3/31/2013

פרק ע''ב-Capítulo 72 Yeshu incita a incurrir en idolatría y blasfemia.

BS"D

Biblioteca Medicea Laurenziana, Manuscrito Plutei_02.17 folio 149r y folio 150vפרק ע''ב
[21] מכאן ואילך התחיל יש''ו לגלות לתלמידיו שהוא צריך ללכת לירושלם ולשאת עול רבים מהכהנים וזקני[1] העם עד שיהרגוהו ויום השלישי יקום.
[22] ויקחוהו פייט''רוס בינו בינו לבינו והתחיל להוכיח לאמר חלילה לך להיות לך כן אדו’.
[23] וישב יש''ו ויבט אליו ויאמר לו לך השטן לא תמרה פי[2] שאינך מכיר דבר האל כי אם דברי האדם.
[24] אז דבר יש''ו לתלמידיו מי שירצה לבא אחרי יבזה עצמו ויקח את השתי וערב ר''ל שקרב עצמו למיתה וילך אחרי.
[25] כל הרוצה להושיע נפשו יאבד אותה בעדי והמאבד את חייו בעה''ז[3] בשבילי יושיע נפשו לחיי העה''ב.[4]
[26] מה בצע לאדם אם ירויח את כל העולם אם נפשו יאבד לעד ואיזה תמורה טובה יעשה האדם אם בעד הדברים ההווים והנפסדים יתן נפשו לדין גהינם.[5]
[27] כי בן האל יבא בכבד אביו שבשמים עם מלאכיו להשיב לכל איש כמפעלו.
[28] אמן אני אומר לכם שיש מהעימדים פה שלא יטעמו מות עד שיראו בן אלוה בא במלכותו.

Capítulo 72

[21] Desde entonces comenzó Yesh”u a revelar a sus discípulos que él debía ir a Yerushalaim (Jerusalén) y de soportar el yugo [6] de muchos de los cohanim y los zikne ha’am (ancianos del pueblo) para que lo maten y resucite al tercer día.

[22] Y lo tomó Pet”ros entre ellos, y empezó a demostrarle diciendo:

Jalilah (Di”s no lo permita) que sea para ti, se haga así en usted seño’ (ado’- אדו’).

[23] Y se sentó Yesh”u y lo miró y le dijo:

‘Para ti Satán no seas amargo con tu boca, pues usted no sabe la cosa del Di”s, pero sí [sabes] las palabras del hombre.’

[24] Así que [fue] la palabra de Yesh”u a sus discípulos:

‘Quien quiera venir detrás de mí, caiga en humillación (יבזה) así mismo, y tomé el sheti va’eriv (urdimbre y la trama: el entre cruzado), [7] esto quiere decir, acercarse a la muerte, y seguirme’.

[25] Todo el que quiera salvar su alma (nefesh), la perderá, y el que extravía su vida en este Olam Hazeh (en este mundo) por mi salvará su alma residente (nefesh) para la vida en el Olam Haba’ (Mundo Venidero).

[26] ¿Qué provecho hay para el hombre si gana todo el mundo si su alma residente la extraviara para siempre? ¿Qué buen cambio haría el hombre si por las cosas presentes se pierden, él da su alma para el juicio del Guehinóm?

[27] Porque el hijo de Di”s que ha venido en la gloria de su padre que está en los Cielos con sus ángeles responden a todo hombre conforme a su obra.

[28] Amén (De cierto os digo), que el que no encuentra aquí el gusto por la muerte hasta que vean al hijo de Di”s [que] vendrá en su reino.


Comentario.


I. Yeshu inductor a la idolatría y blasfemia.

En éste capítulo (versos 24 y 25) observamos, como en otras tantas, la frecuente recurrencia a ser foco de atención, a igualarse a sí mismo con la salvación y no colocar a Di”s en el centro de la escena. Esto recuerda la justa apreciación que le hicieran algunos perushim (explicadores de la Torah):

ειπον ουν αυτω · 

οι φαριϲαιοι · ϲυ πε

ρι ϲεαυτου μαρτυ

ριϲ · η μαρτυρια ϲου 

ουκ εϲτιν αληθηϲ ·

אָמרִין לֵה פּרִישֵׁא אַנתּ עַל נַפשָׁכ מַסהֵד אַנתּ סָהדּוּתָכ לָא הוָת שַׁרִירָא

‘Entonces los prishe (fariseos) le dijeron: ‘Tú das testimonio sobre ti mismo; tu testimonio no es verdadero’.

