. 1931. Keyboarding.

Por otra parte, recordemos que a Yeshu también se le define con el nombre de Yeshúa ben Yosef o Iehoshúa ben Yosef (Jesús hijo de José) tal como aparece en algunas partes de los evangelios, ó como se menciona en la literatura judeo-cristiana (nazarena o ebionita) de la fuente encontrada por el Prof. Shlomoh Pines z”l, el Tathbit, cuyo texto al principio del Evangelio se lee que a Yeshu se le vinculaba con Yosef HaNagar:

وبعضهم يذكر في ترجمة النجيله: هذا ميلاد يشوع بن يوسف النجار

כמה מהם מזכירים בתרגום הבשורה:"לידת ישו בנו של יוסף הנגר"

(Traducción: Algunos de ellos mencionan en la traducción del Evangelio: “El nacimiento de Yeshu el hijo de Yosef HaNagar (el carpintero)”.)


(Cfr. Gabriel Said Reynolds & Samir Khalil Samir. (2010). Abd al-Jabbar, Critique of Christian Origins. USA: B.Y.U.P. 3:740, p.163; Cfr. Pines, S. (1966). The Jewish Christians of the Early Centuries of Christianity According to a New Source. Israel Academy of Sciences and Humanities. Jerusalem, pp.243-244.  

פינס, ש. (1968). היהודים הנוצרים במאות הראשנות של הנצרות על פי מקור חדש. ירושלים : דפוס מרכז. p. 175.) 

Mientras que en la literatura judía antigua y medieval como en la Tosefta (año 300 de EC) en masejet Julin 2:22;24, o las versiones del Toldot Yeshu (Huldreich; Strasbourg; Adler; Shem Tob; o con con Celso en el año 170 E.C con su obra Haereses, Panarion, Haer. LXXVIII:7,5), Talmud Bavli  Shabat 104b; Sanhedrin 67a, Miljamot HaShem 6:10, Midrash Kohelet Raba 10:5:1 (בַר פַּנְדֵּירָא) y en RiBa"I sobre Avodah Zarah 27b:1 mencionan lo mismo que el texto judeo-cristiano en la que el padre de Yeshu es Yosef, pero aparece con el apellido ó nombre de familia, ya que se le identifica como: ‘יוסף פנדירא’ (Yosef Pandira), 'יוסף בן פנדרא' (Yosef ben Pandira), ‘בר פנדרא’ (bar Pandira), פנטרא (Pantera), פנטירי (Pantiri), פנדירא (Pandira), פַּנְטֵרָא (Pantera) Πανθήρα (Pantera) o Yeshú ben Pandera (יֵשׁוּ בֶּן פַנְדֵּרָא) como aparece en el Talmud Yerushalmí Abodah Zarah 2:2:

MS. Leiden parte II  folio 281r, y folio 281v.

בַּר בְּרֵיהּ הֲוָה לֵיהּ בָּלַע. אֲתַא חַד וּלְחַשׁ לֵיהּ בִּשְׁמֵיהּ דְּיֵשׁוּ בֶּן פָּנְדֵרָא וְאִינְשָׁם. מִי נְפַק אֲמַר לֵיהּ. מַאײ אֲמָרַת עֲלֵײ. אֲמַר לֵיהּ. מִילַּת פַּלָּן. אֲמַר. מָה הֲוָה לֵיהּ אִילּוּ מִית וְלָא שְׁמַע הָדָא מִילְּתָא. וַהֲווָת לֵיהּ כֵּן כִּשְׁגָגָה שֶׁיָּצָא לִפְנֵי הַשַּׁלִּיט

