8/16/2010

Yeshayah / Isaías 11:3

Los mesiánicos dirán que Isaías 11:3 dicen los mesiánicos que Yeshua cumplió esto:
“Y le hará entender diligente en el temor del Señ-r. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos”
-Reina Valera.


La contestación es: Yeshu nunca juzgó, así como se opuso a juzgar, tal como cuando le llevaron a una mujer encontrada en adulterio, como se lee en el Evangelio de Juan 8:3-11:
[3] Y los sifra y los prishe  (סָפרֵא וַפרִישֵׁא) le trajeron una mujer delante que fue sorprendida en adulterio. Y cuando la hubieron colocado poniéndola en medio, [4] le dicen: Maestro (מַלפָנָא), esta mujer ha sido sorprendida abiertamente en el acto de adulterio. [5] Y en la ley de Mushe (וַבנָמוּסָא דֵּין דּמוּשֵׁא), nos ha mandado a apedrear a tales personas. Por tanto,¿qué dices? [6] Y esto lo dijeron para tentarlo, para que la tengan en que acusarlo. Pero Yeshu, habiéndose inclinado hacia abajo, escribía en tierra.[7] Y como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.[8] Y, habiendo otra vez se inclinó hacia abajo, escribía en tierra. [9] Ellos, cuando oyeron, salían uno a uno, comenzando con el más viejo, y la mujer desamparada, sola en la que había puesto en medio. [10] Entonces Yeshu se enderezó, le dijo a la mujer: ¿Dónde están? ¿Acaso nadie te ha condenado? [11] Y ella dijo: Ninguno, señor. Y Yeshu le dijo: Ni yo te condeno. Ve tú, y en adelante no peques más.

Incluso en el texto judeo-cristiano encontrado por S. M. Stern, el Tathbit, se lee lo siguiente:

“أنا لا نحكم عبيد [الله] أو جعل حساب من أعمالهم. الذي أرسلني هو المسؤول عن هذا”
לא אדון אנשים (עבאד / עבדים [של האל]) ולא אתבע מהם ליתן דין-וחשבון על מעשיהם
[Dijo Yeshu] No voy a juzgar a las personas [siervos de Di's], ni llamare a rendir cuentas de sus acciones Él que me envió está a cargo de esto"
Cuyo paralelo se encuentra nuevamente en el Evangelio de Juan 12:47:
ܐܸܢܵܐ ܠܵܐ ܕ݁ܵܐܸܢ ܐ݈ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܵܐ ܓܹ݁ܝܪ ܐܸܬ݂ܝܼܬ݂ ܕܸ݁ܐܕ݁ܘܿܢ ܠܥܵܠܡܵܐ ܐܸܠܵܐ ܕ݁ܲܐܚܹܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܀
אנָא לֵה לָא גֵּיר אֵתִית דֵּאדּוּן לעָלמָא אֵלָא דַּאחֵא לעָלמָא
'Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo’
Es decir, para Yeshu fue irrelevante el juzgar conforme a la Torah de Mosheh, incluso en la versión aramea (siria) del Evangelio de Juan, se implementa la palabra despectiva de 'namusa’ (נָמוּסָא) la cual es prestada del griego ‘νόμῳ’ (nomo’) para referirse a la Torah de Moshe, como si se tratase de cualquier ley. Tales características solo demuestra el poco interés de satisfacer  el rol político que tenía que asumir como Mashiaj, y solo deja ver la postura megalomana y enfermiza que poseía el perdido de Yeshu por el poder político.


También hemos de mencionar que Yeshu careció de otra facultad, la cual debería poseer el Mashiaj, una cualidad especiales tal como se explica en Yeshayah"u: 11:3
ג וַהֲרִיחוֹ בְּיִרְאַת ה וְלֹא-לְמַרְאֵה עֵינָיו יִשְׁפּוֹט וְלֹא-לְמִשְׁמַע אָזְנָיו יוֹכִיחַ
“Y será su deleite (va’harijo) delante del Eterno y no juzgará por la vista de sus ojos, ni decidirá por lo que oigan sus oídos”.
En la Guemará en Sanhedrín 93b explica sobre la palabra "Vaharijo-והריחו" que el Mashiaj tendrá la cualidad de juzgar de acuerdo al real o con el sentido del olfato.


וגם משיח נאמרו בו שש מעלות, דכתיב [שנאמר]:"ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה' "(ישעיה יא, ב), וכתיב[ונאמר]: "והריחו ביראת ה' ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח
El Mesías fue bendecido con seis virtudes, como está escrito: "Y el espíritu del Eterno descansará sobre él, el espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y poder, el espíritu de conocimiento y del temor del Eterno". ” (Isaías 11: 2); y está escrito: “Y su deleite [vaharijo] será el temor del Eterno, y no juzgará después de la vista de sus ojos, ni decidirá después de escuchar sus oídos” (Isaías 11: 3).
"(שם ג). אמר ר' אלכסנדרי על המלה "והדיחו":מלמד שהטעינו ה' למשיח מצות ויסורין כריחיים. רבא אמר פירושו: דמורח ודאין [שיוכל להריח ולדון],כלומר, שיבחין בחוש מיוחד עם מי הצדק, דכתיב[שנאמר]: "ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח ", ונאמר "ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי ארץ" (שם ד).
El rabino Alexandri dice que el término hariḥo enseña que Di-s cargó al Mesías con mitzvot y aflicciones como las piedras de molino [reijayim]. Rava dice que Harijo enseña que el Mesías olerá [demoraj] y luego juzgará sobre esa base, sintiendo quién está en lo cierto, como está escrito: “Y él no juzgará después de que [lemareh] vea sus ojos, ni decida después de oído de sus oídos; y con justicia juzgará a los pobres, y decidirá la equidad para los mansos de la tierra " (Isaías 11: 3–4).