-Juan 8:13

Es interesante que Yesh”u exhorte a Pedro para que sus seguidores a que caigan en humillación, y que estos sean merecedores de la muerte más vergonzosa para todo el judaísmo, a saber a ser colgado tal como se establece en Devarim / Deuteronomio 21:22-23:

כב וְכִי-יִהְיֶה בְאִישׁ חֵטְא מִשְׁפַּט-מָוֶת וְהוּמָת  וְתָלִיתָ אֹתוֹ עַל-עֵץ.  כג לֹא-תָלִין נִבְלָתוֹ עַל-הָעֵץ כִּי-קָבוֹר תִּקְבְּרֶנּוּ בַּיּוֹם הַהוּא כִּי-קִלְלַת אֱלֹהִים תָּלוּי וְלֹא תְטַמֵּא אֶת-אַדְמָתְךָ אֲשֶׁר ה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה.

“Si un pecador pasible de ser condenado a muerte fuere ajusticiado y colgado de un árbol, [23] su cuerpo no permanecerá toda la noche colgado, sino que será sepultado ese mismo día, porque el ahorcado es maldito de Di”s y tú no impurificaras la tierra que el Etern-o tu Di”s te dio por heredad.”

Para el periodo que comprende la existencia del Bait Sheni (Segundo Templo de Jerusalem), el ahorcamiento era sinónimo de crucifixión (צליבה), tal como se demuestra en los targumim, por ejemplo Onkelos utiliza la palabra ‘תִצלוֹב’, Yonathan Ben Uziel utiliza la palabra ‘יצלבון’, el Targum Qumrani Neofiti utiliza ‘תצלבון’, tal como se muestra:


Onkelos:

וַאֲרֵי יְהֵי בִגבַר חוֹבַת דִין דִקטוֹל וְיִתקְטִיל וְתִצלוֹב יָתֵיה עַל צְלִיבָא׃

לָא תָבֵית״תְבִית#3#״ נְבֵילְתֵיה״נְבִילְתֵיה#3#״ עַל צְלִיבָא אֲרֵי מִקבָר תִקבְרִינֵיה בְיוֹמָא הַהֻוא אֲרֵי עַל דְחָב קדם יוי אִצטְלִיב וְלָא תְסַאֵיב יָת אַרעָך דַיוי אֲלָהָך יָהֵיב לָך אַחסָנָא׃

(Traducción: Y si hubiere en un hombre delito digno de muerte, y se le matare y se le crucificare (titzlov) en un madero (tzelivah): No dejarás que su cadáver quede colgado en la cruz (tzelivah), sino que le darás sepultura el mismo día, porque quien es colgado en la cruz (itzt’liv) es maldito ante Dios, y no contaminarás tu tierra que Dios tu Dios te da en heredad.)

Yonathan ben Uziel:

וארום אין יהוי בגבר חובת דין קטול ויתחייב אטלות אבנין ובתר כדין יצלבון יתיה על קיסא לא תבית ניבלת גושמיה על קיסא ארום מקבר תקברוניה ביומא ההוא ארום קילותא קדם אילקא למצלוב גבר אלהן חובוי גרמו ליה ומן בגלל דבדיוקנא דייי אתעבד תקברוניה עם מטמוע שימשא דלא יקילון ברייתא ביה ולא תטנפון בנבילתהון דחייביא ית ארעכון דייי אלקכון יהיב לכו

(Traducción: Y si no hubiere en un hombre delito digno de muerte, y fuere condenado a ser apedreado, entonces lo crucificarán (yitzlavún) en un madero (keisá). No dejarás que su cadáver quede colgado en el madero (keisá), sino que lo enterrarás el mismo día, porque ser colgado es una maldición ante Dios, pues sus pecados lo llevaron a ello. Y por cuanto fue hecho a imagen de Dios, lo enterrarás antes de que se ponga el sol, para que no contaminen a la criatura por él, ni manchen con sus cadáveres la tierra que el Eterno vuestro Dios os ha dado en heredad.)


