2/08/2012

Pablo de Tarso y sus nexos con el Senado Romano


Para Pablo de Tarso o “Shaul”, creía este rasha que el poder emanaba del emperador, como se lee en Romanos 13:1:
1.   Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. οὐ γὰρ ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ θεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν.2.   ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν, οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται. 
1.   Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, por Dios son constituidas. 
2.   Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto; y los que se han opuesto, recibirán condenación sobre sí mismos.

El rebelarse contra el Emperador, era rebelarse contra el dios de Pablo, a su vez este poder recaía en el Emperador quien dispersaba su poder en sus descendientes con el fin de hacer perdurable la monarquía (o la tiranía). El emperador designaba a un grupo colegiado, denominado Senado. La palabra Senado viene del latín ‘Senatus’ formada de sen[ex] (viejo) y el sufijo  -atus. En griego la palabra equivalente es: ‘presbuterion’ (presbiteryon = presbiterio). Estas autoridades romanas, las autoritas patrum, tenían  el derecho de veto o ratificación a las resoluciones de los comicios populares, tanto en materia legislativa como judicial, por otra parte el senado (o los presbiterios) autorizaban las funciones religiosas, mediante las cuales se vigilaba los actos de culto y autorizaba la dedicación de templos y en general estos presbiterios tenían sin lugar a dudas facultades legislativas, mediante la aprobación de leyes, pero también vetando otras o dispensando el cumplimiento de éstas.

Para el “Rav” Shaul o Pablo de Tarso, considera que el Senado Romano o Presbyterion, tenía las facultades de “profetizar” como se lee:

μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου.
No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de las manos del Senado.
1 Timoteo 4:14

Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ.
Los senadores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honra; mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
         1. Timoteo 5:17

Mientras que en el judaísmo, por ejemplo Mosheh Rabenu recibió del mismo Di”s la profecía, al igual que los profetas, posteriormente el Ruaj HaQodesh (Inspiración Divina) que habla en los hagiógrafos o Ketuvim, en la época pre-mishnaica los tanaim son receptores de la Bat-Kol (voz-celeste), que fue perceptible hasta la época talmúdica y finalmente, la manifestación de Eliyah”u HaNabí a diversos rabanim.
Como podemos observar, Pablo nuevamente confronta el orden dado por Di”s.

Judaísmo
Roma / cristianismo
Mosheh ---> profecía directa de Di”s.
Emperador (dios falso y un tirano) àrex sacrorum, jefe vitalicio, religioso y militar, cuya autoridad suprema era respetada en forma casi absoluta
Profetas  ---> profecía directa de Di”s.
 voluntad de los patres à reflejaba la voluntad de rex sacrorum.
Ketuvim / Hagiografos  ---> Inspiración Divina
100 paters, escogidos por el mismo rey entre los paters familiae más importantes de las gens que integraban la comunidad de Roma, y esa representación gentilicio indirecta constituía a la vez un apoyo al monarca y un contrapeso a su poder.
Los Hombres de la Gran Asamblea / Tanaim  ---> Bat-Kol
Se conforma el Senado como un contrapeso de simulación al poder del Emperador.
Amoraim – rabanim  ---> manifestaciones de Eliyah”u HaNabí
Pablo considera al Senado o Presbiteyion pagano con las capacidades suficientes de remplazar la tradición de la Torah, por la tradición pagana del poder romano a través del Senado.

No es extraño que la carta de Tito, quien presumiblemente se cree que fue el Emperador Tito Flavio Sabino Vespasiano, como lo sostiene el distinguido profesor Robert Eisenman de la Universidad de California (http://depts.drew.edu/jhc/eisenman.html), Pablo aconsejará a Tito:

Τούτου χάριν ἀπέλειπον σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην,

Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta, y pusieses SENADORES por las villas, así como yo te mandé;
Tito 1:5

