8/12/2017

Los Judeo-cristianos de los siglos tempranos del cristianismo: La presunta misión de Yeshu

BS"DEn un intento por resumir la misión de Yeshu, nuestros textos declaran: (70a)

"Yeshu vino para vivificar y establecer la Toráh
ישו בא כדי להמריץ ולהקים את התורה
جاء يشو من أجل فيفيفي وإنشاء التوراة

Aquí se cita un dicho de Yeshu que es muy similar, pero no exactamente idéntico, Mateo 5:17-19:

Version Shlomoh Pines.
Versión Gabriel Sa’id Reynolds
(p. 149, l. 19–150, 3)
ישו בא כדי להפיח רוח חיים ולבסס את התורה.
הוא אמר: אני בא אליכם .מסיבה זו אני אנהג בהתאם התורה ומצוות הנביאים שהיו לפני אותי. אני לא בא כדי לצמצם, אבל, להיפך, כדי להשלים (או למלא:מטמממן-متمم) למען האמת, ככל אלוקים הוא מודאג, זה קל יותר עבור עדן ליפול על הארץ מאשר לקחת משהו מן תורת משה. מי פחת דבר זה ייקרא מוטה כלפי מטה.
جاء يشوع من أجل نشط وإقامة التوراة.
قال: جئت اليكم. لهذا السبب أنا تتصرف وفقا لالتوراة وتعاليم الأنبياء الذين كانوا قبلي. أنا لم آت للحد، بل على العكس من ذلك، لإكمال. في الحقيقة، بقدر ما تشعر بالقلق الله، فمن أكثر سهولة لتسقط السماء على الأرض من أن يسلب أي شيء من شريعة موسى. أيا كان يقلل يجب أن يسمى أي شيء في ذلك تضاءل
Yeshu vino para animar y fortalecer la Toráh.
"Él dijo: Vengo a ustedes. Por esta razón actuaré de acuerdo con la Toráh y los preceptos de los profetas que fueron antes de mí. No he venido a disminuir, sino, por el contrario, a completar (o cumplir: mutammiman). En verdad, en lo que concierne a Di-s, es más fácil que el cielo se caiga sobre la tierra que se quite algo de la Torah de Mosheh. Quien disminuya algo en ella se llamará disminuido.
ישו בא להחיות את התורה להקים אותה.
הוא אמר: "אני באתי אליכם רק לפעול בהתאם לתורה ולמצוות הנביאים לפני אותי. אני לא בא לבטל (התורה) אלא כדי להשליםעבור עם אלוקים, דבר שמקל על השמים ליפול על הארץ מאשר לבטל כל דבר החל תורת משה. מי מבטל כלום כי יימנע מן מלכות שמים.


في الجملة، وجاء يشوع لإحياء التوراة وترسيخها. وقال: "لقد جئت إليكم فقط للعمل وفقا للتوراة وصايا الأنبياء من قبلي. أنا لم آت لإبطال لكن لإكمال. لمع الله أنه من الأسهل بالنسبة السماء أن تقع على الأرض من لإبطال أي شيء من شريعة موسى. من يبطل أي شيء من شأنها أن تلغى من ملكوت السماء


En una frase, ‘Yesh”u vino para vivificar y establecer la Torah’. Él dijo: "Yo he venido a ustedes sólo para actuar de acuerdo con la Torah y los mandamientos de los profetas que fueron antes de mí. No vine a anular sino a completar. Porque con Di-s es más fácil que el cielo se caiga sobre la tierra que se anule cualquier cosa de la Torah de Mosheh. Quien anula algo de eso (de la Torah) será anulado del Reino de los Cielos.

El texto añade que Yeshu y sus discípulos actuaron de esta manera hasta que él partió de este mundo.
Este pasaje tiene claramente una relación con la cristología (un tema que   ahora atraen brevemente nuestra atención)[1] tal como se concibe en estos textos. Pues parece implicar que el rango de Yeshu era el de un profeta. Otro pasaje (fol 52a).[2] Claramente afirma que Yeshu mismo reclamó este rango solamente. Esta es, por supuesto, entre otras cosas, la visión islámica, pero se mantiene con una riqueza de referencia -indicatoria de gran familiaridad con la literatura cristiana- a las palabras de Yeshu, demostrando su deseo de mantener íntegramente intacta la unidad de Di”s ( Considerado como afectado por la doctrina del Hijo de Yeshu) y manifestando su humildad, su conciencia de su propia debilidad, su sumisión a Di-s (تقديمه إلى الله-
כניעתו לאל), su negativa a hacer o ordenar cualquier cosa a menos que fuera autorizado por mandato divino y su angustia al pensar en la resurrección Y el juicio divino. Muchos de estos dichos se extraen de los Evangelios canónicos. Mencionaré una que, como citado, no parece derivar de esta fuente, pero que parece estar en una relación antitética con Juan 5: 22. Este dicho, cuyo texto exacto no es bastante seguro (52b):

אני לא אשפוט גברים, ולא אקרא להם כדי להסביר את מעשיהם. הוא אשר שלח אותי יישב (?) עם זה. لن أحكم على الرجال ولا أدعوهم إلى محاسبة أفعالهم. هو الذي أرسل لي سوف تسوية (؟) هذا معهم ".
“No juzgaré a los hombres,[3] Ni les pide que den cuenta de sus acciones. El que me envió no se asentará (?)[4] esto con ellos.”

En contra de esto, Juan 5: 22 dice:
“Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha dado todo juicio al Hijo”.

