1/19/2017

Igeret Teiman: Introducción,

BS"Dהקדמה
[1 ] Introducción
[Este es el texto de la Epístola del RaMBa”M].
לכבוד גדול וקדוש מר ורב יעקב החכם הנחמד היקר הנכבד, בן כבוד מר ורב נתנאל ז"ל, בן אלפיומי. ובכלל כל אלופינו אחינו כל תלמידי הקהילות אשר בארץ תימן.
ישמרם צורך ויגן בעדם אמן סלה.

על שרשי האמת יעידו גזעיהם,
ועל טוב המעיינות ישהידו נובעיהם.
ואומנם כי משורש האמת פרח נצר נאמן,
וממעיין החסד נהר גדול נמשך בארץ תימן.
להשקות בהם כל גנים. להפריח הניצנים.
והנה הוא לאיטו נדבר.
כל עייף וצמא במדבר.
ובו מצאו ספקם ודיים.
כל עוברי דרך ואיי הים.
לכן העבירו קול בספרד ובספרויים.
מקצה השמים ועד קצה השמים.
הוי כל צמא לכו למים.
והסוחרים כולם יחד לשואליהם עונים
כי מצאו מטע יפה ונעמן.
ומרעה טוב כל רזה בו ישמן.
ולרועיהם בו מרעה נאמן.
יושבי ארץ תימן.
וכי הם לדל נותני לחמו.
מסעד לעשיר מקדימי שלומו.
הליכות שבא קוו למו.
וידם לכל עוברי דרך מתוחה.
וביתם פתוחה לרווחה.
ועמם מצאו הכל מנוחה.
ונסו יגון ואנחה.
וכל היום הוגים בתורת משה.
הולכים בדרך הורה רב אשי.
רודפי הצדק.
ומחזיקי הבדק.
מעמידי עקרי התורה על תלם.
מקבצים נפזרי ה' במלולם.
מקימי כל המצות בדקדוקיהם במקהלותם.
אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותם.
ברוך ה' אשר לא השבית מקימי תורה ושומרי חוקים.
באיים הרחוקים.
כאשר הבטיחנו בטובו וחסדו.
על ידי ישעיהו עבדו.
ואתם האות כאשר הודיענו.
מכנף הארץ זמירות שמענו.
יסעדכם ה' להקים דת וחקה.
לשמור משפט וצדקה.
לנצור מצוותו ודתו.
לאחוז בבריתו. אמן סלה:
וכאשר הגיע אלינו כתבך יקירנו למצרים.
נעמו כל אוזניים.
כי תאווה הוא לעיניים.
והוא העיד בפנינו עליך
כי ממשרתי השם אתה העומדים בהיכלו.
החונים על דגלו
ומרודפי התורה ואהבי דתותיה.
השוקדים על דלתותיה.
יפתח ה' לך את מצפוניה.
וימלא לבך מצפוניה. ויהיו דבריה נר לרגליך.
ואור לנתיבתך:

וזה אשר אמרת ידידנו בכתבך, כי שמעת מקצת אחינו אנשי גליותנו ישמרם צורם,
שהם מהללים אותי ומרבים ומנשאים ועורכים אותי לגדולי איתנים -
לפי אהבתם סיפרו.
ובטובם ובחסדם דיברו וחיברו.
ודבר דבור על אופניו ממני שמע.
ואל אדם אחר אל תישע.
אני קטן מקטני חכמי ספרד.
אשר עדים בגלות הורד.
ותמיד אשקוד במשמרותיי.
ולא השגתו חכמת אבותיי.
כי ימים רעים וקשים פגעונו.
ובשלוה לא התלוננו.
יגענו ולא הונח לנו.
אבל רצתי אחר הקוצרים בכל שבילים.
ואלקטה בשבלים.
אקבץ הבריאות והמלאות.
והצנומות והרקות לא אבעט.
זה שבתי הבית מעט.
ולולי ה' שהיה לנו ואבותינו ספרו לנו.
לא השגתי המעט אשר אספור.
וממנו תמיד אשבור.

