5/26/2019

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑ-Carta a los Gálatas 6:1-10: ¿La Torah de Yeshu que abolió la Torah de Mosheh?
[Capítulo 6 - Κεφάλαιο 6]
[en la versión antigua de Marción no existe el verso 1]
αδελφοι εαν και
προλημφθη αν
θρωποϲ εν τινι
παραπτωματι ϋ
μιϲ οι πνικοι κα
ταρτιζετε τον τοιου
τον εν πνι πραυ
τητοϲ ϲκοπων ϲε
αυτον μη και ϲυ
πιραϲθηϲ
אַחַי אֵן אנָשׁ מֵנכוּן נֵתקַדַּם בּסַכלוּתָא אַנתּוּן אַילֵין דַּברוּח אַנתּוּן אַתקנוּהי בּרוּחָא מַכִּיכתָּא וַהוַיתּוּן זהִירִין דּדַלמָא אָפ אַנתּוּן תֵּתנַסוּן
6:1 Hermanos, si un hombre también hubiera sido superado por alguna falta, háganse los que son pneumaticos y restauren a tal persona con pni (‘conciencia’) de practicidad, considerándose a sí mismos, para que no sean también tentados.


αλληλων τα βαρη
βαϲταϲετε και ου
τωϲ αναπληρω
ϲατε τον νομον
του χυ
וַטעַנו יוּקרָא דַּחדָדֵא דּהָכַנָא ממַלֵיתּוּן נָמוּסֵה דַּמשִׁיחָא
6:2 Soportan estar de pie -βαϲταϲετε- unos de otros, y así cumplen la Torah de XhrestU (el Bueno).
6:2b (versión de Marción: Soportad las cargas de los demás, y así cumplir con la Torah de XhrestOs) [a saber, el cuerpo de los preceptos declarados en el "Sermón del Monte" (Lucas 6:17ss) aboliendo así la Torah del Creador: "Habiendo abolido la Torah de los mandamientos por sus propios preceptos] (δογμασι, Epistola a los Laodicenses. 2:15; Cf. Colosenses 2:20 ).


[en la antigua versión de Marción no existen los versos del 3 al 5]
ει γαρ δοκει τιϲ ει
ναι τι μηδεν ω
φρεναπατα εαυτο
אֵן גֵּיר אנָשׁ סָבַר דּאִיתַוהי מֵדֵּם כַּד לָא אִיתַוהי נַפשֵׁה מַטעֵא
6:3 Porque si alguien se cree algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo.


το δε εργον εαυτου
δοκιμαζετω εκα
ϲτοϲ και τοτε ειϲ
εαυτον μονον
το καυχημα εξει
και ουκ ειϲ τον ε
אֵלָא אנָשׁ עבָדֵה נֵהוֵא בָּקֵא והָידֵּין בַּינַוהי לנַפשֵׁה נֵהוֵא שׁוּבהָרֵה ולָא בַּאחרָנֵא
6:4 Pero que cada uno pruebe su propio trabajo, y entonces tendrá motivos para jactarse de sí mismo, y no de otro:


τερον εκαϲτοϲ γαρ
το ϊδιον φορτιο βαϲταϲει
כֻּלנָשׁ גֵּיר מַובּלָא דּנַפשֵׁה נֵשׁקוּל
6:5 porque cada uno llevará su propia carga.


κοινω
νειτω δε ο κατη
χουμενοϲ τον λο
γον τω κατηχου
τι εν παϲιν αγα
θοιϲ
נֵשׁתַּותַּפ דֵּין הַו דּשָׁמַע מֵלתָא להַו מַן דּמַשׁמַע לֵה בּכֻלהֵין טָבָתָא
6:6 Mas el que tiene instrucciones en el logos, comuníquele al que instruye, en todas las cosas buenas.
6:6b (v.M: Que el que es enseñado en la palabra [de Yeshu quien enseñó a sus discípulos], comparta con el que enseña en todo lo bueno [en la fe y la instrucción oral de las palabras de IeshU])


