7/02/2013

פרק פ''ט-Capítulo 89 Yeshu y los pritzim intentaron profanar el Beit HaMikdash (Templo)

BS"Dפרק פ''ט
[23] ויבא אל המקדש ללמד ויקרבו אליו החכמים והכהנים וקציני העמ לאמר באיזה כח תעשה [1]החיל הזה.
[24] ויען להם יש''ו ויאמר להם אשאל מכם גם אנט שאלה אחת ואם תאמרו לי אותה גם אנט אומר לכם באיזה כח אנט עושה.
[25] טבילת יוחנן מאין היתה מן השמים או מן האנשים? ויתעצבו ביניהם לאמר מה נאמר. אם נאמר מהשמים יאמר לנו למה לא תאמינו בו.
[26] ואם נאמר מן האנשים נירא מן החבורה שכלם מאמינים שיוחנן נביא היה.
[27] ויאמרו לא ידענו. ויאמר גם אני לא אומר לכם באיזה כח אנט עושה.

Capítulo 89.
[23] Y entró en el Mikdash (Templo) para enseñar, y se le acercaron a él los Jajamim (sabios), los cohanim (sacerdotes) y los gobernantes del pueblo para decirle:
¿Con qué potencia haces esta fuerza?
[24] Y les respondió Yesh”u y les dijo:         
Yo también os preguntaré una pregunta, y si me dices que también os diré con qué potencia hago [esto].
[25] La inmersión de Yojanan ¿de dónde era, de los Cielos o de los hombres?
Y ellos lloraron entre sí diciendo:
¿Qué vamos a decir. Si decimos de los Cielos, él nos dirá: ¿Por qué no le creísteis?
[26] Y si decimos de los hombres, tememos a la pandilla [de los prizim], porque todos ellos creen que Yojanan era un profeta.
[27] Y dijeron: No sabemos.Y él también dijo: Tampoco yo os diré con qué potencia hago [esto].

Comentario.
¿Por qué lloraron los Jajamim (sabios), Cohanim (sacerdotes) y los Katzane Ha’Am (gobernantes del pueblo)? ¿En verdad los Gedole Jajamim (grandes sabios) se fiaban de una revelación procedente de los cielos? El mismo Talmud, nos responde a la segunda pregunta, en un caso en donde se pone a una Bat Kol (Voz Celestial) como fundamento de una halajah (ley judía). El relato siguiente descarta al mismo tiempo los milagros y las voces celestiales. Ésta en escena a R´Eliezer ben Hurkenos, que enseñaba Torah en Lod (Lidia) hacia el año 3850 (90 de la Era Vulgar) y al que se le excomulgaría posteriormente. El punto de partida del relato es una controversia sobre lo puro y lo impuro en relación con la fabricación de hornos; R’ Eliezer tiene una opinión opuesta a la de todos sus colegas.

El Talmud Babli Masejet Bava Metzia’ 59ª dice:

Una baraita nos enseña que R’ Eliezer presentó todas las refutaciones posibles a los argumentos de los rabinos, pero que éstos no aceptaron ninguna. Les dijo: ‘Si mi decisión tiene que prevalecer, que este algarrobo lo demuestre’; e inmediatamente el algarrobo fue   arrastrado del suelo y trasladado a cien codos [otros dicen: cuatrocientos codos]. Los rabinos dijeron: ‘Un algarrobo no prueba nada’. Les dijo: ‘Entonces lo probarán las paredes de esta Beit HaMidrash, y empezaron a inclinarse las paredes; iban a caerse, cuando R’ Yehoshúa [ben Jananyah] las apostrofó de este modo: ‘Si unos discípulos de los sabios (תלמידי חכמים) disputan sobre halajah, ¿qué os importa a vosotras? Las paredes no se cayeron, por respeto a R’ Yehoshúa, pero tampoco se enderezaron, por respeto a R’ Eliezer. Todavía hoy siguen en el mismo estado. Entonces R’ Eliezer dijo a los sabios: ‘Si mi juicio tiene que prevalecer, sean los cielos los que decidan’. E inmediatamente resonó una Bat Kol (Voz Celestial) que declaró: ‘¿Qué vais a discutir con R’ Eliezer? Su juicio prevalece en todo’. Al oír estas palabras, R’ Yehoshúa se levantó sobre sus piernas y exclamó: ‘!Ella [la Torah] no está en los cielos!’ לא בשמים היא (Devarim 30:12) ¿Qué quería decir con esto? Que la Torah se nos dio en el monte Sinaí, explica R’ Yirmiyah; no hemos de tener en cuenta una Bat Kol (Voz Celestial), puesto que está escrito en la Torah: ‘Para inclinar el derecho en el sentido de la mayoría’ (Shemot 23:2). R’ Natan se encontró con Eliyahu y le preguntó cómo reaccionó el Santo Bendito Sea, en el momento (en que protestó R’ Yehoshúa. Exclamo riendo: נצחוני בני נצחוני בני ‘¡Mis hijos me han vencido!’ ¡Mis hijos me han vencido!’. Se dice que aquel día trajeron (la lista) de todo lo que R’ Eliezer había declarado puro y la quemaron. Luego se le excomulgó por voto unánime.
באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח נעקר חרוב ממקומו מאה אמה ואמרי לה ארבע מאות אמה אמרו לו אין מביאין ראיה מן החרוב חזר ואמר להם אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו חזרו אמת המים לאחוריהם אמרו לו אין מביאין ראיה מאמת המים חזר ואמר להם אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו הטו כותלי בית המדרש ליפול גער בהם רבי יהושע אמר להם אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה אתם מה טיבכם לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ולא זקפו מפני כבודו של ר"א ועדיין מטין ועומדין חזר ואמר להם אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה   כמותו בכ"מ עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא מאי (דברים ל) לא בשמים היא אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה (שמות כג) אחרי רבים להטות אשכחיה רבי נתן לאליהו א"ל מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני אמרו אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר ר"א ושרפום באש ונמנו עליו וברכוהו ואמרו מי ילך ויודיעו אמר להם ר"ע אני אלך שמא ילך אדם שאינו הגון ויודיעו ונמצא מחריב את כל העולם כולו

En cuanto al origen sucio de la Tevilah de Yojanan, ante los Jajamim de la época del Beit Sheni, pudo haber sido irrelevante, e insignificante, debido a que tal encomienda no tenía nada de original. En el Tana”j (Biblia judía) hay solamente dos menciones a hechos de carácter purificador vinculados con la sumersión en el agua (tal el significado de la voz griega para bautizar) que son:

2 Reyes 5:10
Yejezkel 36:25
‘Y envióle Elisha un mensajero diciendo: ‘Vé y lávate en el Yarden siete veces, y tu carne se recuperarará, y serás limpio’.
וַיִּשְׁלַח אֵלָיו אֱלִישָׁע מַלְאָךְ לֵאמֹר  הָלוֹךְ וְרָחַצְתָּ שֶׁבַע-פְּעָמִים בַּיַּרְדֵּן וְיָשֹׁב בְּשָׂרְךָ לְךָ וּטְהָר
‘Y rociaré agua clara sobre vosotros, y seréis limpios de todas   vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
וְזָרַקְתִּי עֲלֵיכֶם מַיִם טְהוֹרִים וּטְהַרְתֶּם  מִכֹּל טֻמְאוֹתֵיכֶם וּמִכָּל-גִּלּוּלֵיכֶם אֲטַהֵר אֶתְכֶם
Pero ninguno de los dos marca el comienzo ni la obligación de su práctica.

Por otra parte, contestando la primera pregunta del inicio de este artículo, el texto de Shem-Tov dice en el verso 26: ‘Y si decimos de los hombres, tememos a la pandilla [de los prizim], porque todos ellos creen que Yojanan era un profeta-ואם נאמר מן האנשים נירא מן החבורה שכלם מאמינים שיוחנן נביא היה’ en la que se utiliza la palabra ‘חבורה’ (pandilla) o bien en otros textos como el EF dice: החבורות (cofradías), o el AH que dice: מהחבורה ; מן החבורה (de la pandilla; de los de la pandilla) enfatizando a un grupo en específico, y no a todos los judíos tal como aparece en el texto griego con la palabra: ‘ανθρωπων’.

