1/24/2011

La enseñanza “rabínica” de Pablo 3ra Parte.Mishnah Masejet Macot 3: 16:

Rabí Janina ben Akashya dice: El Santo Bendito sea, quiso ennoblecer a Israel; en consecuencia incrementó para ellos la Torah y los mandamientos. Pues fue dicho: “El Etern-o, en aras de su rectitud, engrandece la Torah y fortalecerla (Yeshayah”u 42:21)
רבי חננינה בן עקשיא אומר
רצה הקדוש ברוך הוא לזכת את ישראל
לפיכך הרבה להם תורה ומצות
שנאמר ה' חפץ למען צדוקתו
יגדיל תורה ויאדיר

משנה מסכת מכות ג: ט"ז
Romanos 5:20:

La Torah se introdujo para que aumentara la transgresión.

νόμος δ παρεισλθεν, να πλεονάσ τ παράπτωμα· ο δ πλεόνασεν μαρτία, περεπερίσσευσεν χάρις,

 Contra la Torah
Zejaryah 8:23
כה-אמר ה' צבאות בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה
אנשים מכל לשנות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי
לאמר נלכה עמכם כי שמענו אלהים עמכם

Así dice el Etern-o de los ejércitos: En aquellos días ocurrirá que diez hombres de todas las lenguas de toda las naciones se asirán del manto del judío diciendo: Iremos contigo, porque hemos sabido que Di”s es contigo”.
Romanos 10:12:

No hay diferencia entre judío y goy, pues el mismo señor es señor de todos…

ο γάρ στιν διαστολ ουδαίου τε κα λληνος, γρ ατς κύριος πάντων, πλουτν ες πάντας τος πικαλουμένους ατόν·

Contra
Shemot 30:13

Para ello cada cual pagará medio siclo sagrado (shekel ha’Kodesh) de veinte gueras el siclo, que será ofrenda al Etern-o. Todo el que fuere censado, o sea de vente años para arriba, dará tal ofrenda al Etern-o. Será igual para el rico y para el pobre esta contribución para el Etern-o, para perdonar sus almas.

זה / יתנו כל-העבר על-הפקדים מחצית השקל בשקל
הקדוש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה לה'

שמות, תשא ל: י"ג
Romanos 13: 6:
Por eso ustedes pagan impuestos, pues las autoridades [romanas] están al servicio de dios.

δι τοτο γρ κα φόρους τελετε· λειτουργο γρ θεο εσιν ες ατ τοτο προσκαρτεροντες.


Contra el pago del Shekel:
por el contrario Pablo desvio la obligación de satisfacer el Shekel Ha’Kodesh, la cual después el Emperador malvado Vespasiano, optaria por la costumbre paulina de imponer como ley de estado, el recabar un impuesto la cual estaría destinada para el templo de Júpiter capitolino de Roma y constituyó el llamado Fiscus Iudaicus (Bell. Judaicim 7:6.6), en tal caso los notsrim (cristianos) de Pablo también costearon tal templo sin objeción alguna, siguiendo así las enseñanzas de su pérfido maestro.
Mishnah Masejet Julin 3:6:

Las señales[1] del ganado y de las bestias están señaladas en la Torah, pero  no están señaladas, en cambio, las señales de las aves[2]. De todos  modos establecieron que toda ave de rapiña es impura y que toda aquella que tiene un espolón de más, un buche y un estómago que puede ser despelado, es pura. R Elazar (bar-Tsadok) afirma que toda ave que tenga los dedos separados es impura.[3]

סימני בהמה והיה נאמרו מן התורה
וסימנו העוף לא נאמרו (אבל) אמרו
חכמים כל עוף הדורס טמא
כל שיש לו אצבע יתרה וזפק וקרקבנו נקלף טהור
רבי אלעזר בר צדוק אומר
כל אוף החולק את רגליו טמא

משנה מסכת חולין ג: ו
Romanos 14:14 y 19
Yo que estoy en el señor Yesh”u, estoy plenamente convecino de que no hay ningún alimento que sea impuro en mismo…
Todo alimento es puro, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros por lo que come.