מַעֲשֶׂה בְּאֶלְעָזָר בֶּן דָּמָא שֶׁנְּשָׁכוֹ נָחָשׁ וּבָא יַעֲקֹב אִישׁ כְּפַר סָמָא לְרַפּוֹתוֹ. אָמַר לוֹ. נֵימָא לָךְ בְּשֵׁם יֵשׁוּ בֶּן פַנְדֵּרָא. אָמַר לוֹ רִבִּי יִשְׁמָעֵאל. אֵי אַתָּה רַשַּׁאי בֶּן דָּמָא. אָמַר לוֹ. אֲנִי אָבִיא רְאַייָה שֶׁיְּרַפְּאֵינִי. לֹא הִסְפִּיק לְהָבִיא רְאָייָה עַד שֶׁמֵּת. אָמַר לוֹ רִבִּי יִשְׁמָעֵאל. אַשְׁרֶיךָ בֶּן דָּמָה. שֶׁיָּצָאתָ בְשָׁלוֹם מִן הָעוֹלָם וְלֹא פָרַצְתָּ גְדֵירָן שֶׁלַּחֲכָמִים. לְקַייֵם מַה שֶׁנֶּאֱמַר וּפוֹרֵץ גָּדֵ֖ר יִשְּׁכֶ֥נּוּ נָחָֽשׁ. וְלֹא נָחָשׁ נְשָׁכוֹ. אֶלָּא שֶׁלֹּא יִשְׁכֶּנּוּ לְעָתִד לָבוֹא. וּמַה הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר. אֲשֶׁ֨ר יַֽעֲשֶׂ֥ה אוֹתָם הָֽאָדָ֖ם וָחַ֣י בָּהֶ֑ם


(Traducción: Su nieto de [R. Joshua ben Levi] sufrió asfixia; llegó uno, susurró algo en el nombre de Jesús ben Pandera  (Yeshu ben Pandera) y pudo respirar. Cuando se fue, le preguntó, ¿qué dijiste sobre él? Él respondió, tales y tales palabras. Dijo que hubiera sido mejor para él si hubiera muerto y no hubiera escuchado estas palabras. Le pasó  [El nieto murió], como una orden errónea de un gobernante…

Sucedió que Eleazar ben Dama fue mordido por una serpiente y Ya’acov de Kefar-Sama vino a curarlo (y le dijo, te hablaré) en el nombre de Jesús ben Pandera  (Yeshu ben Pandera). El rabino Ismael le dijo: Ben Dama, no se te permite. Él le dijo, traeré una prueba de que él puede curarme. No pudo traer pruebas antes de morir. Rabí Ismael le dijo, eres bendito, ben Dama, que dejaste este mundo en paz y no derribaste las vallas de los Sabios, (para confirmar) como está escrito , el que derriba una valla será mordido por una serpiente. ¿Pero no lo mordió una serpiente? Pero eso no lo morderá en el Mundo Futuro. ¿Qué podría haber dicho? lo que una persona debe hacer y vivir por ellos *Lev. 18:5)

Lo que nos estaría dando como resultado que según los relatos más antiguos que se tienen del origen de Yeshu no estén relacionados con el rey David, pero muy probablemente estuvo relacionado con la monarquía romana ya que el Talmud menciona que él era cercano al gobierno romano, tal como se lee en Talmud Bavli del tratado de Sanhedrin 43a:

MS. Münich 95, p. 0687.

אמר עולא: ותסברא [וכי סבור אתה] שיש להביא מכאן ראיה? וכי ישו הנוצרי בר הפוכי זכות הוא [ראוי הוא להפוך בזכותו]? והרי מסית הוא, ורחמנא אמר [והתורה אמרה] לגבי מסית "ולא תחמל ולא תכסה עליו" (דברים יג, ט)! אלא שאני ישו שקרוב למלכות הוה [היה]

Ula’ dijo: ¿Y cómo puedes entender esta prueba? ¿Era Yeshu HaNotzrí digno de realizar una búsqueda de una razón para absolverlo? Él era un incitador a la adoración de ídolos (mesit), y el Misericordioso (Rajmana’) declara con respecto a un incitador a la adoración de ídolos: “No perdonarás, ni lo encubrirás” (Deuteronomio 13:9). Más bien, Yeshu era diferente, ya que tenía estrechos vínculos con el gobierno [romano],y las autoridades gentiles estaban interesadas en su absolución. En consecuencia, el tribunal le dio todas las oportunidades para que se aclarara él mismo, de modo que no se pudiera afirmar que fue falsamente condenado.