ועל אודות ידידנו תלמידנו ר' שלמה סגן הכוהנים החכם הנבון, אשר אמרת בכתבך כי הוא מרחיב פיהו במהללנו,
ומאריך לשונו בשבחנו.
לשון הבאי דבר בתשוקתו
והגדיל לספר באהבתו ובחמלתו.
ישמרהו צורו וגואלו, ויהיה כגן פורח.
ויחזירהו אלינו שלם ושמח.
ושאר ענייני כתבך אשר שאלת להשיבך עליהם
כך ראיתי להשיב בלשון קדר וניבו.
למען ירוץ הקורא בו.
בכל האנשים והטף והנשים.
כי תשובת עניינו אחד.
ראויה לעמוד עליה כל קהילותכם יחד

Para el honor, grande, y el Maestro santo y el Rav Ya’acov, sabio y genial, querido y reverenciado sabio, hijo del honrado, grande, y el Maestro santo de Rav Nathaniel z”l    Al-Fayumi, distinguido Príncipe de Yemen, el presidente de sus congregaciones, líder de sus comunidades, que el espíritu de Di-s repose sobre él, y sobre todos sus colaboradores y sobre todos los sabios de las comunidades de Yemen. Que [Di-s] Les guarde y les proteja. AMEN y Selah.
[De un amigo cariñoso que nunca lo vi, pero él sólo le conozco de oídas, Mosheh ben Maimon ben Yosef, ben Yitzjak, ben Obadía, de bendita memoria.]

