5/11/2019

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑ-Carta a los Gálatas 2:11-14: tercer encuentro con los de Jerusalén (el conflicto en Antioquía)


οτε δε ηλθεν κηφαϲ
ειϲ αντιοχιαν κα
τα προϲωπον αυ
τω αντεϲτην οτι κα
τεγνωϲμενοϲ η
כַּד אֵתָא דֵּין כּאִפָא לַאנטִיָוכִי בַּאפַּוהי אַכֵּסתֵּה מֵטֻל דּמֵתּתַּקלִין הוַו בֵּה
2:11 Pero cuando vino Kefas a Antiojia (Antíyavji) me opuse a él cara a cara, porque era culpable.
2:11b (versión de Marción: Ahora, cuando Petros llegó a Antioquía, lo enfrenté a la cara porque tenía que culparlo.)
προ του γαρ ελθιν
τιναϲ απο ϊακωβου
μετα των εθνων
ϲυνηϲθιεν οτε δε
ηλθεν ϋπεϲτελλε
και αφωριζεν εαυτο
φοβουμενοϲ τουϲ
דּעַדלָא נאִתוּן אנָשָׁא מֵן לוָת יַעקוּב עַם עַממֵא אָכֵל הוָא כַּד אֵתַו דֵּין נגַד הוָא נַפשֵׁה וַפרַשׁ מֵטֻל דּדָחֵל הוָא מֵן הָנוּן דּמֵן גּזוּרתָּא
2:12 En efecto, antes de venir ciertos individuos enviados por Ïacobos (Yakub), participaba en las comidas comunitarias con los gentiles, pero, cuando esos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse, por temor a los circuncisos.
2:12b (v.M: Antes de que algunos vinieran de Ïacobos, él estaba comiendo con las naciones; Pero cuando llegaron, se retiró y se segregó, temiendo a los de la circuncisión.)
[la versión de Marción no incluye el verso 2:13] 
εκ περιτομηϲ και
ϲυνυπεκριθηϲα
αυτω και οι λοιποι
ϊουδαιοι παντεϲ
ωϲτε και βαρναβαϲ
ϲυναπηχθη αυ
των τη ϋποκριϲι
וֵאתרמִיו הוַו עַמֵה להָדֵא אָפ שַׁרכָּא דִּיהוּדָיֵא הָכַנָא דָּאפ בַּרנַבַא אֵתדּבַר הוָא למֵסַב בַּאפַּיהוּן
2:13 También los demás judíos se unieron a él en esa su hipocresía, de tal modo que el mismo Bar-Nabas se dejó arrastrar también a ella.
αλλ οτε ειδον οτι
ουκ ορθοποδουϲι
προϲ την αληθεια
του ευαγγελιου ει
πον τω κηφα εμ
προϲθεν παντω
ει ϲυ ϊουδαιοϲ ϋπαρ
χων εθνικωϲ και
ουχ ϊουδαϊκωϲ
ζηϲ πωϲ τα εθνη
αναγκαζειϲ ϊουδα
ϊζειν
וכַד חזִית דּלָא אָזִלין תּרִיצָאיִת בַּשׁרָרֵה דֵּאוַנגֵּלִיָון אֵמרֵת לכאִפָא לעִין כֻּלהוּן אֵן אַנתּ דִּיהוּדָיָא אַנתּ אַרמָאיִת חָיֵא אַנתּ ולָא יִהוּדָאיִת אַיכַּנָא אָלֵץ אַנתּ לעַממֵא דִּיהוּדָאיִת נִחוּן
2:14 Yo, en cambio, cuando vi que no se comportaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Kefa delante de todos:
"Si tú, que eres judío, vives al estilo gentil y no al estilo judío, ¿cómo es que intentas obligar a los gentiles a adoptar el modo de vida judío?
2:14b (v.M: Cuando vi que caminaban no honestamente de acuerdo con la verdad del evangelio, le dije a Petros antes de todo: "Si tú, siendo judío, vives como si fueras de las naciones, ¿por qué instas a las naciones a judaizarse?")
Comentario:
2:12: Ïacobos , ver 1.19n. comidas comunitarias con los gentiles, en la mesa de comunión, vea "Comida y Fraternidad de Mesa", pág. 521. Miedo a la facción de la circuncisión, lit., "el temor a los circuncidados", es decir, los judíos.
2:13: los demás judíos, probablemente los creyentes judíos de la Eklesia en Antioquía. Cefas -según Pablo, vive como un goy, no hay otros informes de que Pedro abandonó la Toráh, aunque Hechos 10 puede entenderse como el rechazo de las leyes del kashrut.
2:14: estilo judío,, lit., "Judaize-ϊουδαϊζειν", para seguir las prácticas judías, ver 1.13n. Pablo interpreta la negativa de Pedro a cenar con los goim-cristianos como una obligación para obligarlos a observar la Ley de la Toráh. Al final, aquel par de apostatas, uno cumplía ciertas secciones de la Torah por mera conveniencia que ejercía el mamzer de Ya’acov ben Pandira sobre la comunidad de meshumadim, mientras que Pablo únicamente utilizaba secciones de la traducción griega de la Torah y del Tana”j para ajustarlo a las locuras de la facción de los pritzim helenistas seguidores de Yeshu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!