8/18/2019

Hebreos 2:6-9: Salmo 8:4-6: ¿Yeshu como un ser iluminado o dominado por su egoísmo e ignorancia?

BS"D

Se lee en el Codex Sinaiticus folio 289a correspondiente a la Epístola a los Hebreos 2:6-9:


διεμαρτυρατο δε που 
τιϲ λεγων τι εϲτιν 
ανθρωποϲ οτι μι
μνηϲκη αυτου η υϲ 
ανθρωπου οτι επι
ϲκεπτη αυτον ηλατ
τωϲαϲ αυτον βρα
χυ τι παρ αγγελουϲ 
δοξη και τιμη εϲτε
φανωϲαϲ αυτον 
και κατεϲτηϲαϲ αυ
τον επι τα εργα των 
χειρων ϲου παντα 
ϋπεταξα ϋποκατω 
των ποδων αυτου 
εν τω γαρ ϋποταξαι 
αυτω τα παντα ου
δεν αφηκεν αυτω 
ανυποτακτον νυ 
δε ουπω ορωμεν 
αυτω τα παντα ϋπο
τεταγμενα 
τον δε βραχυ τι παρ αγ
γελουϲ ηλαττωμενο 
βλεπομεν ιν δια το 
παθημα του θανα
του δοξη και τιμη 
εϲτεφανωμενον 
οπωϲ χαριτι θυ ϋ
περ παντοϲ γευϲη
ται θανατου
([6] Pero uno en algún lugar testificó, diciendo: 
¿Qué hombre eres consciente de él? o el hijo del hombre, que lo miras? [7] Lo hiciste un poco más bajo que los ángeles, con gloria y honor lo coronaste, [8] Pusiste todas las cosas bajo sus pies. 
Porque al haberle sometido todas las cosas, no dejó nada que no le haya sido sometido; pero ahora todavía no vemos todas las cosas sujetas a él. [9] Pero al que fue hecho un poco más bajo que los ángeles que vemos, IesU, a causa del sufrimiento de la muerte, coronado de gloria y honor; para que por la gracia de Dios pueda saborear la muerte para cada hombre.)
Pablo de Tarso parafrasea la versión griega del salmo 8:4-7 dando a entender que este se refiere a Yeshu HaMamzer como el conductor a la salvación (v.10).

Respuesta.
Explica el mismo Monseñor Juan Straubinger en su comentario a la Biblia sobre tal pasaje: 
“v. 6. Alguien: Se refiere a David en el salmo 8:5-8, donde este texto, según el hebreo, presenta otros matices que señalamos en las notas respectivas. Pablo lo cita según los LXX y lo aplica a Cristo”
Por ello, Pablo considera que la potestad pertenece a Yeshu, que sin embargo en más de 2000 años aquel individuo no ejerce dicha potestad. Siendo así, analicemos la versión griega presentada por Pablo con la versión original del hebreo:

Tehilim 8:4-7
Hebreos 2: 6-8.
כִּֽי־אֶרְאֶ֣ה שָׁ֭מֶיךָ מַעֲשֵׂ֣י אֶצְבְּעֹתֶ֑יךָ יָרֵ֥חַ וְ֝כוֹכָבִ֗ים אֲשֶׁ֣ר כּוֹנָֽנְתָּה׃
מָֽה־אֱנ֥וֹשׁ כִּֽי־תִזְכְּרֶ֑נּוּ וּבֶן־אָ֝דָ֗ם כִּ֣י תִפְקְדֶֽנּוּ׃
וַתְּחַסְּרֵ֣הוּ מְּ֭עַט מֵאֱלֹהִ֑ים וְכָב֖וֹד וְהָדָ֣ר תְּעַטְּרֵֽהוּ׃

([4] Cuando veo Tus cielos, el trabajo de Tus dedos, la luna y las estrellas que has establecido, [5] ¿Qué es el hombre para que Tú te acuerdas de él? ¿y que es el hijo del hombre, para que Tú te pienses en él? [6] Sin embargo, lo has hecho apenas un poco màs pequeño que los ángeles [(permitiendo a Mosheh dividir el mar; Yehoshua, para que el sol se detenga, etc.)], y lo has coronado con honor y gloria. [7] Le has dado dominio sobre el trabajo de Tus manos, ¡todo lo has puesto debajo de sus pies!)
-Traducción Shraga Silverstein.¿Qué hombre eres consciente de él o el hijo del hombre, que lo miras? 7 Lo hiciste un poco más bajo que los ángeles, con gloria y honor lo coronaste, 8 Pusiste todas las cosas bajo sus pies. 

