1/19/2017

Igeret Teiman: Capítulo 4 El culto que trata de asemejarse a nuestra religión: HaNatzrut (El Cristianismo)

BS"Dג. "הכת המתדמה לדתנו" - הנצרות
ואחר כך התחדשה כת אחרת, שמגדלת בעניינה ומיררה חיינו משתי ענייני הכתות, כלומר מכת ההתגברות ומכת הטענות והקושיות. וראתה בעצה להכחיד שם אומה זאת מדרך אחר, והוא שהתנכל בעצתו להתוודע בשם נבואה, ולחדש דת מבלעדי תורת ה', והודיע ברבים ששתי התורות מאת ה'. וכוונתו לחדש הספק ולהכניס מבוכה בלבותנו, בהיות התורה אחת הפך האחרת, ושתיהן מכונות לאלוה אחד, להיות זה מבוא ושער לסתור תורתנו.
וזו בתחבולה נפלאה אשר יעשה האיש הרע מאוד, שהוא ישתדל להרוג שונא עם התקיימו הוא, וכשילאה, ישתדל בעניין שייהרג הוא עצמו ושונאו. ותחילת מי שמצא זו הדעת, היה ישוע הנוצרי, והוא מישראל, והוא אף על פי שהיה אביו גוי ואמו ישראלית, העיקר בידינו "גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר", אולם נקראהו... להפליג בחרפתו. הוא הביא לחשוב שהוא שלוח מהשם לבאר ספקות התורה, ושהוא משיח היעוד לנו על יד כל נביא. ופרש התורה פירוש המביא לביטול כל התורה וכל מצוותיה, והיתר כל אזהרותיה לפי מה שכיוון. והרגישו החכמים ז"ל לכוונתו קודם שיתחזק פרסומו באומה, ועשו לו הראוי לו.
וכבר הקדים השם להודיענו זה על ידי דניאל, כי ישתדל איש מפריצי עמנו וכופריהם להפסיד התורה בהתפארו בנבואה, והכניס עצמו בעניינים גדולים, ואמר שהוא משיח, ושהשם יכשילנו, כמו שהכשילו. והוא אמרו דניאל י"א י"ד "ובני פריצי עמך יינשאו להעמיד חזון ונכשלו".
ואחריו לזמן ארוך עמדה דת מיוחסת אליו מאומת בני עשו, שלא הייתה כוונתו אליה ולא עלתה כמו כן במחשבתו, ולא הזיק שום דבר לישראל, ולא נולד בהם ספק לא לכלל ולא ליחידים, לפי שהתבאר להם חסרונו, ושנכרת ואבד בידינו עד שנעשה בו מה שנעשה.
הערת הסבר: רמב"ם מבדיל בין הנוצרים היהודים, שהיו בתחילת הנצרות, לבין הנוצרים הגויים, שקמו לאחר מכן.
ועמד אחריו משוגע ונהג כמנהגו, כלומר לשנות דתנו, הואיל ופתח בו הפתח. והוסיף עם כל זה כונה אחרת, שרדף אחר המלכות וביקש שישתעבדו לו. והתחדש מה שהוא מפורסם.
וכולם אין חפצם אלא לדמות שקריהם לדת ה', ולא תדמה המלאכה האלוהית למלאכה אנושית, אלא לתינוק שאין לו ידיעה באחד מהן.