οδα κα πέπεισμαι ν κυρί ησο τι οδν κοινν δι' αυτο, ε μ τ λογιζομέν τι κοινν εναι κείν κοινόν. 15 ε γρ δι βρμα δελφός σου λυπεται οκέτι κατ γάπην περιπατες· μ τ βρώματί σου κενον πόλλυε πρ ο Χριστς πέθανεν. 16 μ βλασφημείσθω ον μν τ γαθόν. 17 ο γάρ στιν βασιλεία το θεο βρσις κα πόσις λλ δικαιοσύνη κα ερήνη κα χαρ ν πνεύματι γί· 18 γρ ν τούτ δουλεύων τ Χριστ εάρεστος τ θε κα δόκιμος τος νθρώποις. 19 ρα ον τ τς ερήνης διώκωμεν κα τ τς οκοδομς τς ες λλήλους.
Contra el kashrut: Por el contrario Pablo aprobación de alimentos taref.

Mientras que en la Torah, en Sefer Vaicrá / Levitico 11, se establecen varios animales como no aptos para la degustación, los cuales serán tame’ (inmundos), tales son como el conejo, la liebre, el cerdo, entre otros. Los rabinos de la época de Pablo jamás se les hubiese ocurrido atentar contra las mitzvot concernientes a la alimentación kasher, Pablo no solo se enfrento a HaSh*m, sino que también fue contra la Torah, y la halajaot de los rabanim.
Berreshit 2:18

Y dijo (también) D”s el Eterno: “No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una compañera.
ויאמר ה' אלקים לא-טוב היות האדם לבדו אעשה-לו עזר
כנגדו

בראשית ב: י"ח

Mishnah Masejet Yebanot 6:6:

Ningún hombre se abstendrá del ‘creced y multiplicaos’ (Berreshit 1:28), a no ser que ya tenga hijos… Es al varón a quien incumbe la obligación del ‘creced y multiplicaos’, pero no a la mujer. R’ Yojanan ben-Beroka dice: ‘de los dos está escrito: ‘los bendijo Di”s y les dijo…creced y multiplicaos’.(Berreshit 1:28)

לא יבטל אדם מפריה ורביה
אלא אם כן יש לו בנים...
האיש מזוה על פריה  ורביה אבל לא האשה
רבי יוחנן ברוקא אומר
על שניהם הוא אומר
ויברך אתם אלהים וימר להם פרו ורבו

משנה מסכת יבמות ו:ו
1 Corintios 7:1:
En cuanto a los asuntos que me plantearon por escrito: Es bueno que el hombre no se case.

Περ δ ν γράψατε, καλν νθρώπ γυναικς μ πτεσθαι·

Contra: Pablo se opuso a una de las primeras mitzvot dadas no solo al pueblo judío, sino a toda la humanidad: ‘el matrimonio’.
Mishnah Masejeth Avot 3:11:
Rabí Elazar Ha’Modai dice: Quien desecha los objetos sagrados, quien menosprecia las fiestas religiosas (moadot), quien hace palidece la faz de su compañero en público, quien anula la alianza de Avraham Avinu (la circuncisión),  y quien revela facetas de la Torah en discrepancia con la halajah, incluso si posee Torah y buenas obras, no tiene porción en el Mundo Venidero.
רבי אלעזר המודעי אומר, המחלל את הקדשים,
והמבזה את המואדות, והמלבין
פני חברים, והמפר בריתו של אברהם אבינו עליו השלום,
והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אף על פי שיש
בידו תורה ומעשים טובים, עין לו חלק לעולם הבא

משנה מסכת אבות פרק ג: י"א
1 Corintios 2:16 Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o por festividad religiosa, celebración de luna nueva (rosh jodesh), o de día de reposo (Shabat). Todo eso no es más que una sombra de los por venir; pero la realidad se halla en xristo.

ος μν σμ κ θανάτου ες θάνατον, ος δ σμ κ ζως ες ζωήν. κα πρς τατα τίς κανός;
Contra shabat y rosh jodesh.
Midrash Tanjuma, sobre Ki-Tissa Shemot 34:26 (Ed. Eshkol, 116).

‘Y dijo el Etern-o a Mosheh:’Escribe para ti estas palabras’ (Shemot 34:27). Es lo que dice la Mikr’a (Escritura): ‘Si le hubiera escrito la multitud de las enseñanzas de Mi Torah, ¿no sería ella considerada como extranjera? (Oshea 8:12). Cuando el Santo Bendito Sea, llegó a dar la Torah, se la dio a Mosheh por este orden: La Mikr’a, La Mishnah, la Hagada y el Talmud, como está dicho: “Y Di”s pronunció todas estas palabras’.
Tito 1:14:
Y no presten atención a leyendas judaicas (hagadot) ni a preceptos de hombres que rechazan la verdad.

