8/22/2011

המכון לחקר הקבלה: גילויי דעת על איסור המכון בראשותו של פיליפ ש. ברג

 המכון לחקר הקבלה פיליפ בערג ראש מכון חקר הקבלה וקול יהודה שנתברר שמעשיו שלא כתורה ובפרהסיא, ובאמצעות הספרי קבלה שמדפיס ומפיץ, הוא משפיע על אנשים תמימים לחשוב עליו שהוא מקובל, כדי להרבות הון ושליטה עליהם, ולהגדיל מפעליו המקולקלים באמצעותם, להכשיל בהם הרבים, באופן שהוא
גילויי דעת על איסור המכון בראשותו של פיליפ ש. ברג


א. מאת: הרב עובדיה יוסף.
גילוי דעת:
א. מאת: הרב עובדיה יוסף. גילוי דעת: אודות האיש הנקרא ד''ר פיליפ ש. ברג. אשר פתח מכונים ללימוד קבלה בכמה מקומות בצרפת ובישראל, ומראה עצמו כמקובל ומפיץ את תורתו בפני גברים ונשים בתערובות וללא כיסוי ראש, ומקצץ בנטיעות, ומערב קודש בחול, מינות ואפיקורסות, ובודה דברים מלבו ועושה התורה פלסתר, והוא בכל מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. וכפי שידענו דעותיו כוזבות ומינות, וגם החל להדפיס ספרים בלועזית, ואסתרא בלגינא קיש קיש קריא, ומפיצם לכל, ועל זה ידוו הדווים. הנני אוסר באיסור חמור להשתתף בהרצאותיו ולקרוא בספריו, ועליו יש לקרוא: ''הרחק מעליה דרכך ואל תקרב לפתח ביתה'' ''בני אל תלך בדרך מנע רגלך מנתיבתם''. והקב''ה יערה עלינו רוח טהרה ממרום ונזכה ללמוד תורה בקדושה ובטהרה ''ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים''. אמן. ב. זקן המקובלים הצדיק הרב יצחק כדורי הצטרף לגילוי הדעת של מרן והוסיף את ביטול הסכמתו הקודמת על הדפסת סידור עם כוונות הרש''ש. ''אני מבטל את ההסכמה שנתתי על סידור התפילה שלו הנקרא ד''ר פיליפ ברג ולא ידעתי מעשיו עד שבא לי מכתבים מרבנים אשכנזים וספרדים ואיסור חמור להשתתף בהרצאותיו ולא לקרוא בספריו ושומע לנו ישכון בטח אכי''ר''. ג. מאת: הרב אליהו בקשי דורון- הראשון לציון הרב הראשי לישראל. גילוי דעת: זכינו בחסדי ה' יתברך שיש צמאון לדבר ה', כדברי הנביא ''לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם...'', אולם דא עקא שיש אינשי דלא מעלי המנצלים צמאון זה ומלמדים תורה שלא כהלכה, בעניני קבלה ונסתרות, מערבים חול בקודש, בחוסר צניעות ורבים חללים הפילו כשהם מתהדרים ומפיצים ספרי הזוהר הקדוש ועוד ספרים. גדולי תורה בארץ ובחוץ לארץ הזהירו מפני ד''ר פיליפ ברג המפיץ לימוד הקבלה לאנשים ונשים כאחד בגילוי ראש ומגלה פנים בתורה שלא כהלכה. על כן יש להתרחק מכל פעילותו כמטחוי קשת ולא להשתמש או לרכוש הספרים ובכך למנוע חילול הקודש, וכל הרוצה ללמוד ולרכוש ספרים ילך להרוות צמאונו מן הבאר אשר ממנה ישקו העדרים בהדרכת אנשים יראים ושלמים, והיה מחננו קדוש. ויהי רצון שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה בקדושה ובטהרה, ונקיים ''תמים תהיה עם ה' אלוקיך''. ד. מאת: בית דין צדק של העדה החרדית בירושלים. אזהרת התורה: כבר באנו בכתובים (ערב פסח תשנ''ה) אודות פיליפ בערג ראש מכון חקר הקבלה וקול יהודה שנתברר שמעשיו שלא כתורה ובפרהסיא, ובאמצעות הספרי קבלה שמדפיס ומפיץ, הוא משפיע על אנשים תמימים לחשוב עליו שהוא מקובל, כדי להרבות הון ושליטה עליהם, ולהגדיל מפעליו המקולקלים באמצעותם, להכשיל בהם הרבים, באופן שהוא ואנשיו מהווים כת מסוכנת לתורה ולאמונה בהיותם קוראים בספרי קבלה שמפיץ, ועוברים על איסורי תורה ומצוות בפומבי, וגורם להרחיק ולהשחית בעלי התשובה למראה תעתועיו. ולאחרונה עיקר פעולותיו מתרכזים בהפצת ספרי הזוהר על שם הוצאת קול יהודה, ולכן הננו להביע דעת תורה שכל הספרים שהוא ומכון קול יהודה או מכון חקר הקבלה מדפיסים ומפיצים בכל שפה שהיא גם להרבות ספר הזוהר הנ''ל, מחוייבים ומצווה להוציאם מיד מכל בתי ישראל הכשרים, ומבתי כנסיות, ומבתי מדרשות ולגונזם, כי הם מהווים סכנה לבית שנמצאים בו ואסור לקרוא או לעיין בהם, כי אין קטיגור נעשה סניגור (ועיין שולחן ערוך יורה דעה סימן רפ''א סעיף א', וסימן רל''ט סעיף י''ד, ובספר עין זוכר להרב חיד''א ז''ל מערכת א' אות ע''ט). והשומעים לדברינו ישכנו בטח ושאנן מפחד ויתברכו בכל הטוב. ה. מאת: הרב ראובן אלבז- ראש ישיבת אור החיים. גילוי דעת: שמענו ותרגז בטנינו על אודות ד''ר פיליפ ברג האיש המפיץ דברים נוראים דברי בלע כאילו בשם הקבלה ואחרי דברי מרנן ורבנן גאוני ישראל שנגלה לעיניהם מעשיו הנוראים האלה. אשרי הזוכה לעורר נגד ספריו, וסידוריו ושיעוריו תסמרנה שערות אנוש לשער גודל החורבן שבא ע''י ספרים אלה. המצפה לישועת ה' בקרוב

אחרים הפניות:


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!