Para Pablo, a pesar que en el salmo se menciona que al ‘hijo del hombre’ se le han dado el dominio sobre el trabajo de las manos de Di’s, enfatiza que ‘ahora todavía no vemos todas las cosas sujetas a él’. Lo que trata dar a entender que tal salmo es una especie de “profecía” para la 2da venida de Yeshu mientras que en este mundo solo sufrió la muerte, todo lo demás es simple poesía paulina para justificar un sofisma que trata de justificar que Yeshu en su segunda venida será “poderoso” y tendrá “gloria”, dos tópicos que no pudo obtener en vida. 
En el contexto del texto de tal salmo, se refiere claramente a que tal salmo fue recitado por el rey David (RaDa”K sobre Salmo 8:1) el cual es un es un himno y una alabanza y agradecimiento a Dios, y un recuento de sus actos de poder. La referencia que da David en el verso 5 de tal salmo sobre el ‘hijo del hombre’ se refiere al ser humano, a saber a Adam, tal como se explica en el Talmud Bavli Sanhedrin 38b: 
אמרו לפניו: רבונו של עולם "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו" (תהילים ח, ה), יצור כזה אין כדאי לברוא. הושיט אצבעו קטנה ביניהן ושרפםבאש. וכן כת שניה כך אמרו וכך עשה בהם. כת שלישית ששאל אותם אמרו לפניו: רבונו של עולם, ראשונים שאמרו לפניך שאין דעתם נוחה מה הועילו? הלא כל העולם כולו שלך הוא, כל מה שאתה רוצה לעשות בעולמךעשה.
Los ángeles dijeron ante él: Maestro del Universo: “¿Qué es el hombre para que lo recuerdes? ¿Y el hijo del hombre que piensas en él? ” (Salmos 8:5), es decir, una criatura como esta no merece ser creada. Dios extendió su dedo meñique entre ellos y los quemó con fuego. Y lo mismo ocurrió con un segundo grupo de ángeles. El tercer grupo de ángeles que le preguntó dijo delante de él: Maestro del Universo, los primeros dos grupos que hablaban su sano delante de ti, lo que Qué lograron? El mundo entero es tuyo; lo que quieras hacer en tu mundo, hazlo. Dios entonces creó a la primera persona.
Por otra parte, son los mismos JaZa”L quienes mencionan que además de referirse tal pasuk a Adam HaRishon, se refiere a Mosheh tal como se lee en Shabat 88b: 
ג ואמר ר' יהושע בן לוי : בשעה שעלה משה למרום לקבל תורה אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, מה לילוד אשה בינינו? אמר להן הקדוש ברוך הוא: לקבל תורה בא. אמרו לפניו המלאכים: אותה תורה חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם, שנאמר "דבר ציוה לאלף דור" (תהלים קה, ח) וכיון שניתנה התורה בדור העשרים וששה לאדם הראשון, הרי שאר הדורות היו לפני בריאת העולם, והם תשע מאות שבעים וארבעה, ואתה מבקש ליתנה לבשר ודם? "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו" (תהילים ח, ה)? אלא "ה' אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים" (תהלים ח, ב), שראוי שתהא התורה בשמים!
Y el R’ Yehoshua ben Levi dijo: Cuando Mosheh ascendió a lo alto para recibir la Toráh, los ángeles ministrantes dijeron ante el Santo: Bendito sea él: Maestro del universo, ¿qué hace uno nacido de una mujer aquí entre nosotros? El Santo, Bendito Sea, les dijo: Él vino a recibir la Toráh. Los ángeles dijeron delante de él: ¿ La Toráh es un tesoro escondido que fue ocultado por ustedes 974 generaciones antes de la creación del mundo, y buscan darlo a carne y hueso? Como se dice: "La palabra que ordenó a mil generaciones" ( Salmos 105: 8) Dado que la Toráh, la palabra de Dios, fue dada a la vigésimo sexta generación después de Adám, el primer hombre, las 974 generaciones restantes deben haber precedido la creación del mundo. "¿Qué es el hombre que tienes en cuenta de él y el hijo del hombre que piensas de él?" (Salmos 8:5).Más bien, "Dios nuestro Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra que tu majestad se coloca sobre los cielos" (Salmos 8:2). El lugar legítimo de la majestad de Di’s, la Toráh, es en los cielos.
Se refiere tal pasuk a Mosheh debido a su humildad, tal como explica el gran místico andalusí Rabeinu Bajya Ibn Pakuda en ‘Deberes del corazón’ 5:10:
וכאשר יחשוב הנלבב המבין בערך המדברים וערך המדברים אל כדור הארץ וכדור הארץ אל גלגל הירח וגלגל הירח אל גלגל העליון והכל אצל גדולת הבורא יתברך כאין יכנע בנפשו וישפל לפני בוראו כמו שאמר (תהלים ח) מה אנוש כי תזכרנו וגו'.
