1/07/2024

Acta Isidori: De Agripa el judío y Salomé de Judea. J. C. NABER

De Agripa el judío y Salomé de Judea

(según los papiros BGU 511 II y Cairo 10448).


J. C. NABER


E- P. Cairo 10448

[πρέσβεα τῆς] πατρίδος.

[Λάμπ]ων τῷ Ἰσ[ιδώρῳ· ἐγὼ μὲν ἤδη] ἐφεῖδον

[τὸν θάνατον μου. Κλαύδιος Καῖσαρ·

[πολλοὺς ἐμοὺς] φίλους ἀπέκτεινας, Ἰσίδωρε.

[Ἰσίδωρος· βασιλέως ἤκουσα τοῦ τότε ἐπι]τάξαντος, καὶ σὺ λέγε τίνος θέλεις κατη]γορήσω. Κλαύδιος Καῖσαρ· ἀσφαλῶς ἐκ μουσικῆς εἶ, Ἰσίδωρε; Ἰσίδωρος·

[ἐγὼ μὲν οὐκ εἰμὶ δοῦλος οὐδὲ μουσικῆς υἱὸς,

ἀλλὰ διασήμου πόλεως Ἀλεξανδρείας γυμνασίαρχος,

σὺ δὲ ἐκ Σαλώμης τῆς Ἰουδαίας υἱὸς ὑπόβλητος.

Διὸ καὶ ἀπὸ χρείας ἐπικρατήσεως ἔφυς. Ἔφη

Λάμπων τῷ Ἰσιδώρῳ· τί γὰρ ἄλλο ἔχομεν ἢ

παραφρονοῦντι βασιλεῖ τόπον διδόναι; Κλαύδιος

Καῖσαρ· οἷς προεκέλευσα τὸν θάνατον τοῦ

Ἰσιδώρου καὶ Λάμπωνος...

Traducción

(...) embajadores de la patria."

"Lampón a Isidoro: Yo ya he previsto mi muerte."

"Claudio César: Has matado a muchos de mis amigos, Isidoro."

"Isidoro: Obedecí las órdenes del rey de entonces. Y tú, dime, ¿a quién quieres que acuse? Claudio César: Sin duda eres hijo de un flautista, ¿no, Isidoro? 

Isidoro: Yo no soy esclavo ni hijo de un flautista, sino gimnasiarca de la ilustre ciudad de Alejandría, mientras que tú eres el hijo ilegítimo (bastardo) de la judía Salomé. Por eso también naciste por el abuso de poder. 

Dijo Lampón a Isidoro: ¿Qué más podemos hacer sino ceder nuestro lugar a un rey insensato? 

Claudio César: A aquellos a quienes ordené la muerte de Isidoro y Lampón...


BGU 511 II (Chrestom. 1 14 II) es parte de los registros sobre Isidoro, gimnasiarca de Alejandría, acusado ante Claudio por el rey Agripa (línea 4). Su línea 6-19 fue editada recientemente en su totalidad por Bell, Archiv X p. 12, basándose en otro ejemplar encontrado (P. Lond. inv. 2785 1) y publicado (Archiv X p. 7/8) con imagen, expresada por sol. Con este nuevo subsidio se confirma ante todo el antiguo suplemento de Wilcken (línea 17) κατὰ τοῦ ἐμοῦ [φίλου] (contra mi [amigo]), luego también se entiende mejor quién fue el φίλος (amigo), porque en el ejemplar londinense (línea 17/8) se conserva la respuesta de Isidoro: κύριέ μου Καϊσαρ τί [μέλει σοι ὑπὲρ Αγρίπ(1)]που Ἰουδαίου (Señor mío César, ¿qué [te importa acerca de Agripa], el judío?); Finalmente, desde parte se completa la laguna precedente (línea 16 después de Κλαύδιος Καϊταρ·-Claudio Cesar-): se continúa en Londres (línea 11/2): Μηδὲν ὑπερθε (2) [..... (3) κατὰ τοῦ ἐμοῦ] φίλου (4) εἴπηις (“No digas nada en exceso [.....] contra mi amigo”). Donde el editor suple ὑπερθε[τικὸν, suplemento en el que ni él mismo confía (5). Yo supliré ὑπερθε[ρσῖτα, lo cual se explica por lo que sigue poco después καὶ γὰρ ἄλλους [πλείονας ἐμοὺς φί(6)]λους ἀνήρηκας (Pues también has matado a otros [más amigos míos]) (7), pero se omiten tanto en Berlín como en Londres las palabras de Isidoro, que de repente excitaron tanta ira en el príncipe. Quien poco antes había dicho con clemencia (línea 12): μερίσω (8) (Lond. 8: μερίζω / dividir)