Es interesante que el Toldot Yesh”u haga alusión que tal pandilla o cofradías ejercían presión política-pagana contra el pueblo judío, mientras que en el Toldot Yesh”u en versión recogida por S.Krauss en Journal of Jewish Studies, Cap 14, explique que esto haya sido por medio de ‘los trabajadores ociosos para que hicieran cosas malas que no fueran acorde con nuestra sagrada Torah’ ‘ופועלי בטלים כדילעשות מעשים רעים אשר לא כדת תורתינו הקדושה’ porque hubo un momento de gran tribulación para Israel ´ ויהי שעה זאת צרה גדולה לישראל ´ en la que se hizo un becerro ‘כיום שעשה את העגל’ a tal grado que los sanhedrines sagrados se sentaron ante la realeza y ante todo Israel y sus alrededores con gran tristeza ‘וסנהדרי קדושה ישבים בבה״מ וכל ישראל סביבותיהם’ tal como dice el texto de Shem-Tov en el verso 25 ‘ויתעצבו ביניהם’ (‘y lloraron entre ellos’), y el relato del Toldot continúa diciendo que ‘un sanhedrin gritó en llanto espeluznante’ ‘וסנהדרין בכו בכיה גדולה’  debido a que aquel mamzer (bastardo) de Yesh”u incito a las personas a que lo siguieran ‘על אשר זה הממזר מסית ומדיה את הבריות אחריו’.

El grado de peligrosidad que hubo con el demente de Yesh”u se refleja en menor medida en el texto de Shem-Tov (El Evangelio Hebreo de Mateo), pero se nos dan los detalles en el Toldot Yeshu (versión Huldreich) el cual haga mención de como trataban los pritzim (violadores) y Yesh”u el que tuvieran éxito en su misión de asimilar al pueblo judío en la idolatría y ante sus intereses políticos, tal texto en el capítulo 17 del Toldot Yesh”u:

[1] Y sucedió cuando vieron el rey y los Jajamim (sabios) que la gente de Ha’ai superaba a Israel. [2] Y cuando [vieron] que aún fueron muchos los Pritzim, [se preguntaron]: ¿Cómo fue que los hermanos y parientes [le creyeron] a Yizu”sh; y consultaron al rey  a los Jajamim(sabios), y le preguntaron: ¿cómo hizo Yehudah esta palabra?[3] Y dijo Yehudah: ‘He aquí el tío de Yizu”sh es Shimon HaKalfusi y [quienes se confundieron con] Shimon HaKalfus[quien] ahora es anciano’. [4] Y [lo] veneraran [por lo que es optimo] enviarle, y [le]trasmitiremos a Shimón el Shem-HaMeforash (Nombre Explicito del Etern-o)’. [5] Y fue Shimón a [la ciudad] de Ha’ai e hizo con ellos milagros y les dijo qué él a todo el que practiquen la [nueva] religión de Yizu”sh. [6] Y la gente de Ha’ai le creyeron [y] les hablo sobre en el nombre de Yizu”sh y les explicó sobre la religión quienes no conocían la gente de Ha’ai que la opinión de él [es] conforme a la Mishnah (b’Lashón Jajamim- el idioma de los Sabios), [y no es conforme] el idioma de la violación. [7]  Y la gente de Ha’ai creyeron los decretos de Shimón porque [creían] que él era el tío de Yizu”sh. [8] Y les dijo Shimón: ‘Yishu”sh ordena que no luchen contra Israel porque el mismo Yizu”sh se vengara de Israel’. [9] Y así se beneficiaron de este decreto ante los ojos del rey y de los Jajamim (sabios), y llamarón a Simón. [10] Y les dijo estas cosas y respondió Simón: ‘Júrenme que yo [tendré parte en el] Olam Habá (Mundo venidero)’. [11] A continuación hizo para ellos leyes que no fueron buenas.  [12] E hizo la guerra por Israel. [13] Y así se saciaron los sabios y los ancianos con Simón y le transmitieron el Shem-HaMeforash (Nombre Explícito del Etern-o.) [para que derrotara a los seguidores de Yesh”u].