Cuando un hombre comprensivo considera su significado en relación con toda la humanidad, y el significado de la humanidad en relación con la tierra, y la tierra en relación con la esfera lunar, y la esfera lunar en relación con el cosmos, y todo lo relacionado con la grandeza de la humanidad. Él ante el Creador es como nada, se humillará en su alma y se rebajará ante el Creador, como está escrito "[cuando contemplo Tu cielo, la luna y las estrellas ...] ¿Qué es el hombre para que lo tengas en cuenta?" (Tehilim 8: 5 ).
Mientras que en el verso 6 se refiere a Mosheh tal como se lee en el Talmud Bavli masejet Nedarim 38a y Rosh HaShanah 21b:
שהיה עשיר — שנאמר: "פסל לך" (שמות לד, א), ולמדו מכאן: פסולתן של לוחות הברית שלך יהא,ופסולת זו היתה כולה אבנים טובות. שהיה משה רבינו חכם למדים מדברי רב ושמואל, דאמרי תרוייהו [שאמרו שניהם]: חמשים שערי בינה נבראו בעולם, וכולם נתנו למשה חסר אחת, שנאמר: "ותחסרהו מעט מאלהים" (תהלים ח, ו). עניו —דכתיב [שנאמר]: "והאיש משה ענו מאד" (במדבר יב, ג).
Mosheh era rico, como está escrito: “talla para ti” (Éxodo 34:1), de donde se deriva: El desperdicio de las Tablas del Pacto será tuyo, y ese desperdicio consistió en piedras preciosas. Que Mosheh fue sabio se deriva de la declaración de Rav y Shmuel, quienes dicen: Cincuenta medidas de entendimiento fueron creadas en el mundo, y todas fueron entregadas a Mosheh, excepto una, como se dice: "Sin embargo, lo has privado de poco, de Elohim (Salmos 8:6). Solo le faltaba un conocimiento completo de Di’s. Mosheh era humilde, como está escrito: "Ahora el hombre Mosheh era muy humilde" (Números 12:3).
Es interesante que el místico andalusí Rabeinu Bajya Ibn Pakuda (muy próximo a los sufíes andalusìes de su época), explique en ‘Deberes del corazón’ Octavo Tratado, 3:149 que sobre tal sección se refiere tanto a Adam como a Mosheh, sobre Adam le hizo gobernar sobre los animales, las plantas y los recursos naturales, mientras que de Mosheh le dio a conocer al hombre los estatutos de su Toráh, y lo estableció (para comprender) lo que favorecerá su bienestar de las sabidurías superiores e inferiores de este mundo, tal como se lee:
ויסתכל אח״‎כ במה שחלק הבורא מן הגדולה לאדם שהשליטו במיני החיים והצמחים והמוצאים כמו שכתוב (תהלים ח) תמשילהו במעשי ידיך וגו׳ ‎‎ושהודיעו חקי תורתו והעמידו על כל מה שיש בו תקנתו מסודות עליון העוה״‎ז ותחתונו והרים מעלתו בשבחו ובהודאתו לבוראו ובקראו אליו בצרות ובענותו בעת המצוקות ובחרו בו ושלחו אל ברואיו ומסרו אליו סודות גבורתו והראות המופתים על ידו עם מה שיארך ספורו מן הטובות הנסתרות והנראות הגופיות והרוחניות הכוללות והמיוחדות חסד וטובה עלינו.
Luego, reflexione sobre la grandeza que el Creador le otorgó al hombre, que lo hizo gobernar sobre los animales, las plantas y los recursos naturales, como está escrito "Le das dominio sobre el trabajo de tus manos; has puesto todo debajo de sus pies" (Tehilim 8: 7), y dio a conocer al hombre los estatutos de su Toráh, y lo estableció (para comprender) lo que favorecerá su bienestar de las sabidurías superiores e inferiores de este mundo. Y Di-s elevó aún más al hombre al permitir y desear su alabanza y gratitud, y llamarlo durante las dificultades, y responder a sus oraciones en tiempos difíciles, y eligió en él, y lo nombró sobre Sus creaciones, y transmitió al hombre secretos de Su poder, e hizo milagros a través de Sus atesorados, además de lo que sería largo recordar los favores ocultos y revelados, ya sean físicos o espirituales, generales y específicos, de Su bondad y bondad hacia nosotros.
Ya en un paso más adelante, el místico andalusí Ibn Pakuda explica que cualquier persona de la comunidad judía puede alcanzar el conocimiento de Di’s (דעת אלהים-رأي الله), así como de sus buenos atributos (ומדותיו הטובות-و صفاته الجيدة) y las cualidades superiores (ميزة), la iluminación (el-irfan), la ilam al-ma’arifat (la ciencia del conocimiento) que rompe el ‘yo dominante’ y conecta al ser humano con el Creador, tal como se lee en ‘Deberes del corazón’ sexto tratado sobre la sumisión 6:2:
הראשון דעת אלהים ומדותיו הטובות והיתרון אשר נתן לאדם על שאר בעלי החיים כמ״‎ש (תהלים ח) תמשילהו במעשי ידיך
(1) Conocimiento de Di-s, y de sus buenos atributos, y las cualidades superiores que le otorgó al hombre sobre otras criaturas vivientes, como está escrito "Le das dominio sobre el trabajo de tus manos; has puesto todo debajo de sus pies" (Tehilim 8:7).