Neofiti:

וארום יהווי \בגברא סדר חובת דין ״בגבר חובה סדר דין#2#״ דקטולין ויתקטל ותצלבון יתיה על קיסה׃

לא תבית נבלתיה על קיסה ארום מקבר״מקבור#2#״ תקברון יתיה ביומה ההוא ארום \ליט קדם ייי כל דצליב ולא תסאבון ״בזיו יקר שכינתיה דייי אצלב ולא תס׳#2#״ ית ארעכון דייי אלהכון יהיב לכון אחסנה׃

(Traducción:Y si hubiere en un hombre un caso de delito digno de juicio, al cual han de matar, y lo crucificarán (titzlevún) en un madero: No dejarás que su cadáver quede colgado en el madero (keisá), sino que lo enterrarás el mismo día, porque todo aquel que es crucificado (tzlív) es maldito delante del Eterno, y no contaminarás la tierra que el Eterno tu Dios te da en heredad.)


En tal caso, Yeshu dio la instrucción en que sus seguidores incurrieron en los delitos de blasfemia e idolatría, los cuales estaban tipificados por los Jajamim (sabios), tal como se lee en Masejet Sanhedrin 6:5:

וחכמים אומרין, אינו נתלה אלא המגדף והעובד עבודה זרה

‘Y los Jajamim (sabios), dicen: nadie es colgado salvo el blasfemo y el idolatra.’

Por otra parte, los Bene Tzdok (esenios) tipifican esta muerte como la forma de morir más abominable que podía presenciar el pueblo de Israel, encontramos que en el Pesher Najum- פשר נחום (4 QPesher Najum, Frag 4-4 col.1, versos 7 y 8) diga lo siguiente:

[7] אשר משפט מות ברושי החלקות אשר יתלה אנשים חיים

[8] על העץ כי זאת כן התורה המשפט אשר לא יעשה בישראל מלפנים כי לתלוי חי על העץ יקרא הנני אליכה

‘[7] Que llenó su guarida con una multitud de cadáveres, ejecutando venganzas contra los buscadores de interpretaciones fáciles, que colgó a hombres vivos, [8] en el árbol, cometiendo una abominación que no se cometía en Israel desde antiguo, pues terrible para el colgado vivo en árbol.’

Por tanto, el mismo Yeshu pretendía ser peor que el mismo rey Alexander Jannaeus (אלכסנדר ינאי)   -quien impulso a la secta saducea, mandó a ejecutar a ochocientos perushim (ver. Flavio Josefo, Bellum Iudaicum I, 113) -  mientras que el criminal de Nazaret pretendía que sus seguidores conformarán un grupo rebelde dentro del mismo pueblo judío, por lo que solicitaba que sus jinukim (estudiantes) se convirtieran en reos, blasfemos, idólatras, inhumanos e impíos.


II. Falso Profeta.

Por otra parte cuando el ególatra de Yesh”u dice:

‘Porque el hijo de Di”s que ha venido en la gloria de su padre que está en los Cielos con sus ángeles responden a todo hombre conforme a su obra. De cierto os digo, que el que no encuentra aquí el gusto por la muerte hasta que vean al hijo de Di”s [que] vendrá en su reino.’

En este pasaje Yesh”u enuncia una profecía concreta:

 ‘De cierto os digo, que el que no encuentra aquí el gusto por la muerte hasta que vean al hijo de Di”s [que] vendrá en su reino.’

Según La Biblia de Estudio, Dios habla Hoy, impresa en EEUU en 1996, comenta sobre esto:

Se han dado varias interpretaciones de esta declaración de Jesús, entendiéndola como referencia a: (1) su segunda venida, que los primeros cristianos creían que ocurriría en vida de ellos; (2) la exaltación y la gloria de Jesús, que su muerte y resurrección significaban; ó (3) la transfiguración de Jesús que se relata en el pasaje que sigue”.

Es obvio que la existencia de, al menos, 3 diferentes criterios de explicación de una profecía enunciada muy simple y claramente por Jesús, indica la necesidad de encontrarle una justificación a su incumplimiento.

Con relación a la creencia de una segunda venida, debemos recordar que en el AT no se encuentra ningún sustento que avale la teoría de que el mesías vendría dos veces. Siempre, tal cual lo señalaba en sus incumplidas profecías el propio Jesús, dado su condición de hombre judío formado dentro de las interpretaciones religiosas de su pueblo, el mesías y la instalación definitiva del Reino de Di’s son hechos simultáneos (releer Sobre Mateo 10:21-23).