ויהי כאשר ראו המלך והחכמים שאנשי עי מתגברים על ישראל וכאשר שגם הרבו הפריצים המה האחים והקרובים ליז״וש ויתיעצו המלך והחכמים וישאלו מיהודה איך לעשות הדבר ויאמר יהודה הנה דוד יז״וש הוא שמעון הקלפסי ושמעון הקלפסי זקן ונשוא פנים לכו ותמסרו לשמעון את שם המפורש וילך שמעון לעי ויעשה להם נסים ויאמר להם שהוא הכל עושה על דעת יז״וש ואנשי עי יסברו שהוא אומר בשם יז״וש ופירוש של על דעת לא ידעו אנשי עי שעל דעת הוא בלשון חכמים לשון אנוס ואנשי עי יאמינו לדברי שמעון כי הוא דוד יז״וש ויאמר שמעון להם שיז״וש צוה שלא ילחמו עם ישראל כי יז״וש בעצמו ינקום בישראל וייטיב הדבר בעיני המלך והחכמים ויקראו לשמעון ויאמרו לו את הדברים האלה ויען שמעון השבעו לי שיהי לי עה״ב אז אלך ואעשה להם חוקים לא טובים ואשקוט את המלחמה מעל ישראל וישבעו החכמים והזקנים לשמעון וימסרו לו את שם המפורש.

Tal parece que los violadores y salteadores seguidores del tal Yesh”u solo habían invadido el recinto del Beit HaMikdash (Templo) pero afortunadamente no llegaron tal como pasó llegado durante el periodo helenista, de quienes se dice que: ‘Los violadores (pritzim) llegaron y lo profanaron-ובאו בה וחללוה’ (Talmud Babli Avoda Zara 52b) la Guemará dice que cuando el Beit HaMikdash fue violado en la época de los Hashmonaim- חשמונאים, el altar pierde su santidad, y cuando los Hashmonaim salieron victoriosos, tenían que desmontar y enterrar el altar desacralizado.

Mientras que en el caso de Yeshu y su pandilla de violadores, solo habían sometidos algunos judíos ante su repugnante egolatría de este criminal, afortunadamente el mamzer de Yesh”u con sus pritzim no obtuvieron el profanar y destruir el Beit HaMikdash en ese momento, sin embargo en la historia antigua del cristianismo, en el texto compilado por Abd Al-Jabbar Al-Jamanni, explica que bajo la política romana de Pablo de Tarso, llegó a influir sobre los romanos a tal grado que con Tito y Vespasiano lograron destruir a Jerusalem y destruir el Templo tal como dice este códice, en el folio 73a:


פאולוס שלל את תוקפם של חוקי התורה, שהיו לזרא לרומאים, והצהיר, בין היתר, כי מצוות המילה אינה חלה אלא על היהודים בלבד, וכי אכילת חזיר מותרת, לפי ששום דבר מן הדברים הנכנסים לאדם אינו אסור. בדומה לכך אף שלל את תוקפן של מצוות טומאה וטהרה. בהתאם לנוהג הרומי אסר ריבוי נשים וגירושין, ובכך רכש את לבן של הנשים. בקיצור, פאולוס לא התנגד לשום מנהג ממנהגי הרומאים ולשום אמונה מאמונותיהם, ואילו התורה היתה בעיניו תכלית הרע. פאולוס דיבר אל הרומאים על סיגופיו של ישו, על החסד שנח עליו ועל מעשים הנסים שעשה, וההמון האזין לו. ברם, אם מביאים בחשבון כי שלל את דתו של ישו ואימץ את הרומיות, מן ההכרח להגיע למסקנה, כי הנוצרים הפכו לרומאים (תרומו'), ואילו הרומאים לא נתנצרו כלל. בגלל התעמולה האנטי-יהודית של פאולוס עלו הרומאים על היהודים, בפיקודו של טיטוס, הרגו מהם רבים ונטלו עמם את אוצרותיהם.