Notas.

(1) Completó el editor.

(2) La lectura es segura. Pero puede resolverse igualmente: ὑπὲρ τε...

(3) Puse tantos puntos como letras completó el editor.

(4) ¿Por qué Agripa padre y por él Agripa hijo (Josefo, Antiq. XIX § 360) fueron queridos por Claudio, lo enseñará Schürer, Geschichte I (1901) p. 553, con las palabras de Josefo, Antiq. ΧΙΧ § 236-274; B. Jud. II § 206-215.

(5) Archiv X p. 10: Me siento incómodo con ὑπερθετικόν.

(6) El editor completó de forma levemente distinta, pero estamos de acuerdo en lo esencial.

(7) Es decir, bajo Gayo.

(8) Esto es, otorgaré (τιμή). Así hablaban entonces los hombres (Wendland tras Aristeas; Passow).No resulta claro el motivo por el que luego se enfade y estalle en insultos, aunque necesariamente tuvo que haber alguna razón. Parece que fue porque quien había dicho que expondría (línea 11, Lond. 7) τὰ πονοῦντα τῇ πα[τρίδι] (los que trabajan/luchan por la patria), desvió su discurso a la acusación contra Agripa, parte de los registros que se omitió en ambos ejemplares. Es consecuente el principio (líneas 2/4):  ̓Ακούει Κλαύδιος Καῖσας..... Ισιδώρου ..... κατὰ  ̓Αγρίππου βασιλέως (“Escucha Claudio César lo que es dicho por Isidoro contra el rey Agripa”), no ser de los registros, lo que por sí solo demostraría el presente ἀκούει, aunque a Udalrico (en el prefacio) le parece (der Kopfstück) durchaus im amtlichen Protokollstil gehalten (mantenido completamente en el estilo protocolario oficial). Por tanto, la acusación conmovió tanto más al César cuanto más inesperada fue. Es parte de los mismos registros, además de la discusión entre Agripa e Isidoro, que editó recientemente el nobilísimo joven Uxkull (1), de donde la tomó Paulus Meyer (2), P. Cairo 10448 (Chrestom. 1 14 III), donde ya no se discute la causa del judío Agripa, sino de la judía Salomé, que al agudísimo Udalrico (3), de todos los que conocemos, le pareció oscura, lo que me extraña. Ya condenado (4) y a punto de ser llevado al suplicio, habiendo obtenido Isidoro una voz libre de toda esperanza o temor, insultó así al César, que le había acusado de haber nacido de un flautista (ἐκ μουσικῆς) (5) (líneas 9/12): Ἐγὼ μὲν οὔκ εἰμι δοῦλος οὐδὲ μουσικῆς υἱὸς, ἀλλὰ διασήμου πόλεως  ̓Αλεξαν- δρείας γυμνασίαρχος. Σὺ δὲ ἐκ Σαλώμης τῆς Ἰουδα[ίας ("Yo ciertamente no soy esclavo ni hijo de música, sino gimnasiarca de la insigne ciudad de Alejandría. Tú, en cambio, eres de Salomé de Judea".)............ ¿Qué más claro? No te engendró Antonia, esposa de Druso (6), príncipe, sino la judía Salomé, esclavo (7), por lo que sin vacilar se debe completar la laguna (8) así: υἱὸς ὑπόβλητος (hijo bastardo). Sigue (líneas 12/3): Διό και ἀπο[.]. ειας επ[...]ατη[..]ως ἔφη (Por lo tanto, incluso desde [Al]ejandría, [est]aba [habl]ando confiadamente) (9), lo que no parece tener una interpretación evidente.