La vinculación de la profecía en cuestión con la exaltación y la egolatría de Yeshu o la transfiguración que se relata en el capítulo que sigue, no son aplicables dado que hay elementos que no se cumplen, por ejemplo:


A) Yeshu dice que algunos de los presentes no morirán, lo que significa que, al cumplirse aquella supuesta profecía, al menos uno de ellos estaría muerto, y eso no sucedió en la transfiguración (y es posible que tampoco tras su supuesta resurrección, dado que Judas (Yehudah IshKeriot) no se habría suicidado tras su traición, por lo que estaría vivo al producirse aquel hecho [ver Sobre Mateo 27:3-10]);

B) Dice Yeshu que, al venir en la gloria de su padre,  “responden a todo hombre conforme a su obra”, esto apunta al juicio que supone la instauración de Reino de Di”s, y como todos sabemos, ello tampoco sucedió.


De nuevo, Yeshu profetizó erróneamente; imaginó y dijo lo que quiso su propio corazón. Su situación recuerda las palabras de Yejezkel / Ezequiel 22:28:

וּנְבִיאֶיהָ טָחוּ לָהֶם תָּפֵל חֹזִים שָׁוְא וְקֹסְמִים לָהֶם כָּזָב אֹמְרִים כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה וַה לֹא דִבֵּר “Y sus profetas[8] cubrieron para ellos (el muro) con revolqué blanco, cubriendo falsedades y adivinando mentiras, al decir: ‘Así dice el Di”s el Etern-o’ cuando en realidad el Etern-o no ha hablado.”


III. ¿Creer en Yeshu para salvarse del Gehinom?


El Gehinom (purgatorio o infierno) el judaísmo explica que fue creado por el mismo Di”s en el día segundo de la creación (Nedarim 39b; Pesajim 54a; Pirkei D’ Rabí Eliezer 4:1; Midrash Tanjuma, Jaye Sara 3:7). Explica Ibn Shaprut en su famosa obra Even Bojan, Sha’ar Alef, 3:15 que:

ענה המיחד :דע שגן עדן הוא כנוי למקום גדול התענוג על שם גן עדן הידוע בתורה, שהוא מקום רב האילנות והצמחים והנהרות טוב להתענג בו. וגיהנם, כנוי למקום הפכי לזה על שם גי' בן' הנם' שהוא מקום היו משליכם בו הזבלים והנבלות רב הסרחון.

(Traducción: “Respondió el Unificador: “Sabe que el Paraíso (Gan Eden) es un término que se refiere al lugar del gran deleite, llamado así por el Jardín del Edén mencionado en la Torá, que es un lugar abundante en árboles, plantas y ríos, excelente para disfrutar. Y el Guehinom, es un término que se refiere al lugar opuesto a este, llamado así por el Valle (Guei) de Ben Hinom, que es el lugar donde arrojaban los desperdicios y cadáveres, con gran hedor”.

-Niclós, J.-V. (1997). Sem Tob Ibn Saprut, La Piedra de Toque (Eben Bohan), Una Obra de Controversia Judeo-Cristiana. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. p. 96.


El Gehinom es la privación del alma de la participación en la herencia del Eterno y de la visión de Su rostro’ (וגיהנם, הוא גרישת הנפש המסתפח בנחלת יי ומהאות לפניו), explica el Talmud en masejet Eruvin 19a que el nombre de Gehinom (בגיהנם):

ושואלים: ותו ליכא [ויותר שמות אין]? והאיכא [והרי יש] גיהנם! ועונים שזה אינו שם כי אם כינוי — גיא שעמוקה כגיהנם, או שהכל יורד לה על עסקי הנם, ומפרש "הנם" כמו: חנם, לשווא.

La Gemara plantea una pregunta: ¿No hay más nombres? ¿No existe el nombre de Gehinom? El Gemara responde que este no es un nombre sino una descripción: un valle que es tan profundo como el valle [gei-גיא] de ben Hinom. Una explicación alternativa es: en la que todos descienden por actos vanos [hinam] y derrochadores, entendiendo la palabra hinam como si estuviera escrita jinam, que significa nada.


