1/19/2017

Igeret Teiman: Capítulo 10. Recuerde el momento del Sinai.

BS"D

זכר מעמד סיני
וכמו כן זיכרו מעמד הר סיני, שציונו הקב"ה לזוכרו תמיד, וגם הזהירנו מלשכחו אותו, וצוונו ללמד אותו לבנינו כדי שיגדלו על תלמודו. הוא מה שנאמר דברים ד' ט' יו"ד "רק השמר ושמר נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלוהיך בחרב". וראוי לכם אחינו שתגדלו בניהם על המעמד ההוא הגדול, ותספרו בתוך קהל ועדה גדולתו והדרו, שהוא עמוד שהאמונה סובבת עליו, והטענה המביאה לידי אמת. וגדלו המעמד ההוא על כל גדולה כמו שגידלו הקב"ה שנאמר דברים ד' ל"ב "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך" וגו'.

ודעו אחינו בברית הזאת ובסברה הזאת, שהדבר הגדול הזה שנראה במציאות, שהעיד עליו מבחר כל העדים שלא היה מקודם כמוהו וכן לא יהיה אחריו כמוהו. והוא, שתשמע אומה אחת בכללה דבור הקדוש ברוך הוא, ושתראה כבודו עין בעין, ודבר זה היה שתתחזק האמונה חיזוק שלא ישנהו משנה, ויגיע לנו ע"י האמת כדי להעמיד רגלינו לבל ימעדו אשורינו בעתות כאלו, כשיתחדש שום רוגז או שמד על יהודים ח"ו וכשיתגבר יד האנס. שכן כתוב שמות כ' כ' "כי לבעבור נסות אתכם בא האלקים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו". כלומר, שזה הנגלה עליהם בעניין זה, כדי שתעמדו בכל ניסיון שיפגע בהם באחרית הימים, שלא יזוז לבבכם ולא תחטאו.

ואתם אחינו, היו על בריתכם קיימים, ובדתכם מחזיקים, ועל אמונתכם נוהגים ועומדים. ושלמה המלך ע"ה דימה אותנו לאישה יפה בתכלית היופי שאין בה דופי, שנאמר שיר השירים ד' ז' "כלך יפה רעיתי ומום אין בך". ודימה שאר האמונות והסברות שרוצים להמשיכה אליהם ולהחזירה לאמונתם כאנשי הבליעל השטופים בזימה, והמפתים הנשים שהם בנות חיל להשיג מהן תאוותן המכוערת.

כן אירע לנו עם אלו שהם משיאים אותנו ומפתים להחזירנו לדתותיהם, ואולי נאחז ונסתבך בסבכי פחזותם ובענפי שקריהם. ואחר כך חזר בחכמתו בלשון תשובת האומה כאלו היא אומרת לאותם שהם רוצים לפתותה, ולהראות להם שסברתה מעולה מסברתם לאיזה דבר מתחזקים בי, התוכלו להראות לי כמו "מחולת המחנים" שיר השירים ד' א'. כלומר, שהאומה תטען כנגדם, ואומרת להם, הראוני כמו מעמד הר סיני שהיה בו מחנה אלקים ומחנה ישראל זה לעומת זה, אז אשוב לעצתכם. וזה המאמר הוא על דרך משל שם שם "שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה בך. מה תחזו בשולמית כמחולת המחנים". ופירש "שולמית" - השלמה החסידה; ו"מחולת המחנים" - שמחת מעמד הר סיני שהיה בו מחנה ישראל, שנאמר שמות י"ט י"ז "ויוצא משה את העם לקראת האלקים מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר". ומחנה אלקים כמו שנאמר תהלים ס"ח י"ח "רכב אלהים רבותים אלפי שנאן ה' בם סיני בקדש".

ראה חכמת המשל וסודו, שהוא החזיר מלת "שובי" ארבעה פעמים בזה הפסוק, להיות לרמז שאנו נרדפים ארבעה פעמים לצאת מן הדת בכל אחת מן המלכויות האלה הארבעה שאנו היום באחרונה מהם. והבטיחנו הקדוש ב"ה בתורתו ואמר, כי בהיותם מכריחים אותנו לאחוז בסברתם שנאמר דברים ד' כ"ח "ועבדתם שם אלהים אחרים מעשה ידי אדם". אבל בכל זה לא יהיה זה בכלל בכל הארץ, ולא תיכרת התורה ממנו לעולם. והבטיח ואמר שם ל"א כ"א "כי לא תשכח מפי זרעו". ובאר לנו על ידי ישעיהו מבשר אומתנו, שהאות ביננו ובינו ית', והמופת המורה שלא נאבד הוא קיום תורת ה' ודברו ביננו. שנא' ישעיהו נ"ט כ"א "ואני זאת בריתי אותם אמר ה', רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך" וגומר. וגם התפארה אומתנו לפני הקב"ה על שתסבול צרות השמדות ותישא הצרות התכופות עליה. שכן כתוב תהלים מ"ד כ"ג "כי עליך הורגנו כל היום". זה דורו של שמד

10. Recuerde el momento del Sinai.

[1] Mantenga bien presente la revelación en el Monte Sinaí de acuerdo con el precepto del Santo Bendito Sea, de perpetuar el recuerdo de esta ocasión y no permitir que se caiga en el olvido.
[2] Además nos encomendamos para impresionar en este evento en las mentes de nuestros hijos, como está escrito:

‘Solamente cuídate y cuída tu alma mucho, para que no olvides las cosas que que han visto tus ojos, y para que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida; y las harás saber a tus hijos y a los hijos de tus hijos.’ (Debarim 4:9)
[3] Es imperativo, mis hermanos, que haga este gran espectáculo de la apelación a la reelación a la imaginación de sus hijos.