Notas.

(1) El que dará la edición definitiva (die endgültige Ausgabe) del Gnomon (BGU 1210). Él mismo es el presidente (Archiv IX p. 183).

(2) Ztschr. der Sav.-St. 52 (1932) p. 371.

(3) Al final del prefacio: Lo que él..... dice sobre las relaciones entre Claudio y la judía Salomé, lamentablemente no se entiende. Diría yo, si supiera alemán: lamentablemente demasiado claro.

(4) Calumnias, opino.

(5) Veremos por qué lo hizo.

(6) Si este rumor realmente corrió, la causa fue la propia Antonia con un ánimo nada maternal hacia su hijo, y mostrándolo abiertamente (Suetonio V 3).

(7) Es decir, del pueblo romano.

(8) Hace tiempo que Lietzmann ya lo completó, Kl. Texte 14 P. 20.

(9) Que aquí no se debe puntuar ni unir ἔφη Λάμπων τῷ Ἰσιδώρῳ, lo demuestra la línea 2: Por lo tanto, incluso desde Alejandría, Lampón le dijo arrogantemente a Isidoro.


Empecemos por la última palabra žen, que Wilcken aceptó a disgusto, sólo la leyó o creyó haber leído Seymour de Ricci, los demás sólo zo. Si está correcta, se alaba cierta voz de Salomé de Judea, a la que más bien le convenía en un asunto tan resbaladizo guardar silencio lo más tenazmente posible; pero si su naturaleza femenina no le permitió dominar su lengua de ninguna manera, ¿qué otra cosa podría haber dicho sino esto?:


Εύχομαι ἐξ ἐμέθεν γέγαμεν Ρώμης βασιλήα, o Omnes Romanis me regem scite dedisse (1).  (“Deseo que de mí haya nacido un rey para Roma” /  “Que todos los romanos sepan que me han dado como rey”.)


Lo que nadie extraerá de los restos de la antigua escritura. Así que, si no tenemos dicho de Salomé sino de Isidoro, ya que se debe desechar ἔφη, entonces hay que ver qué pudo decir Isidoro, con lo que la cláusula case bien con lo precedente, con lo que debe estar unida (διὸ καί). Había dicho: no eres el verdadero hijo de Druso, sino suplantado, luego..... No creo que se pueda concluir la idea de manera más probable que así: luego no es extraño que hayas nacido para la ruina y destrucción del imperio. Todo lo cual está contenido en la lectura transmitida, siempre que en lugar de čon, que no se puede mantener, se pueda restablecer ἔφυς (2), y mantengamos que de genere, que nosti (3), ha sido traducido del latín al griego (4). Completaremos pues: Διὸ καὶ ἀπὸ \[χρ\]είας ἐπ\[ικρ\]ατή\[σεως (5) ἔφ\[υs\] ("Por lo tanto, incluso por la nece[sidad] de do[minaci]ón cre[ció]"), esto es: de qué manera también naciste por el abuso del poder. El buen intérprete no entendió que abusu es dativo en lugar de ab abusu; pensó que eran dos palabras ab usu, que tradujo fielmente ἀπὸ χρείας sin preocuparse por el sentido, y se burló de los mismos Udalricos. 


Hemos visto cómo Isidoro, estando a punto de morir, vengó el insulto imperial; ahora examinemos la causa misma del insulto. Había dicho el César al llevárselo (lín. 4): Πολλούς μου φίλους ἀπέκτεινας, Ἰσίδωρε, luego éste: βασιλέως ἤκουσα τοῦ τότε ἐπιτάξαντος. Καὶ σοί, λέγε τίνος θέλεις, κατηγορήσω (‘Muchos de mis amigos mataste, Isidoro, luego este: del rey oí que entonces ordenó. Y a ti, dime de quién quieres, acusaré.’), esto es, obedecí entonces al que mandaba, Gayo. 


