1/19/2017

Igeret Teiman: Capítulo 17. El Profeta dijo que se han de cancelar todos los preceptos de la Torah - ha de ser condenado a muerte.

BS"Dנביא שאמר לבטל מצווה - יומת
וכל נביא שיעמוד, בין שיהיה מיוחס לכהונה או ללויה, או שיהיה עמלקי, ויאמר שאחת מכל המצות הנכללות בספר התורה שבטל חיובה - שיקר והכחיש נבואתו של משה רבנו, שהוא אמר "לנו ולבנינו עד עולם", לפיכך נכחישהו ונהרוג אותו אם תהיה לנו יכולת על זה. ואין לנו להשגיח על מופתיו, כמו שלא נשגיח לנביא האומר לעבוד עבודה זרה, שכן אמר שם י"ג ג' ד' "ובא האות והמופת לא תשמע אל דברי הנביא" וגומר. שהרי משה רבנו עליו השלום אמר לנו לא תעבדו עבודה זרה לעולם, לפיכך נדע שאות הזה, שעשה בשם עבודה זרה, אינה כי אם בלאט וכישוף. וכן אמר לנו משה ע"ה שהתורה הזאת עומדת לעולם, לפיכך כל נביא שיאמר שהיא לזמן קצוב, יש לנו לדעת מפשט נבואתו שהוא נביא שקר, שהרי בא להכחיש משה רבנו, לפיכך לא נבקש ממנו אות ומופת. ואם עשה, לא נשגיח בה, שנחשב שהיא מופת בעשותו אותה, לפי שאמונתנו במשה לא היה מצד המופת כדי שנתחייב בשביל זה להקיש בין מופת הנביא הזה למופת משה רבנו, אבל האמנו בו לפי ששמענו הדבר כמו ששמע הוא, בזה האמנו בו אמונה שלמה מקוימת עד עולם, שנאמר שמות י"ט ט' "וגם בך יאמינו לעולם". 

ואנחנו בעניין זה עם משה רבנו כמו שני עדים שהעידו שראו שום דבר, שכל אחד מהם יודע בוודאי שהוא אמת מה שיעיד חברו ואמתות דברו, ואינם צריכים להביא על דבריהם ראיה בפני המון העם. וכן הדבר בנו אנחנו עדת ישראל, ידענו אמיתות משה רבנו לפי שראינוהו במעמד הר סיני בשעת הדיבור לא מפני המופת. אבל עשה כל מה שעשה מן המופתים לפי הצורך כמו שהתבאר מפסוקי התורה. 

ומפני שהעיקר הגדול הזה הוא נשכח, ואינם סומכים עליו רוב אומתנו, בשביל זה אין אנו מאמינים במופתים כמו שאנו מאמינים במשה רבנו, ולא בשווה ביניהם באמונה. ובשביל זה אמר שלמה ע"ה בלשון האומה שיר השירים ד' א' "מה תחזו בשולמית במחולת המחנים". אמר: אם תוכלו להעמיד לי כמו מעמד הר סיני. לפיכך אם יעמוד נביא מישראל או משאר האומות, ויקרא בני אדם לדתו של משה רבנו, ולא יוסיף ולא יגרע כמו ישעיהו וירמיהו וזולתם - נשאל ממנו מופת. אם יתן מופת, נאמין בו, ויהיה אצלנו במעלות הנביאים. ואם יחסר וייפול שום דבר מכל דבריו - ייהרג. 