Por otra parte existe un interesante texto, el cual fue encontrado S. M. Stern en Istanbul Turquía, así como fue analizado por el Pr. Shlomo Pines Z”L (שלומה פינס ז"לhttp://www.shlomopines.org.il/ ) quien fue profesor de la Academia de Ciencias y Humanidades de Israel, tal documento se llama 'Tathbit Dala'il Nubuwwat Sayyidina' correspondiente a “Los procedimientos de la Academia de Israel de Ciencias y Humanidades II, No.13” con el titulo de:"היהודים-הנוצרים במאות הראשונות של הנצרות על פי מקור חדש '',el cual hace referencia a este texto fuente para los de la Escuela Jerusalem Perspective quienes han tratado de restaurar la imagen de Yesh"u, así como de Pablo de Tars"u como "buenos judíos"; he retomado este texto para refutar tales argumentos, y si bien este breve articulo, les traigo una breve traducción del folio 158 versos 4:5 en donde se describe una de las enseñanzas hebreo-griegas de Pablo ("Shaul de Tars"u) histórico, a los no-judíos.

Este texto trae relatos de Pablo, Constantino a través del cual se describe cómo los cristianos cambiaron la secta originada por Yesh”u. En el corazón de estos mitos se encuentra Pablo, quien es un kafre par excellence. Pablo no sólo rechaza la religión de Yesh”u, que cambia para sus propios fines.
Es un traficante de poder, un hombre intrigante y egoísta que utiliza a los cristianos para congraciarse con las autoridades romanas:

"وكان هذا اليهودي بول الأشرار والشر. وتابع الشر وساعد الشر ، وحريصة على سبب الاضطرابات. سعى القيادة والسيطرة واستخدام كل نوع من الحيلة لتحقيق ذلك "
פול היה זה יהודי רשע ורע. הוא רדף רשע וסייע הרע, להוטים לגרום להפרעות. הוא חיפש מנהיגות ושלטון בשימוש בכל סוג של טריק כדי להשיג אותו
 “Este Pablo era un judío perverso y malvado. Cursó el mal y ayudó a la mal, ansioso por causar desórdenes. Él buscó el liderazgo y el dominio y utilizo todo tipo de truco para lograrlo”.
Tathbit 156.

Este documento encontrado por el Profesor Shlomoh Pines z”l y S.M Stern, nos trae narraciones detalladas sobre Pablo que no tiene precedentes en toda la literatura judía de la antigüedad (pre-era bizantina -  o el periodo de la recopilación del Sha”s), así como no tienen precedentes ni en el cristianismo heterodoxodo, o en el Islam. Pablo llega a comprender el mensaje apostata de Yesh”u. Sin embargo, no se convierte a la modalidad de su herejía. En cambio, Pablo decide infiltrarse en la comunidad de los discípulos de Yeshu (תלמידיו של יהושע מנצרת)  y pervirtió tanto su secta apostata, así como su religión, para que ellos también se maldijera, le texto dice:

Tathbit folios 156: 4-5;156: l. 19-157, 14; 157: l. 22 a 158, 3; 158, ll. 5-15: 158, l. 19-158, 21; 160, ll. 7-11
הצגה
156: 4-5; 156: l. 19-157, 14; 157: l. 22 a 158, 3; 158, ll. 5-15: 158, l. 19-158, 21; 160, ll. 7-11
تأكيد
156: 4-5; 156: l. 19-157, 14; 157: l. 22 a 158, 3; 158, ll. 5-15: 158, l. 19-158, 21; 160, ll. 7-11
Este Pablo era un judío perverso y malo. Cursó el mal y la asistencia el mal, ansioso por causar desórdenes [fitnah]. Él buscó el liderazgo y el dominio y utiliza todo tipo de truco para lograrlo.
Cuando era un judío, se llamaba Shaul y trabajó en contra de los cristianos. Luego salió de Jerusalén y estuvo ausente durante mucho tiempo. Entonces regresó a Jerusalén y comenzó a apoyar a los cristianos en contra de los judíos. Él les dijo: "Así dirás. Haremos esto. Nos separaremos [de los judíos] y utilizaremos el enfoque de los gentiles, los enemigos de los judíos. "(p. 156, vv. 4-9).

