2/05/2013

פרק י''ד-Capítulo 14. ¿una nueva Torah? ¿La Torah de Yeshu?

BS"D

Biblioteca Medicea Laurenziana, Manuscrito Plutei_02.17  folio137r y folio137vפרק י''ד
[13] בעת ההיא אמר יש''ו לתלמידיו מלח אתם בעולם אם המלח יבטל טעמו במה יומלח ואינו שוה כלום אלא שיושלך בחוץ להיות מרמס רגלים.
[14] מאור אתם בעולם. עיר בנויה על ההר לא תוכל להסתר.
[15] לא ידליקו נר להשים אותו במקום נסתר שלא תאיר רק משימים אותו על המנורה להאיר לכל בני הבית.
[16] כן יאיר מאורכם לפני כל אדם להראותם מעשיכם הטובים המשובחות ומכבדות לאביכם שבשמים.
[17] בעת ההיא אמר יש''ו לתלמידיו אל תחשבו שבאתי להפר תורה [או להפר באתי לא הנביאים התורה] אלא להשלים.
[18] באמת אני אומר לכם כי עד שמים וארץ אות אחת ונקודה אחת לא תבטל מהתורה או מהנביאים שהכל יתקיים.
[19] ואשר יעבור מאמר א'' מהמצוות אלו אשר אלמד אחרים בן הבל יקרא מלכות והמקים והמלמד גדול יקרא במלכות שמים.


Capítulo 14.
[13] En aquel tiempo dijo Yesh”u a sus discípulos:
“Ustedes son sal en el mundo, si la sal cesara de cumplir su función en relación con su sabor, ¿con qué se salará? No sirve para nada sino para ser arrojada fuera y ser hollada con los pies.
[14] Ustedes son luz en el mundo. Una ciudad edificada sobre un monte no se puede esconder.
[15] No encienden una luz para ponerla en un lugar escondido donde no puede alumbrar; sino que la pondrán sobre la Menoráh para que alumbre a todos los de la casa.
[16] Así alumbre su luz delante de todo hombre para mostrarles sus buenas obras (maasím tovím) que son alabadas y glorificadas delante de su Padre que está en los cielos.
[17] En aquel tiempo dijo Yesh”u [le dijo] a sus discípulos:
No piensen que vine a violar la Torah [o a violar las (palabras) de los profetas, no he venido a violar la Torah] sino a llevarla a efecto.
[18] En verdad les digo que hasta que el cielo y la tierra (se vayan) ni una letra o punto será abolido de la Torah o de los Profetas, porque todo será cumplido.
[19] Y el que transgreda un (ma’amar) discurso de estas mitzvot (y enseñe) a otros, un Ben Hevel (persona vana) será llamado (en el) reino de los Cielos; pero cualquiera que [los] sostenga y enseñe será llamado grande en el reino del Cielo”.
Comentario.


El “judaísmo” mesiánico entiende que la prédica de Yesh”u, sintetizada por Mateo en este sermón, es una forma de “Nueva Torah” de forma reformada, o de la “Torah del Mashiaj-תורת המשיח”, más humanitaria y perfecta, que la misma Torah de Mosheh (Jas veshalom!)


Respecto a este particular concepto, el “judaísmo” mesiánico debería de indagar lo qué dice el Tana”j sobre la misma Torah de Mosheh (Ley de Moisés) o saber si apoya el surgimiento de un reemplazo:
'Y guardareis esta palabra a perpetuidad, para vosotros y para vuestros hijos.'
Shemot / Éxodo 12:24
Cumple todos estos preceptos que te ordeno hoy, para que tú y tus hijos sean felices por siempre…
Devarim /Deut 12:28
Recordad Su pacto por siempre. La palabra que Él dio para mil generaciones…
Divre Hayamim alef 16:15
La palabra de nuestro Di”s permanece para siempre.
Yeshayh”u 40:8
La Torah del Etern-o es perfecta…
Tehiim 19:8-9
Mem. Las obras de Sus manos son verdad y justicia. Nun. Todos Sus preceptos son verdaderos. Samej. Fueron establecidos por siempre y para siempre. Ayin. Fueron hechos en verdad y rectitud.
Tehilim 111: 7-8
El consejo del Eterno permanece para siempre…
Tehilim 33:11
Se acercan los que van tras la maldad. Se alejan de Tu Torah. Tú estás cerca, oh Eterno, y todos Tus mandamientos son verdaderos. Desde antiguo supe que los testimonios que Tú estableciste por siempre.
Tehilim 119:150-152
La respuesta del Tana”j es concluyente y definitiva:
las Mitzvot y la Torah son para siempre, para toda la eternidad. No se autoriza a nadie a cambiarlos. La Torah (la Ley de Moisés), es perfecta y eterna.
Incluso a los no-judíos (goim) el Tehilim / Salmo 119:150-152 dice con relación a los no judíos que: “están lejos de tu Torah”. Esta invocación lleva implícito un anhelo del autor como si dijera: “¡Qué bueno sería que le prestarán atención y la obedecieran!”.


Pero para los mesiánicos estas razones son insuficientes, por lo que recurren a citar el texto hebreo de Mateo, el Tatbit, así como al mismo Talmud para argumentar que diversos judíos en distintas épocas creyeron que Yeshu fue un verdadero Shomer Torah.