4. El culto que trata de asemejarse a nuestra religión: HaNatzrut (El Cristianismo)

[1] Luego surgió otra nueva denominación, que plantea la duda y la amargura en sus vidas, combinando los dos métodos (a mencionados arriba). Es decir, la secta que se impone por la fuerza, y la secta que utiliza las reclamaciones y cuestionamientos (polémicos).
[2] Y vio tal consejo en erradicar esta nación de otro modo, y él fue quien acoso por medio de su asesoramiento, a sabiendas del nombre de la profecía, y así para crear una nueva religión, la cual no tiene que ver con la Torah de Di-s (תורת ה'-التوراة الله- Al-Taurat Allah) y que él públicamente anuncio estas dos formas, las cuales presumió decir que eran las enseñanzas (تعاليم-taealim) del Eterno.
[3] Y su intención era de reanudar la duda e introducir la confusión en la duda desde (o utilizando) la Torah para convertirla en otra, y sus dos sectas proclamaron también a un Di-s (לאלוה אחד-إله واحد-‘Illah wajid) con el fin de  tratar de introducir e intercambiar (una nueva fe) contradiciendo Su Torah (לסתור תורתנו-تناقض التوراة-tanakad al-Taura’).
[4] Y esta estupenda artimaña que hizo un hombre muy malo (האיש הרע מאוד-رجل سيء جدا-rajul sayi’ jida’an), pues él trato de matar, sembrar el odiar, así como salvarse, pero cuando le resulta imposible alcanzar su objetivo, se esforzó en considerarse en suicidarse y hacer fraude.
[5] Y comenzó y lo que encontró fue esta idea (que he expuesto); el fue Yeshua Hanotzri (ישוע הנוצרי-يسوع النصراني-Yasue AlNasrani) y él fue de Israel (והוא מישראל-وإسرائيل) y a pesar que su padre era un gentil (אביו גוי-والده مشرك-waliduh msharak-su padre un idolatra) y su madre era una israelí (أم إسرائيلية), uno de nuestros principios es: un niño nacido de una judía y un gentil, o de una judía y un esclavo, es legítimo. גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר (Yebamot 45a). Sin embargo así le han denominado…[de forma despectiva con el nombre de Mamzer (bastardo)] debido a su empeoramiento.
[6] Y él vino a pensar que él fue enviado del Etern-o, para aclarar las dudas de la Torah, y decir que él era el Mashiaj (Mesías) del que se ha sabido por todo profeta (قبل كل نبي).
[7] Y él explicó la Torah con una interpretación que venía a derribar toda la Torah y todas sus mitzvot (mandamientos), así como de todas sus advertencias así como de su dirección.
[8] Y el sentimiento de los Jajamim (Sabios) de bendita memoria, siendo consientes, de la intención previa, se fortalecieron anunciando a la nación, e hicieron con él un castigo adecuado.
[9] Y por ello el Etern-o se ha anticipado avisándonos esto por medio de Daniel, que voy a tratar del hombre de los violadores (איש מפריצי) junto con los herejes (כופריהם-الكافرين-al-Kafirin) quienes se han perdido del sendero de la Torah jactándose de la profecía, y ha puesto en sí mismo asuntos grandes (نفسه في المسائل الكبيرة - nafsah fi almasayil alkabira) y que él dijo que era el Mashiaj, pero que su nombre fallo así como fue frustrado.
[10] Y así dijo Daniel 11:14:
         ובני פריצי עמך יינשאו להעמיד חזון ונכשלו- وَبَنُو الْعُتَاةِ مِنْ شَعْبِكَ يَقُومُونَ لِإِثْبَاتِ الرُّؤْيَا وَيَعْثُرُونَ
‘También los hijos de los violentos entre tu pueblo se alzarán confirmando la visión, pero tropezarán.’
[11] Después de mucho tiempo se le atribuyó a la religión de las cruces a los Hijos de Esav (מאומת בני עשו-تقاطع طرق بني عيسو-tukatie turuk Bani Eisau), aunque no era la intención [de esta persona el establecer una nueva fe]. Y no [deseo que] fuera estropeado ningún asunto de Israel, y no nació en ellos (el pueblo judío de aquel entonces) duda que no era para todos y que fuera algo individual, que al final resultaron manifiestas sus deficiencias, y fue excomulgado y perdió para nosotros (el pueblo judío) hasta que se hizo en él, lo que hemos hecho [en que le colgamos en un árbol - نحن علقوه على شجرةnahn e’alikuh e’alaa shajara’- אנו תליתי אותו על עץ, y su destino es bien conocido. (ومصيره هو معروفwa’masiruh hu maerufun)]
[12] Y después se levantó un meshuga’ (משוגע-loco- مجنون) [el apostata Pablo de Tarso] y controlo lo usual, a saber qué se cambio de nuestra religión, desde su apertura, y añadió consigo todo esto con otra intención, generando otra persecución de los reyes (romanos) y pidió que le sirvieran. Y reanudo lo que de él (Yeshu) era famoso.
[13] Y todas las cosas, (de los hombres quienes se propusieron en colocar sus enseñanzas) no simularon sus charlatanerías a la religión del Eterno (דת ה'- دين الله), debido a que la obra de Di-s no se asemeja a las embarcaciones humanas.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!