Incluso el mismo RaSh"I indica tal cualidad:
והריחו ביראת ה' - ימלא רוח יראת ה' איראנומירלו"י בלע"ז
"que huele a la persona y juzga y sabe quién es el culpable"
ולא למראה עיניו ישפוט - כי בחכמת הקב"ה בקרבו ידע ויבין מי זכאי ומי חייב


Esta cualidad es considerada de las señales y de la imagen del Mashiaj como lo testifica el relato traído en la Gemará, en donde dice que cuando el rey ben Koziba (בר כוזיבא) dijo que él era el Mashiaj, los Jajamim enviaron para probarlo, si él tiene la cualidad de juzgar a través del sentido del olfato, y cuando vieron que él no tenía esta cualidad, les quedó claro que él no era el Mashiaj:
מסופר: בר כוזיבא (בר כוכבא) מלך תרתין שנין ופלגא [שתי שנים ומחצה], אמר להו לרבנן [להם לחכמים]: אנא [אני] המשיח. אמרו ליה [לו]: במשיח כתיב דמורח ודאין [נאמר שהוא מריח ודן], נחזי אנן אי מורח ודאין [נראה אנחנו אם מריח הוא ודן], כיון דחזיוהו [שראוהו] שהוא לא מורח ודאין [מריח ודן]קטלוהו [הרגוהו] הגויים.
La Gemara relata: Bar Koziva, es decir, Bar Kojba, gobernó durante dos años y medio. Dijo a los Sabios: Yo soy el Mesías. Ellos le dijeron: Con respecto al Mesías, está escrito que él puede oler y juzgar, así que veamos si nosotros, bar Kojba, son capaces de oler y juzgar. Una vez que vieron que era no poder oler y el juez, los gentiles lo mataron.
-Talmud Bavli masejet Sanhedrin 93b.
Con lo cual, quedaba descartado como Mashiaj siguiendo el texto de Yeshayah.
Sobre las otras virtudes que debería tener el Mashiaj, se menciona que estas las tenían Daniel, Jananiah, Mishael y Azariah tal como se lee en el Talmud:
שש מעלות בדניאל חנניה מישאל ועזריה, דכתיב בהו [שנאמר בהם]: "ילדים אשר אין בהם כל מאום וטובי מראה ומשכלים בכל חכמה וידעי דעת ומביני מדע ואשר כח בהם לעמד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כשדים" (דניאל א, ד)
Se atribuyeron seis virtudes a Daniel, Jananiah, Mishael y Azariah, tal como está escrito a su respecto: "Jóvenes en quienes no se encontraron defectos, bien favorecidos, hábiles en toda sabiduría, discernimiento en el conocimiento y percepción perceptiva. , y quién tuvo la fuerza en ellos para permanecer en el palacio del rey, ya quienes podrían enseñar el aprendizaje y la lengua de los caldeos ” (Daniel 1: 4).
ושואלים: מאי [מה פירוש] "אשר אין בהם כל מום"? אמר ר' חמא בר' חנניא: אפילו כריבדא דכוסילתא [כפצע שנשאר אחר הקזת הדם] לא הוה בהו[היה בהם], שהיו ללא כל סריטה. מאי [מה פירוש]"ואשר כח בהם לעמד בהיכל המלך"? מה כח צריך לזה? אמר ר' חמא בר' חנינא: מלמד שהיו אונסין (מונעים) את עצמן מן השחוק, ומן השיחה, ומן השינה, ומעמידין על עצמן (מתאפקים) בשעה שנצרכין לנקביהם, מפני אימת מלכות.
La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase “en quién no se encontró ninguna mancha”? Rabí Jama bar Janina dice: Incluso no se encontró en ellos un rasguño como la herida que permanece después de la sangría . ¿Cuál es el significado de la frase “y quién tuvo la fuerza para permanecer en el lugar del rey”? ¿Qué fuerza se necesita para hacerlo? Rabí Jama, hijo de Rabí Janina, dice: Esto enseña que se obligarían a abstenerse de la risa, a la conversación y al sueño, y se refrenarían cuando sintieran la necesidad de aliviarse a través de sus orificios, por temor a la monarquía.
Obviamente que Yeshu carecía de tales cualidades, ya que no podía oler para determinar quién era culpable (Juan 7:53-8:11), fue escarnecido y azotado (Mt. 26:67-68; Mr. 14.65 y Juan 19:1), Yeshu se reía (Evangelio de Judas 34, 2ss; 36, 22ss; 44, 19ss; 55, 12ss), se daba al sueño en situaciones adversas (Marcos 4:38-40). Además, el Talmud menciona que tanto Daniel, Jananiah, Mishael y Azaría eran descendientes de la tribu de Yehudah (ויהי בהם מבני יהודה דניאל חנניה מישאל ועזריה) (T.B. Sanhedrin 93b,11), mientras que según el Evangelio Hebreo de Mateo, se menciona que Yeshu es descendiente de Avraham (pero no de David, ni de Yehudah) así como se hace énfasis que era descendiente de Esav (Edom = Roma).
Adicionalmente, no es suficiente ser de la casa de David para ser el Mesías. Uno también debe cumplir todas las profecías mesiánicas mayores. Y sinceramente Yesh"u nunca cumplió ninguna de las profecías mesiánicas mayores. (También vea, orden de eventos en la edad mesiánica).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!