μ προσέχοντες ουδαϊκος μύθοις κα ντολας νθρώπων ποστρεφομένων τν λήθειαν.

Contra la Torah Oral.
Devarim 34:10:

Y no apareció ningún otro profeta en Israel como Mosheh, a quien el Etern-o había tratado cara a cara, y quien el Etern-o había mandado hacer tantas maravillas y prodigios en la tierra de Mitzraim (Egipto antiguo), el Paro’h, a sus siervos y a todo el país, y tantos milagros terribles, con poderosa mano, ante los ojos de todo el país.
ולא-קם נביא עוד בישראל
כמשה אשר ידעו ה' פנים אל-פנים
לכל-האתת והמופתים אשר שקחו ה' לעשות בארץ מצרים
לפרעה ולכל-עבדיו ולכל-ארצו

דברים וזאת הברכה לד: י"א-י"ב

Hebreos 3:3
Yeshu merece  más honor que Mosheh…

πλείονος γρ οτος δόξης παρ Μωϋσν ξίωται, καθ' σον πλείονα τιμν χει το οκου κατασκευάσας ατόν·

Contra Mosheh Rabeinu:

Claramente es una aberración lo que sugiere el pérfido de Pablo, y esta a 180 grados de distancia de lo que menciona nuestra Torah en Devarim 34:10.
Masejet Avot 2:14

Rabí Elazar dice: Sé dirigente a aprender Toraj, sabe qué responder al apóstata…
BarTenura explica: ‘Al apostata’, la etimología de la palabra Hefker- הפקר, ‘cosa sin valor’. La referencia es a quien desprecia la Torah y piensa que no tiene valor. Y de igual manera se considera a sí mismo como sin valor y no tiene compasión de su alma, presintiendo que quizás le acontezca un mal debido a que desprecia la Torah o a quienes la estudian.
רבי אלעזר אומר, הוי שקוד ללמוד תורה,
ודע מה שתשיב לאפיקורוס.

משנה מסכת אבות ב: י"ב

לאפיקורוס. לשון הפקר, המבזה את התורה ומחשיבה
כאלו היא הפקד. א"ן משים עצמו כהפקר, ואינו חס על
נפשו לחוש שמא תבא עליו רעה על שמבזה את התורה או
לומדיה.

פירוש על משנה מסכת אבות ב: י"ב של רבינו עובדיה מברטנורא
Hebreos 7:18

Queda anulada la Torah anterior por ser débil e inútil, pues la Torah no perfecciono nada, y se introduce una esperanza mejor…

18 θέτησις μν γρ γίνεται προαγούσης ντολς δι τ ατς σθενς κα νωφελές—
Contra la valides de la Torah: Pablo por lo tanto entra entre los apostatas por despréciala la valides de la misma Torah, así como quienes la practican.
Tehilim 19:8

La Torah del Etern-o es perfecta, restauradora del alma.
תורת ה' תממה משיבת נפש

תהילים יט: ח

Bamidbar Koraj, 18:8:

Y le dijo el Etern-o a Aharón: “He aquí que te he asignado la encomienda del cuidado de las ofrendas que se Me hicieren de todas las cosas santificadas de los Bene-Israel. (Esa responsabilidad) te la he dado a ti, al ungirte (como sacerdote) y a tus hijos, por todas las generaciones.

וידבר ה' אל-אהרון ואני נתתי לך את-משמרת
תרומתי לכל-קדשי בני-ישראל לך נטים למשחה
ולבניך לחק-עולם

במדבר קרח י"ח: ח

Ya”d Jazakah, Hiljot Kele-HaMikdosh 3: 1:

La estirpe de Leví es su totalidad ha sido distinguida para el servicio del santuario (Avodat HaMikdosh), pues esta escrito: “En aquel tiempo apartó el Etern-o a la tribu del Levita” (Devarim 10:8).

