3/31/2013

פרק ע''ב-Capítulo 72 Yeshu incita a incurrir en idolatría y blasfemia.

BS"D


פרק ע''ב

[21] מכאן ואילך התחיל יש''ו לגלות לתלמידיו שהוא צריך ללכת לירושלם ולשאת עול רבים מהכהנים וזקני[1] העם עד שיהרגוהו ויום השלישי יקום.
[22] ויקחוהו פייט''רוס בינו בינו לבינו והתחיל להוכיח לאמר חלילה לך להיות לך כן אדו’.
[23] וישב יש''ו ויבט אליו ויאמר לו לך השטן לא תמרה פי[2] שאינך מכיר דבר האל כי אם דברי האדם.
[24] אז דבר יש''ו לתלמידיו מי שירצה לבא אחרי יבזה עצמו ויקח את השתי וערב ר''ל שקרב עצמו למיתה וילך אחרי.
[25] כל הרוצה להושיע נפשו יאבד אותה בעדי והמאבד את חייו בעה''ז[3] בשבילי יושיע נפשו לחיי העה''ב.[4]
[26] מה בצע לאדם אם ירויח את כל העולם אם נפשו יאבד לעד ואיזה תמורה טובה יעשה האדם אם בעד הדברים ההווים והנפסדים יתן נפשו לדין גהינם.[5]
[27] כי בן האל יבא בכבד אביו שבשמים עם מלאכיו להשיב לכל איש כמפעלו.
[28] אמן אני אומר לכם שיש מהעימדים פה שלא יטעמו מות עד שיראו בן אלוה בא במלכותו.

Capítulo 72

[21] Desde entonces comenzó Yesh”u a revelar a sus discípulos que él debía ir a Yerushalaim (Jerusalén) y de soportar el yugo [6] de muchos de los cohanim y los zikne ha’am (ancianos del pueblo) para que lo maten y resucite al tercer día.
[22] Y lo tomó Pet”ros entre ellos, y empezó a demostrarle diciendo:
 ‘Jalilah (Di”s no lo permita) que sea para ti, se haga así en usted seño’ (ado’- אדו).
[23] Y se sentó Yesh”u y lo miró y le dijo:
‘Para ti Satán no seas amargo con tu boca, pues usted no sabe la cosa del Di”s, pero sí [sabes] las palabras del hombre.’
[24] Así que [fue] la palabra de Yesh”u a sus discípulos:
‘Quien quiera venir detrás de mí, caiga en desgracia (יבזה) así mismo, y tomé el sheti va’eriv (urdimbre y la trama: el entre cruzado), [7] esto quiere decir, que en la batalla se muera así mismo y me siga’.
[25] Todo el que quiera salvar su alma residente (nefesh), la perderá, y el que extravía su vida en este Olam Hazeh (en este mundo) por mi salvará su alma residente (nefesh) para la vida en el Olam Haba’ (Mundo Venidero).
[26] ¿Qué provecho hay para el hombre si ganara todo el mundo si su alma residente la extraviara para siempre? ¿Qué buen cambio haría el hombre si por las cosas presentes se pierden, él da su alma residente para el juicio del Guehinóm?
[27] Porque el hijo de Di”s que ha venido en la gloria de su padre que está en los Cielos con sus ángeles responden a todo hombre conforme a su obra.
[28] Amen (De cierto os digo), que el que no encuentra aquí el gusto por la muerte hasta que vean al hijo de Di”s [que] vendrá en su reino.

Comentario.

I. Yeshu inductor a la idolatría y blasfemia.

En éste capítulo (versos 24 y 25) observamos, como en otras tantas, la frecuente recurrencia a ser foco de atención, a igualarse a sí mismo con la salvación y no colocar a Di”s en el centro de la escena. Esto recuerda la justa apreciación que le hicieran algunos perushim (explicadores de la Torah):

ܐܵܡܪܝܼܢ ܠܹܗ ܦ݁ܪܝܼܫܹܐ ܐܲܢ݈ܬ݁ ܥܲܠ ܢܲܦ݂ܫܵܟ݂ ܡܲܣܗܸܕ݂ ܐܲܢ݈ܬ݁ ܣܵܗܕ݁ܘܿܬ݂ܵܟ݂ ܠܵܐ ܗܘܵܬ݂ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܀

εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι• σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς• ἡ μαρτυρία σου οὐκ ἔστιν ἀληθής

”Y le dijeron los Perushim: Sobre tu alma tú estás dando testimonio a favor tuyo, ese testimonio no tiene valor”.