En el caso de Yeshu no pudo en vida siquiera desarrollar un poco de conciencia, menos tener una chispa de iluminación (el-irfan), ya que como otros mefarshim como el Jajam Avraham de Troki en Sefer Jizuk Emunah, R’ Shem Tob Ibn Shaprut en Even Bojan, el autor de Sefer Nitzajon Yashan, Efo”Di de Profiat Duran,  indicaron sobre la gran ignorancia (jahl kabir wafiqdan alwaey) de Yeshu en bastantes partes de su vida, lo cual ni siquiera le aproxima a Adam HaRishon, menos a Mosheh, ni siquiera se aproxìma al aprendiz de estudiantes de kabbalah, ni siquiera al de místico sufí. Yeshu en su voracidad por el poder y los reconocimientos humanos que perseguía en su miserable vida de psicópata estaba inmerso en su ego dominante, en su propio satán, o en su banalidad y frivolidad; Pablo utilizó un parafraseo de la versión de la LXX para tratar de convencer a judíos ignorantes de habla griega para tratarles de convertir en la estupidez de la necedad de Yeshu. 

7/29/2019

Mishlei / Proverbios 4:2: ¿Yeshu como parte de la trinidad? ¿Yeshu observó las mitzvot de la Torah?

BS"D
Escribe R’ Shem Tob Ibn Shaprut en su obra Evan Bojan, Puerta 4, capítulo 2 que los cristianos tenían este verso como prueba acerca de la Trinidad y el descenso de su dios a la tierra con las palabras “os enseño una buena doctrina...Yo también fui hijo de mi padre.” (Prov. 4:2-3) (Cf. Felix Just, S.J., The Trinity in the New Testament, consultado 29/07/2019; Cf. Andreas J. Köstenberger, Scott R. Swain, Father, Son and Spirit: The Trinity and John's Gospel, D.A. Carson, EEUU, 2008, p. 77; Cf. Luther Smith, The Doctrine of the trinity, p. 8).