Mateo Shem Tov 14:17-19
Tathbit 70a
Talmud B. Shabat 116 a-b
בעת ההיא אמר יש''ו לתלמידיו אל תחשבו שבאתי להפר תורה [או להפר באתי לא הנביאים התורה] אלא להשלים.
באמת אני אומר לכם כי עד שמים וארץ אות אחת ונקודה אחת לא תבטל מהתורה או מהנביאים שהכל יתקיים.
אשר יעבור מאמר א'' מהמצוות אלו אשר אלמד אחרים בן הבל יקרא מלכות והמקים והמלמד גדול יקרא במלכות שמים.

[17] En aquel tiempo dijo Yesh”u [le dijo] a sus discípulos: No piensen que vine a violar la Torah [o a violar las (palabras) de los profetas, no he venido a violar la Torah] sino a llevarla a efecto.

[18] En verdad les digo que hasta que el cielo y la tierra (se vayan) ni una letra o punto será abolido de la Torah o de los Profetas, porque todo será cumplido.

[19] Y el que transgreda un (ma’amar) discurso de estas mitzvot (y enseñe) a otros, un Ben Hevel (persona vana) será llamado (en el) reino de los Cielos; pero cualquiera que [los] sostenga y enseñe será llamado grande en el reino del Cielo”.

ישו בא כדי להפיח רוח חיים ולבסס את התורה.
הוא אמר: אני בא אליכם .מסיבה זו אני אנהג בהתאם התורה ומצוות הנביאים שהיו לפני אותי. אני לא בא כדי לצמצם, אבל, להיפך, כדי להשלים (או למלא:מטמממן-متمم) למען האמת, ככל אלוקים הוא מודאג, זה קל יותר עבור עדן ליפול על הארץ מאשר לקחת משהו מן תורת משה. מי פחת דבר זה ייקרא מוטה כלפי מטה.
جاء يشوع من أجل نشط وإقامة التوراة.
قال: جئت اليكم. لهذا السبب أنا تتصرف وفقا لالتوراة وتعاليم الأنبياء الذين كانوا قبلي. أنا لم آت للحد، بل على العكس من ذلك، لإكمال. في الحقيقة، بقدر ما تشعر بالقلق الله، فمن أكثر سهولة لتسقط السماء على الأرض من أن يسلب أي شيء من شريعة موسى. أيا كان يقلل يجب أن يسمى أي شيء في ذلك تضاءل
Yeshu vino para animar y fortalecer la Toráh.
"Él dijo: Vengo a ustedes. Por esta razón actuaré de acuerdo con la Toráh y los preceptos de los profetas que fueron antes de mí. No he venido a disminuir, sino, por el contrario, a completar (o cumplir: mutammiman). En verdad, en lo que concierne a Di-s, es más fácil que el cielo se caiga sobre la tierra que se quite algo de la Torah de Mosheh. Quien disminuya algo en ella se llamará disminuido. [1]

אימא שלום דביתהו דרבי אליעזר אחתיה דרבן גמליאל הואי הוה ההוא פילוסופא בשבבותיה
דהוה שקיל שמא דלא מקבל שוחדא בעו לאחוכי ביה אעיילא ליה שרגא דדהבא ואזול לקמיה אמרה ליה בעינא דניפלגי לי בנכסי דבי נשי אמר להו פלוגו א"ל כתיב לן במקום ברא ברתא לא תירות א"ל מן יומא דגליתון מארעכון איתנטלית אורייתא דמשה ואיתיהיבת ספרא אחריתי וכתיב ביה ברא וברתא כחדא ירתון למחר הדר עייל ליה איהו חמרא לובא אמר להו שפילית לסיפיה דספרא וכתב ביה אנא לא למיפחת מן אורייתא דמשה אתיתי [ולא] לאוספי על אורייתא דמשה אתיתי וכתיב ביה במקום ברא ברתא לא תירות אמרה ליה נהור נהוריך כשרגא א"ל רבן גמליאל אתא חמרא ובטש לשרגא:
רבי מאיר הוה קרי ליה און גליון רבי יוחנן הוה קרי ליה עון גליון

:רש"י
[הוספה מחסרונות הש"ס: רבי מאיר קרי ליה -   לספרי המינין און גליון לפי שהם קורין אותם אונליג"א.]
פילוסופא - מין:
תוספות
פילוסופא. מין כדפי' בקונטרס ורבינו שמע [מיהודי אחד שבא מארץ יון ואמר] דבלשון יון פלוספוס הוא דוד החכמה ואית דגרסי פילא סבא והוא לשון לצון שחוק כדאמר באיכה רבתי דפלי ביהודאי פירוש ששחק ונתלוצץ
Imma Shalom era esposa del R’ Eleazar y hermana del Raban Gamliel. Cerca de ella vivía un filósofo que tenía reputación de no haberse dejado sobornar nunca. Ellos trataron de burlarse de él. Ella le mandó una lámpara de oro. Ambos fueron a verlo. Ella le dijo: “Deseo que me den una parte de la propiedad de la familia”. El les dijo: “Desde el día en que vosotros dejasteis vuestra tierra (Erretz Israel), la Torah de Mosheh (אורייתא דמשה) fue apartada, y se dio la ley del Evangelión, y en él esta escrito: ‘Un hijo y una hija heredan por igual’. Al día siguiente, él (Raban Gamliel),a su turno, le envió un asno libio. El (el filosofo) les dijo: ‘He mirado más hacia el final del libro, y esta escrito: ‘no vino a restar de la Toráh de Mosheh, y no vine a agregar a la Toráh de Mosheh.’; y está escrito: ‘Donde hay un hijo, la hija no hereda’. Ella le dijo: “Que tu luz brille como una lámpara”. (Raban) Gamliel le dijo a ella: “El asno vino y pisó la lámpara”
El texto Nestor dice:
  אני לא באתי לסתור ולא להחסיר דבר מתורת משה