[1] Las raíces de la verdad testificarán vuestros troncos,
y los buenos manantiales que junto a él se encausan.
[2] Fidedignamente [os digo que], la verdad florece como vástago fiel,
Y de los manantiales de gracia (vos) fuiste hecho un río importante en la tierra del Yemen.
[3] Para regar en todos los jardines. [4] para que florezcan brotes.
[5]  Que fluye lentamente.
[6] de todo aquel que este cansado y sediento en el desierto.
[7] Y quien ha venido a encontrar que se les de proporciones lo suficiente.
[8] Que [sea útil esta epístola para] todo el que atraviesa por el camino, islas y el mar.
[9]  En consecuencia, se proclamó desde Sefarad (España) "a los Sefarvaim (en Babilonia)" [2 Reyes 17:24],
[10] Desde un extremo del cielo hasta el borde del cielo:
[11] Todos los sedientos, venid por agua. (Yeshayah 55:1)
[12] Y los comerciantes todos juntos que preguntan, tienen respuesta,
Porque han encontrado una hermosa huerta y encantadora.
[13] y el buen pastoreo, que todo lo delegado (en bien el) aceitado;
[14] Y los pastores que fiduciariamente el pastoreo; 
[15] [A] los que habitan la tierra de Teiman (Yemen.)
[16] Que así ellos, a los que dependen los proveen de su pan.
[17] el brazo del rico, tiene seguridad proactiva;
[18] Los que pasean, vinieron paralelamente con ellos;
[19] Y todos ellos que cruzan tensamente;
[20] y sus casas están abiertas,
[21] para todos los viajeros;
[21] Y con todos ellos que tienen pena, tratan de suspirar;
[22] Y cada día son pensadores en la Torah de Mosheh;
[23] caminando en el sendero de Rav Ashi;
[24] persiguiendo la justicia;
[25] Y que se fortalecen en lo estudiado;
[26] Los que resisten los principios de la Torah que estén intactos.
[27] De los que se reúnen para difunden al Etern-o en sus palabras;
[28] Los que cumplen todas las mitzvot (mandamientos) de forma puntillosamente en sus comunidades.
[29] sin que haya daños ni pérdidas, ni quien se queje en nuestras plazas’. (Tehilim 144:14)
[30] Bendito sea el Etern-o que no ha desamparado a los cumplidores de Torah y a los respetuosos de sus estatutos (jukim);
[31] en las islas (penínsulas) más distantes.
[32] Cuando Él nos aseguró en su bondad y gracia;
[33] Por medio de Yeshayah”u (Isaías) su siervo,
[34] Y (que) vosotros son la señal que se nos informó (de los judíos que residen en el Yemen, tal como se lee:)
[35] ‘Desde el extremo de la tierra hemos oído cánticos: ‘Gloria al justo’. (Yeshayah 24:16)
[36] Socorriéndoles el Etern-o a los que cumplen la religión y el estatuto.
[37] A los que guardan la justicia y la caridad;
[38] para que permanezca Sus Mitzvot (mandamientos) y Su religión;
[39] Que mantienen u pacto. AMEN Selah.
[40] y cuando él vino a nosotros, tal como escribió (su misiva que no es) venerada (llegó a) Mitzraim (Egipto).
[41] Agrado a todos nuestros oídos,
[42] aquella pasión que es para nuestros ojos,
[43] ya que él declaró ante nosotros lo que (usted) necesita,
[44] Que los siervos del Etern-o, usted (como vosotros) estéis asentados en Su Templo (Hejal).
[45] Colocando sobre su estandarte,
[46] Y que ha perseguido la Torah y a los que aman la religión (judía).
[47] Que trabajan duro en las puertas (de la ciudad).
[48] Ha abierto el Etern-o su conciencia.
[49] y que llena vuestro corazón de conciencia; y que Su palabra (la Torah) es candela para vuestros pies.
[50] y es una luz que les abre vuestro itinerario.
[50a] [Y a través de ellos puede convertirse en famoso, tal como está escrito:
‘Y todas las naciones de la tierra verán que el Nombre del Eterno es invocado en ti y sentirán temor de ti.’ (Devarim 28:10)]
[51] Y esto amigo ha dicho en su carta, que he escuchado que alguno de nuestros hermanos de la diáspora, que El Etern-o les guarde y proteja, me dan elogios, ellos me ensalzan y me comparan con los grandes de gran firma (de Jajamim).  Pero han hablado tanto sobre mí por pura ternura por mí, y por escrito acerca de mí por pura estima. 
[52] Sin embargo, prestad atención a una palabra dicha por mí, y no hacer caso a las palabras de los demás. 
[53] En verdad, yo soy uno de los más humildes de los Jajamim (sabios) de Sefarad (España) cuyo prestigio se redujo en el exilio. 
[54] Y siempre he estudiado en lo que he llevado (las enseñanzas de la Torah);
[55] y que no logro alcanzar la sabiduría de mis antepasados (sabios).
[56] Porque los días malos que han sido duros se nos han adelantado;
[57] y nos hemos quedado en silencio, sin quejarnos.
[58] Hemos llegado, y no nos hemos acogido (aquí),
[58 a] ¿Cómo podríamos estudiar la Torah cuando nos estemos exiliados de ciudad en ciudad y de país a país?]
[59] Pero me quise encontrar con otros segadores en todos los senderos;
[60] ‘y a rebuscar entre las espigas’. (Reut 2:2)
[61]Reuniéndome con
 ‘(las espigas) gruesas y llenas’ (Berreshit 41:7);
[62] Y delgados y solos, no patearon,
[63] A esto, volví a casa en poco.
[64] Y si el Etern-o que nos tiene y a nuestros patriarcas relatándonos;
[65] No recibiría lo menos que se cuenta;
[66] Y desde siempre descanse.
[67] Y acerca de nuestros amigos, y nuestros estudiantes, el R’ Shlomoh Segan HaCohanim, sabio y entendido, que he leído vuestra carta, que él extiende su boca en sus alabanzas.
[68] Y cuya extensión en nuestro idioma nos elogia.
[69] Con la siguiente palabra de su pasión;
[70] Y ha aumentado en relatar su estima y compasión.
[71] Que preserve su forma y su salvación, y será un floreciente jardín.
[72] Y que vuelva a nosotros con plenitud y felicidad.
[73] Y que en otros asuntos de su carta que pregunta me indicó para responder, para que vea que responder en el idioma del dialecto de Kedar (árabe).
[74]Para entonces todos pueden leerlo con facilidad,
[75] hombres, mujeres y niños,
[76] ya que es importante que la sustancia de nuestra respuesta por completo sea entendida por todos los miembros de su comunidad en unidad.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!