ומה שאנו מאמינים בו בתיתו מופת, ואף על פי שאפשר שהוא מכחיש שהקדוש ב"ה צוונו על ידי משה, ואמר לנו כשיעידו שני עדים בשום דבר חתוך הדין על פי עדותם, ודון אותם לכף זכות והעמידם על חזקת כשרותם, ואף על פי שייתכן שיעידו באמת או שיעידו בשקר. וכן צוונו שאם יקום נביא ונתן אות או מופת, ונראה לפי דעתנו הפעולות כפי חיתוך דברו, ואף על פי שהדבר אפשר אם הוא אמת או שקר. ובאר לנו כמו כן שיש דברים שאינם מתקבלים מצד הנבואה, והם כל דבר שיבוא להכחיש נבואתו של משה רבנו ע"ה. וכבר בארנו העניין זה בתכלית הביאור בתחילת חיבורנו הגדול בפירוש המשנה, ומשם תלמד העיקרים האלה הגדולים שהם אדני התורה ועמודי האמונה. ומה שראוי לך לדעת, כי כאשר אין תוספות בתורת משה ולא גירעון בכתובים, כמו כן אין תוספות וגירעון בפירושה המקובל, והוא שקבלו החכמים איש מפי איש והיא תורה שבעל פה. 


17. El Profeta dijo que se han de cancelar todos los preceptos de la Torah - ha de ser condenado a muerte.

[1] Y todo profeta que se levante, ya sea que se le atribuya la kehunah (sacerdocio), o si es levita, o si es amalecita (العمالقة -עמלקי), os digo que  es pérfida aquel que afirme que uno de todas las mitzvot (mandamientos) expresados en el libro de la Torah, aquel tal (Muhammad) miente y niega la profecía de Mosheh Rabeinu, alav hashalom - Mussa Al-Rabi-ladaina, Sali Allah ealaih wa’salam (Moisés nuestro rabino-משה רבנו עליו שלום- موسى الرابي لدينا صلي الله عليه وسلم), quien dijo: 
‘son para nosotros y para nuestros hijos para siempre.’ [‘para que cumplamos TODOS los mandatos e esta Torah’] 

(Devarim / Deuteronomio 29:28).
[2] Por tanto lo (correcto) que se debería (de haber hecho), era haberlo matado si se hubiera tenido la capacidad de ello (ya que era un falso profeta).

[3] Nos gustaría no hacer caso de los milagros que él pueda desempeñar, del mismo modo que no tendría en cuenta la maravilla de trabajo de uno que busca atraer a la gente a la idolatría, tal como estamos obligados en el verso de la Torah: 
‘y realmente viniere la señal o el prodigio y él propusiere: ‘vayamos tras otros dioses que tú no conociste y sirvámosles’. No escucharás las palabras de tal profeta…’ (Devarim / Deuteronomio 13:3)
[4] Desde Mosheh Rabeinu, alav hashalom (la paz sea sobre él), ha prohibido por siempre el hacer avodah zarah (idolatría), ya que sabemos que los milagros de un aspirante a seductor a la idolatría son hechas por el engaño y la hechicería, 

[5] Del mismo modo, ya que Mosheh nos ha enseñado que la Torah es eterna, estamos convencidos definitivamente que un previcador cualquiera que argumenta que estaba destinado a estar en vigor por un período determinado de tiempo, porque esto contraviene a Mosheh Rabeinu.

[6] En consecuencia no prestamos atención a sus afirmaciones o interpretaciones sobrenaturales.

[7] En la medida en que no creemos en Mosheh Rabeinu a causa de sus milagros, no estamos bajo ninguna obligación de instituir comparación entre sus milagros y las de los demás.

[8] Nuestra confianza y firme fe eternamente estarán firmes en Mosheh Rabeinu es debido al hecho de que nuestros antepasados, así como él, habían escuchado el discurso divino en el Sinaí, como se insinuó en la Escritura en Shemot (Éxodo) 19:9:
‘así también en ti confiarán para siempre.’
[9] Este evento es análogo a la situación de los dos testigos que observaron un cierto acto simultáneamente.

[10] Cada uno de ellos vio lo que su compañero vio y cada uno de ellos es asegurarse de la veracidad de la declaración de su compañero, y no requiere de prueba o demostración, mientras que otras personas, a los que iban a informar de su testimonio, no estaría convencido sin confirmación o certificación.

[11] Del mismo modo, nosotros, los de la fe judía, convencidos de la verdad de la profecía de Mosheh Rabeinu, la medida en que nuestros antepasados en común con él fue testigo de la revelación divina en el Sinaí, y no sólo a causa de sus milagros.