No he venido a contradecir o perder palabra alguna de la Torá de Moshé.
El texto Ms. Or Rome # 53 dice:
 אני תחשאתו שבאתי לעקור התורה והנביאים לא באתיכ"א לקיים אמת. אני אומר לכם 

‘No penséis que he venido a desarraigar la Toráh y los profetas: no he venido, excepto para cumplir con la verdad. Yo os digo’. 

Nizzahon Vetus # 157 dice:
 לא באתי לחסור על תורת משה

‘No he venido a disminuir la Torah de Mosheh’.

Nizzahon Vetus #  71 dice:
לא באתי לבטל תורת משה ודברי הנביאים אלא להשלימם

‘No he venido a abolir la Toráh de Moshé, o las palabras de los Profetas, sino para complementarlos
Nizzahon Vetus #  221 dice:
שלא בא לעקור תורת משה ולא דברי הנביאים אלא להשלימם
Que no he venido para desarraigar la Toráh de Moshé de las palabras de los profetas, sino para complementarlos.
Du Tillet dice:
אל תחשבו שבאתי לבטל את התורה או את הנביאיםלא באתי לבטל אלא למלא אמן אני אומר לכם 
‘No penséis que he venido para abolir la Torah o los profetas: no he venido a abolir sino a cumplir. En verdad os digo’.

Sin embargo, las primeras dos fuentes solo son el ejemplo Yesh"u predicaba una cosa y hacía lo contrario, tal como veremos más adelante, y la tercera fuente solo demuestra que el filósofo cristiano adecuo su discurso dependiendo el soborno y así demostró que el cristianismo se puede favorecer aquel que tenga el poder económico. Es interesante que el cristianismo en sus primeros años iniciara una desjudaización de forma pendular hacia los usos y costumbres del Imperio Romano.

Acertadamente ya lo decía el Jajam Itzjak ben Avraham Tocri, en su obra Jazak Emunah (חזוק אמונה-Fe Fortalecida), sobre la alienación de la comunidad cristiana hacia las costumbres paganas:
“[Se lee en el Evangelio de Mateo] en el cap, 5 versículo(s) 17-19:
אל תחשבו שבאתי לבטל התורה או הנביאים לא באתי לבטל כי אם לקיים אני אומר לכם כי אע"פי שיבוטלו השמים והארץ מ"מ אפילו אות אתת או נקודה אחת מהתורה לא תבוטל אלא הקוים ע"פ כל מי שיבטל אפילו מצוה אתה מן הקטנות וילמוד לאחרים לעשות בן הוא יקרא קטן במלכות שמים אבל מי שיעשה המצות וילמד לאחרים לעשותן הוא יקרא גדול במלכות שמים אכ"ל
“No penséis que he venido a cancelar la Torah o los profetas. No he venido a cancelar, porque he venido a mantener; Yo os digo que aunque¸ se cancelen los cielos y la tierra, de cualquier modo¸ incluso una letra (oth) o un signo (nekudah) de la Torah no se cancelará, pero las líneas, conforme a, cualquiera que eliminase incluso el mandamiento más pequeño y así lo enseñare a otros será llamado ‘pequeño’ en el Reino de los Cielos, pero quien así haga un mandamiento y lo enseñe a otros a otros a hacer (los mandamientos), él será llamado ‘grande’ en el Reino de los Cielos, etc.”
Así en Lucas 16:17 se lee:
יותר קל שיחליפו השמים והארץ משתפול אפילו נקודה אחת מהתורה
“Es más ligero que se remplacen los cielos y la tierra que se remplacé incluso un solo punto de la Torah, etc”
Estas palabras están en directa oposición a la creencia y la afirmación de ellos (los cristianos), que la Torah de Mosheh ha sido sustituida por la venida Torat Yeshu (ley de Yeshu). Por lo tanto, el precepto de la circuncisión (milah) se aniquila (שמד) bajo el bautismo, y la santidad del shabat se aplaza a la observancia del primer día de la semana (domingo). Con la misma libertad inexcusable, muchas otras leyes divinas han sido rechazados por los notzrim (cristianos), sólo unas pocas han sido incluidas, tales como las relativas al:
Incesto, זונת
promulgaciones mentales, מצות שכליות
el respeto a los padres, בכבוד אב ואם
el amor al prójimo, ואתבת הריע
las donaciones caritativas, בנתינת הצדקה
evitar el robo, ואזהרת גניבה
evitar la rapiña, וגזילה
evitar el adulterio, ונואיף
evitar el derramamiento de sangre, ושפיכות דמים
Y algunos otros crímenes que la razón hace cumplir, y que otras naciones, que estaban sin la revelación, habían reconocido antes de la venida de Yeshu.....

