7/07/2013

Tehilim / Salmo 118:22-23

BS"D

Los mesiánicos y cristianos afirman a partir de sus Evangelios (Mateo 21:42; Lucas 20:19) en la que Yesh"u asegura ser la piedra angular, tal como enseña en griego:

λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν
“La piedra que los edificadores rechazaron, la misma se convirtió en la cabeza del ángulo: ¿esto es obra del Señor, y es maravillosa a nuestros ojos?”

Sin embargo lo que dice la versión griega del Salmo 118:22-23 difiere incluso lo que enseñó el mamzer en griego, tal como leemos en la Septuaginta:

22 περίελε ἀπ᾿ ἐμοῦ ὄνειδος καὶ ἐξουδένωσιν, ὅτι τὰ μαρτύριά σου ἐξεζήτησα. 23 καὶ γὰρ ἐκάθισαν ἄρχοντες καὶ κατ᾿ ἐμοῦ κατελάλουν, ὁ δὲ δοῦλός σου ἠδολέσχει ἐν τοῖς δικαιώμασί σου.

22 Quita de mí el reproche y el desprecio; Porque he buscado tus testimonios.
23 Porque los príncipes se sentaron y hablaron contra mí; mas vuestro siervo meditaba en vuestras ordenanzas.

Contestación.

Según los mesiánicos, creen que las palabras que hacen alusión al Tehilim / Salmo 118:22-23 se hace referencia a Yesh”u; sin embargo el significado original con la supuesta interpretación que le dio Yesh”u distan mucho:

‘[22] La piedra que habían despreciado los constructores ha sido la principal de la esquina. [23] Por causa de HaSh-m ha ocurrido esto, es sorprendente ante nuestros ojos.

El Tehilim expresa cuando David fue ascendido de las pruebas más difíciles a un reino destacado por los logros y la gloria, así también el pueblo judío puede esperar la redención divina de las tribulaciones del exilio y la opresión, incluso también  trata sobre los días del Mashiaj, cuando el pueblo de Israel retornará del exilió (Ver, comentario del RaDa”K); mientras que con las palabras ‘despreciado los constructores’ es una metáfora que se refiere al pueblo de Israel, que siempre ha sido despreciado por los demás pueblos (Ver, comentario de Rash”i); mientras que sobre las palabras piedra principal de la esquina’ se refiere a que en el futuro Israel será el pueblo más importante y todos verán que el mundo se mantiene gracias a él. (Ver, comentario del RaDa”K).

Estimado lector, antes de anticiparse a realizar una falacia basada en la irracionalidad de su fe cristiana, pregúntese sinceramente esto:

  • ¿Acaso Yesh”u enseñó, que en el Reino de los Cielos, el pueblo de Israel tendría la redención tan esperada y el fin del exilio de los demás judíos dispersos entre las naciones?
  • ¿Acaso Yesh”u enseñó que el pueblo de Israel sería el más importante de entre todos?

A estas dos preguntas, sabemos de antemano que son un rotundo no, debido a que las aspiraciones políticas de Yesh”u se centraban solo en él, lo que lo llevaba a despreciar la Torah, a los Gedole Jajamim, así como a todo el pueblo judío.
Por otra parte, varios eruditos como Joseph Atwill, Robert Brown, creen que Yesh”u anhelaba que la nación judía cayera en desgracia en mano de los romanos, pero sobre todo espera que el Beit HaMikdash (Templo) sea destruido en su totalidad, es por ello que Yeshu enfatiza que sus enemigos serán destrozados, así como bajo su tiranía serán abatidos.

Quiero analizar desde que visión tenía Yesh”u sobre su concepto de “Juicio Final” junto con la obra de Flavio Josefo, ‘Guerra de los Judíos’ sobre la alusión que hacen sobre la piedra angular y ‘el hijo/piedra que viene’ la cual aplastara, y caerá sobre sus enemigos, la cual se menciona en el capítulo 21:44 de Mateo (capítulo 90 del Mateo Hebreo). En esta sección también vemos que Yesh”u “predice” que a otra nación, obviamente a Roma, se le dará el “Reino de Di-s”.