Yeshu tenía vínculos estrechos con el reino romano ya que es probable que fuera un ciudadano romano o con antepasados romanos.


Entonces, ¿Qué podríamos concluir con respecto a Abdes Pantera? ¿Es remotamente plausible que entre todos los miles de inscripciones de tumbas de la época, esta podría ser la lápida del padre de Yeshú y en Alemania de todos los lugares? Las posibilidades parecen infinitesimales, pero la evidencia no debe descartarse sin más. Pantera era un soldado romano, probablemente un converso al judaísmo; era nativo de Siria-Palestina, justo al norte de Galilea; y fue contemporáneo de María, madre de Yeshú. Así que tenemos el nombre correcto, la ocupación correcta, el lugar correcto y el momento correcto. No hay forma de probar una conexión con este tipo de evidencia a menos que se realicen pruebas de ADN de restos identificables.

También es importante no asumir que ser hijo de un soldado romano implica necesariamente algo negativo para los cristianos y mesiánicos. Juan el Bautista era bastante complaciente con los soldados romanos que salían a escucharlo predicar y la descripción más antigua que tenemos indica que Juan incluso bautizaba a los soldados romanos y que formaban parte del Movimiento Herético iniciado por Juan y su pariente Yeshú (Lucas 3:14). Varios oficiales romanos fueron elogiados por su espiritualidad y piedad en el Nuevo Testamento, y algunos fueron parte de los primeros seguidores de Yeshú.  (Cornelio es un excelente ejemplo, véase Hechos 10:1-2, donde se le describe como "un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que daba caridad al pueblo y oraba continuamente a Dios".)

De hecho, Yeshú elogió a un centurión romano en Capernaum, una ciudad en el Mar de Galilea, por tener más fe que cualquiera que hubiera conocido, incluidos sus compañeros judíos (Lucas 7:9). También fue un centurión romano quien declaró de Yeshú en su muerte: "Ciertamente éste era hijo de Dios" (Marcos 15:39).

Es bastante fuerte el peso histórico a la tradición de "Yeshú hijo de Pantera" en el que un soldado romano violó a María. Dados los tiempos y las circunstancias turbulentas que rodearon el nacimiento de Yeshú, existe tal posibilidad. Por chocante que suene inicialmente una idea así, algunos han encontrado en este escenario una expresión convincente de aceptación y confianza incondicional.


“Amor”, ciertamente por María como madre, pero también por Yosef Pandira como esposo dispuesto a adoptar al niño como propio. Una alternativa sería que María quedara embarazada a través de una relación que ella había elegido. Como no sabemos nada de las posibles circunstancias del embarazo de María, y su relación con el padre de Yeshú, un soldado romano. No conocemos ningún detalle de las circunstancias de los esponsales de María con Yosef Pandira. ¿Fue ella una participante voluntaria en un matrimonio arreglado con un hombre mayor? ¿Había formado una relación anterior con otro hombre? ¿Quizás el embarazo fue antes de su compromiso con Yosef Pandira? Es muy posible que haya abandonado la zona y ni siquiera se haya enterado del embarazo. El personaje Tiberius Julius Abdes Pantera de Sidón enterrado en Alemania habría sido un hombre más joven más cercano a la edad de María en el momento del nacimiento de Yeshú. Desde el punto de vista de un investigador, esta pregunta en particular debería dejarse abierta. Aunque Mateo y Lucas representan a María embarazada después de su compromiso, dado que ninguno cree que Yeshú tuvo un padre humano, su representación no debe tomarse como la última palabra. María bien pudo haber quedado embarazada primero, y su compromiso luego arreglado por la familia y aceptado por Yosef Pandira con conocimiento de la situación.