μη πλαναϲθε θϲ
ου μυκτηριζετε
ο γαρ εαν ϲπειρη
ανθρωποϲ τουτο
לָא תֵּטעוּן אַלָהָא לָא מֵתבַּזַח מֵדֵּם דּזָרַע גֵּיר בַּר אנָשָׁא הַו הוּ חָצֵד
6:7 No os engañéis, dios no se burla. Porque todo lo que el hombre sembrare, esto también segará;
6:7b (v.M: No os engañéis; dios no se burla: porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.)
και θεριϲει οτι ο
ϲπιρων ειϲ την
ϲαρκα εαυτου εκ
τηϲ ϲαρκοϲ θεριϲι
ϲει φθοραν ο δε
ϲπιρων ειϲ το πνα
εκ του πνϲ θεριϲι
ζωην αιωνιον
מַן דּבַבסַר זָרַע מֵן בֵּסרָא חבָלָא הו חָצֵד ומַן דַּברוּח זָרַע מֵן רוּחָא חַיֵא דַּלעָלַם נֵחצוּד
6:8 porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el pna (‘conciencia gnóstica’), del pns (poder de la ilusión) segará vida eterna.
6:8b (v.M: Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el pna (‘conciencia gnóstica’), del pns (poder de la ilusión) segará vida eterna)


το δε καλον ποιου
τεϲ μη εγκακω
μεν καιρω γαρ ϊ
διω θεριϲωμεν
μη εκλυομενοι
וכַד עָבדִּינַן דּטָב לָא הוָת מָאנָא לַן נֵהוֵא גֵּיר זַבנָא דּנֵחצוּד ולָא תֵּמַאן לַן
6:9 Pero no nos cansemos de hacer lo que es bello; porque en el momento oportuno cosecharemos, si no desmayamos.
6:9b (v.M: Pero no nos cansemos de hacer el bien, pero a su debido tiempo cosecharemos, no nos desmayaremos.)
αρα ουν ωϲ καιρο
εχωμεν εργαζω
μεθα το αγαθον
προϲ πανταϲ μα
λιϲτα δε προϲ τουϲ
οικειουϲ τηϲ πιϲτε
ωϲ
הָשָׁא הָכִיל עַד זַבנָא אִית לַן נֵפלוּח טָבָתָא לוָת כֻּלנָשׁ יַתִּירָאיִת לוָת בּנַי בַּיתָּא דּהַימָנוּתָא
6:10 Por lo tanto, como tenemos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los de la familia de la pisteos (fe-gnóstica).
6:10b (v.M: Como puede ser que tengamos oportunidad, hagamos el bien.)


Comentario:
Exhortaciones finales.


6:1: “... si un hombre...” aquí un compañero gnóstico auxiliado por la comunidad gnóstica.


6:2: Los mesiánicos creen que aquí se refiere a las enseñanzas de Yeshu ponen como ejemplo 1 Corintios 7:10; 9:14; 11:23; y 1 Tes. 4.15–17, que puede constituir la Torah de Yeshu. (ver. Shaye J. D. Cohen, The Jewish Annotated New testament, Oxford University Press, 2001, p.343). Incluso los mesiánicos de The Bible Society In Israel así como Franz Delitzsch traducen las palabras 'νομον του χυ' como תּוֹרַת הַמָּשִׁיחַ (la Torah del Mashiaj).
Y después de todo no están tan equivocados ya que en la versión antigua de Marción se leía tal verso de la siguiente forma:
Soportad las cargas de los demás, y así cumplir con la Torah de XhrestOs) a saber, el cuerpo de los preceptos declarados en el "Sermón del Monte" (Lucas 6:17ss) aboliendo así la Torah del Creador, por sus propios preceptos].
Cuyo paralelo es la epístola marcionista llamada Epistola a los Laodicenses. 2:15. No resulta raro que Yeshu en el evangelio de Mateo 5:17 trate de justificar que no estaba aboliendo la Torah de Mosheh (להחסיר דבר מתורת משה, לעקור התורה, לחסור על תורת משה, באתי לבטל תורת, בא לעקור תורת משה , לבטל את התורה,למיפחת מן אורייתא דמשה, להפר תורה), mientras que para los primeros seguidores de Pablo indicaron que su apóstol escribió que Yeshu abolió las mitzvot de la Torah y ofreció una nueva “Torah” para el pueblo judío.
Acertadamente el erudito judío-inglés Hyam Maccoby Z”L, Eliette Abécassis, así como el profesor de California Robert Eisennman, señalan que Pablo no tenía nada de fariseo (o tanaita) por el contrario sus aspectos están más vinculados con la cultura griega (Maccoby) y sus relaciones con el Mediterráneo era debido por su agenda política pro-Imperial (Eisennman), e incluso el docto Profesor Shlomoh Pines Z”L en el análisis del documento encontrado por S.M Stern en Istambul Turquia, en el folio No 73a confirma las hipótesis de Eisennman pues encontramos a Pablo regresando del Mediterráneo con la milicia romana asesinando a multitudes judíos y destruyendo en Beit HaMikdosh, si usted no lo cree, léalo por su propia cuenta:


פאולוס שלל את תוקפם של חוקי התורה, שהיו לזרא לרומאים, והצהיר, בין היתר, כי מצוות המילה אינה חלה אלא על היהודים בלבד, וכי אכילת חזיר מותרת, לפי ששום דבר מן הדברים הנכנסים לאדם אינו אסור. בדומה לכך אף שלל את תוקפן של מצוות טומאה וטהרה. בהתאם לנוהג הרומי אסר ריבוי נשים וגירושין, ובכך רכש את לבן של הנשים. בקיצור, פאולוס לא התנגד לשום מנהג ממנהגי הרומאים ולשום אמונה מאמונותיהם, ואילו התורה היתה בעיניו תכלית הרע. פאולוס דיבר אל הרומאים על סיגופיו של ישו, על החסד שנח עליו ועל מעשים הנסים שעשה, וההמון האזין לו. ברם, אם מביאים בחשבון כי שלל את דתו של ישו ואימץ את הרומיות, מן ההכרח להגיע למסקנה, כי הנוצרים הפכו לרומאים (תרומו'), ואילו הרומאים לא נתנצרו כלל. בגלל התעמולה האנטי-יהודית של פאולוס עלו הרומאים על היהודים, בפיקודו של טיטוס, הרגו מהם רבים ונטלו עמם את אוצרותיהם.

وَقَالَ: «هَذَا إِنَّمَا تحرمه الوراء ، وَالتَّوراة شركها . وَإِذَا وُضِعَ عَنِ النَّاسِ شَرَاعُ التَّوْرَاةِ، فَقَدْ كَمَلَ بِرُ اللَّهِ ، وَتَمَّ فَضْلُهُ». فَاخْتَلَعَ بُولُصُ مِنْ دِيَانَاتِ المسيح، وَصَارَ إِلَى دِيَانَاتِ الروم.  فَإِذَا تَبيَّنت الأمرَ، وَجَدْتَ النَّصَارَى تَرَوَّمُوا ، وَرَجَعُوا إِلَى دِيَانَاتِ الرُّومِ ، وَلَمْ تَحِدِ الرُّومَ تَنصَّرُوا . ثُمَّ قَبلَ بَعْضُ الملوكِ سِعَايَاتِ بُولُصَ بِالْيَهُودِ ، وَأَخَذَ بِرَأيهِ فِيهِمْ . فَصَارَ إِلَيْهِمْ وَقَتَلَ مِنْهُمُ الْقَتْلَ الْعَظِيمَ ، وَأَخَذَ أَمْوَاهُم وَاسْتَصْفَاهُمْ ، وَعَادَ مِنْ عِندِهِمْ بِالرَّغَائِبِ . ( فَقَامَتْ سُوقُ بُولُصَ فِيهِمْ ، وَازْدَادُوا لَهُ حُبًّا . ( وَهَذَا الْمَلِكُ الَّذِي غَذَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ طِطُس.