[Los judíos] lo llevaron a un oficial de César, el rey de los romanos ([Los judíos] se encontraban en ese momento, sujeto a los romanos). (Maghlùbìn ma'a l-ron) Le dijeron a él, "¿Conoces a este Shaul?", respondió, "Por supuesto, sé de su mal y que se extiende entre los engaños de la gente". Así dijeron sobre él ", ha afirmado esto y aquello" (aludiendo a lo que él dijo).
Los romanos se enfurecieron con él y ordenaron que se le tomara para ser igual. Así que [Pablo] le dijo: "¿me golpeará un romano? ", respondió," ¿Es usted un romano? "Él dijo," Sí, yo sigo la religión de César, el rey de los romanos. Soy inocente del judaísmo”.
El [oficial] se vio obligado a detener, ya que [Pablo] se refugió en la religión del rey.
El [oficial] dijo: "Aquí está un barco que le llevará a Constantinopla. Con los que son romanos y de la religión romana, y luego ira allí, si es tan grande como usted dice. "[Pablo] dijo:" lo voy a hacer. Envíeme de mí a la tierra de los Romanos! "Así que fue a Constantinopla, y habitó entre los Romanos. Él se unió al rey y le incitó a los romanos contra los judíos. Les recordó la enemistad [de los judíos] con ellos, de lo que los israelitas habían hecho con ellos y de los cuales entre ellos que habían matado. Él inculcó entre ellos el miedo de la maldad de los judíos, y les hizo sentir que no estaban seguros de un Estado [los judíos '] y sus levantan contra ellos. También se refirió a las muchas posesiones [de los judíos].
Entre las prácticas de los romanos es que sus mujeres no utilizan velo delante de los hombres. La esposa del emperador monta en la procesión del rey con el rostro al descubierto. Por lo tanto se dirige a la gente, dar órdenes y prohibiciones. Pablo se le acercó y le habló a ella sobre el asunto de los judíos (p. 156, l. 19-157, 14).
Tomó el nombre de Pablo (Paul), que es un nombre romano, para acercarse a ellos. Los romanos severamente odio la circuncisión de los hombres y las mujeres detestaron a las naciones que lo hacen. Se le habló a Pablo acerca de esto
y él dijo: "Sí, es como usted lo considere. La circuncisión no es necesaria para ustedes. Sólo es necesario para los israelitas, ya que son una Nación cuya piel está en su corazón "(p. 157, l. 22 a 158, 3).
Los israelitas no comen [carne] masacrados por los idólatras, ni por los que no son Ahl al-Kitab (gente de Libro), ni por los romanos. Así que Pablo dijo que eran correctos en esto. Se hizo popular entre ellos en todo lo y no se opuso a ellos en nada.
En ese momento, las religiones romanas se extendieron alrededor. La mayoría de ellos adoraban a los planetas y creían que traían vida y la muerte, los beneficios y dificultades. Tenían templos y hacían sacrificios por ellos. Algunos de ellos eran de la religión griega (din al-yùnànìn),[manteniendo] que los planetas están vivos, son razonables, daban [ beneficios] y señores. Ellos creían en la eficacia de la magia. En resumen, todas sus religiones se inválidos, débiles y mal.
Pablo menciona a la virtud de Yeshu y el ascetismo, que sus súplicas fueron respondidas y que ha traído la vida a los muertos. Ellos se reuniría con él y lo escucharon, pero él era un malvado brujo.

Los romanos rezaban mirando hacia el sol naciente. Ellos no tenían la necesidad de ritual de limpieza o lavado para una impureza mayor o la menstruación. [Tampoco] tenían cuidado con la orina, heces o sangre; no los considero impuros (p. 158, ll. 5-15).
Así que Pablo se apartó de la religión [sic] de Yeshu y entró en la religión de los romanos. Si usted examinar el asunto, dará cuenta de que los cristianos se convirtió en Romanos (tarawwamù) y volvió a caer a las religiones de los romanos. No se dará cuenta de que los romanos se convirtieron al cristianismo (tanatzarù) (p. 158, l. 19-158, 21).
Ahora bien, Pablo llamo la atención en su pierna con elefantiasis, a pesar de que él dijo que podía tratar y curar enfermedades. Entonces el rey ordenó que se le dio una palmada, con la barba afeitada ser, y que sea crucificado.
[Pablo] les dijo: "No me crucifiquen verticalmente como nuestro Señor Mesías fue crucificado. Más bien, me crucificarán en posición horizontal. "El rey que hizo esto Pablo fue llamado ante Neron. El cristianismo languideció en las tierras romanas y se rompió (p. 160, ll. 7-11).