El comportamiento adoptado por los primeros cristianos, es un ejemplo de lo que no se debe hacer, pues el mismo Di”s prohibió que se sigan las jukot (dogmas)  de los goim (no-judíos), tal como se enseña en la Parasha Ajare Mot, Sefer Vaicrá / Levítico 18:3:
כְּמַעֲשֵׂה אֶרֶץ-מִצְרַיִם אֲשֶׁר יְשַׁבְתֶּם-בָּהּ לֹא תַעֲשׂוּ וּכְמַעֲשֵׂה אֶרֶץ-כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי מֵבִיא אֶתְכֶם שָׁמָּה לֹא תַעֲשׂוּ וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ
“Como la conducta de la tierra de Mitzraim (Egipto), que ustedes han habitado en ella, no hagan. Y como la conducta de la tierra de Kena’an, adonde Yo los llevo allí, no hagan. Y en sus dogmas (u’beJukotehem) no se conduzcan.”
Sus Dogmas (Jukot), se refieren a las costumbres que no tienen como finalidad una buena convivencia y progreso de la sociedad, como las leyes de justicia y de gobierno, sino al uso de modas caprichosas o extravagantes, actos y formas de hablar de bajo nivel, etcétera, estableciendo por el populacho sin razón. Pero todas las leyes que sean de carácter moral y de justicia, un judío las debe observar, como está dicho en el Talmud: ‘Diná deMaljutá, diná hú’ (la ley de gobierno es ley), es decir, que debe ser respetada’.  
(Comentario de Ya’acov ben Itsjac Huerin, al libro de Vaicra, p. 449).
Es interesante ver, que el que provoco esto, haya sido el mismo Yeshu, pues como dice otra traducción del texto de Shem-Tov, en la que Yeshu vino a ‘consumir’ “para darle su forma definitiva” a la Torah. Y como pudimos observar anteriormente son muchas las citas del Tana”j que fijan el establecimiento de la Torah para siempre, sin la necesidad de estos reformadores.
Yeshu, lejos de seguir al pie de la letra su misma sentencia de ‘no viene a abolir’, en muchas ocasiones declara incorrectas, nulas o incompletas varias sentencias de la Torah, o se presenta como el intérprete que enseña lo jamás entendido. Tal como como lo demuestra el More Yehuda Ribco, como se muestra a continuación:

La Torah enseña:
La interpretación de Yesh”u
La esencia de la enseñanza de Yesh”u
"Sin falta le darás sepultura el mismo día" (Devarim / Deuteronomio 2:23)
Y uno de sus discípulos le dijo: “Permíteme que vaya y entierre a mi padre”. Y le dijo   Yesh”u: “Ven en pos de mí y deja que los muertos entierren a sus muertos”.
Mateo Shem-Tov 8: 21-22
No permite enterrar de inmediato.
No permite respetar a los padres.
Contradice lo que explícito en la Torá
"para diferenciar entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer." (Vaikrá / Levítico 11:47)
Y Yeshúa llamó a las multitudes y les dijo: “¡Oigan y consideren! Lo que entra por la boca no ensucia al hombre; sino lo que sale de la boca ensucia al hombre”
Mateo Shem-Tov 15: 10 y 11
No respeta temas de pureza e impureza.
No respeta con tema de alimentos prohibidos.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
"ni pondrás tropiezo delante del ciego" (Vaikrá / Levítico 19:14)
"No aborrecerás en tu corazón a tu hermano. Ciertamente amonestarás a tu prójimo" (Vaikrá / Levítico 19:17)
Déjenlos, pues los ciegos guían a los ciegos, y si un ciego guía a otro ciego ambos caerán en un hoyo”.

Mateo Shem-Tov 15:14
Puso obstáculos delante de los ciegos (materiales o espirituales).
No amonesta con amabilidad al que considera un pecador.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
'''Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros consideraréis al extranjero que resida entre vosotros. Lo amarás como a ti mismo" (Vaikrá / Levítico 19:33,34)
Y la mujer vino y se postró ante él y dijo: “¡Señor mío, ayúdame!” Y Yesh”u le dijo: “No es bueno que el hombre tome el pan de los hijos y se lo dé a los perros”.
Mateo Shem-Tov 15:25-26
No ama al extranjero.
No respeta a las personas por ser creadas a la "imagen" de Dios.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
'''Cada uno de vosotros respete a su madre y a su padre." (Vaikrá / Levítico 19:3)
He venido a separar a la humanidad, al hijo de su padre y a la hija de su madre.
Y los enemigos serán los amados. El que ame a su padre y a su madre más que a   mí, yo no soy apropiado para él.

Mateo Shem-Tov 10:35-37
No permite respetar a los padres.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
'''Cada uno de vosotros respete a su madre y a su padre." (Vaikrá / Levítico 19:3)
''Cuando alguna persona maldiga a su padre o a su madre, morirá irremisiblemente. Ha maldecido a su padre o a su madre; su sangre será sobre ella." (Vaikrá / Levítico 20:9)
''Cuando te acerques a una ciudad para combatir contra ella, le propondrás la paz." (Devarim / Deuteronomio 20:10)
En aquella hora dijo Yeshú a sus discípulos: “No piensen que yo he venido a poner (paz) en la tierra, sino espada.

He venido a separar a la humanidad, al hijo de su padre y a la hija de su madre.
Y los enemigos serán los amados. El que ame a su padre y a su madre más que a   mí, yo no soy apropiado para él.