(Traducción: Él negó la validez a las leyes de Mosheh (Moisés) las cuales eran repugnantes a los romanos, mientras que el declaro, estar en contra, de la circuncisión, pues decía que sólo era una obligación para los judíos así como permitió el consumo de la carne de cerdo, dando a entender que nada de lo que come en el hombre se prohíbe. Él también negó la validez de los mandamientos acerca de la limpieza ritual. Pero él estuvo de acuerdo con el usanza romana, él prohibió la poligamia y el divorcio, y así ganó someter a las mujeres. Para abreviar, ninguna costumbre romana y también ninguna creencia fue prohibida hacía los romanos, él estaba enfrentando la Torah, considerando que la Torah él lo describió para ser totalmente malo.)

Este documento además dice que:

(Traducción: Pablo habló a los romanos del ascetismo, la gracia y los milagros de Jesús y las personas lo escucharon. Sin embargo, si uno considera que él negó las enseñanzas religiosas de Yeshu y adoptó las costumbres de los romanos, uno debe venir a la conclusión que el Natzrut (נצרות) o nazarenismo se volvió Romanizado (ar. Tarawwamu; بالحروف اللاتينية), considerando que los romanos no se convirtieron al nazarenismo. La consecuencia de la propaganda anti-judía de Pablo llevo que los romanos, conducidos por Titus, marcharon contra los judíos, mientras que asesinaron a las grandes multitudes y hurtaron sus tesoros llevándoselos lejos y otro destruyo el Templo de Jerusalén (Bait Al-Maqdish – בית המקדש).)

פינס, ש. (1969). היהודים-הנוצרים במאות הראשונות של הנצרות על פי מקור חדש. דברי האקדמיה (הסדרה העברית), כרך ב, חוברת 13. (עבודה מקורית שפורסמה בשנת 1969). דף 189.

Cfr. Gabriel Said Reynolds & Samir Khalil Samir. (2010). Abd al-Jabbar, Critique of Christian Origins. USA: B.Y.U.P. III:157-163. p.103.