פול זה היה יהודי רשע ורע. הוא רדף רשע וסייע
הרע, להוטים לגרום להפרעות. הוא חיפש מנהיגות
שליטה בשימוש בכל סוג של טריק כדי להשיג זאת.
כאשר הוא היה יהודי, קראו לו שאול והוא עבד נגד
נוצרים. אחר כך הוא עזב את ירושלים נעדר במשך זמן רב. אז
הוא חזר לירושלים והחל לתמוך נוצרים נגד
יהודים. הוא אמר להם, "תגיד את זה. האם זו. הפרד [מהיהודים]
ואת הגישה הגויים, אויבי היהודים ".

[היהודים] לקחה אותו רשמית של קיסר, מלך הרומאים
([היהודים] היו נושא זמן הרומאים). אמרו
לו, "אתה יודע זה שאול?" הוא ענה, "כמובן, אני יודע שלו
הרוע כי הוא פורש ההונאות בקרב העם. "אז אמרו
אותו, "הוא טען את זה ואת זה" (להזכיר לו את מה שהוא אמר).
רומי הפכה הרתיח אותו והורה כי הוא יהיה
שרוע להיות מובס. אז [פול] אמר לו, "אתה מוכן להרביץ
רומי? "הוא השיב," האם אתה רומי? "הוא אמר," כן, אני עוקב
הדת של קיסר, מלך הרומאים. אני חף מפשע של היהדות ".
[רשמי] נאלץ לעצור, שכן [פול] מפלט בדת
של המלך.

[רשמי] אמר, "הנה סירה לקחת אותך לקונסטנטינופול. אם
אתה הרומית של הדת הרומית, ולאחר מכן ללכת לשם, אם זה כמו
אתה אומר ". [פול] אמר," אני אעשה את [זה]. שדר לי ארץ
הרומאים! "אז הוא נסע לקונסטנטינופול ישבו בין
הרומאים. הוא חיבר את עצמו למלך הסית נגד הרומאים
היהודים. הוא הזכיר להם את האיבה [של היהודים] כלפיהם,
מה ישראל עשתה להם מהם ביניהם
הם הרגו. הוא החדירו בהם פחד הרוע של היהודים,
גרמה להם לחוש כי הם לא היו מוגנים מפני [היהודים] המדינה שלהם
הקמים עליהם. הוא גם הזכיר להם את החפצים הרבים
[של היהודים].
בין פרקטיקות של הרומאים היא כי הנשים שלהם לא רעלה
את עצמם לפני גברים. אשתו של רוכב הקיסר procesion של המלך עם הפנים חשף. לכן היא פונה לאנשים,
לתת פקודות ואיסורים. פול ניגש אליה ודיבר
לה על הרומן של היהודים

הוא לקח את השם פול, אשר הוא שם רומי, להתקרב
אותם. הרומאים קשה לשנוא מילה של גברים ונשים
וגם מתעב אותן אומות לעשות את זה. הם דיברו פול על זה
והוא אמר, "כן, זה כמו שאתה רואה אותו. ברית מילה לא הכרחי
בשבילך. זה הכרחי רק עבור ישראל מאז הם
אומה אשר העורלה היא בלב שלהם "

בני ישראל לא אוכלים [בשר] נטבחו על ידי עובדי אלילים, או על ידי אלה
שאינם אנשי ספר, אבל הרומאים לעשות. אז פול אמר כי הם
צדקו זה. הוא הפך פופולרי בקרב אותם בכל דבר
ולא להתנגד להם בכל דבר.