זרא לוי כלו מבדל לאבודת המקדש, שנאמר: בעת ההיא הבדיל ה' את שבט הלוי (דברים י, ח)

י"ד חזקה, הלכות כלי המקדש, פרק שלישי, א

Midrash sobre Lej Leja explica:

‘Cuando Avram se aproximó a las afueras de Yerushalaim, uno de los grandes hombres de la generación se le acercó. Su nombre era Shem, el hijo de Noaj, (Nedarim 32) conocido con el título de Malki-Tzedek, quien ofrecía sacrificios a HaSh-m y presidía una Yeshiva donde se enseñaba el verdadero conocimiento de Di-s. (Yalkut  Shmoni 1-41.)
Malki-Tzedek había preparado pan y vino para Avram. También le quiso revelar nuevos conceptos de Torah. (Midrash Lekaj Tov)

HaSh-m planeó que Shem fuera un antepasado de todos los cohanim (sacerdotes), pero como bendijo a Avram antes de bendecir a su Creador, HaSh-m le quitó la kehunah (sacerdocio) a Shem y se la dio a Avram. (Talmud Babli Masejet Nedarim 32).
Hebreos 7:11-12:

‘Si, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la Torah, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melkizedek, y que no fuese llamado según el orden de Aharón?
Porque cuando cambia el sacerdocio también tiene que cambiar la Torah.
μετατιθεμένης γρ τς ερωσύνης ξ νάγκης κα νόμου μετάθεσις γίνεται.
Contra la Torah: Considera que Tora imperfecta y no sabe las leyendas del Midrash y el Talmud.
Mishnah Masejeth Avot 3:11:
Rabí Elazar Ha’Modai dice: Quien desecha los objetos sagrados, quien menosprecia las fiestas religiosas (moadot), quien hace palidece la faz de su compañero en público, quien anula la alianza de Avraham Avinu (la circuncisión),  y quien revela facetas de la Torah en discrepancia con la halajah, incluso si posee Torah y buenas obras, no tiene porción en el Mundo Venidero.
רבי אלעזר המודעי אומר, המחלל את הקדשים,
והמבזה את המואדות, והמלבין
פני חברים, והמפר בריתו של אברהם אבינו עליו השלום,
והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אף על פי שיש
בידו תורה ומעשים טובים, עין לו חלק לעולם הבא

משנה מסכת אבות פרק ג: י"א
Hebreos 9:10:

Sólo se trata de alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, reglas externas que tienen vigencia hasta el tiempo de la renovación.

μόνον π βρώμασιν κα πόμασιν κα διαφόροις βαπτισμος, δικαιώματα σαρκς μέχρι καιρο διορθώσεως πικείμενα.
Contra la Tora: Dclara la caducidad de la Torah, festividades,
Vaicrá Tzav, 6:17-20:

Y le dijo el Etern-o a Mosheh: “Diles a Aharón y a sus hijos: “Esta es la Torah HaJatot (Torah de ofrenda expiatoria). En el lugar donde se ofrece el holocausto se presentará la ofrenda expiatoria ante el Etern-o. Es santísima. El cohen (Sacerdote) que la ofrezca la comerá en lugar sagrado, en el atrio del tabernáculo. Todo lo que tocare la carne (del animal sacrificado) será santificado, y cuando su sangre mojare alguna vestidura, ésta será lavada en lugar santo.

וידבר ה' אל-משה לאמר: דבר אל-אהרון ואל-
בניו לאמר זאת  תורת החטאת במקום אשר תשחט
העלה תשחט החטאת ñפני ה' קדש קדשים הוא:
הכהן המחטא אתה יאכלנה במקום קדש תאכל
בחצר אהל מועד: כל אשר-יגע בבשרה יקדש
ואשר יזה מדמה על-הבגד אשר יזג עליה תכבם במקם
קדש

ויקרא צו ו: י"ז-כ

Mishnah Masejet Zebajim 5:3:

Los sacrificios eran comidos en el interior, desde las cortinas[4]. Por los miembros varoniles de la clase sacerdotal, en cualquier tipo de preparación[5], durante todo el día y por la noche hasta la medianoche[6].

ונאכלין (זבחים) לפנים מן הקלעים
לזכרי כהנה בכל מאכל
ליום ולילה עד חצות

משנה מסכת זבחים ה:ג

Ya”d Jazakah Hiljot Terumah, 6:1

Los sacerdotes tienen derecho a comer la T’rumah y la t’rumah del diezmo, entre los mayores como los menores, los hombres como las mujeres, ellos y sus esclavos cananeos y su ganado.

תרומה ותרומת מעשר נאשר נאכלת לכהנים, בין גדולים בין קטנים, בין זכרים בין נקבות, הם ואביהם הכנענים ובהמתן

י"ד חזקה הילכות תרומה פרק ששי:
Hebreos 13:9.

Mejor es que nuestro corazón sea fortalecido por la gracia, y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes comen.