Con respecto a ciertos dichos de Yeshu encontrados en los Evangelios, estos textos declaran (o claramente implican) que se les atribuyen falsamente. Tales palabras son:[5]

(54b) "El Hijo del Hombre es el Maestro del Shabat"
(Cfr. Mateo xii: 8, Marcos ii: 28, Lucas vi: 5).
בן האדם הוא אדון בשבת
ابن الإنسان هو سيد السبت
(53a) 'Vayan a la tierra y bauticen a los esclavos (de Dios) en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo'
(Mateo xxviii: 19).
לכי על הארץ והטביל את העבדים (של אל) בשם האב, ואת הבן, ואת רוח הקודש
اذهب على الأرض وعمد العبيد (الله) في اسم الآب، وابن، والروح القدس
(53a, 54b) 'que era antes de Abraham (Juan VIII: 58).
הייתי לפני אברהם
كنت قبل إبراهيم
(54b) 'Yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí' (Juan xvii: 21).
אני נמצא באבי ואבי נמצא בי
أنا في أبي وأبي في لي

Por otra parte, estos textos citan (con el jinete que el hecho es un asombro) la siguiente frase de Yeshu:[6]

אתה תבוא אלי ביום תחיית המתים, ותושבי הארץ יובילו (?) אלי. והם יעמדו לימיני (יד) ולשמאלי.ואני אומר לאלה אשר בצד שמאל שלי (יד): הייתי רעב, ולא נתת לי לאכול; הייתי עירום, ולא לבשת אותי; הייתי חולה, ואתה לא להאכיל (או לינוק) אותי; אני נכלא, ולא ביקרת אותי. והם יענו לי ואמרו לי: "אדוננו: מתי היית חולה, או עירום, או רעב או כלוא, האם לא התנבאנו בשמך, טיפלנו בחולים בשמך, ונעשה את החולה לעמוד בשמך ? אנחנו נותנים לאכול לרעבים, ומלבישים את עירומה בשמך. ואנחנו אוכלים ושותים בשמך. "(אז) אני אגיד להם: הזכרת את שמי, אבל לא היה לך עד אמיתי לגבי. הסר את עצמך רחוק ממני, אתה מסכן דרך החטא. אז אני אומר לאלה מימיני (יד): בוא הנה, הו צדיקים, אל רחמים של אלהים ועל חיי נצח. אף אחד (יהיה) להיות שם, מי נתן לאכול, היה לבושים והתייחסה החולה, אכל או שתה בשם ישו.

(92a) 'Vendrás a mí en el día de la resurrección, y los habitantes de la tierra serán guiados hacia mí.[7] Y se pondrán a mi mano derecha ya mi izquierda. Y diré a los que están a mi mano: "Tuve hambre, y no me disteis de comer, yo estaba desnudo, y no me viste, yo estaba enfermo y no me alimentabas, yo estaba encarcelado, y tú no me viste. " Y ellos responderán diciéndome: Maestro, ¿cuándo estabas enfermo, o desnudo, o hambriento o encarcelado? ¿No profetizamos en tu nombre, tratamos a los enfermos en tu nombre, y hacemos que los enfermos se levanten en tu nombre "Damos de comer al hambriento, y vestimos a los desnudos en tu nombre, y comemos y bebemos en tu nombre". (Entonces) les diré: "Ustedes mencionaron mi nombre, pero ustedes no dieron verdadero testimonio con respecto a mí, aléjense de mí, ustedes que son miserables por el pecado".[8] Entonces diré a los que están a mi mano derecha: "Venid aquí, oh justos, hacia la compasión de Dios y hacia la vida eterna. Nadie estará allí, que había dado para comer, había vestido y trataron a los enfermos, había comido o bebido en el nombre de Yeshu".

El dicho termina en este punto y el autor de estos textos añade la observación de que Yeshu tratará de esta manera con "estas sectas cristianas", siendo la referencia nuevamente a los jacobitas, los nestorianos y los ortodoxos. El dicho atribuido a Yeshu es ciertamente una deformación de Mateo 25: 31-6, e ilustra uno de los métodos utilizados en el medio de que derivan nuestros textos al hacer que los escritos cristianos sirvan a sus propios propósitos sectarios. Esto no significa, por supuesto, que todas las citas hechas por ellos que se desvían de los textos canónicos son de naturaleza secundaria. No hay ninguna razón para excluir la posibilidad de que a veces se hayan inspirado en una verdadera tradición primitiva, no conservada en las principales corrientes de la Iglesia Cristiana (véase más adelante).

Yeshu como hijo de Yosef y Miriam, adversus Matthaeus1:18-25.[1] En otros contextos esta denominación se aplica a veces a los cristianos ortodoxos en el capítulo en discusión. Véase más arriba.
[2] 'Él (Ishu) declaró (dhakara) que él era un enviado (rasul) de Di-s a aquellos creados por Él (ila khalqihi), y que Di-s lo envió, como había enviado a los profetas antes de él-הוא (ישו) הצהיר כי הוא היה שליח של ה '(שלח) לאלה שנוצרו על ידו, וכי אשם רע שלח אותו, כפי שעשיתי נשלח הנביאים שקדם לו.”
[3] La expresión árabe usada es 'ibad-عبيد, literalmente' esclavos 'o' siervos' (de Di-s).
[4] La palabra no es del todo segura.
[5] La traducción dada aquí corresponde al texto en árabe, y sobre esta se ha hecho la traducción al hebreo como al castellano.
[6] Esto se equipara con su vuelta al oeste. Esto está de acuerdo con lo que se conoce, o lo que se puede conjeturar, con respecto al hábitat de la secta cristiana judía en cuestión.
[7] O: 'se postrarán ante mí-سجدوا أنفسهم من قبلي'. La lectura de una palabra árabe es dudosa.
[8] O: "rapido al pecado-موجه إلى الخطيئة".

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!