באותו זמן, דתות הרומית היו פרושים על. רובם
מוגדל כוכבי הלכת האמינו כי הם הביאו חיים ומוות,
היתרון ומצוקה. הם מקדשים הקורבנות עבורם. כמה
מהם היו של הדת היוונית, [מחזיק] כי
כוכבי הלכת הם חיים, הם סבירים, לספק [תועלת] הם האדונים. הם
האמינו היעילות של קסם. בקיצור, כל הדתות שלהם
נכה, חלש ורע.

פול יזכיר להם מכוח של ישו ואת הסגפנות, כי שלו
תחנוני נענו וכי הוא הביא את המתים לחיים. הם
היה להיפגש איתו ולשמוע אותו, אך הוא היה גונב רשעים.
הרומאים התפללו לכיוון השמש העולה. הם לא להחזיק את
הצורך בטקס טיהור או כביסה על טומאה גדולה או
הווסת. [הם גם לא] לקחת אכפת, צואה שתן או דם;
הם לא רואים בהם טמא

אז פול ניתק עצמו הדתות [כך במקור] של ישו ו
נכנסו הדתות של הרומאים. אם בוחנים את העניין, אתה
תגלו כי הנוצרים הפכו הרומאים ונפל בחזרה
על הדתות של הרומאים. לא תמצא כי הרומאים
הפכו לנוצרים

עכשיו פול 123 נפגע ברגלו עם הפיל, למרות
הוא טען שהוא יכול לטפל ולרפא מחלות. אז המלך הורה
שהוא יהיה סטר, זקנו להיות מגולח, וכי הוא להיצלב.
[פול] אמר להם, "אל לצלוב אותי אנכית כמו ישו אדוננו
נצלב. במקום זאת, לצלוב אותי אופקית. "מלך מי שעשה את זה
פול נקרא נירון. אז הנצרות נמקו הרומית
האדמות היה שבור
وكان هذا اليهودي بول الأشرار والشر. وتابع الشر ، وساعدت
الشر ، حريصة على سبب الاضطرابات. وسعى القيادة
السياده وتستخدم كل نوع من الحيلة لتحقيق ذلك.
عندما كان يهوديا ، دعا شاؤول وكان يعمل ضد
المسيحيين. ثم غادر القدس وكان غائبا لفترة طويلة. ثم
عاد إلى القدس ، وبدأت لدعم المسيحيين ضد
اليهود. قال لهم : "قل هذا. القيام بذلك. فصل [من اليهود]
ونقترب من الاغيار ، وأعداء لليهود ".

[اليهود] اقتادوه إلى جهة رسمية من قيصر ملك الروم
([اليهود] وكان هذا الموضوع في وقت لالرومان). وقال لهم
له : "هل تعرف هذا شاول؟" فأجاب : "بالطبع ، أنا أعرف له
الشر وانه ينتشر الخداع بين الناس. "فقال لهم
له ، واضاف "لقد ادعى هذا وذاك" (الإشارة إلى ما قاله له).
أصبح الروماني غضب معه وأمرت بأن يكون
ممدودة للضرب. هكذا [بول] وقال له : "هل فاز
رومانية؟ "فأجاب :" هل أنت الرومانية؟ "وقال :" نعم ، أنا أتابع
دين قيصر ملك الروم. انا بريء من الديانة اليهودية ".
اضطر [الرسمية] أن يتوقف ، منذ [بول] لجأوا في الدين
للملك.

وقال [الرسمية] ، "هنا هو قارب ليأخذك إلى القسطنطينية. إذا
كنت الرومانية والرومانية للدين ، ثم يذهب هناك ، وإذا كان الأمر كما هو
أقول لكم ". [بول] وقال :" سأفعل [هو]. ارسال لي إلى أرض
الرومان! "فذهب إلى القسطنطينية وسكن بين
الرومان. يعلق هو نفسه إلى الملك ويحرض ضد الرومان
اليهود. وذكر انه من العداء لهم [اليهود] تجاههم ،
لماذا فعلت إسرائيل لهم ، ومنهم من بينهم
كانوا قد قتلوا. غرست له من بينها الخوف من شر اليهود ، و
جعلتهم يشعرون بأنهم ليسوا في مأمن من [اليهود] الدولة وشعورهم
ترتفع ضدهم. وذكر أيضا لهم العديد من الممتلكات
[اليهود].
بين ممارسات الرومان هو أن نساءهم لا الحجاب
أنفسهم أمام الرجال. زوجة للركوب الامبراطور في الموكب
الملك مع كشف الوجه. وهكذا كانت عناوين الناس ،
إعطاء الأوامر والنواهي. اقترب بول لها ، وتحدث الى
لها عن هذه القضية لليهود