Tal lugar que es destino para aquellos que se dejan seducir por la mala inclinación ó yetzer hara’ (TB. Eruvin 19a), para aquellos que descuidan las palabras de Torah (m. Avot 1:5), para aquellos que hablan de forma vulgar y perversa (T.B Shabat 33a), es un lugar para judíos criminales -poshei Israel- así como para gentiles criminales (T.B Rosh HaShanah 17a)[9] es un lugar para los pecadores (T.B Jagigah 27a), para las casas que no se escuchan asuntos de Torah (T.B. 92a), para los arrogantes (Avodah Zarah 18b;Bava Batra 10b; 78b; Cfr. Sanhedrin 65b), para los que ven con lascivia a las mujeres (T.B. Berajot 61a), para los adúlteros (T.B Bava Metzia 58b), para los malvados (T.B. Rosh HaShanah 17a), cuyo juicio dura doce meses en el que después salen de allí (T.B Shabat 33b; Rosh HaShanah 17a; Sefer HaIkarim, ma’amar 4:38:2; Ein Yaakov sobre Shabat 2:24) para los que tienen sexo con mujeres no-judías (Eruvin 19a), para algunos gentiles (RaDa”K sobre Tehilim 22:30:1), para las umot (naciones idólatras) (T.B Sota 35b), para los que se asocian al gobierno romano (T.B. Avodah Zarah 17a, Daf Shevui a Avodah Zarah 17a), para los que niegan la circuncisión (Midrash Tanjuma, Lej Leja 20:2; Jaye Sara 4:2; Sefer HaIkarim, Introducción 154; Cfr. Sefer HaIkarim 4,45:9), para los apóstatas (T.B. Avodah Zarah 17a), para los herejes (Sefer Ikarim, Ma’amar 4, 28:5) y para los idólatras (T.B. Ta’anit 5:a; Mishneh Torahm Yesode haTorah 5:4; Ein Yaakov -Edición Glick- Taanit 1:12; Mishneh Torah, Yesode HaTorah 5:4).


Por otra parte, el mismo judaísmo explica que para evitar el Gehinom aconseja el que recibe el Shema Israel (la declaración monoteísta del judaísmo) enfría para él el Gehinom (T.B Berajot 15b); los Talmide Jajamim (discípulos de sabios) evitan el Gehinom por su estudio de la Torah (T.B Jagigah 27a; Baj, Oraj Jaim 291: 2:1), tal como pasó como Janania, Mishael y Azaryah (Ibn Shaprut, Even Bojan, Sha’ar Alef, 10:6:9; MaLBI”M sobre Daniel 3:27:1) quienes fueron salvados por el mismos Di’s quien envió una salamandra que se los trago para evitar el horno de fuego (Ibn Shaprut, Even Bojan, Sha’ar Alef, 10:4: וכן חנניה וחבריו מאתון נורא, כבר ימצא בטבע בזה בסבת סלמנדרא, כמו שאמרו חז"ל, והיא חיה תתהוה בכבשן האש.; Cfr. T.B. Jagigah 27a; Midrash Tanjuma, Vaishev 3:4), por ello el Talmud hace énfasis:

El fuego de Gehinom no tiene poder sobre los estudiosos de la Toráh-אין אור (אש) שולטת בו, תלמידי חכמים שכל גופן אש” 

(T.B, Jagigah 27a, traducción de R’ Steinsaltz), 

También la circuncisión evita que la persona vaya a dar al Gehinom (T.B. Eruvin 19a) en donde es el mismo Avraham Avinu quien evita que los judíos pasen al “valle de llanto” (Tehilim 84:7) evitando que los judíos lleguen al Gehinom por tener el brit milah (T.B Sotah 4b; Midrash Tanjuma, Lej Leja 20:2) excepto los que tuvieron sexo con goyot (Eruvin 19a), así como Di’s le prometió a Avraham Avinu que mientras los judíos cumplan con los deberes de cumplir la Torah, realizar el servicio del Templo evitaran el Gehinom (Midrash, Agadot haYehudim 1: 5: 125) el dar caridad salva a la persona del Gehinom (T.B Bava Batra 10a; Gitin 7a), incluso esto se le enseñó a Ishmael (musulmanes) a quienes se le enseñó: quien se deshace de parte de sus posesiones y las entrega en caridad, se libra del castigo de Gehinom. (Likutey Moharan 4:8; Cfr. Corán, 2:43; 2::263) a diferencia que las naciones idólatras (seguidoras de Yeshu, quién exhorta tener pureza de corazón se salva del Gehinom (Sefer HaIkarim ma’amar 3:25:2), tales acciones de caridad, bondad que realizan las naciones (seguidoras de Yeshu) es mera altanería por lo que ellos heredan el Gehinom (T.B Bava Batra 10b).