-Tathbit Dala'il Nubuwwat Sayyidina folio 73a.
פול זה היה יהודי רשע ורע. הוא רדף את הרוע ועזר לרע, להוט לגרום להפרעות. הוא חיפש מנהיגות ושליטה והשתמש בכל מיני טריק כדי להשיג זאת. כאשר הוא היה יהודי, הוא נקרא שאול והוא עבד נגד הנוצרים. אחר כך עזב את ירושלים ונעדר זמן רב. אחר כך חזר לירושלים והחל לתמוך בנוצרים נגד היהודים. הוא אמר להם, "תגידי את זה. תעשה את זה. הפרד [מן היהודים] והתקרב לגויים, אויבי היהודים ". [היהודים] לקחו אותו לקיסר, מלך הרומאים [היהודים] היו אז כפופים לרומאים). הם אמרו לו, "האם אתה מכיר את שאול זה?" הוא ענה, "כמובן, אני יודע על הרע שלו, כי הוא מפיץ תרמיות בקרב העם." אז הם אמרו לו, "הוא טען את זה ואת זה" (להזכיר לו מה שהוא אמר). הרומן הפך זועם אותו והורה שהוא ימתח כדי להכות. אז [פול] אמר לו, "האם אתה תכה רומן?" הוא ענה, "אתה רומאי?" הוא אמר, "כן, אני הולך בעקבות של קיסר, מלך הרומאים. אני חף מפשע ביהדות ". [האפיפיור] נאלץ להפסיק, שכן [פול] מצא מקלט בדת המלך. הוא אמר, "הנה סירה שתיקח אותך לקונסטנטינופול. אם אתה רומי והדת הרומית, אז לך לשם, אם זה כמו שאתה אומר. "[פול] אמר," אני אעשה את זה. שלח אותי לארץ הרומאים! "וכך הלך לקונסטנטינופול ושכן בין הרומאים. הוא הצמיד את עצמו למלך והסית את הרומאים את היהודים. הוא הזכיר להם את העוינות [של היהודים] אליהם, את מה שעשו להם ישראל ואת מי מהם נהרגו. הוא הטביע בהם חשש מפני רשע היהודים, וגרם להם להרגיש שהם לא בטוחים מן המדינה [היהודית] ושהם מתרוממים נגדם. הוא גם הזכיר להם את הרכוש הרב [של היהודים]. בין הנוהגים של הרומאים היא כי הנשים שלהם לא לצבוע את עצמם לפני גברים. אשתו של הקיסר רוכב בתהלוכה של המלך עם פנים חשופים. כך היא פונה אל העם, נותן פקודות ואיסורים. פול קרב אליה ודיבר אליה על אווירת היהודים. הוא לקח את השם פול, שהוא שם רומאי, להתקרב אליהם. הרומאים שונאים בחום מילה של גברים ונשים, מתעבים את האומות שעושות זאת. הם שוחחו עם פול על כך והוא אמר, "כן, זה כמו שאתה מחשיב את זה. המילה אינה נחוצה לך. זה רק הכרחי עבור בני ישראל מאז הם אומה ערלה היא בלבם ". ישראל לא אוכלים [בשר] על ידי עובדי אלילים, או על ידי אלה שאינם אהל אל-כטב (אנשי הספר-أهل الكتاب), אבל הרומאים עושים. אז פול אמר שהם צודקים בזה. הוא נעשה פופולרי בקרבם בכל דבר ולא התנגד להם בשום דבר. באותו זמן, הדתות הרומיות היו פרושות. רובם הגדילו את כוכבי הלכת והאמינו שהם מביאים חיים ומוות, קשיים ומצוקה. היו להם מקדשים וקרבות עבורם. חלקם היו של הדת היווני (דנן אל-יננאן-دين يونانيين), [מחזיקים] כי כוכבי הלכת חיים, הם סבירים, מספקים [מנחה] והם אדונים. הם האמינו בקסם של קסם. בקיצור, כל הדתות שלהם היו לא חוקיים, חלשים ולא נכונים. פול היה להזכיר להם את סגולה של ישו ואת סגפנות, כי תחנוניו נענו וכי הוא הביא את המתים לחיים. הם היו נפגשים איתו ומקשיבים לו, אבל הוא היה תעלול מרושע. הרומאים התפללו אל השמש העולה. הם לא החזיקו את הצורך בטיהור או בכביסה לטומאה גדולה או לוסת. הם גם לא טיפלו בשתן, בצואה או בדם; הם לא ראו בהם טומאה. אז פול קרע את עצמו מן הדתות [sic] של ישו ונכנס הדתות של הרומאים. אם תבחן את העניין, תגלה שהנוצרים נהפכו לרומאים ונפלו בחזרה לדתות הרומאים. לא תגלו שהרומאים נהיו נוצרים. עכשיו פגע פול ברגל שלו עם פילים, למרות שהוא טען שהוא יכול לטפל ולרפא מחלות. אז המלך הורה לו לסטור, זקנו מגולח, ושהוא יצליח. [פול] אמר להם, "אל תצליבו אותי אנכית כמו האדון שלנו ישו נצלב. במקום זאת, צלוב אותי אופקית." המלך שעשה זאת לפול נקרא נירון. כך התפתחה הנצרות באדמות הרומיות ונשברה.  
Este Pablo era un judío malvado y malvado. Persiguió el mal y ayudó al mal, ansioso por causar desórdenes [fitan]. Buscó el liderazgo y el dominio y utilizó todo tipo de trucos para lograrlo. Cuando era judío, se llamaba Shaul y trabajaba contra los notzrim. Luego salió de Jerusalén y estuvo ausente por mucho tiempo. Luego regresó a Jerusalén y comenzó a apoyar a los cristianos contra los judíos. Él les dijo: “Di esto. Hacer esto. Sepárese [de los judíos] y acérquese a los gentiles, los enemigos de los judíos”(p. 156, ll. 4–9). [Los judíos] lo llevaron a un oficial de César, el rey de los romanos ([los judíos] estaban en ese momento sujetos a los romanos: maghlùbìn ma'a l-rùm). Le dijeron: "¿Conoces a este Shaúl?" Él respondió: "Por supuesto, sé de su maldad y que él difunde engaños entre la gente". (Cf. Hechos 24:5) Entonces le dijeron:" Él ha afirmado esto y aquello "(mencionándole lo que dijo). El romano se enfureció con él y ordenó que lo estiraran para que lo golpearan. Entonces [Pablo] le dijo: "¿Le pegarías a un romano?" Él respondió: "¿Eres romano?" Él dijo: "Sí, sigo la elección de César, rey de los romanos. Soy inocente del judaísmo”.