Respuesta.
El texto hebreo dice:
כִּ֤י לֶ֣קַח ט֭וֹב נָתַ֣תִּי לָכֶ֑ם תּֽ֝וֹרָתִ֗י אַֽל־תַּעֲזֹֽבוּ: כִּי־בֵ֭ן הָיִ֣יתִי לְאָבִ֑י רַ֥ךְ וְ֝יָחִ֗יד לִפְנֵ֥י אִמִּֽי׃ וַיֹּרֵ֗נִי וַיֹּ֥אמֶר לִ֗י יִֽתְמָךְ־דְּבָרַ֥י לִבֶּ֑ךָ שְׁמֹ֖ר מִצְוֺתַ֣י וֶֽחְיֵֽה׃
"Porque yo [(dice el profeta, hablando en nombre del Eterno)] te he dado una buena adquisición; no abandones Mi Toráh". Porque yo era un hijo para mi padre [a saber. II Samuel 7:14 ], un tierno y único (hijo) ante mi madre [es decir, seleccionado y amado por mi pueblo]. Y Él me enseñó y me dijo: Mis palabras sostendrán tu corazón; Presta atención a Mis mitzvot y vive.
-Mishlei 4:2-4, traducción R’ Shraga Silverstein.
Sobre el pasuk 2 el Talmud enseña que esto se refiere a la Torah del Eterno a la cual se le llama haTovah (la buena) tal como se lee:
ר' יהודה בן בתירא אומר: אינו צריך להביא ראיה מפסוק אחר לברכת התורה, שהרי הוא אומר: "על הארץ הטובה", ויש בכלל זה "טובה", "הטובה", "טובה"זו תורה, וכן הוא אומר: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו" (משלי ד, ב) ואילו"הטובה"זו בנין ירושלים, וכן הוא אומר "ההר הטוב הזה והלבנון".
El rabino Yehuda ben Beteira dice: No es necesario probar una bendición sobre la Torá desde un versículo diferente , ya que dice: “Para la buena tierra [hatova]”. Dos aspectos diferentes se derivan de diferentes aspectos de la palabra hatova : Tova , esa es la Torá, como dice: "Porque te he dado buenas [ tov ] enseñanzas, no abandones Mi Toráh" (Proverbios 4:2); hatova, que es la construcción de Jerusalén, como dice: "Esta buena montaña [hatov] y el Líbano".
-Talmud Bavli masejet Berajot 48b Cf. Menajot 53b; Ta’anit 7a; Avodah Zarah 19b; Cf. Bartenura en Pirkei Avot 3: 14:2; 
En ningún momento se refiere a la doctrina de Yeshu del Sermón del Monte como lo trato de dar a entender el antiguo gnóstico pagano de Marción de Sinope sobre su explicación que dio del Evangelio de Lucas 6:17.
Sobre el pasuk 3 se lee en el Midrash Tanjuma Pekudei 3:8 que esto se da una explicación de aquellos que no guardaron la Toráh y los estatutos del Santo, bendito sea Él, y es por eso que han llegado al vergonzoso final de ser avergonzados. De quien se tiene la seguridad de que finalmente dejará este mundo, pero si es justo y no malvado, será digno de disfrutar la vida en el mundo por venir (olam haba’), citando el pasuk 3 del perek 4 de Mishlei. El R’  Shraga Silverstein z”l explica que el pasuk 3 se refiere al rey David sobre el pasaje de Shmuel Bet 7:14 en donde se lee:
אֲנִי֙ אֶהְיֶה־לּ֣וֹ לְאָ֔ב וְה֖וּא יִהְיֶה־לִּ֣י לְבֵ֑ן אֲשֶׁר֙ בְּהַ֣עֲוֺת֔וֹ וְהֹֽכַחְתִּיו֙ בְּשֵׁ֣בֶט אֲנָשִׁ֔ים וּבְנִגְעֵ֖י בְּנֵ֥י אָדָֽם׃
Seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Cuando él hace mal, lo castigaré con la vara de los hombres y la aflicción de los mortales;
Es decir, David fue seleccionado y amado por su pueblo, mientras que en el caso del minusválido de Yeshu HaMamzer fue rechazado por el mismo pueblo judío tal como se lee en el Evangelio Hebreo de Mateo 112:25. Mientras que en la tradición judía, nuestros rabinos dieron testimonio que Yeshu fue rechazado por llevar a la gente a hacer avodah zarah (idolatría) tal como se lee en el Talmud Bavli masejet Sanhedrin 107b:
ו שנינו במשנה שכרוז יוצא לפניו. ומדייקים: לפניו, כלומר, בשעת הוצאה להורג — אין [כן], ואולם מעיקרא [מתחילה] לפני גמר דין —לא. ומקשים: והא תניא [והרי שנינו בברייתא]: בערב הפסח תלאוהו לישו הנוצרי, וכרוז יוצא לפניו ארבעים יום, ומכריז: "ישו הנוצרי יוצא ליסקל על שכישף והסית והדיח את ישראל, כל מי שיודע לו זכות יבוא וילמד עליו". ולא מצאו לו זכות, ותלאוהו בערב הפסח.
La mishnah enseña que un pregonero sale delante del condenado. Esto indica que solo antes de él, es decir, mientras lo llevan a su ejecución, sí, el pregonero sale, pero desde el principio, antes de que se condene al acusado, no sale. La Gemara plantea una dificultad: pero, ¿no se enseña en una baraita? En la víspera de la Pesaj, colgaron el cadáver de Yeshu HaNotzrí después de que lo mataron por lapidación. Y salió un pregonero delante de él durante cuarenta días, proclamando públicamente: Yeshu HaNotzrí, va a ser apedreado porque practicó la hechicería, incitó a la gente a adorar a los ídolos y desvió al pueblo judío. Cualquiera que conozca de una razón para absolverlo debe venir hacia adelante y enseñar que en su nombre. Y la corte no encontró una razón para absolverlo, por lo que lo apedrearon y colgaron su cadáver en la víspera de Pesaj.
-Talmud Bavli Sanhedrín 43a, versión Steinsaltz.