Mateo Shem-Tov 10:34-37
No permite respetar a los padres.
Promueve el odio intra-familiar.
Promueve la lucha.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
'''No tendrás otros dioses - personajes delante de mí." (Devarim / Deuteronomio 5:7)
"En pos de Hashem vuestro Elokim andaréis, y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seréis fieles." (Devarim / Deuteronomio 13:5)
"Pero cuando desde allí busques a Hashem tu Elokim, lo hallarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma." (Devarim / Deuteronomio 4:29)

Al que me alabe delante del hombre yo lo
alabaré delante de mi Padre que está en el
cielo”

Mateo Shem-Tov 10:32
Se pone entre Di”s y los hombres.
Se pone delante de Di”s.
Se pone en lugar de Di”s s.
Se pone como el que salva o pierde.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
''Las cosas secretas pertenecen a Hashem nuestro Elokim, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley." (Devarim / Deuteronomio 29:28)
27 (Lo que) les digo en la oscuridad,
díganlo en la luz; (lo que oyen al oído, cuéntenlo en la puerta).

Mateo Shem-Tov 10:27
Afirma que todo será revelado.
"Si escuchas atentamente la voz de Hashem tu Elokim y haces lo recto ante sus ojos; si prestas atención a sus mandamientos y guardas todas sus leyes,   ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Hashem tu sanador." (Shemot / Éxodo 15:26)
'''Ved ahora que yo, Yo Soy, y conmigo no hay más dioses. Yo hago morir y hago vivir; Yo hiero y también sano; no hay quien pueda librar de Mi mano." (Devarim / Deuteronomio 32:39)
Entonces llamó Yeshú a sus 12 discípulos
y les dio poder sobre todo espíritu inmundo
para expulsarlos del hombre y para sanar toda enfermedad y toda plaga.

Mateo Shem-Tov 10:1
Pretende tener la autoridad que es potestad única de Di”s.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
''¿Existe otro pueblo que haya oído la voz de Elokim hablando de en medio del fuego, como tú la has oído, y que haya seguido viviendo? A ti se te ha mostrado esto para que sepas que Hashem es Elokim y que no hay otro aparte de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran   fuego. Tú has oído sus palabras de en medio del fuego." (Devarim / Deuteronomio 4:33, 35, 36)
Todo me ha sido dado por mi Padre. Y no
hay nadie que conoce al Hijo, sino el padre
solamente; y al Padre nadie lo conoce sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera   revelar.

Mateo Shem-Tov 11:27
Se pone en el lugar de Di”s.
Pretende desplazar con su persona al Pueblo elegido POR Di”s.
Pretende ser el mediador entre Di”s y los hombres.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
"Quien proceda con soberbia y no obedezca al sacerdote que esté allí para servir delante de Hashem tu Elokim, ni al juez, esa persona morirá. Así eliminarás el mal de Israel. Todo el pueblo lo oirá y temerá, y ellos no actuarán más con soberbia." (Devarim / Deuteronomio 17:12,13)
"Entonces invocarás, y Hashem te escuchará. Clamarás, y Él dirá: '¡Aquí estoy!' ''Si quitas de en medio de ti el yugo, el acusar con el dedo y el hablar vilezas" (Ieshaiá / Isaías 58:9)
Vayan a El todos los fatigados y cargados de trabajo, y yo los ayudaré a cargar el yugo de ustedes. Lleven mi yugo como el yugo de ustedes, aprendan de mí y   consideren que
soy manso, tov y puro de corazón, y encontrarán tranquilidad para sus nafshót porque mi yugo es suave y liviana mi carga.


Mateo Shem-Tov 11:29
Se pone en medio de de Di”s.
Es soberbio y nada humilde.
Se pone en el lugar de autoridad.
Se pone como ejemplo en lugar de ponerlo a Dios.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
"Seis días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás. Aun en el tiempo de la siembra y de la siega descansarás." (Shemot / Éxodo34:21)

En aquel tiempo, pasaba Yeshu por los sembrados en el día de Shabat, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a estrujarlas entre sus manos y a comerlas.

Mateo Shem-Tov 12:1
Permite profanar y profana el Shabat.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
"''Guardad mis sábados. Yo soy Hashem, vuestro Elokim." (Vaikrá / Levítico 19:3)
"Guardaréis mis sábados y tendréis en reverencia mi santuario. Yo, Hashem" (Vaikrá / Levítico 19:30)

Porque el hijo delhombre es dueño del
Shabat”.

Mateo Shem-Tov 18:8
Profana el Shabbat.
Se pone en lugar de Dios.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
"Irás a los sacerdotes levitas y al juez que haya en aquellos días y consultarás. Ellos te indicarán la sentencia del juicio. Harás según la sentencia que te indiquen en aquel lugar que Hashem haya escogido, y tendrás cuidado de hacer según todo lo que te declaren. Harás según la Torá [la instrucción] con que ellos te instruyan y según el juicio que pronuncien. No te apartarás de la sentencia que te indiquen, ni a la derecha ni a la izquierda." (Devarim / Deuteronomio 17:9-11)
Entonces se acercaron a Yeshú los
Jajamim y lo perushim y le dijeron:

“¿Por qué transgreden tus discípulos las ordenanzas antiguas, pues no se lavan las   manos antes de comer?”

Mateo Shem-Tov 15:2
Desobedece las leyes de los sabios, leyes que fueron ordenadas por Dios que fueran prescritas.
Desobedece la Torá.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
Contradice lo que es explícito en la Torá Oral.
"No andarás calumniando en medio de tu pueblo" (Vaikrá / Levítico 19:16)
"No aborrecerás en tu corazón a tu hermano." (Vaikrá / Levítico 19:17)
“Familia de víboras, ¿cómo pueden
ustedes hablar cosas buenas siendo malos? Ciertamente la boca despierta y el corazón habla.