(Cf. Hechos 22:25) El oficial se vio obligado a detenerse, ya que [Pablo] se refugió en la religión del rey. El [oficial] dijo: “Aquí hay un bote que lo llevará a Constantinopla. Si usted es romano y de la religión romana, entonces vaya allí, si es como usted lo dice."[Pablo] dijo: "Lo haré. ¡Envíame a la tierra de los romanos!”. Así que fue a Constantinopla y habitó entre los romanos. Se unió al rey e incitó a los romanos en contra de los judíos. Les recordó la enemistad [de los judíos] hacia ellos, lo que los israelitas les habían hecho y a quién de ellos habían matado. Él inculcó entre ellos el temor a la maldad de los judíos, y les hizo sentir que no estaban seguros del Estado [de los judíos] y que se levantaban contra ellos. También les mencionó las muchas posesiones [de los judíos]. Una de las prácticas de los romanos es que sus mujeres no se cubren a sí mismas ante los hombres. La esposa del emperador cabalga en la procesión del rey con la cara descubierta. Así se dirige a la gente, dando órdenes y prohibiciones. Pablo se le acercó y le habló sobre el aire de los judíos (p. 156, l. 19–157, 14). Tomó el nombre de Pablo, que es un nombre romano, para acercarse a ellos. Los romanos odian gravemente la circuncisión de hombres y, [las] mujeres [romanas] detestan a las naciones que lo hacen. (ver. Yajiz, Radd, 21) Le hablaron a Pablo sobre eso y él dijo: “Sí, es como lo consideras. La circuncisión no es necesaria para usted. Solo es necesario para los israelitas, ya que son una nación cuyo prepucio está en su corazón” (p. 157, l. 22–158, 3). Los israelitas no comen [carne] sacrificados por los idólatras, o por aquellos que no son ahl al-kitàb, pero los romanos sí lo hacen. Entonces Pablo dijo que tenían razón en esto. Se hizo popular entre ellos en todo y no se opuso a ellos en nada. En ese momento, las religiones romanas se extendieron alrededor. La mayoría de ellos magnificó los planetas y creyó que traían vida y muerte, beneficios y dificultades. Tenían templos y sacrificios para ellos. Algunos de ellos eran de la religión griega (dìn al-yùnànìn), [sosteniendo] que los planetas viven, son razonables, proporcionan [beneficios] y son señores. Creían en la eficacia de la magia. En resumen, todas sus religiones eran inválidas, débiles e incorrectas. Pablo les mencionaría la virtud y el ascetismo de Yeshu, que sus súplicas fueron respondidas y que dio vida a los muertos. Se reunían con él y lo escuchaban, sin embargo, era un embaucador malvado. Los romanos oraban hacia el sol naciente. No sostuvieron la necesidad de limpieza o lavado ritual para una impureza importante o para la menstruación. [Ni tampoco] cuidaron la orina, las heces o la sangre; no los consideraron impuros (pág. 158, ll. 5-15). Así que Pablo se apartó de las religiones [sic] de Yeshu y entró en las religiones de los romanos. Si examinas el asunto, descubrirás que los notzrim se convirtieron en romanos (tarawwamù) y retrocedieron a las religiones de los romanos. No descubrirás que los romanos se hicieron cristianos (tanatzaru) (pág. 158, l. 19–158, 21). Ahora Pablo estaba golpeado en la pierna con elefantiasis, aunque afirmó que podía tratar y curar enfermedades. Así que el rey ordenó que lo golpearan, le afeitaran la barba y que le crucificaran. [Pablo] les dijo: “No me crucifiquen verticalmente como nuestro Señor Yeshu fue crucificado. Más bien, crucifícame horizontalmente”. El rey que le hizo esto a Pablo se llamaba Nerón. Así que el cristianismo languideció en las tierras romanas y se dividió (pág. 160, ll. 7–11).  
-Tathbit Dala'il Nubuwwat Sayyidina folio 137ss. (Traducción del árabe M. Stern); Cf. Gabriel Said Reynolds, A Muslim Theologian in the Sectarian Milieu, 'Abd Al-Jabbar and the Critique of Christian Origins, Brill, EEUU, 2004, pp. 108-109.


