7/07/2011

Capitulo 18-פרק י''ח, Shem-Tov Mateo Hebreo ¿la anulación del divorcio?


פרק י''ח

[31] עוד אמר יש''ו לתלמידיו שמעתם מה שנאמר לקדמונים שכל העוזב אשתו ושלח לתת לה גט כריתות ובלעז לִיבֵי''לָ רִיפוּדְײֹו
[32] ואני אומר לכם שכל העוזב אשתו יש לו לתת לה גט כריתות כי אם על דבר נאוף הוא הנואף והלוקח אותה ינאף.
Capitulo 18

31 De nuevo dijo Yesh”u a sus Talmidím: “Ustedes han oído lo que se dijo a los antiguos que todo el que abandona a su esposa y se divorcia de ella debe darle un acta de divorcio (get keritut) y en lengua extranjera es libe”lo rifudio’.
32 Y yo les digo que todo el que abandona a su esposa debe darle un acta de divorcio. Pero en cuanto al asunto de adulterio, él es el que adultera y el que la tome a ella adultera”. 


Comentario.

La misma Torah enseña sobre las condiciones que se ha de llevar el divorcio como se establece en la Perashah Tetze’, Sefer Devarim 24:1:

‘Cuando un hombre tomare una mujer y la desposare y luego ella no hallare favor a sus ojos por haber hallado en ella algo abominable, escribirá una carta de repudio (divorcio) que le entregará en su mano y luego la despedirá’.

El divorcio se hace efectivo en la ordenación judía a través de un documento, llamado carta de repudio (get, sefer keritut, igeret shebuqin), donde el marido declaraba no considerar ya más a su mujer como su esposa. El documento tenía que cumplir una serie de requisitos en su elaboración y en su entrega como se describe en el Sha”s masejet Gitín.

         Según la Perashah Tetze’, Sefer Devarim 24:1, se nota una causa de divorcio, porque ha notado en ella algo torpe. Pero que se debía entender por algo torpe fue objeto de discusión entre los tanaim, por eso en el Sha”s se escribiera:

‘La escuela de Shamay afirma: Nadie se divorcia de su mujer a no ser sólo si encuentra en ella indecencia, ya que esta escrito: ‘porque encontró en ella algo ignominioso’ (Devarim 24:1). La escuela de Hilel enseña: incluso si lo deshonró, ya que está escrito: ‘porque encontró en ella algo ignominioso’. R’ Akiva dice: incluso porque encontró a otra más hermosa que ella, ya que está escrito: sino encuentra gracia a sus ojos’.

Mishnah Masejet Gitín 9:10

 ט,י  בית שמאי אומרין, לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערווה, שנאמר "כי מצא בה ערוות דבר" (דברים כד,א); בית הלל אומרין, אפילו הקדיחה תבשילו, שנאמר "דבר".  רבי עקיבה אומר, אפילו מצא אחרת נאה ממנה, שנאמר "והיה אם לא תמצא חן בעיניו" (דברים כד,א).

מסכת גיטין פרק ט
Sin embargo Yesh”u enseña en que la mujer despedida seguirá siendo adultera y el hombre que la tome sea un adultero con ella como enseña el mamzer de Natzrat:

Pero en cuanto al asunto de adulterio, él es el que adultera y el que la tome a ella adultera”

De esta enseñanza aprendió Pablo de Tarso HaShakrán a prohibir el divorcio, con el fin de persuadir a las mujeres, tal como lo explica el texto encontrado por el Profesor Shlomoh Pines Z”L:

“Pablo negó la validez de las leyes de Mosheh (la Torah Escrita y la Torah Oral), las cuales eran repugnantes a los romanos, la declaración, entre otras cosas, que el brit milah (circuncisión) era una obligación sólo para los judíos y que permitió comer carne de cerdo, en nada se le prohibió al hombre. Él también negó los grados de mitzvot acerca de la limpieza ritual. Y conforme al uso romano (ó bizantino) él prohibió la poligamia y el divorcio, y así persuadió a las mujeres. En breve él no prohibió ninguna aduana romana, ni tampoco prohibió ninguna creencia sostenida por los romanos, mientras que la Torah fue descrito por él como algo totalmente malo”.

Tathbit 73a

La enseñanza de Yesh”u, no estaba dirigida a guardar un nivel de kedushah (‘piedad’) tal como lo hacían los Bene Tzdok (esenios)[1], por el contrario su perspectiva era una violación sistemática de las mitzvot, y cuya enseñanza en cuanto al divorcio es contraria a lo que enseña nuestra Torah:

Ve’yatzah mi’beto ve’hal’jah ve’haitáh le’ish-ajar’.

Y cuando ella se haya ido de la casa podrá ser mujer de otro hombre’.