Serpientes, simiente de víboras, ¿cómo escaparán de el juicio del Guehinam si no se vuelven en arrepentimiento?

Mateo Shem-Tov 12:34 y 23:33
Calumnia.
Avergüenza públicamente.
Odia.
Amenaza.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
'''Guardad, pues, todos mis estatutos y todos mis decretos, y ponedlos por obra. Yo, Hashem.''' (Vaikrá / Levítico 19:37)
"Guardad y practicad mis estatutos. Yo, Hashem, que os santifico" (Vaikrá / Levítico 20:8)
''Guardad, pues, todos mis estatutos y todos mis decretos, y ponedlos por   obra." (Vaikrá / Levítico 20:22)
Según tus palabras serás juzgado y según tus obras serás condenado”.


Mateo Shem-Tov 12:37
Desobedece la Torá.
Inventa por sobre lo ordenado en la Torá.
Juzga impropiamente.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
''Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra que Hashem tu Elokim te da." (Shemot / Éxodo 20:12)
"Entonces Hashem preguntó a Caín: --¿Dónde está tu hermano Abel? Y respondió: --No sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano?" (Bereshit / Génesis 4:9)
Pero él le respondió al que le habló:
“¿Quiénes son mis hermanos y quién es mi madre?”.

Mateo Shem-Tov 12:48
No respeta a su madre.
No se hace cargo de ser responsable (como hermano mayor y supuesto "rabino") de sus hermanos.
'''No haréis injusticia en el juicio" (Vaikrá / Levítico 19:35)
"Te alejarás de las palabras de mentira, y no condenarás a morir al   inocente y al justo; porque yo no justificaré al culpable." (Shemot / Éxodo 23:7)

(para que caiga) sobre ustedes la sangre
de todo justo que se ha derramado sobre la
tierra, desde la sangre del justo Hével hasta
la sangre de Zekharyah Ben Birkeyah, a
quien ustedes mataron entre el Templo y el altar.

Mateo Shem-Tov 23:35
Acusa en falso.
Atestigua en falso.
Ofende en público.
Incita al odio y la violencia.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
''Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, y sucede que ella no le agrada por haber él hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribirá una carta de divorcio, la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida ella de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre." (Devarim / Deuteronomio 24:1,2)
Y así orarán ustedes: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, 
Mateo Shem-Tov 6:9
Añade mandamientos.
No obedece la Torá.
No enseña a rezar el Shemá Israel.
No enseña Torá.
No habla constantemente lo que la Torá ordena.
"A Hashem tu Elokim temerás y a Él servirás, y por Su nombre jurarás." (Devarim / Deuteronomio 6:13)
Y yo les digo que no juren en vano
en ningún asunto, ni por el cielo porque es el trono de Elokim.

Mateo Shem-Tov 5:34
Añade mandamientos.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
"No te inclinarás ante sus dioses ni   les rendirás culto" (Shemot / Éxodo 23:24)
"Pero si tu corazón se aparta y no obedeces; si te dejas arrastrar a inclinarte ante otros dioses y les rindes culto" (Devarim / Deuteronomio 30:17)
33 y los que estaban en la barca se arrodillaron y dijeron: “¡En verdad tú eres el Hijo de ha'Elokim!” 
Mateo Shem-Tov 14:33
Permite y promueve la idolatría.
Permite la adoración idolátrica.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
Se cree dios.
"Los jueces investigarán bien, y si aquel testigo resulta ser falso, por haber testificado falsamente contra su hermano, le haréis a él lo que él pensó hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti." (Devarim / Deuteronomio 19:18,19)
"Los confirma al callar al respecto el día en que se entera de ellos." (Bemidbar / Números 30:15)
Entonces vinieron a él unos discípulos
de Yojanán y le dijeron: “¿Por qué
nosotros y los perushim ayunamos muchas veces y tu(s) discípulo(s) no ayunan?”.

Mateo Shem-Tov 9:14
Desobedece los ayunos establecidos.
Enseña a desobedecer la Torá.
"Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores." (Tehilim / Salmos 1:1)
Y él lo llevó a su casa a comer. Y
sucedió mientras estaba comiendo, que
he aquí muchos violentos y malvados estaban a la mesa y he aquí estaban cenando con Yeshú y sus discípulos.

Mateo Shem-Tov 9:10
Se junta con pecadores.
No amonesta con amabilidad a los pecadores   (pero sí endecha con odio a lo hace con obran con rectitud).
''Ciertamente este mandamiento que te mando hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos." (Devarim / Deuteronomio 30:11)
''Llamo hoy por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra, de   que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas, tú y tus descendientes, amando a Hashem tu Elokim, escuchando su voz y siéndole fiel. Porque él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que Hashem juró que había de dar a tus padres Avraham [Abraham], Itzjac [Isaac] y Iaacov [Jacob].'' (Devarim / Deuteronomio 30:19,20)
En aquel tiempo dijo Yeshú a sus
discípulos: “Entren por la puerta estrecha
porque la puerta de destrucción es ancha
y profunda y muchos entran por ella.