Juan 8:13

Es interesante que Yesh”u exhorte a Pedro para que sus seguidores a que caigan en desgracia, y que estos sean merecedores de la muerte más vergonzosa para todo el judaísmo, a saber a ser colgado tal como se establece en Devarim / Deuteronomio 21:22-23:

כב וְכִי-יִהְיֶה בְאִישׁ חֵטְא מִשְׁפַּט-מָוֶת וְהוּמָת  וְתָלִיתָ אֹתוֹ עַל-עֵץ.  כג לֹא-תָלִין נִבְלָתוֹ עַל-הָעֵץ כִּי-קָבוֹר תִּקְבְּרֶנּוּ בַּיּוֹם הַהוּא כִּי-קִלְלַת אֱלֹהִים תָּלוּי וְלֹא תְטַמֵּא אֶת-אַדְמָתְךָ אֲשֶׁר ה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה.

“Si un pecador pasible de ser condenado a muerte fuere ajusticiado y colgado de un árbol, [23] su cuerpo no permanecerá toda la noche colgado, sino que será sepultado ese mismo día, porque el ahorcado es maldito de Di”s y tú no impurificaras la tierra que el Etern-o tu Di”s te dio por heredad.”

Para el periodo que comprende la existencia del Beit Sheni (Segundo Templo de Jerusalem), el ahorcamiento era sinónimo de crucifixión (צליבה), tal como se demuestra en los targumim, por ejemplo Onkelos utiliza la palabra ‘תִצלוֹב’, Yonathan Ben Uziel utiliza la palabra ‘יצלבון’, el Targum Qumrani Neofiti utiliza ‘תצלבון’, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Onkelos
Yonatahn
Neofiti
וַאֲרֵי יְהֵי בִגבַר חוֹבַת דִין דִקטוֹל וְיִתקְטִיל וְתִצלוֹב יָתֵיה עַל צְלִיבָא׃
לָא תָבֵית״תְבִית#3#״ נְבֵילְתֵיה״נְבִילְתֵיה#3#״ עַל צְלִיבָא אֲרֵי מִקבָר תִקבְרִינֵיה בְיוֹמָא הַהֻוא אֲרֵי עַל דְחָב קדם יוי אִצטְלִיב וְלָא תְסַאֵיב יָת אַרעָך דַיוי אֲלָהָך יָהֵיב לָך אַחסָנָא׃

וארום אין יהוי בגבר חובת דין קטול ויתחייב אטלות אבנין ובתר כדין יצלבון יתיה על קיסא
לא תבית ניבלת גושמיה על קיסא ארום מקבר תקברוניה ביומא ההוא ארום קילותא קדם אילקא למצלוב גבר אלהן חובוי גרמו ליה ומן בגלל דבדיוקנא דייי אתעבד תקברוניה עם מטמוע שימשא דלא יקילון ברייתא ביה ולא תטנפון בנבילתהון דחייביא ית ארעכון דייי אלקכון יהיב לכון

וארום יהווי \בגברא סדר חובת דין ״בגבר חובה סדר דין#2#״ דקטולין ויתקטל ותצלבון יתיה על קיסה׃
לא תבית נבלתיה על קיסה ארום מקבר״מקבור#2#״ תקברון יתיה ביומה ההוא ארום \ליט קדם ייי כל דצליב ולא תסאבון ״בזיו יקר שכינתיה דייי אצלב ולא תס׳#2#״ ית ארעכון דייי אלהכון יהיב לכון אחסנה׃


En tal caso, Yeshu dio la instrucción en que sus seguidores incurrieran en los delitos de blasfemia e idolatría, los cuales estaban tipificados por los Jajamim (sabios), tal como se lee en Masejet Sanhedrin 6:5:

וחכמים אומרין, אינו נתלה אלא המגדף והעובד עבודה זרה
‘Y los Jajamim (sabios), dicen: nadie es colgado salvo el blasfemo y el idolatra.’

Por otra parte los Bene Tzdok (esenios) tipificaban esta muerte como la forma de morir más abominable que podía presenciar el pueblo de Israel, encontramos que en el Pesher Najum- פשר נחום (4QPesher Najum, Frag 4-4 col.1, versos 7 y 8) diga lo siguiente:
[7] אשר משפט מות ברושי החלקות אשר יתלה אנשים חיים
[8] על העץ כי זאת כן התורה המשפט אשר לא יעשה בישראל מלפנים כי לתלוי חי על העץ יקרא הנני אליכה

‘[7] Que llenó su guarida con una multitud de cadáveres, ejecutando venganzas contra los buscadores de interpretaciones fáciles, que colgó a hombres vivos, [8] en el árbol, cometiendo una abominación que no se cometía en Israel desde antiguo, pues terrible para el colgado vivo en árbol.’