Perashah Tetze’, Sefer Devarim 24:2

Nuevamente encontramos al apostata del Mamzer de Natzrat tratando de violar lo que HaShem nos dio en nuestra Torah, en este caso la Torah, el judaísmo no necesitamos de esta clase de “reformadores” criminales que lejos de mejorar algo, han empeorado la vida de millones de personas.

Post Scriptum

by joshwaxman

he topic of majzir grushato, remarrying one's ex-wife -- Devarim 24, in Ki Teitzei:

א כִּי-יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה, וּבְעָלָהּ; וְהָיָה אִם-לֹא תִמְצָא-חֵן בְּעֵינָיו, כִּי-מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר--וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְנָתַן בְּיָדָהּ, וְשִׁלְּחָהּ מִבֵּיתוֹ.1 When a man taketh a wife, and marrieth her, then it cometh to pass, if she find no favour in his eyes, because he hath found some unseemly thing in her, that he writeth her a bill of divorcement, and giveth it in her hand, and sendeth her out of his house,
ב וְיָצְאָה, מִבֵּיתוֹ; וְהָלְכָה, וְהָיְתָה לְאִישׁ-אַחֵר.2 and she departeth out of his house, and goeth and becometh another man's wife,
ג וּשְׂנֵאָהּ, הָאִישׁ הָאַחֲרוֹן, וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְנָתַן בְּיָדָהּ, וְשִׁלְּחָהּ מִבֵּיתוֹ; אוֹ כִי יָמוּת הָאִישׁ הָאַחֲרוֹן, אֲשֶׁר-לְקָחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה.3 and the latter husband hateth her, and writeth her a bill of divorcement, and giveth it in her hand, and sendeth her out of his house; or if the latter husband die, who took her to be his wife;
ד לֹא-יוּכַל בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר-שִׁלְּחָהּ לָשׁוּב לְקַחְתָּהּ לִהְיוֹת לוֹ לְאִשָּׁה, אַחֲרֵי אֲשֶׁר הֻטַּמָּאָה--כִּי-תוֹעֵבָה הִוא, לִפְנֵי ָה; וְלֹא תַחֲטִיא, אֶת-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר ה אֱלֹהֶיךָ, נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה. {ס}4 her former husband, who sent her away, may not take her again to be his wife, after that she is defiled; for that is abomination before the LORD; and thou shalt not cause the land to sin, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance. {S}
What is the cause from this prohibition? I have always read it as law intended to prevent legalized "swinging." In swinging, couples swap partners, which would be considered adultery. Perhaps, they thought, they could legally divorce, marry the other person, then divorce and remarry. This closes this loophole and possibility. And this becomes law even where it is not the case.

However, another, slightly non-normative interpretation struck me as I was reading through Yevamot:

תניא רבי יוסי בן כיפר אומר משום רבי אליעזר בן עזריה המחזיר גרושתו מן הנשואין אסורה מן האירוסין מותרת שנאמר אחרי אשר הוטמאהוחכמים אומרים אחד זה ואחד זה אסורה אלא מה אני מקיים אחרי אשר הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה
They learnt {in a brayta}: Rabbi Yossi ben Kipper cites Rabbi Eliezer ben Azarya: If one remarries his ex-wife, where there was an intervening marriage {in full, with nisuin}, she is forbidden; where there was an intervening betrothal, she is permitted, for it is stated {Devarim 24:4}:
ד לֹא-יוּכַל בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר-שִׁלְּחָהּ לָשׁוּב לְקַחְתָּהּ לִהְיוֹת לוֹ לְאִשָּׁה, אַחֲרֵי אֲשֶׁר הֻטַּמָּאָה--כִּי-תוֹעֵבָה הִוא, לִפְנֵי ה; וְלֹא תַחֲטִיא, אֶת-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר ה אֱלֹהֶיךָ, נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה. {ס}4 her former husband, who sent her away, may not take her again to be his wife, after that she is defiled; for that is abomination before the LORD; and thou shalt not cause the land to sin, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance.
And the Sages say: Both this and that {either intervening nisuin or interveningkiddushin} is forbidden. If so, how do I establish "after that she is defiled"? To include a sotah who secluded herself {with the man}.