διδαχας ποικίλαις κα ξέναις μ παραφέρεσθε· καλν γρ χάριτι βεβαιοσθαι τν καρδίαν, ο βρώμασιν ν ος οκ φελήθησαν ο περιπατοντες.

Contra los alimentos de los cohanim y ofrendas.
Shmot Mishpatim 22:19:

El que sacrificare a algún dios que no sea el Etern-o será exterminado.
זבח לאלהים יחרם בלתי לה' לבדו

שמות משפטים כב: י"ט
Mishnah Masejet Sanhedrín 7:8:

Un inductor: es una persona particular[7] que induce a otra persona particular (a la idolatría), Si uno dice a otro: “hay un dios en tal lugar come así, bebe así, hace así, hace daño así”, para ninguno de los delitos que están castigados con la pena capital en la ley se ponen testigos ocultos  no ser para éste. Si lo dijo a dos y éstos se convierten en sus testigos, lo llevan al tribunal y es lapidado. Si lo dice a uno, éste puede decir: “tengo amigos que se complacerán en ello”. Si es astuto y no quiere hablar delante de ellos, le preparara testigos ocultos detrás del muro y le dice: “cuéntame con más detalle lo que referiste”. Si el otro se lo repite, le dice: “¿cómo podemos abandonar a nuestro Di”s, que está en los cielos e ir a adorar a leños y piedras?”. Si se retracta, va bien. Pero, en cambio, insiste: “éste es nuestro deber y sí nos conviene”, los que estaban detrás del muro se personan, lo llevan al tribunal y es apedreado. Si uno dice: “quiero adorar ( a tal ídolo)”, “quiero ir y adorarlo”, “vayamos y adorémoslo”, “quiero ofrecerle un sacrificio”, “quiero ir y ofrecerle un sacrificio”, “vayamos y ofrezcámosle un sacrificio”, “quiero quemarle incienso”, “quiero ofrecerle una libación”, “quiero ir y ofrecerle una libación”, “vayamos y ofrezcámosle una libación”, “quiero postrarme ante él”, “quiero ir y postrarme ante él”, “vayamos y postrémonos ante él”, (El tal es culpable. El seductor (Devarim 13:13) es el que dice: “vayamos y adoremos a tal ídolo”.)

המסית זה הדיט המסית את ההדיוט
אמר לו יש יראה במקום פלוני
כך אוכלת כך סותה כך מטיבה כך מריעה
כל חיבי מיתות שבתורה
אין מכמינין עליהם והם עדין
מביאין אותו לבית דין וסוקין אותו
אמר לאחר
הוא אומריש לי חברים רוצים בכך
אם היה ארום ואינו יכול לדבר בפניהם
מכמינין לו עדים אחורי הגדר והוא אומר לו
אמר מה שאמרת לי ביחוד והלה אומר לו
והוא אומר לו
היאך נניח את אלהינו שבשמים
ונלך ונעבד עצים ואבנים
אם חוזר בו הרי זה מוטב
ואם אמר כך היא חובתנו וכך יפה לנו
העומדין מאחורי הגדר
מביאין אותו לבית דין וסוקלין אותו
האומר אעבר אלך ואעבר נלך ונעבד
אזבח אלך ואזבח נלך ונזבח
אקטיר אלך ואקטיר נלך ונקטיר
אנסך אלך ואנסק נלך וננסך
אשתחוה אלך ואשתחוה נלך ונשתחוה
המדיח זה האומר נלך ונעבד אבודה זרה

משנה מסכת סנהדרין ז:י
Hebreos 13:15.

Así que, ofrezcamos continuamente a dios, por medio de yeshu cristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesen su nombre.
δι' ατο [ον] ναφέρωμεν θυσίαν ανέσεως δι παντς τ θε, τοτ' στιν καρπν χειλέων μολογούντων τ νόματι ατο.
A favor de interponer a una segunda persona: idolatría.
[1] Por las que se reconoce que un animal es válido para la alimentación (Levitico 11: 1-8; Devarim 14:3-8)
[2] Cfr. Vaicra 11:13-23; Devarim 14:11-20.
[3] El ave que posándose sobre una rama coloca dos dedos hacia la parte delantera y dos hacia la parte trasera, esto es, un ave de rapiña.
[4] Vaicra 6:19.
[5] No como en el sacrificio de Pesaj, que podía ser comido asado.
[6] La inmolación de comer la carne sacrifical sólo hasta media noche es rabínica (Berajot 1:1)
[7] Devarim 13:6-11 y no un falso profeta (Davrim 13: 1-5).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!