[12] Realizó todas ellas sólo cuando la ocasión lo requería, y como se registra en la Escritura.

[13] No damos crédito a los principios de un hacedor de milagros, de la misma manera que confiamos en la verdad de Mosheh Rabeinu, ni tampoco existe ninguna analogía entre ellos.

[14] Esta distinción es un principio fundamental de nuestra religión, pero parece haber caído en el olvido, y se ha hecho caso omiso de nuestros correligionarios.

[15] Este pensamiento estaba presente en la mente de Shlomoh (Salomón) cuando se dirigió a los gentiles en favor de Israel, tal como se lee en Shir HaShirim (Cantar de los Cantares 7:1):
“…¿Qué veremos en la Shulamit? Algo parecido a la danzas de Majanáim”. 
[16] El versículo significa:
Si es posible que sea algo de mi gusto como lo fue la situación de (de la revelación) del Monte Sinaí, 
[17] Por tanto si vosotros vais a llevar a Israel o a otras naciones; Y alguien proclama a la gente el a seguir la religión de Mosheh Rabeinu y sin adición a la misma o disminución de la misma, como Yeshayah (Isaías) e Yirmiyah (Jeremías), y otros, exigimos un milagro de él. 

[18] Si es capaz de realizarlo lo reconocemos y vestimos sobre él el honor debido a un profeta, pero si él no lo hace, él es condenado a muerte.

[19] Para que se nos manda divinamente a través de Mosheh para dictar sentencia en el carácter civil de acuerdo con el testimonio de dos testigos, la posibilidad de que a pesar del juramento falso.

[20] Del mismo modo estamos obligados a rendir obediencia a aquel que afirma que él es un profeta siempre que pueda fundamentar sus afirmaciones por milagro o pruebas, aunque existe la posibilidad de que él sea un impostor.

[21] Sin embargo, si el profeta a los aspirantes enseña doctrinas que niegan las doctrinas de Mosheh, entonces nosotros le debemos repudiar.

[22] Este punto ha sido muy claro en la introducción a nuestro gran trabajo en el comentario de la Mishnáh, donde encontrará información útil sobre los principios que forman la base de nuestra religión, y los pilares de nuestra fe.

[23] Le corresponde a usted sepa que la regla de que nada se puede añadir o disminuida de Torah de Mosheh, se aplica igualmente a la ley oral, que es la interpretación tradicional transmitida a través de los sabios de bendita memoria.

[[24] ¡Sea cauteloso y estad en guardia para que ninguno de los herejes, que pueden rápidamente perderle!  se mezclan entre vosotros, porque ellos son los peores apóstatas.

[25] Porque, si bien este país es, como usted sabe, un lugar de académicos, estudiantes y escuelas, que se entregan a hablar grandilocuente y se advierte a las personas contra sus errores ocasionales, herejías y errores.

[26] En cuanto a ti, en este país lejano, aunque son estudiosos, aprendió en la Torah, y sois piadoso, que son en pocos hay número, que Di”s aumente su número y acelere el tiempo de reunirnos a todos juntos. 

[27] Si cualquiera de los herejes se eleva hasta la corrupción de la gente, van a socavar la fe de la gente joven y no van a encontrar un salvador. 

[28] Ten cuidado de ellos y saber que está permitido para matarlos en nuestra opinión para repudian la declaración en la profecía de Mosheh Rabeinu a”h, que nos mandó a actuar:
“Harás lo que te enseñaren que hicieres según el juicio de ellos” (Devarim 17:11)
[29] Afirman en desafío los malvados que ellos creen más firmemente en la profecía de Mosheh, como los árabes y bizantinos dicen, sin embargo, de que destruyan y anular su Torah y matan a los adherentes de los mismos.

[30] El que se une a ellos es igual que su seductor. Nosotros consideramos que es imprescindible para llamar su atención sobre estos hechos, y para aumentar la generación joven en estos principios, porque son uno de los pilares de la fe!]


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!