וקי"ל כרבנן דאמרי בין מן הנשואין בין מן האירוסין אסורה ואם החזירה הולד כשר דכתיב כי תועבה היא היא תועבה ואין בניה תועביןוהני מילי ישראל אבל כהן הולד חלל ואפילו לא נתארסהוגרושה שזינתה לאחר שנתגרשה מותרת לחזור לבעלה מאי טעמא הויה ואישות כתיבה בה: 
And we establish like the Sages who say that whether from marriage or from betrothal, she is forbidden, and if he retakes her as a wife, the child born is valid {and is not a mamzer}, for it is written
ד לֹא-יוּכַל בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר-שִׁלְּחָהּ לָשׁוּב לְקַחְתָּהּ לִהְיוֹת לוֹ לְאִשָּׁה, אַחֲרֵי אֲשֶׁר הֻטַּמָּאָה--כִּי-תוֹעֵבָה הִוא, לִפְנֵי ה; וְלֹא תַחֲטִיא, אֶת-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר ה אֱלֹהֶיךָ, נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה. {ס}4 her former husband, who sent her away, may not take her again to be his wife, after that she is defiled; for that is abomination before the LORD; and thou shalt not cause the land to sin, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance. {S}
{toevah hi} - she is an abomination, but her children are not abominations.
According to Rabbi Yossi ben Kipper, we understand what אַחֲרֵי אֲשֶׁר הֻטַּמָּאָה means. In nisuin, there is consummation of the marriage with sexual intercourse. This was within the bounds of marriage, but it is somehow considered "defiled," perhaps for the reason I outlined above.

But according to the Sages, this encompasses betrothal, which is just a formal procedure (giving over the ring). Perhaps this is a type of lo plug, drawing no distinctions in outlining the goal. But what is going on here? Why is she called "defiled" from the act of marrying, or betrothing, someone else?!

I would suggest the following, reading the pesukim somewhat in line with Bet Shammai. The first pasuk was:
א כִּי-יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה, וּבְעָלָהּ; וְהָיָה אִם-לֹא תִמְצָא-חֵן בְּעֵינָיו, כִּי-מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר--וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְנָתַן בְּיָדָהּ, וְשִׁלְּחָהּ מִבֵּיתוֹ.1 When a man taketh a wife, and marrieth her, then it cometh to pass, if she find no favour in his eyes, because he hath found some unseemly thing in her, that he writeth her a bill of divorcement, and giveth it in her hand, and sendeth her out of his house,
There is a famous dispute between Bet Shammai and Bet Hillel (which surfaced as a dispute between Yesh"u and the Perushim) whether Judaism allows for no-fault divorce, based on how one reads עֶרְוַת דָּבָר and whether that is the only cause for divorce (as opposed to e.g. אִם-לֹא תִמְצָא-חֵן בְּעֵינָיו). Is this any matter, or only a matter pertaining to ervah, relations (with a derasha on ervah).

Reading like Bet Shammai, why did he divorce at first? For unseemly sexual conduct. Now, asotah, an adulteress, is forbidden to both the husband and to the adulterer. The husband must divorce her. Thus, as the second pasuk states, וְיָצְאָה, מִבֵּיתוֹ; וְהָלְכָה, וְהָיְתָה לְאִישׁ-אַחֵר. She receives a divorce, and marries someone else -- something she may do provided this is not the adulterer.

Now, she receives her divorce from the second man -- say, for similar reasons. Do we now say that while she may not remain married to her first husband, she may now remarry the first husband who, after all, was not the immediately recent betrayed party?

The pasuk answers that she may not. לֹא-יוּכַל בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר-שִׁלְּחָהּ לָשׁוּב לְקַחְתָּהּ לִהְיוֹת לוֹ לְאִשָּׁה, אַחֲרֵי אֲשֶׁר הֻטַּמָּאָה. Where was the defiling? The answer is in the first pasuk -- כִּי-מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר -- rather than in the second pasuk -- וְהָלְכָה, וְהָיְתָה לְאִישׁ-אַחֵר!

And this may be the meaning of the Sages interpreting אַחֲרֵי אֲשֶׁר הֻטַּמָּאָה as a sotah shenistera.

Of course, the halacha is that the law would apply across the board, even in cases this were not so, but there would not be cases where this was not so according to Bet Shammai.


[1] Ni siquiera, la secta de los Bene’ Tzdok (esenios) quienes solo prohibían el divorcio entre los integrantes de la Comunidad, enseñaban tal cosa, encontramos en el Migilat HaMikdosh (Rollo del Templo) lo siguiente:

“No tomará otra mujer además de ella, porque sólo ella estará con él todos los días de su vida. Si muriese, tomará para sí otra de la casa de su padre, de su familia”.

1QRollo del Templo 57:17-19; TQ, 223.

Además que su halajah, comprendía que sus militantes no podían tomar dos mujeres de forma simultánea, como se lee en el Sheter Domoshek:

“Son capturados dos veces en la fornicación: por tomar dos mujeres en sus vidas, a pesar que el principio de la creación es: “varón y varona los creo (Breshit 1:27)”

Documento de Damasco 4:20-21, TQ, 83.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!