Me agradaría hacer mención a la traducción hecha por Whiston, sobre la obra de la Guerra de los Judíos- Ἱστορία Ἰουδαϊκού πολέμου πρὸς Ῥωμαίους, de Flavio Josefo publicado por JM Dent en 1915, donde encontré con el siguiente juego de palabras sobre la extraordinaria "piedra", que "aplastó" a muchos judíos en plena guerra contra los romanos, esto se encuentra en Guerra de los Judíos: 5.271-273:

Guardábanse los judíos de las piedras, porque eran claras y blancas; y  no sólo se conocían con el ruido o sonido que hacían, sino aun también  se veían con el color que tenían. Los que estaban, pues, de guarda y por  centinelas en las torres, les avisaban cuando echaban sus golpes con las  máquinas que para ello tenían; y cuando movían o echaban el hierro,  gritaban en lengua patria ciertas palabras, diciendo: "El hijo viene"; y de esta manera sabían antes contra cuáles aquellas armas viniesen, y así se guardaban de ellos; y de esto sucedía que, guardándose  ellos, caían las piedras sin provecho y sin hacer algo. Por tanto, pensaron los romanos hacer las piedras con tintas   negras; y echadas de esta manera, no daban tan en vano como solían antes, y  derribaban a muchos juntamente; pero por más maltratados que los judíos aquí eran, no por eso daban más licencia ni libertad a los romanos que edificasen sus fuertes, antes les prohibían toda obra y todo atrevimiento, no menos de noche que de día.
5.271 οἵ γε μὴν Ἰουδαῖοι τὸ πρῶτον ἐφυλάττοντο τὴν πέτραν• λευκὴ γὰρ ἦν, ὥστε μὴ τῷ ῥοίζῳ σημαίνεσθαι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ λαμπρότητι προορᾶσθαι. σκοποὶ οὖναὐτοῖς ἐπὶ τῶν πύργων καθεζόμενοι προεμήνυον, ὁπότε σχασθείη τὸ ὄργανον καὶ ἡ πέτρα φέροιτο, τῇ πατρίῳ γλώσσῃ βοῶντες “ὁ υἱὸς ἔρχεται.” διίσταντο δὲ καθ’ οὓς ᾔει καὶπροκατεκλίνοντο,   καὶ συνέβαινε φυλαττομένων ἄπρακτον διεκπίπτειν τὴν πέτραν.

5.272 λευκὴ γὰρ ἦν, ὥστε μὴ τῷ ῥοίζῳ σημαίνεσθαι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ λαμπρότητι προορᾶσθαι. 5.272σκοποὶ οὖν αὐτοῖς ἐπὶ τῶν πύργων καθεζόμενοι προεμήνυον, ὁπότε σχασθείη τὸ ὄργανον καὶ ἡ πέτρα φέροιτο, τῇ πατρίῳ γλώσσῃ βοῶντες “ὁ υἱὸς ἔρχεται.” διίσταντο δὲ καθ’ οὓς ᾔει καὶ προκατεκλίνοντο, καὶ συνέβαινε φυλαττομένων ἄπρακτον διεκπίπτειν τὴν πέτραν.

5.273 ἀντεπινοοῦσι δὲ Ῥωμαῖοι μελαίνειν αὐτήν· τότε γὰρ οὐκέθ’ ὁμοίως προορωμένης εὐστόχουν καὶ πολλοὺς ἅμα βολῇ μιᾷ διέφθειρον. ἀλλ’ οὐδὲ κακούμενοι μετ’ ἀδείας παρεῖχον Ῥωμαίοις ἐγείρειν τὰ χώματα, πάσῃ δ’ ἐπινοίᾳ καὶ τόλμῃ χρώμενοι καὶ νύκτωρ καὶ μεθ’ ἡμέραν εἶργον.

Para determinar si esta traducción es correcta miré en las versiones griegas más antiguas de la Guerra de los Judíos. Todos ellos muestran la frase como: "’o uios erchetai-ὁ υἱὸς ἔρχεται" (בנו של קרוב) "uios" es la palabra griega para "hijo". Traductores modernos han sustituido arbitrariamente tal palabra de Josefo, creían que podían utilizar la palabra piedra, negando traducir la palabra griega real que aparece en los manuscritos existentes más antiguos.