Mientras que el pasuk 4 es por si mismo más claro, ya que Shlomoh HaMelej dice: ‘Presta atención a Mis mitzvot y vive.’ y como hemos visto en el Evangelio Hebreo de Mateo 14 en el que Yeshu abolió la Torah de Mosheh. Incluso Marción de Sinope Yeshu dio bendiciones a los pobres, los hambrientos, a los llorones, a los odiados de sus seguidores, así como maldijo a los ricos, a los que tienen sustento para comer. Según la antigua explicación paulina sobre esta sección de Lucas significó que Yeshu desecho las palabras de los profetas (Tertuliano, Adversus Marcionem 15:19-24) Incluso, los marcionitas rechazaron el concepto de que Yeshu cumplió con la Toráh. Y parece que esta objeción incluso llegó a la Antítesis de Marción en la que señalan que los judeo-cristianos modificaron las palabras originales de Yeshu de Mateo 5:17 (Lucas 16:17) como contesta Marcus en Dialogue Adamantius 2:15:
Los judaizantes escribieron esto: “no vine a destruir la Torah, sino a cumplirla”. Pero Yeshu no habló de esta manera. Él dice,  ‘yo no vine a cumplir la Torah sino a destruirla-לא באתי למלא את התורה אלא להרוס אותה’.
τοῦτο οἱ Ἰουδαϊσταὶ ἔργαψαν,
           τὸ οὐκ ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἀλλὰ πληρῶσαι·
οὐκ οὕτως δὲ εἶπεν ὁ Χριστός, λέγει γάρ·
           οὐκ ἦλθον πληρῶσαι τὸν νόμον ἀλλὰ καταλῦσαι.
Hoc illi scripsurent qui iudaizabant, hoc est:
           Non veni solvere legem sed admiplere.
Christis autem non uta dixit, sed ita dicit:
           Non veni adimplere legem sed solvere.
(Cf. De recta in  Deum fide 2 830e [GCS 4:88, 31-33])
Una respuesta directa de Marción a Mateo 5:17 y su afirmación de que Yeshu terminó la Torah se basaron en Romanos 10:4, Codex Sinaiticus folio 265:
τελοϲ γαρ νομου χϲ ·
ειϲ δικαιοϲυνην
παντι τω πιϲτευο
τι
‘Porque el fin de la Torah es XhrestoS, para justicia a todo aquel que cree.
La posición de paulina-marcionita la relata Irenaeus en Omnium Haeresium Refutio 1.27.2:
Iesum autem ab eo Patre, qui est super mundi fabricatorem Deum, venientem in Iudaeam temporibus Pontii Pilati praesidis, qui fuit procurator Tiberii Caesaris, in hominis forma manifestatum his qui in Iudaea erant, dissolventem prophetas, et Legem, et omnia opera eius Dei qui mundum fecit, quem et Cosmocratorem dicit.
Pero el hecho de que Yeshu se derivara de ese Patre que está por encima del Dios que hizo el mundo y que entró en Judea en tiempos de Poncio Pilato, el gobernador, que fue el procurador de Tiberio César, se manifestó en la forma de un hombre a los que estaban en Judea, aboliendo los profetas y la Torah, y todas las obras de ese Dios que hizo el mundo, a quien también llama Cosmocrator.
Y hubo una reacción considerable a Mateo 5:17. Tertuliano comenta cuatro veces sobre la objeción paulina-marcionita a Mateo 5:17, en las enmiendas 4.9.10-15, 4.12.14, 4.36.6 y 5.14.14:
Si vero evangelium Christi hoc praecepto adimpletur, Christi autem non est creatoris, quo iam contendimus? Dixerit Christus an non, Ego non veni legem dissolvere sed implere, frustra de ista sententia neganda Pontus laboravit.
No he venido para destruir la Torah, sino para cumplirla”. El hombre (Marcion), sin embargo, afirmó que no pronunció este dicho en absoluto; porque sostuvo que cuando encontramos que él (Yeshu) abrogó esa misma Torah, estamos obligados a prestar atención, por encima de todas las demás consideraciones, a lo que realmente hizo. ¿Yeshu dijo o no dijo: “No he venido a destruir la ley, sino a cumplirla?" En vano ha (nuestro hombre de) Ponto ha trabajado para negar esta afirmación.
Y nuevamente por Hegemonius comentando la posición del maniqueo en Acta Arjelai 40:
Ego audiens dicebam ei sermonem euangelicum, quomodo dixit dominus noster Iesus Christus: Non veni solvere legem, sed ad inplere. Ille vero ait nequaquam eum hunc dixisse sermonem; cum enim ipsam inveniamus eum resolvisse legem
Cuando escuché que se proponía tal sentimiento, repetí a la gente la frase del Evangelio en la que dominus noster Iesus Christus dijo de sí mismo: “No he venido a destruir la ley, sino a cumplirla”. El hombre (Marcion), sin embargo, advirtió que no pronunció este dicho en absoluto; porque sostuvo que cuando encontramos que Él abrogó esa misma Torah.
Esto se repite en Dialogue Adamantius 2:15 cuando Adamantius dice de los marcionitas de Marcus:
καὶ τί δεῖ μηκύνειν τὸν λόγον; φανερῶς γοῦν τοῦ σwτῆρος πληρῶσαι ἐλθόντος τὸν νόμον, οὗτοι καταλύειν φάσκοuσι.
Sed qui necesse est sermonem nimiumdilatare singula replicando, cum manifestissime saluator non, ut isti dicunt, soluere legem uenit sed adimplere
Pero ¿por qué debemos prolongar la discusión? Es menos claro que el Salvador vino a cumplir la Ley; La gente de Marcus afirma que vino a destruirlo.
La interacción entre el capítulo 5 de Mateo y los marcionitas se ha establecido claramente. Los marcionitas fueron sin duda el objetivo de los versos en Mateo, y respondieron con furia, de modo que todos los testigos que obtuvieron esta posición no fueron aquellos sobre los cuales los marcionistas aceptaron el debate.
¿Marción construyó su Antítesis sobre Mateo, o Mateo construyó este capítulo sobre la Antítesis de Marción? Lo primero se demostró imposible que demuestra que Mateo tenía conocimiento y dependencia del Evangelio de Marción (“Evangelio de Lucas”), pero Marción no tiene conocimiento del Evangelio de Mateo. Tenga en cuenta que no se puede decir lo mismo del Evangelio de Lucas. Lo importante aquí, es que se puede corroborar la posición de un Yeshu como destructor de la Torah al analizar la vida de Yeshu, y es por ello que tal comportamiento le llevó a perder su vida como un criminal, lo que demuestra que no fue un buen judío, menos que fue parte de una divinidad, y eso es contrarío a Proverbios 4:2-4.