Cuando Yeshu cuando expresa (v. 25-26) que al creer en él, sus seguidores evitarán el sufrimiento del Gehinom, él les miente, ya que él emplea el lenguaje rabínico en el que les solicita que ellos se humillen (יבזה), la palabra que utiliza Yesh”u también se encuentra de forma paralela en el Talmud (Sanhedrin 45a; Sota 8b) en la que se utiliza para describir al culpable de haber hecho idolatría (Devarim / Deut. 17:5) bajo la opinión de R’ Najman de Nehardéa opina que las dos formas de castigo, tanto la lapidación (סקילה) como la humillación (יבזוה / בזיון). El término rabínico ‘בזיוני’ implica que la humillación sea lapidación sin ropa (para evitar la prolongación de la vida) y así el idolatra muera rápidamente minimizando el dolor. Yeshu les dice a sus discípulos que se vayan preparando para morir como idólatras, sin embargo les miente cuando les promete que sí creen en él, si le siguen tendrán parte en el Olam HaBa’ (Mundo Venidero) evitando el sufrimiento del Gehinom. (v. 25 y 26.) La ley judía es bastante clara, bajo la opinión de R’ Yojanan explica sobre el pecado de la idolatría que se hace al seguir a Yeshu HaTaluí:

ואמר ליה [לו] ר' נחמן לר' יצחק: מאי דכתיב [מהו שנאמר], מה פירוש הכתוב: "ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא" (ירמיהו י, ח)? אמר ליה [לו]:הכי [כך] אמר ר' יוחנן: אחת היא העבירה שמבערת רשעים בגיהנם, מאי [מה] היא עבירה זו — עבודה זרה. וראיה לדבר, מגזירה שווה: כתיב הכא [נאמר כאן]: "מוסר הבלים עץ הוא" וכתיב התם [ונאמר שם]על הפסילים והאלילים: "הבל המה מעשה תעתעים" (ירמיהו י, טו).

§ Y el Rav Najman le dijo a Rabí Yitzjak: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Mas aquellos que son todos brutos y tontos. Las vanidades que les enseñan no son más que madera (Jeremías 10: 8 )? El rabino Yitzjak le dijo al rabino Najman que el rabino Yojanan dijo lo siguiente: Hay una transgresión que hace que los malvados se quemen en Gehinom. ¿Qué es esta transgresión? La adoración de ídolos. Esto puede ser probado por una analogía verbal. Está escrito aquí: "La enseñanza de su vanidad [hevel] es madera", y está escrita allí, con respecto a los ídolos de piedra y los ídolos: “Son vanidad [hevel], una obra de engaño”( Jeremías 10:15 ).

-Talmud Bavli masejet Ta’anit 5a, traducción al hebreo Steinsaltz.


La madera (עץ) que se refiere R’ Yojanan bar Nafja’ de Teberyah (250 E.C) hace una alusión directa a la cruz (צלב) de Yeshu (v. 24: שתי וערב’), para tal época los romanos ya habían empezado a idolatrar la cruz de Yeshu, tal como explicaban los judeo-cristianos con uno de los descendientes de Poncio Pilato quien incorporó la adoración de la cruz en las primeras comunidades cristianas, tal como se lee en el Tathbit 160a:

وَمَلَكَ أَوْلَادُ بِلَاطُسَ بَعْدَهُ ، وَانْتَهَى الْمُلْكُ إِلَى ابْنِهِ قُسْطَنْطِيئُوس. وَكَانَ ظَاهِرُهُ عَلَى دِيَانَاتِ الرُّومِ ، غَيْرَ أَنَّ وَالِدَتَهُ هِيلَانَةً هَذِهُ قَدْ غَذَتْهُ بِحَبِّ الصَّلِيبِ، وَعَوَّدَتُهُ عَادَةَ النَّصَارَى وَمَا يَقُولُونَهُ فِي الْمَسِيحِ .

וּמָלְכוּ בְּנֵי בְּלָאטוּס אַחֲרָיו, וְהַמַּלְכוּת הִגִּיעָה אֶל בְּנוֹ קוֹסְטַנְטִינוֹס. וְהַחֵיצוֹנִי שֶׁלּוֹ הָיָה עַל פִּי דִּתוֹת הָרוֹמִים, אַךְ אִמּוֹ הֵילֵנָה גִדְּלָה אוֹתוֹ בְּאַהֲבַת הַצְּלָב, וְהִרְגִּילָה אוֹתוֹ בְּמִנְהֲגֵי הַנּוֹצְרִים וּבְמַה שֶׁהֵם אוֹמְרִים עַל הַמָּשִׁיחַ.