Por tanto, el mismo Yeshu, pretendía ser peor que el mismo rey Alexander Jannaeus (אלכסנדר ינאי)   -quien impulso a la secta saducea, mando a ejecutar a 800 perushim (ver. Flavio Josefo, Bellum Iudaicum I, 113) -  mientras que el criminal de Nazaret pretendía que sus seguidores conformaran un grupo rebelde dentro del mismo pueblo judío, por lo que solicitaba que sus jinukim (estudiantes) se convirtieran en reos, blasfemos, idolatras, inhumanos e impíos.

II. Falso Profeta.

Por otra parte cuando el ególatra de Yesh”u dice:

‘Porque el hijo de Di”s que ha venido en la gloria de su padre que está en los Cielos con sus ángeles responden a todo hombre conforme a su obra. De cierto os digo, que el que no encuentra aquí el gusto por la muerte hasta que vean al hijo de Di”s [que] vendrá en su reino.’

En este pasaje Yesh”u enuncia una profecía concreta: ‘De cierto os digo, que el que no encuentra aquí el gusto por la muerte hasta que vean al hijo de Di”s [que] vendrá en su reino.’
Según La Biblia de Estudio, Dios habla Hoy, impresa en EEUU en 1996, comenta sobre esto:

“Se han dado varias interpretaciones de esta declaración de Jesús, entendiéndola como referencia a: (1) su segunda venida, que los primeros cristianos creían que ocurriría en vida de ellos; (2) la exaltación y la gloria de Jesús, que su muerte y resurrección significaban; ó (3) la transfiguración de Jesús que se relata en el pasaje que sigue”.
Es obvio que la existencia de, al menos, 3 diferentes criterios de explicación de una profecía enunciada muy simple y claramente por Jesús, indica la necesidad de encontrarle una justificación a su incumplimiento.
Con relación a la creencia de una segunda venida, debemos recordar que en el AT no se encuentra ningún sustento que avale la teoría de que el mesías vendría dos veces. Siempre, tal cual lo señalaba en sus incumplidas profecías el propio Jesús, dado su condición de hombre judío formado dentro de las interpretaciones religiosas de su pueblo, el mesías y la instalación definitiva del Reino de Di’s son hechos simultáneos (releer Sobre Mateo 10:21-23).

La vinculación de la profecía en cuestión con la exaltación y la egolatría de Yeshu o la transfiguración que se relata en el capítulo que sigue, no son aplicables dado que hay elementos que no se cumplen, por ejemplo:

A) Yeshu dice que algunos de los presentes no morirán, lo que significa que, al cumplirse aquella supuesta profecía, al menos uno de ellos estaría muerto, y eso no sucedió en la transfiguración (y es posible que tampoco tras su supuesta resurrección, dado que Judas (Yehudah IshKeriot) no se habría suicidado tras su traición, por lo que estaría vivo al producirse aquel hecho [ver Sobre Mateo 27:3-10]);
B) Dice Yeshu que, al venir en la gloria de su padre,  “responden a todo hombre conforme a su obra”, esto apunta al juicio que supone la instauración de Reino de Di”s, y como todos sabemos, ello tampoco sucedió.

De nuevo, Yeshu profetizó erróneamente; imaginó y dijo lo que quiso su propio corazón. Su situación recuerda las palabras de Yejezkel / Ezequiel 22:28:

וּנְבִיאֶיהָ טָחוּ לָהֶם תָּפֵל חֹזִים שָׁוְא וְקֹסְמִים לָהֶם כָּזָב אֹמְרִים כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה וַה לֹא דִבֵּר.
 “Y sus profetas[8] cubrieron para ellos (el muro) con revolqué blanco, cubriendo falsedades y adivinando mentiras, al decir: ‘Así dice el Di”s el Etern-o’ cuando en realidad el Etern-o no ha hablado.”[1]             Es de esperar que la repetición de la preposición מן si esto fuera a seguir típico עברית תנכית.
[2]             Tenga en cuenta que en ABDEF, esto es בי que tiene más sentido. Howard da este paréntesis en el Inglés.
[3]             בעולם הזה
[4]             בעולם הבא
[5]             Inserta “?”
[6]             Yugo-עול: es un artefacto de madera al cual, formando yunta, se unen las mulas o los bueyes, y en el que va sujeta la lanza o pértiga del carro, el timón del arado, etc. Cfr. Injusticia (avel עוול ) Vaicra 19.25, 35; Devarim 25:17; 32: 4.
[7]             Cfr. Vaicrá / Levítico 13:58: וְהַבֶּגֶד אוֹ-הַשְּׁתִי אוֹ-הָעֵרֶב אוֹ-כָל-כְּלִי הָעוֹר אֲשֶׁר תְּכַבֵּס וְסָר מֵהֶם הַנָּגַע וְכֻבַּס שֵׁנִית וְטָהֵר
[8]             En Matzudat David (מצודת דוד) dice: Falsos profetas -נביאי השקר-.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!