وَقَالَ: «هَذَا إِنَّمَا تحرمه الوراء ، وَالتَّوراة شركها . وَإِذَا وُضِعَ عَنِ النَّاسِ شَرَاعُ التَّوْرَاةِ، فَقَدْ كَمَلَ بِرُ اللَّهِ ، وَتَمَّ فَضْلُهُ». فَاخْتَلَعَ بُولُصُ مِنْ دِيَانَاتِ المسيح، وَصَارَ إِلَى دِيَانَاتِ الروم.  فَإِذَا تَبيَّنت الأمرَ، وَجَدْتَ النَّصَارَى تَرَوَّمُوا ، وَرَجَعُوا إِلَى دِيَانَاتِ الرُّومِ ، وَلَمْ تَحِدِ الرُّومَ تَنصَّرُوا . ثُمَّ قَبلَ بَعْضُ الملوكِ سِعَايَاتِ بُولُصَ بِالْيَهُودِ ، وَأَخَذَ بِرَأيهِ فِيهِمْ . فَصَارَ إِلَيْهِمْ وَقَتَلَ مِنْهُمُ الْقَتْلَ الْعَظِيمَ ، وَأَخَذَ أَمْوَاهُم وَاسْتَصْفَاهُمْ ، وَعَادَ مِنْ عِندِهِمْ بِالرَّغَائِبِ . ( فَقَامَتْ سُوقُ بُولُصَ فِيهِمْ ، وَازْدَادُوا لَهُ حُبًّا . ( وَهَذَا الْمَلِكُ الَّذِي غَذَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ طِطُس.

(Traducción: Él negó la validez a las leyes de Mosheh (Moisés) las cuales eran repugnantes a los romanos, mientras que el declaro, estar en contra, de la circuncisión, pues decía que sólo era una obligación para los judíos así como permitió el consumo de la carne de cerdo, dando a entender que nada de lo que come en el hombre se prohíbe. Él también negó la validez de los mandamientos acerca de la limpieza ritual. Pero él estuvo de acuerdo con el usanza romana, él prohibió la poligamia y el divorcio, y así ganó someter a las mujeres. Para abreviar, ninguna costumbre romana y también ninguna creencia fue prohibida hacía los romanos, él estaba enfrentando la Torah, considerando que la Torah él lo describió para ser totalmente malo.)

Pablo habló a los romanos del ascetismo, la gracia y los milagros de Jesús y las personas lo escucharon. Sin embargo, si uno considera que él negó las enseñanzas religiosas de Yeshu y adoptó las costumbres de los romanos, uno debe venir a la conclusión que el Natzrut (נצרות) o nazarenismo se volvió Romanizado (ar. Tarawwamu; بالحروف اللاتينية), considerando que los romanos no se convirtieron al nazarenismo. La consecuencia de la propaganda anti-judía de Pablo llevo que los romanos, conducidos por Titus, marcharon contra los judíos, mientras que asesinaron a las grandes multitudes y hurtaron sus tesoros llevándoselos lejos y otro destruyo el Templo de Jerusalén (Bait Al-Maqdish – בית המקדש).)

פינס, ש. (1969). היהודים-הנוצרים במאות הראשונות של הנצרות על פי מקור חדש. דברי האקדמיה (הסדרה העברית), כרך ב, חוברת 13. (עבודה מקורית שפורסמה בשנת 1969). דף 189.

Cfr. Gabriel Said Reynolds & Samir Khalil Samir. (2010). Abd al-Jabbar, Critique of Christian Origins. USA: B.Y.U.P. III:157-163. p.103.
[1]             Algunas de las palabras que faltan: cuenta todos los demás manuscritos incluyen ומי נתן לך

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!