6:6: “...Logos..”, piensan los mesiánicos que se trata de  probablemente la palabra de Dios, (ver. S. Cohen, p.343) a tanto que en la corrupta traducción mesiánica de The Bible Society In Israel traduzca esta palabra griega como ‘דבר אלהים’ además que piensan que esto se trate de las escrituras o en las lecciones derivadas de las escrituras judías. Tal interpretación busca meramente hacer pasar un discurso antisemita por discurso judío piadoso lo que no es honesto en manipular así tales textos. La antigua versión de Marción de Sinope dice que las palabras de su apóstol Pablo estaban relacionadas a la palabra de Yeshu la cual fue enseñada a sus discípulos, es decir, la fe-gnóstica  así como la instrucción oral que se tençia de las enseñanzas de Yeshu, tal como se lee:
Que el que es enseñado en la palabra de Yeshu quien enseñó a sus discípulos, comparta con el que enseña en todo lo bueno en la fe y la instrucción oral de las palabras de IeshU)
Para ello, el movimiento gnóstico requería que un maestro (1 Cor 12,28; Ef 4,11; 1 Tim 5,17) tuviera derecho a una compensación de los estudiantes (1 Cor 9,4–14; Fil 4,14–19; cf. Mt 10,9–11). La Mishná no está de acuerdo en esto, ya que allí se declara lo siguiente:
וְתוֹרֵם אֶת תְּרוּמָתוֹ וּמַעַשְׂרוֹתָיו לְדַעְתּוֹ. וּמַקְרִיב עָלָיו קִנֵּי זָבִין, קִנֵּי זָבוֹת, קִנֵּי יוֹלְדוֹת, חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת, וּמְלַמְּדוֹ מִדְרָשׁ, הֲלָכוֹת וְאַגָּדוֹת, אֲבָל לֹא יְלַמְּדֶנּוּ מִקְרָא. אֲבָל מְלַמֵּד הוּא אֶת בָּנָיו וְאֶת בְּנוֹתָיו מִקְרָא, וְזָן אֶת אִשְׁתּוֹ וְאֶת בָּנָיו אַף עַל פִּי שֶׁהוּא חַיָּב בִּמְזוֹנוֹתֵיהֶם. וְלֹא יָזוּן אֶת בְּהֶמְתּוֹ, בֵּין טְמֵאָה בֵּין טְהוֹרָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, זָן אֶת הַטְּמֵאָה, וְאֵינוֹ זָן אֶת הַטְּהוֹרָה. אָמְרוּ לוֹ, מַה בֵּין טְמֵאָה לִטְהוֹרָה. אָמַר לָהֶן, שֶׁהַטְּהוֹרָה נַפְשָׁהּ לַשָּׁמַיִם וְגוּפָהּ שֶׁלּוֹ, וּטְמֵאָה נַפְשָׁהּ וְגוּפָהּ לַשָּׁמָיִם. אָמְרוּ לוֹ, אַף הַטְּמֵאָה נַפְשָׁהּ לַשָּׁמַיִם וְגוּפָהּ שֶׁלּוֹ, שֶׁאִם יִרְצֶה, הֲרֵי הוּא מוֹכְרָהּ לְגוֹיִם אוֹ מַאֲכִילָהּ לִכְלָבִים
“Y puede que diezme su terumah y su ma'aseroth [Como cuando dijo: "Todos los que deseen diezmar (mi producto) pueden venir y hacerlo". Pero puede que no le diga que lo haga, ya que de ese modo lo convierte en su mensajero, y se complace en que el otro lo ordene], y puede sacrificar por él las ofrendas de aves de zavin, zavot y mujeres que han dado a luz. [Un cohen a quien un israelita le ha otorgado beneficios puede sacrificar estas ofrendas por él.], Y puede enseñarle midrash [Sifra, y Sifrei, que es el midrash de los versos], halajoth ["halajot de Mosheh del Sinaí"] , y agadot [las palabras de los sabios, que vincularon a los versos]. La razón por la que se le permite enseñarle todo esto es que a uno no se le permite pagar por enseñar esto, y no hay "beneficio" porque está (simplemente) realizando una mitzvá.], pero puede que no le enseñe las Escrituras. Pero puede enseñar las Escrituras a sus hijos y a sus hijas [Aunque es una mitzvá que el padre enseñe a su hijo, así que por lo tanto lo libera de su obligación, esto no se llama "beneficio", ya que "mitzvot no se dio para “beneficiarse”. Y también es posible que pueda encontrar otro que le enseñe gratis.], Y que puede alimentar a su esposa y sus hijos a pesar de que él mismo está obligado a alimentarlos; pero no puede alimentar a su bestia, ya sea limpia o inmunda. [Porque él desea que se engorde y se beneficia de ello.] R’ Eliezer dice: Él puede alimentar a la bestia inmunda, pero no a la limpia. Le preguntaron: ¿Cuál es la diferencia entre lo impuro y lo limpio? Él respondió: El limpio, su alma va al cielo y su cuerpo va hacia él. El inmundo, tanto su alma como su cuerpo, van al cielo. [Porque se usa para trabajar y no le preocupa que se engorde. Ellos respondieron: El inmundo, también - su alma va al cielo, y su cuerpo es suyo; porque si lo desea, puede vendérselo a un no judío [para obtener comida y recibir más por haber sido engordado], o puede alimentarlo a los perros.”
-Mishnah masejet Nedarim 4:3.
Nuevamente podemos comprobar que Pablo no sabía siquiera las leyes concernientes de la enseñanza de su propia generación, con ello demostramos que Pablo nunca fue un fariseo.