أخذ اسم بولس ، الذي هو الاسم الروماني ، للحصول على أقرب إلى
منهم. الرومان يكرهون بشدة ختان الرجال والنساء
وأمقت تلك الدول التي تفعل ذلك. تحدثوا عن ذلك لبول
وقال : "نعم ، هو كما كنت تنظر فيه. الختان ليس ضروريا
بالنسبة لك. فمن الضروري فقط لإسرائيل لأنها هي
الأمة التي هي القلفة في قلوبهم "

الاسرائيليون لا تأكل [اللحوم] ذبح قبل المشركين ، أو من قبل أولئك
الذين ليسوا من أهل الكتاب ، ولكن لا الرومان. وقال بول حتى أنهم
والصحيح في هذا المجال. أصبح شعبية بينهم في كل شيء
ولا اعتراض عليها في أي شيء.

في ذلك الوقت ، تم نشر حوالي الديانات الرومانية. معظمهم من
تضخيم الكواكب ويعتقد انهم جاءوا الحياة والموت ،
المنافع والمشقة. كان لديهم المعابد والتضحيات بالنسبة لهم. بعض
منهم من الدين اليوناني ، [عقد] أن
الكواكب هي المعيشة ، ومعقولة ، وتوفير [صالح] واللوردات. هم
يعتقد في فعالية السحر. باختصار ، كانت جميع دياناتهم
باطل ، والباطل ضعيف.

يذكر أن بول لهم يسوع الفضيلة والزهد ، أن له
وقد أجاب الأدعية وانه جلب الموتى الى الحياة. هم
سيجتمع معه والاستماع اليه ، لكنه كان صاحب حيل الأشرار.
صلى الرومان نحو الشمس المشرقة. لكنها لم تعقد
ضرورة لطقوس التطهير أو لغسل النجاسة الكبرى أو لل
الحيض. [كما أنها لم تتخذ] يهتمون البراز أو البول أو الدم ؛
ولم تنظر لهم انجاس

مزق حتى بولس نفسه بعيدا عن الأديان [كذا] من يسوع و
دخلت ديانات الرومان. إذا كنت التدقيق في المسألة ، كنت
سوف تجد أن أصبح المسيحيون الرومان وسقط مرة اخرى
إلى ديانات الرومان. فإنك لن تجد أن الرومان
وأصبح المسيحيون

الآن تم ضرب بولس في ساقه مع الفيل ، حتى ولو
ادعى أنه يمكن علاج وشفاء الأمراض. وأمر الملك بذلك
أن صفع ، يكون حليق اللحية ، وبأن يصلب.
[بول] وقال لهم : "لا يصلب لي عموديا مثل يسوع ربنا
وكان المصلوب. بدلا من ذلك ، صلب لي أفقيا. "الملك الذي فعل ذلك
لبول كان يسمى الإمبراطورة. حتى ضعفت المسيحية في الرومانية
وكسر الأراضي وأعلى.

Pablo, entonces, con el fin de obtener el apoyo, cambió la religión de Yeshu.  Hizo cambios  a la religión por motivos egoístas.