Mateo Shem-Tov 7:13
Desobedece la Torá.
Predica que hay que apartarse de ella, pues es su camino angosto.
Predica el descontento y la amargura.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
"Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra" (Bereshit / Génesis 3:19)
Y danos nuestro pan continuamente.

Mateo Shem-Tov 6:11
Usa a Di”s como su sirviente.
Desobedece un mandato de la Torá.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
"No haréis incisiones en vuestros cuerpos" (Vaikrá / Levítico 19:28)
Y si tu mano o tu pie te hace tropezar,
córtalo y (échalo) de ti; es mejor para ti que entres en la vida (ciego) o manco que teniendo dos manos y dos pies seas dado al fuego eterno –ba’esh olamit’-.

Mateo Shem-Tov 18:8
Incita al pecado y a la enfermedad.
''No prevalecerá un solo testigo contra alguna persona, por cualquier maldad o pecado que haya cometido. Por el testimonio de dos o tres testigos se decidirá un asunto." (Devarim / Deuteronomio 19:15)
"Y Hashem nos mandó que pusiéramos por obra todas estas leyes y que temiésemos a Hashem nuestro Elokim, para que nos fuera bien todos los días y para conservarnos la vida, como en el día de hoy." (Devarim / Deuteronomio 6:24)
"Harás congregar al pueblo--los hombres, las mujeres, los niños y los forasteros que estén en tus ciudades--, para que oigan, aprendan a temer a Hashem vuestro Elokim y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley.
Sus hijos que no la conocen la oirán y aprenderán a temer a Hashem vuestro Elokim, todos los días que viváis en la tierra que para tomarla en posesión cruzáis el Jordán.
'' (Devarim / Deuteronomio 31:12,13)
"¿Qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?" (Devarim / Deuteronomio 4:8)

"En la Torah de ustedesestá escrito que cuando dos testigos dicen lo mismo, su testimonio tiene valor. Pues bien, yo mismo soy un testigo a mi favor, y el Padre que me envió es el otro testigo"

Yojanan 8: 17-18
Se ubica por fuera de la Torá.
Desconoce la Torá.
Se usa a sí mismo como testigo.
Desconoce el hecho de que debe haber dos testigos válidos.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
"a fin de confirmarte hoy como pueblo suyo, y para que él sea tu Elokim, como te ha prometido y como lo juró a tus padres Avraham [Abraham], Itzjac [Isaac] y Iaacov [Jacob]. 'No sólo con vosotros hago yo este pacto y este compromiso solemne; ciertamente es con el que está aquí con nosotros hoy, delante de Hashem nuestro Elokim, y también con aquel que no está aquí con nosotros hoy." (Devarim / Deuteronomio 29:12-14)
"Porque la porción de Hashem es su pueblo; Iaacov [Jacob] es la parcela de su heredad." (Devarim / Deuteronomio 32:9)
"Es porque Hashem os ama y guarda el juramento que hizo a vuestros padres" (Devarim / Deuteronomio 7:8)

"Yeshu les contestó:—Si de veras Dios fuera su padre...Vosotros sois de vuestro padre el diablo,"

Yojanan 8:42 y44
Desconoce la Torá.
Desobedece a Di”s.
Profana el pacto con Di”s.
Difama en público.
Incita a la rebelión.
Atenta contra la autoridad designada por Di”s en la Torá.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
''Si un hombre comete adulterio con una mujer casada, si comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán irremisiblemente." (Vaikrá / Levítico 20:10)
"—Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la Torah nos mandó Mosheh apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo, para tener de qué acusarlo. Pero Yeshu, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: —El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella."

Yojanan 8 v.4 al 7
No amonesta al pecador.
Perdona lo que la Torá castiga.
Ofende a los honestos.
Desobedece la Torá.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
Guardaréis mis sábados y tendréis en reverencia mi santuario. Yo, Hashem" (Vaikrá / Levítico 19:30)
Verdaderamente les digo que el templo es más grande que esto.

Mateo Shem-Tov 12:6
Desconoce la importancia central del Templo.
Se proclama como superior a lo que Dios eligió como superior.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
'''No recurráis a los que evocan a los muertos ni busquéis a los adivinos para contaminaros con ellos. Yo, Hashem, vuestro Elokim." (Vaikrá / Levítico 19:31)
Y él recorría todas las ciudades y torres
enseñando en las casas de asamblea y proclamando buenas noticias y sanando todas las enfermedades y toda dolencia.

Mateo Shem-Tov 9:35
Predica cosas que no son Torá.
Recurre a estratagemas para capturar la confianza de los inocentes.
Pone obstáculos delante de los "ciegos" intelectuales.
Utiliza ciencias ocultas (llamadas en la antigüedad brujería) prohibidas por la Torá.
''Ciertamente Hashem juzgará a su pueblo y tendrá misericordia de sus siervos" (Devarim / Deuteronomio 32:36)
"El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?" (Bereshit / Génesis 18:25)
"Pero cuando desde allí busques a Hashem tu Elokim, lo hallarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma." (Devarim / Deuteronomio 4:29)

"Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar"