Esto es interesante porque la palabra petran- πέτραν, que los estudiosos han elegido traducir "piedra-אבן", no es en modo lingüísticamente similar al de la palabra uios- υἱὸς "hijo", que se encuentra realmente en este pasaje. Whiston era consciente que la palabra original era la frase "υἱὸς-uios." En su traducción a la obra de Josefo quien dejó la nota a continuación, en que trata de explicar cómo sucedió que en todas las antiguas obras usaban para su traducción la utilización para la palabra griega υἱὸς-uios, ‘hijo’. Su explicación es fascinante en la que es un ejemplo del tipo de disonancia cognitiva que él y otros investigadores han utilizado para no ver lo que está justo frente a ellos. Admite que el único idioma en el que "la piedra-אבן" y "hijo-בן" podrían haber sido confundidos entre sí, es con el hebreo, pero no era el idioma en el que Josefo escribió la Guerra de los Judios. También sostiene que la alternativa de las traducciones sobre flechas o dardos son "alteración conjeturas sin fundamento." Por lo tanto, realmente no tiene otra alternativa sino aceptar sobre que en efecto la palabra que está escrita es: HIJO.

Por lo cual se podría llegar a la conclusión que en el momento que Yesh”u dice, en el verso 44: “-והנופל על האבן הזאת ידתה ואשר יפול עליה יסדק -Y el que caiga sobre esta piedra será derribada, y el que cae sobre ella se romperá a pedazos.” Se refería a que él (o alguno de sus sucesores sectarios) llevarían a los romanos contra los judíos, ergo, intentarían vencer a la ciudad de Jerusalem, así como la destrucción Beit HaMikdash (Templo), es por eso que antes, en el verso 43 advierta: ‘Por eso os digo que será arrancado el Reino de los Cielos y será dado a una nación (גוי) que produzca sus frutos’.

Es interesante que en el texto encontrado por el Profesor S.M Stern z"l y analizado por el Prof. Shlomo Pines z"l, el cual tiene el titulo  'Tathbit Dala'il Nubuwwat Sayyidina' (تثبيت دلائل النبوة) del autor 'Abd Al-Jabbar AlHammani' (عبد الجبار الهمداني-עבדול ג'באר אל חמדני) correspondiente a “Los procedimientos de la Academia de Israel de Ciencias y Humanidades II, No.13” con el titulo de:
Hayan encontrado material histórico sobre la figura histórica de Pablo de Tars"u, como de Yesh"u, mencionó  que tal misión de destruir el Beit HaMikdash (Templo) sería cumplida bajo la tutela del apóstata de Pablo de Tars”u, el cual describe como un judío villano (rasha) cuya pasión por el poder, hizo que cuando regresara a Yerushalaim después de una ausencia prolongada, ayuda a los cristianos (notzrim) y se asocia con los romanos quienes eran hostiles a los judíos. Y fue a consecuencia de la propaganda anti-judía de Pablo de la que los romanos, liderados por Tito, marcharon contra los judíos, asesinando a mucha gente y llevándose sus tesoros, y Vespaciano lograron destruir a Jerusalem y destruir el Templo tal como dice este códice, en el folio 73a:


פאולוס שלל את תוקפם של חוקי התורה, שהיו לזרא לרומאים, והצהיר, בין היתר, כי מצוות המילה אינה חלה אלא על היהודים בלבד, וכי אכילת חזיר מותרת, לפי ששום דבר מן הדברים הנכנסים לאדם אינו אסור. בדומה לכך אף שלל את תוקפן של מצוות טומאה וטהרה. בהתאם לנוהג הרומי אסר ריבוי נשים וגירושין, ובכך רכש את לבן של הנשים. בקיצור, פאולוס לא התנגד לשום מנהג ממנהגי הרומאים ולשום אמונה מאמונותיהם, ואילו התורה היתה בעיניו תכלית הרע. פאולוס דיבר אל הרומאים על סיגופיו של ישו, על החסד שנח עליו ועל מעשים הנסים שעשה, וההמון האזין לו. ברם, אם מביאים בחשבון כי שלל את דתו של ישו ואימץ את הרומיות, מן ההכרח להגיע למסקנה, כי הנוצרים הפכו לרומאים (תרומו'), ואילו הרומאים לא נתנצרו כלל. בגלל התעמולה האנטי-יהודית של פאולוס עלו הרומאים על היהודים, בפיקודו של טיטוס, הרגו מהם רבים ונטלו עמם את אוצרותיהם.