Hay otra pieza de este rompecabezas que puede ser significativa. Es una de las historias más curiosas de Marcos, el primer evangelio. Recuerde, Marcos es el que llamó a Yeshú "el hijo de María" (ישו בן מרים) y nunca menciona a Yosef Pandira o el nacimiento de Yeshú en absoluto. Marcos informa abruptamente un misterioso viaje lateral de Yeshú cuando está operando alrededor del Mar de Galilea:

εκειθεν δε αναϲταϲ 

απηλθεν ειϲ τα ο

ρια τυρου και ϲιδωνοϲ 

και ειϲελθω 

ειϲ οικιαν ουδε

να ηθεληϲεν γνω

ναι και ουκ ηδυνα

ϲθη λαλειν

Pero él se levantó y se fue de allí a los términos de Tzidón (ϲιδωνοϲ). Y entrando en una casa, deseaba que nadie lo supiera, y no pudo escapar a la atención.

Marcos 7:24, Codex Sinaiticus folio 221b.

El Mar de Galilea, no la ruta más directa (Marcos 7:31). Nadie ha explicado realmente esto. Lucas no tiene idea de qué hacer con esta historia, así que simplemente la deja. Mateo lo incluye pero elimina cuidadosamente la parte sobre la entrada de Yeshú a una casa específica donde se le conoce y elimina los detalles sobre la ruta de regreso a través de Sidón (ϲιδωνοϲ) (Mateo 15:21,29). Quizás la información era irrelevante para él, o quizás quería evitar que sus lectores hicieran la pregunta obvia: ¿por qué Yeshú abandonó abruptamente el territorio de Herodes Antipas en Galilea y viajó a Siria a las áreas costeras de Tiro y Sidón? Incluso el Evangelio Hebreo de Mateo de Shem Tob cambia la palabra ϲιδωνοϲ (צידון) por סדום ¿Qué es lo que estaban ocultado? ¿Y de quién es esta casa que él conoce y en secreto entra? Recuerde, estas no son ciudades judías. También es digno de mención que Yeshú alaba regularmente las ciudades de Tiro y Sidón por ser potencialmente más abiertas a su mensaje que las ciudades de Galilea, donde predicó principalmente (Lucas 10:14). Tiro y Sidón no son áreas remotas de Galilea y se nos dice que multitudes de personas tanto de Tiro como de Sidón vinieron al lado norte del Mar de Galilea para escuchar a Yeshú predicar (Lucas 6:17). Así como hay un tratamiento positivo de los soldados romanos en los evangelios, hay una visión notablemente favorable de estas dos ciudades costeras gentiles. ¿Es posible o incluso probable que haya una conexión? Parece que la naturaleza abrupta de la historia, extrañamente transmitida a Marcos, insinúa algo más.

Estoy convencido de que nuestra mejor evidencia indica que el Yosef Pandira fue un soldado romano padre de Yeshu, descendiente de una antigua familia romana asentada desde la época seléucida tal como lo menciona el Primer Libro de los Macabeos etíopes መቃብያን 3:1,6. La lápida en Alemania, ya sea la del padre de Yeshú o no, como los osarios y las tumbas en Jerusalén que hemos estudiado, las referencias de los Pantera que aparecen en Egipto en un periodo de más de dos siglos y la referencia que Yeshu estuvo exiliado en Egipto (ver. Mateo 2:13-15; Evangelio armenio de la Infancia 15:1-4, 28) nos recuerda que en la zona del Fayoum existieron judíos y romanos con el apellido Πανθήρ (Panter), así como los nombres y Πάνθηρος (Pantiros), Πά̣νθηροος (Pantiros), y Πανθηρωι (Pantiroi) y no sería nada raro que los familiares de Yeshu hubieran acogido al pequeño mamzer junto con su madre. Estos nombres asociados con la familia de Yeshú se basan en la evidencia material que la arqueología continúa descubriendo. Eran seres humanos reales que vivieron y murieron en un pasado que se nos hace cada vez más accesible.