Notas:

(1) Ya se ve a quién le robó Schiller, cuando adornó con este verso a aquella condesa suya Terzky:

"Yo ya di un rey a los bohemios".

(2) Ya lo restableció Premerstein, Supplementband (zum Philol.) XVI 2 (1923) p. 27.

(3) Cf. por ejemplo lo que anoté en Suppl. epigr. Gr. III 378 C 10, 15, 16.

(4) Es argumento la línea 7, donde ciertamente traduce ἀσφαλῶς. Reinach olfateó "helenismo", Revue des études juives 31 (1895) p. 175, pero no llegó al nido mismo.

(5) Επικρατήσεως se debe a Teodoro, Revue cit. 79 (1924) p. 142.


También a ti, a quien quieras, acusaré. Y pregunta el emperador (1):  ̓Ασφαλῶς (2) ἐκ μουσικῆς εἶ Ἰσίδωρε (Ciertamente de la música eres, Isidoro); esto es: ¿tan bien tocas la flauta, que crea que te educó una flautista en su regazo? Habían precedido las palabras de Lampón, que iba a morir junto con Isidoro (líneas 2/3) completadas por mí (3): [Ἐν ὕπνῳ] ἐφεῖδον [νῷν] τὸν θάνατ[ον ἤδη] ([En sueños] perdoné [a nosotros] la muer[te ya]). A las últimas palabras del mismo Lampón (líneas 14/15): Τοί (= τί) γὰρ ἄλλο ἔχομεν εἰ (= ἢ) παραφρονοῦντι βασιλεῖ τόπον διδόναι (Pues ¿qué otra cosa tenemos sino ceder el lugar a un rey demente?) (4), es divertido oír al reciente Emilio Schürer (5) que acaba de saludar quizás a mi vecino cercano de entonces, el emperador y rey Dionisio, más bien Guillermo II, y así niega que con tal agua se pudiera rociar al presente Claudio, a quien refuta tanto Suetonio V 15 (al abogadillo griego en una discusión (con Claudio como juez sin duda) se le escapó: Καὶ σὺ γέρων εἶ καὶ μωρός (Y tú eres viejo y tonto), como la causa misma de vergüenza eliminada al acercarse la ruina (6). Pero la judía Salomé parece que se debe entender no la misma hermana del gran Herodes (7) sino la hija de esta Salomé, Berenice, que fue muy apreciada por Antonia (8) y dio a luz un hijo, Agripa, en el año 10 a.C. (9), cuando también nació Claudio. Así que, si entonces dio a luz gemelos y dio a luz en Roma (10), pudo al menos prestar un hijo a Antonia; pero si no, no es del todo absurdo imaginar que se lo prestó.


Notas.

(1) Que es una pregunta lo mostrará Suetonio I 33: así se dice que preguntó "¿CIERTAMENTE NO MATASTE A TU PADRE?" (en griego: Μῶν o "Αρα μή).

(2) Si el intérprete supiera griego, habría traducido "Αρ' οὐχ.

(3) Además de θάνατ[ον.

(4) Τόπον διδόναι es tan buen griego (Passow), como locum dare es latín (Facciolati).

(5) Gesch. 1 (1901) p. 68.

(6) Esto lo expuso muy bien Reinach, Rev. des ét. juives 31 p. 175/6.

(7) Cf. Reinach, Rev. cit. 79 (1924) p. 143 nota 1.

(8) Josefo, Antiq. XIX § 143 (τιμωμένη παρ' αὐτῇ).

(9) Schürer, Gesch. I p. 550: "como se desprende de Antiq. XIX § 350".

(10) No creo verosímil que estando su marido entonces ciertamente en Judea (Schürer, Gesch. I p. 410/1). Por otro lado, que las reinas judías no temieron el viaje transmarino se demuestra con el ejemplo de Salomé, que visitó Roma el año (4 a.C.) en que murió su hermano (Josefo, Antiq. XVII § 220) y de la diferente Berenice, que vino a Roma por Tito hasta dos veces como otra Cleopatra. Pero también la hija de Salomé, Berenice, tuvo que estar alguna vez en Roma para poder agradar a Antonia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!