Los hijos de Bilatus [o Balylatus] gobernaron después de él, hasta que el mandato llegó a su hijo Constantino. Él [actuó] exteriormente de acuerdo con las religiones romanas, a pesar de que su madre, Helena, lo alimentó con el amor de la cruz. Practicó la práctica cristiana y [siguió] lo que dijeron acerca del “Mesías”.

-Gabriel Said Reynolds & Samir Khalil Samir. (2010). Abd al-Jabbar, Critique of Christian Origins. USA: B.Y.U.P. III:185-186, p.106.


El Tathbit sitúa la adoración de la cruz en la era del Emperador Constantino, sin embargo, el historiador Abu Jafar Al-Tabarí, la sitúa en los días de Titus, tal como se lee:

“De acuerdo con esta anécdota, el rey romano (Titus), habiendo oído hablar de la crucifijación de un israelita que decía ser el Mensajero de Di-s, convocó a los apóstoles y posteriormente abrazó su religión. Más tarde descubrió la cruz en la que Yeshu había sido crucificado y la veneró. El rey, para vengarse de la crucifijación de Yeshu, atacó a los Hijos de Israel y mató a muchos de ellos.”

-Abu Jafar Al-Tabarí, Ta”rìkh, 1:739.

La adoración de la cruz (עץ/צלב) se situaría aproximadamente en el año 70 E.C (3830 de la Era Hebrea) en el episodio del Jurban Bait Shení, doscientos años antes que el amoraita R’ Yojanan bar Nafja de Teberyah relacionara la palabra ‘הבלים’ de Yirmiyah 10:8 con la cruz que idolatraban los cristiano, tal como se lee en el Talmud Bavlí Ta’anit 5a:

ואמר ליה רבי נחמן לרבי יצחק, מאי דכתיב: ״ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא״? אמר ליה, הכי אמר רבי יוחנן: אחת היא שמבערת רשעים בגיהנם, מאי היא — עבודה זרה. כתיב הכא: ״מוסר הבלים עץ הוא״, וכתיב התם: ״הבל המה מעשה תעתעים״.


§ Y Rav Najman le dijo a Rabí Yitzjak: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Y para uno son brutos y necios, la enseñanza de su vanidad es una herencia” (Jeremías 10:8)? Rabí Yitzjak le dijo a Rabí Najman que Rabí Yojanan (bar Nafja de Teberyah) dijo lo siguiente: Hay una transgresión que hace que los malvados ardan en la Gehinom. ¿Qué es esta transgresión? Adoración de ídolos. Esto se puede demostrar mediante una analogía verbal. Está escrito aquí: “La enseñanza de su vanidad [hevel] es un tronco”, y está escrito allí, con respecto a los ídolos: Son vanidad [hevel], obra de engaño (Jeremías 10:15).


Los cristianos desde la década de los 70s de la E.C empezaron a idolatrar la cruz.


Este dato, también lo menciona el Profesor Gabriel Said Reynolds de la University of Notre Dame Indiana EE.UU en su libro ‘Abd Al-Jabbar and the Critique of Christian Origins, p. 11:

Los romanos, en ese momento, adoraban a los planetas e ídolos magnificados, colocando representaciones de ellos en sus templos. Continuaron de esta manera incluso después de que eligieron reverenciar la cruz y así sucesivamente.

Yeshu cuando estuvo en la tierra de Siria en la cueva de la deidad Pan en Caesarea Paneas (capítulo 72 del Evangelio Hebreo de Mateo) fue claro con sus talmidim en que ellos serían humillados por haberle idolatrado, así como en su locura les exigió que le siguieran con el tema de la cruz (v. 24: שתי וערב’), es decir, les hizo pecar e impulso que otros siguieran pecando con el asunto de la idolatría que él se hizo.