وَقَالَ: «هَذَا إِنَّمَا تحرمه الوراء ، وَالتَّوراة شركها . وَإِذَا وُضِعَ عَنِ النَّاسِ شَرَاعُ التَّوْرَاةِ، فَقَدْ كَمَلَ بِرُ اللَّهِ ، وَتَمَّ فَضْلُهُ». فَاخْتَلَعَ بُولُصُ مِنْ دِيَانَاتِ المسيح، وَصَارَ إِلَى دِيَانَاتِ الروم.  فَإِذَا تَبيَّنت الأمرَ، وَجَدْتَ النَّصَارَى تَرَوَّمُوا ، وَرَجَعُوا إِلَى دِيَانَاتِ الرُّومِ ، وَلَمْ تَحِدِ الرُّومَ تَنصَّرُوا . ثُمَّ قَبلَ بَعْضُ الملوكِ سِعَايَاتِ بُولُصَ بِالْيَهُودِ ، وَأَخَذَ بِرَأيهِ فِيهِمْ . فَصَارَ إِلَيْهِمْ وَقَتَلَ مِنْهُمُ الْقَتْلَ الْعَظِيمَ ، وَأَخَذَ أَمْوَاهُم وَاسْتَصْفَاهُمْ ، وَعَادَ مِنْ عِندِهِمْ بِالرَّغَائِبِ . ( فَقَامَتْ سُوقُ بُولُصَ فِيهِمْ ، وَازْدَادُوا لَهُ حُبًّا . ( وَهَذَا الْمَلِكُ الَّذِي غَذَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ طِطُس.

(Traducción: Él negó la validez a las leyes de Mosheh (Moisés) las cuales eran repugnantes a los romanos, mientras que el declaro, estar en contra, de la circuncisión, pues decía que sólo era una obligación para los judíos así como permitió el consumo de la carne de cerdo, dando a entender que nada de lo que come en el hombre se prohíbe. Él también negó la validez de los mandamientos acerca de la limpieza ritual. Pero él estuvo de acuerdo con el usanza romana, él prohibió la poligamia y el divorcio, y así ganó someter a las mujeres. Para abreviar, ninguna costumbre romana y también ninguna creencia fue prohibida hacía los romanos, él estaba enfrentando la Torah, considerando que la Torah él lo describió para ser totalmente malo.)

Este documento además dice que:

(Traducción: Pablo habló a los romanos del ascetismo, la gracia y los milagros de Jesús y las personas lo escucharon. Sin embargo, si uno considera que él negó las enseñanzas religiosas de Yeshu y adoptó las costumbres de los romanos, uno debe venir a la conclusión que el Natzrut (נצרות) o nazarenismo se volvió Romanizado (ar. Tarawwamu; بالحروف اللاتينية), considerando que los romanos no se convirtieron al nazarenismo. La consecuencia de la propaganda anti-judía de Pablo llevo que los romanos, conducidos por Titus, marcharon contra los judíos, mientras que asesinaron a las grandes multitudes y hurtaron sus tesoros llevándoselos lejos y otro destruyo el Templo de Jerusalén (Bait Al-Maqdish – בית המקדש).)

פינס, ש. (1969). היהודים-הנוצרים במאות הראשונות של הנצרות על פי מקור חדש. דברי האקדמיה (הסדרה העברית), כרך ב, חוברת 13. (עבודה מקורית שפורסמה בשנת 1969). דף 189.

Cfr. Gabriel Said Reynolds & Samir Khalil Samir. (2010). Abd al-Jabbar, Critique of Christian Origins. USA: B.Y.U.P. III:157-163. p.103.


Nuevamente podemos comprobar que el mensaje de Yesh"u es completamente adverso a las palabras de nuestra Torah, así como siempre busco el destruir al pueblo de Israel para intentar implantar al pueblo de Esav (Roma); esto coloca a Yesh"u no en el perfil de ser un Mashiaj, pero sí el de ser uno de los peores enemigos del pueblo de Israel.


1 comentario:

  1. No me canso de leerles. Es sumamente interesante. Porque tehilim 137. Habla de aquellos que dicen sobre la destrucción del templo y advierte del castigo que sufrirán quienes lo procuraron.

    ResponderEliminar

Tu opinión es importante para nosotros!