[4] Proclamad en reuniones públicas de su trascendencia.

[5] Para este evento es el eje de nuestra religión, y la prueba que demuestra su veracidad.

[6] Evalúe este fenómeno en su verdadera importancia de la Escritura que ha señalado su importancia en el verso de Devarim 4:32:
‘Porque pregunta ahora sobre los días primeros, que hubieron antes de ti, desde el día que ha creado Di-s a la persona sobre la tierra, y de un extremo del cielo hasta el (otro) extremo del cielo, ¿acaso sucedió como esta gran cosa? ¿o acaso se oyó (algo) como esto?’

[7] Recordad, mis correligionarios, que este gran, incomparable y único acontecimiento histórico, es atestiguado por la mejor de las pruebas.

[8] Para nunca antes ni después, tiene toda una nación que fuera testiga de una revelación del mismo Di-s o que vimos su esplendor.

[9] El propósito de todo esto es para que confirmarnos en la fe, que nada lo puede cambiar, y para llegar a un grado de certeza que nos sostenga en estos tiempos difíciles de la feroz persecución y tiranía absoluta, tal como está escrito en Shemot 20:17: ‘porque para elevarles se reveló Di-s.’

[10] Lo que quiere dignificar en la Escritura es que Di-s se reveló a vosotros, por lo tanto, a fin de darles fuerza para soportar todos las futuras tribulaciones.

[11] Ahora no caigan, ni se equivoquen, estén firmes en su religión y perseveren en su fe y sus deberes.

[12] El rey Shlomoh (الملك سليمان-שלמה המלך), de bendita memoria, ha comparado a nuestro pueblo a una mujer hermosa con una figura perfecta, marcada por ningún defecto, en el verso de Shir HaShirim (Cantares) 4:7:

‘Toda tú eres hermosa, oh amada mía,  no hay mancha en ti.’

[13] Por otra parte, él representó a los seguidores de otras religiones y creencias, que se esfuerzan por atraer y ganarnos a sus convicciones, como cortesanas que atraen a las mujeres virtuosas con fines lascivos.

[14] Del mismo modo que buscan dispositivos a atraparnos en abrazar su religión, y suscribirnos a sus doctrinas.
[15] A estos que se esfuerzan por su señuelo en confesar la superioridad de su credo, nuestra nación hábilmente responde: ¿Por qué toma mi poder? ¿En verdad van a conferirme algo parecido a la felicidad que tienen dos compañías?"

[16] Ella (la herejía) razona de este modo: "Si nos puede proporcionar con algo como la Revelación en el Sinaí, en la que el campo de Israel enfrentó el campamento de la Presencia Divina, entonces probablemente digan los judíos:vamos a abrazar sus doctrinas’."

[17] Esto se expresa metafóricamente en el verso de Shir HaShirim (Cantares) 7:1:
‘Vuelve, vuelve, oh Shulamit. Vuelve, vuelve, para que podamos verte. ¿Qué veremos en la Shulamit? Algo parecido a las danzas de Majanayim.’

[18] Ahora "Shulamit" significa el perfecto piadosa; mientras que las palabras: ‘danzas de Majanayim’ alude a la alegría que estaba en el Monte Sinaí que estaba en el campamento (majaneh) de Israel y en el campamento Di-s mostró como se insinuó en los dos siguientes versos en Shemot 19:17:

‘Sacó Mosheh al pueblo del campamento (majaneh) al encuentro de Di-s, y se pararon al pie del monte.’

[19] Y en Tehilim (Salmo) 68:18 en el que se lee:

“Los carros de Di-s son mirídas, millares sobre millares. El Señ-r es entre ellos, como en el Sinaí, en santidad.”

[20] Ved bien la imaginería y el significado más profundo del versículo antes mencionado.

[21] La ocurrencia de cuatro veces de la palabra "volver- שובי " (Cantares 7:1) es una alusión a los cuatro imperios, cada uno de los cuales se esforzarán para obligarnos a abandonar nuestra fe y abrazar la de ellos.

[22] Por cierto, se puede mencionar que estamos viviendo bajo la égida de la Cuarta Imperio.

[23] Una predicción para este efecto se encuentra en la Torá, que nuestros enemigos nos obligarán a aceptar su fe, porque leemos en Devarim 4:28:

‘Y servirán allí dioses que son obra de la mano de la persona, etc.’

[24] Sin embargo, no va a ser general en todo el mundo y Di-s nunca nos privará de Su Torah.

[25] Como se aseguró tal como nosotros decimos en  Debarim 31:21:
 ‘porque no será olvidado de la boca de su descendencia.’
[26] De hecho, Yeshayah (Isaías), el heraldo de la redención nacional, ya ha declarado que indestructibilidad de Israel es el resultado de un pacto del Santo Bendito Sea presagiado por la perpetuación de la Toráh en medio de nosotros, y nuestra devoción a sus principios y enseñanzas, como él dice en el capítulo 59, versículo 21:

‘Y en cuanto a Mí, este es Mi pacto con ellos, dice el Etern-o: Mi espíritu que es sobre ti, y Mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente, dice el Etern-o, desde ahora y por siempre.’

[27] Nuestra nación habla con orgullo de la opresión virulenta que ha sufrido, y las tribulaciones doloridos que ha sufrido, para citar las palabras del salmista, en Tehilim 44:23:

‘Pero por Ti nos matan todo el día, y somos como ovejas que van al matadero.’

[28] Por eso, esta generación de la aniquilación.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!