Por último, el el Talmud Bavli Rosh HaShanah 17a explica que entre los herejes, calumniadores, apóstatas, así como los que hicieron que las masas judías pecaran con idolatría no podrán salir de Gehinom ya que son abominación tal como se lee:

אבל המינין שהם בני כתות כופרות והמסורות (המלשינים) והאפיקורסים המזלזלים בתורה ובחכמיהשכפרו בתורה, ושכפרו בתחיית המתים, ושפירשו מדרכי צבור ולא רצו להשתתף עם כלל ישראל בצרותיהם, ושנתנו חיתיתם (פחדם) בארץ חיים,שהטילו אימה על הבריות, ושחטאו והחטיאו את הרבים, כגון ירבעם בן נבט וחביריויורדין לגיהנם והם אינם יוצאים משם מיד אלא נידונין בה לדורי דורות, שנאמר: "ויצאו וראו בפגרי האנשים הפשעים בי כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה והיו דראון לכל בשר

Pero los herejes (minin); y los calumniadores; y los apóstatas [ apikorsim]; y los que negaron la Toráh; y los que negaron la resurrección de los muertos; y aquellos que se separaron de los caminos de la comunidad judía y se negaron a compartir el sufrimiento; y los que arrojan su temor sobre la tierra de los vivos; y aquellos que pecaron y causaron que las masas pecaran, por ejemplo, Jeroboam, hijo de Nebat, y su compañía; todas estas personas descienden al Gehinom y sea juzgado allí por generaciones y generaciones, como se dice: “Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se han rebelado contra Mí; porque su gusano no morirá; ni se apagará su fuego; y serán abominación de toda carne" (Isaías 66:24 ).


Con tal pasaje, nos acordamos el fin que tuvo Yeshu en el Gehinom tal como se lee en el Talmud Bavlí Gitin 57a:

אמר ליה [לו]: דיניה דההוא גברא במאי [דינו עונשושל אותו אדם, שלך, במה]? אמר ליה [לו]: בצואה רותחת. דאמר מר [החכם]: כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת וזה היה חטאו, שליגלג על דברי חכמים. ומעירים: תא חזי [בוא וראה] מה בין פושעי ישראל לנביאי אומות העולם.

Onkelos le dijo: ¿Cuál es el castigo de ese hombre, un eufemismo para el mismo Yeshu en el próximo mundo? le dijo: Él es castigado con excremento hirviente. Como dijo el Maestro: Cualquiera que se burle de las palabras de los Sabios será condenado a excremento en ebullición. Y este fue su pecado, mientras se burlaba de las palabras de los Sabios. La Gemara comenta: Venga y vea la diferencia entre los pecadores de Israel y los profetas de las naciones del mundo.


Conclusión.


Los cristianos siempre han identificado el pasaje de Mateo 16.21-28 como el ejemplo que todo buen cristiano debe hacer, tomar su cruz y seguir a Yeshu (ϲταυρον αυτου και ακο), para poder ganar el Mundo por Venir (o el Cielo), sin embargo hemos visto que desde el pensamiento judío, desde la opinión de nuestros Jajamim hacer tal acción es perder por completo, es hacer avodah zarah (idolatría), dañina tanto para el judío como para el no-judío. Nuestra recomendación es que aquellos que aún están inmersos en seguir a Yeshu HaAvud dejen tal camino, los judíos regresen a la Torah, y los no-judíos se atrevan a ser noajidad y así hacer Tikun Olam (corrección del mundo) y atraer al verdadero Mashiaj para que todos podamos cumplir mitzvot que Di’s nos encomendó.[1]   Es de esperar que la repetición de la preposición מן si esto fuera a seguir típico עברית תנכית.

[2]  Tenga en cuenta que en los Ms. ABDEF, esto es בי que tiene más sentido. Howard da este paréntesis en el Inglés.

[3]             בעולם הזה

[4]             בעולם הבא

[5]   Inserta “?”

[6]  Yugo-עול: es un artefacto de madera al cual, formando yunta, se unen las mulas o los bueyes, y en el que va sujeta la lanza o pértiga del carro, el timón del arado, etc. Cfr. Injusticia (avel עוול ) Vaicra 19.25, 35; Devarim 25:17; 32: 4.

[7] Cfr. Vaicrá / Levítico 13:58: וְהַבֶּגֶד אוֹ-הַשְּׁתִי אוֹ-הָעֵרֶב אוֹ-כָל-כְּלִי הָעוֹר אֲשֶׁר תְּכַבֵּס וְסָר מֵהֶם הַנָּגַע וְכֻבַּס שֵׁנִית וְטָהֵר

[8]  En Matzudat David (מצודת דוד) dice: Falsos profetas -נביאי השקר-.

[9] Ver más T.B. Bava Metzia 16b, 83b, Berajot 61a; Jagigah 13b, 15a; Nedarim 22a; Eruvin 19a, Ta’anit 5a; Yevamot 63b; Shabat 149b; Kidushin 40b, Shuljan Aruj, Yoreh De’ah 376:4