En tal documento (Tathbit Dala'il Nubuwwat Sayyidina folio 73a) además dice:
הוא (פול של תרסו) הכחיש את תוקפם של חוקי משה, שהיו דוחים את הרומאים, בעוד הוא הצהיר, להיות נגד, ברית מילה, ואמר שהוא רק חובה ליהודים מותר הצריכה בשר בקר וחזיר, רומז כי כל דבר שאדם אוכל אסור. הוא גם הכחיש את תוקפו של המצוות על ניקיון הטקס (טוהר, צניעות). אבל הוא הסכים עם המנהג הרומאי, הוא אסר פוליגמיה וגירושים, וזכה להעמיד את הנשים. בקיצור, לא אישית הרומית ואת כל האמונה נאסר היה הרומאים, הוא היה פונה התורה, בהתחשב בכך התורה תוארה להיות טועה לגמרי. פול דיבר הרומאים של סגפנות, חן ניסים של ישו, אנשים הקשיבו. עם זאת, אם לוקחים בחשבון כי הוא הכחיש את משנתו הדתית של ישו ואת אימץ את מנהגי הרומאים, אחד חייב להגיע למסקנה כי מנצרת חזר מרומא, בהתחשב בעובדה הרומאים הפכו מנצרת. התוצאה של תעמולה אנטי יהודית פול הוביל את הרומאים בראשות טיטוס, צעדו נגד היהודים, בעוד ההמונים רצחו וגנבו את האוצרות שלהם נשחקו ואת השני החריבו את בית המקדש בירושלים.

Él negó la validez a las leyes de Mosheh (Moises) las cuales eran repugnantes a los romanos, mientras que el declaro, estar en contra, de la circuncisión, pues decía que sólo era una obligación para los judíos así como permitió el consumo de la carne de cerdo, dando a entender que nada de lo que come en el hombre se prohíbe. Él también negó la validez de los mandamientos acerca de la limpieza ritual (tehorah, tzeniuth). Pero él estuvo de acuerdo con el usanza romana, él prohibió la poligamia y el divorcio, y así ganó someter a las mujeres. Para abreviar, ninguna costumbre romana y también ninguna creencia fue prohibida hacía los romanos, él estaba enfrentando la Torah, considerando que la Torah el lo describió para ser totalmente malo.
Este documento además dice que:
Pablo habló a los romanos del ascetismo, la gracia y los milagros de Jesús y las personas lo escucharon. Sin embargo, si uno considera que él negó las enseñanzas religiosas de Yeshu y adoptó las costumbres de los romanos, uno debe venir a la conclusión que el Natzruth (נצרות) o nazarenismo se volvió Romanizado (ar. Tarawwamu; بالحروف اللاتينية ), considerando que los romanos no se convirtieron al nazarenismo. La consecuencia de la propaganda anti-judía de Pablo llevo que los romanos, conducidos por Titus, marcharon contra los judíos, mientras que asesinaron a las grandes multitudes y hurtaron sus tesoros llevándoselos lejos y otro destruyo el Templo de Jerusalén (Baith Al-Maqdish – בית המקדש).
Todas estas explicaciones, las antiguas como las modernas, tienen una cosa en común: dan por supuesto que Pablo rechazó al judaísmo y sustituyó a los judíos por los cristianos (gentiles y judíos apostatas –Hechos 24:5- ) como nuevo “Pueblo de Dios” y llevo al nazarenismo al sincretismo occidental. Como la Dra. En Filosofía Eliette Abécassis acertadamente dice:
…A [Pablo] se le ocurrió la idea de hacer la síntesis de Israel y Atenas, mezclar el Templo de Jerusalén con el sacrificio mitrico, el judío esenio con el dios desconocido de los areópagos. Fue un “chrisstianos”, no un cristiano, un gnóstico que creía que Apolo, Mitra y Osiris debían inclinarse la frente ante su adonai hebraico [Jesús]. Pero sólo podía hacerse asimismo los “salvadores” y los “redentores”, y así el Mesías de Israel se convirtiera en el Cristo mundial.’
De hecho, la última frase de la narración del texto del Tathbit sobre Pablo se lee: 
“(El cristianismo) languidecía en las tierras romanas y se rompió”
Es una transición para la narrativa que describirá posteriormente a Constantino. La ejecución de Pablo, y la pérdida de la política influencia de los cristianos (mesíanicos, natzratim, notsrim), llevó a la declinación y el fracaso del cristianismo o del antiguo "judaísmo" mesiánico o nazareno, su función de ser "luz" para las naciones, convirtiéndose en una religión que de ella emanaba oscuridad a las naciones.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!