Yojanan 5:22
Se pone en lugar de Dios.
Le quita importancia y poder a Dios.
Se convierte a sí mismo en el juez universal.
Idolatría.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
"no destruyas su arboleda alzando en ella el hacha, porque de ella podrás comer. No la cortarás; pues, ¿acaso los árboles del campo son hombres para que vengan ante ti con asedio?" (Devarim / Deuteronomio 20:19)
Y sucedió en la mañana que regresó a la ciudad hambriento. Y vio una higuera junto al camino y se acercó a ella pero no encontró nada en ella excepto hojas. Y le dijo: “Que nunca nazca fruto de ti”. Y enseguida la higuera se secó. Y los discípulos vieron [eso], se maravillaron y dijeron: “¿Cómo se secó enseguida?” Y Yeshú respondió y les dijo: “Si tienen fe sin dudar, no sólo a la higuera harán (esto), sino que si le dicen a este monte que salga y se vaya (al mar), será hecho. 
Mateo Shem-Tov 21:18-20
Desobedece la Torá.
Ira.
Odio.
Destrucción.
Contradice lo que es explícito en la Torá.
Es por esta razón, que el judaísmo no necesita de Yeshu para practicar y vivir la Torah, debido a que el perfil de este bellaco se aproxima más a la descripción que da el profeta Yejezquel 22:25-31:
כב כְּהִתּוּךְ כֶּסֶף בְּתוֹךְ כּוּר כֵּן תֻּתְּכוּ בְתוֹכָהּ וִידַעְתֶּם כִּי-אֲנִי יְהוָה שָׁפַכְתִּי חֲמָתִי עֲלֵיכֶם. {פ}כג וַיְהִי דְבַר-יְהוָה אֵלַי לֵאמֹר. כד בֶּן-אָדָם אֱמָר-לָהּ אַתְּ אֶרֶץ לֹא מְטֹהָרָה הִיא לֹא גֻשְׁמָהּ בְּיוֹם זָעַם. כהקֶשֶׁר נְבִיאֶיהָ בְּתוֹכָהּ כַּאֲרִי שׁוֹאֵג טֹרֵף טָרֶף נֶפֶשׁ אָכָלוּ חֹסֶן וִיקָר יִקָּחוּ אַלְמְנוֹתֶיהָ הִרְבּוּ בְתוֹכָהּ. כוכֹּהֲנֶיהָ חָמְסוּ תוֹרָתִי וַיְחַלְּלוּ קָדָשַׁי בֵּין-קֹדֶשׁ לְחֹל לֹא הִבְדִּילוּ וּבֵין-הַטָּמֵא לְטָהוֹר לֹא הוֹדִיעוּ וּמִשַּׁבְּתוֹתַי הֶעְלִימוּ עֵינֵיהֶם וָאֵחַל בְּתוֹכָם. כז שָׂרֶיהָ בְקִרְבָּהּ כִּזְאֵבִים טֹרְפֵי טָרֶף לִשְׁפָּךְ-דָּם לְאַבֵּד נְפָשׁוֹת לְמַעַן בְּצֹעַ בָּצַע. כח וּנְבִיאֶיהָ טָחוּ לָהֶם תָּפֵל חֹזִים שָׁוְא וְקֹסְמִים לָהֶם כָּזָב אֹמְרִים כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה וַיהוָה לֹא דִבֵּר. כט עַם הָאָרֶץ עָשְׁקוּ עֹשֶׁק וְגָזְלוּ גָּזֵל וְעָנִי וְאֶבְיוֹן הוֹנוּ וְאֶת-הַגֵּר עָשְׁקוּ בְּלֹא מִשְׁפָּט. לוָאֲבַקֵּשׁ מֵהֶם אִישׁ גֹּדֵר-גָּדֵר וְעֹמֵד בַּפֶּרֶץ לְפָנַי בְּעַד הָאָרֶץ לְבִלְתִּי שַׁחֲתָהּ וְלֹא מָצָאתִי. לא וָאֶשְׁפֹּךְ עֲלֵיהֶם זַעְמִי בְּאֵשׁ עֶבְרָתִי כִּלִּיתִים דַּרְכָּם בְּרֹאשָׁם נָתַתִּי נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה. {פ}
"(25) Porque en medio de ella hay una conspiración de sus profetas; son como un león rugiente que arrebata la presa. Devoran a la gente, se apoderan del patrimonio y de las cosas preciosas, y multiplican sus viudas en medio de ellos.
(26) ''Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis cosas sagradas. No hacen diferencia entre lo santo y lo profano, ni enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro. Con respecto a mis sábados esconden sus ojos, y he sido profanado en medio de ellos.
(27) ''Sus magistrados en medio de ella son como lobos que arrebatan la presa para derramar sangre y destruir las vidas, a fin de conseguir ganancias deshonestas.
(28) ''Sus profetas les han recubierto con cal. Ven vanidad y les adivinan mentira, diciendo: 'Así ha dicho el Señor Hashem', pero Hashem no ha hablado.
(29) ''Y el pueblo de la tierra ha practicado la opresión y ha cometido robo. Abusan del pobre y del necesitado, y oprimen sin derecho al extranjero.
(30) Busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiese en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera; pero no lo hallé.
(31) Por tanto, derramaré sobre ellos mi indignación; con el fuego de mi ira los consumiré. Haré recaer su conducta sobre sus propias cabezas'', dice el Señor Hashem."
Si éste no es un el vivo retrato de los seguidores de Yesh”u de Natzrat, ¿qué lo es?
"Aunque ahora todos los pueblos anden cada uno en el nombre de sus dioses, con todo, nosotros andaremos en el nombre de Hashem nuestro Elokim, eternamente y para siempre."
Mijá / Miqueas 4:5


[1] Ver la explicación de este texto en particular dándole clic aquí.
No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!