6:7: “...todo lo que el hombre sembrare, esto también segará…” o Cosechas lo que siembras, expresión proverbial encontrada en la literatura clásica grecorromana en Cicerón, De or. 2.65. ¿realmente la formación de Pablo fue entre rabinos o entre filósofos? Todo indica que su relación espiritual y cultural estaba en el mundo grecorromano y no en el judaísmo.


6:8: “La vida eterna” Pablo utiliza dos palabras para indicar la forma de obtener la vida eterna en la creencia gnóstica, a saber es la pna (‘conciencia gnóstica’) la cual llevará al iniciado místico al pns (poder de la ilusión), en otros términos que explican los sabios sufíes, se trata del aspecto del ‘Ulm (el instinto del mal a poseer el mundo) el cual es influenciado por el Shaytan (yetzer hara: inclinación del mal). El concepto de ‘חַיֵּ֣י עוֹלָ֔ם’ (vida eterna) que aparece en Daniel 12:2 se refiere a la resurrección física de los tzadikim -justos-צדיקים גמורין- (Talmud Bavli Sanhedrin 92a) despues del Dia del juicio (Talmud Bavli Rosh HaShana 16b), en tal caso, Pablo al ser un malvado total (רשעים גמורין) heredara el Gehinom.


6:10: “...familia de la pisteos (fe-gnóstica)...”, Pablo tiene varias imágenes para expresar la unidad cristiana: el templo del dios Barbelo (1 Cor 3.16–17; 2 Cor 6.16); casa (o edificio) de dios Barbelo (1 Cor 3.9) ¿en el templo de Ba’albec?; Cuerpo de Xhresto (1 Cor 12.12-27). Aquí Pablo concibe a la comunidad gnóstica como un hogar de la fe-gnóstica; cf. Ef 2.19; 1 Tim 3.15; 1 Pedro 4.17.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!