9/20/2020

Marcos 10:45: Yeshu mintió al decir que venía a servir y mintió en ser un sacrificio humano.

BS"D

En la supuesta predicción de la pasión de Yeshu de Marcos 10:45 los cristianos y mesiánicos ven en Yeshu dotes de profeta-mesiánico por la declaración que él hace en tal versículo: 

και γαρ ο υϲ του αν

θρωπου ουκ ηλθε 

διακονηθηναι 

αλλα διακονηϲαι 

και δουναι την ψυ

χην αυτου λυτρον

“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.”

-Codex Sinaiticus folio 224.

 

Incluso, los musulmanes ven en tal versículo a un Yeshu siervo de Al-lah (Di’s), y un profeta, el cual se refleja en la Surat Al-Imrán 3:51.  (Ver. Said, G. (2018). The Quran and The Bible, Text and Commentary. USA: Yale University. p.123.)

Por otra parte, los mesiánicos ven en esto el clímax de esta sección los primeros seguidores de Yeshu esperan que el Hijo del Hombre (υϲ του ανθρωπου) venga en gloria, pero él servirá y morirá como rescate, griego "lytron-λυτρον" y cuya traducción al hebreo le dan con la palabr "’asham-אָשָׁם". (Cf.  Wills, L. (2011), The Jewish Annotated New Testament, New York, Oxford University Press. p.82.). Mientras que los misioneros de la The Bible Society in Israel, con su traducción al Nuevo Testamento traducen tal palabra como ‘expiación por muchos’ ‘kofer be’ad rabim-כֺּפֶר בְּעַד רַבִּים’ (Varios, (1991) HaBrit HaJadashah, Jerusalem, The Bible Society in Israel, p.59.)

Aunque ha habido una larga discusión entre los pensadores cristianos sobre cómo se considera que ese rescate funciona y qué se logra, no hay un acuerdo firme sobre el significado de esta frase, da su vida en rescate por muchos. Las teorías han incluido la idea de que el pago se hizo para satisfacer una pena por las malas acciones humanas, para evitar la retribución divina, o como un sacrificio ’asham-אָשָׁם para limpiar a sus seguidores de los pecados, como si Yeshu fuera una especie de ofrenda, un carnero sin defecto, tal como se describe en en Levítico 5:18. Para muchos cristianos, la frase puede indicar un sacrificio expiatorio (ver Marcos 14.24.; e Isaías 53:12), pero solo hasta en el siglo XI esta noción llegó a dominar la teología cristiana occidental. Tal idea, en la que Yeshu es un kofer be’ad rabim es también desarrollada por la secta cristiana de los natzratim entre otros grupos mesiánicos los cuales se identifican como “monoteístas”. 

 

Respuesta

Según el Dr. Simcha Gross quien es profesor de estudios rabínicos antiguos en el Departamento de Lenguas y Civilizaciones del Cercano Oriente en la Universidad de Pensilvania, en su libro Jews and Syriac Christians, (Ed. Mohr Siebeck) explica que gran parte de la influencia judía y judeo-cristiana que tiene el Corán se debe a la presencia de cripto-judeo-cristianos (ex-nazarenos y ex-arrianos) en la zona geográfica de Siria. Es por ello, que en el Corán en la Surat Al-Imrán 3:50 sea un refrito de la versión aramea de la Peshita del Evangelio de Mateo 5:17 y no de la versión judeo-cristiana del Tathbit.[1] Es por ello, que en tal aleya del Corán se haga mención que Yeshu que vino a confirmar la verdad de lo que está delante de él sobre la Torah, y para hacer lícitas algunas de las cosas que estaban prohibidas. Según Gabriel Said Reynolds en The Quran and The Bible, Text and Commentary explica que la idea de tal aleya es que el Yeshu islamíco permitió algunas cosas que estuvieron prohibidas a los judíos por su maldad. Según la interpretación judeo-cristiana del trabajo sirio Didascalia las mitzvot fueron impuestas para corregir a los judíos. Según el antiguo pensamiento judeo-cristiano, Yeshu sería una especie de sacrificio para limpiar a sus seguidores de los pecados (Lawrence M. Wills). Al parecer, entre la época bizantina a la conformación del Nuevo Testamento así como en la recopilación de las primeras aleyas del Corán, el pensamiento judeo-cristiano (al final del día heretico entre judíos y bizantinos) se tenía la idea que ‘Yeshu vino a abolir los sacrificios’ ya que era el pensamiennto corriente de la época tal como dice el Padre de la Iglesia Epifano de Salamis en Panarion 30.16.5, en la que Yeshu había declarado en el evangelio de los ebionitas: 'He venido a abolir los sacrificios-ἦλθον καταλῦσαι τὰς θυσίας' (באתי לבטל קורבנות). ¡Nuevamente, encontramos al mismo Yeshu apóstata al judaísmo y a la Torah!

Es interesante analizar que en la literatura judeo-cristiana, respecto al versículo de Marcos 10:45 no se tuviera la idea que Yeshu fuera un ‘sacrificio ‘asham’ tal como piensan los actuales mesiánicos y natzratim. En la fuente judeo-cristiana utilizada por ‘Abd Al-Jabbàr, el Tathbit, cita tal verso de Marcos (el cual también aparece en Mateo 20:28) el cual no hace la mención del equivalente de las palabras ‘και δουναι την ψυχην αυτου λυτρον’ (וְלָתֵת אֶת נַפְשׁוֹ כֺּפֶר בְּעַד רַבִּים). El texto del Tathbit II:40 se lee:

 وكان يواصل العبادة في الصلاة والصوم، ونقل ويقول: ما ج  ب الأخدم ، وإنما جئت لأخدم. 

הוא [יש"ו] נהג להמשיך את עבודתו בתפילה ובצום, והוא העביר ואמר: לא רציתי את המשרת אלא באתי לשרת.

[Yesh”u] perseveró en actos de adoración que incluían oración, ayuno y actos supererogatorios. Dijo: "No vine a que me sirvan, sino que vine a servir".”

Cf. Gabriel Said Reynolds & Samir Khalil Samir. (2010). Abd al-Jabbar, Critique of Christian Origins. USA: Brigham Young University Press. II:40. pp. 33-34.

En ningún momento Yeshu menciona que él debía ‘entregar su alma para expiación de muchos’. Al parecer, la frase ‘και δουναι την ψυχην αυτου λυτρον’ podría tratarse de un añadido bizantino al Evangelio de Marcos, ergo, al Evangelio Hebreo de Mateo 85:28: ולתת נפשו כופר לרבים. 

Por tanto, tales ideas en las que los actuales mesiánicos y natzratim afirman que Yeshu era un sacrificio ‘asham para eliminar las dudas sobre los actos pecaminosos, entre los seguidores sinceros de Yeshu deberían de ser rechazadas con contundencia, lo mismo el tratar de vincular a Yeshayah 53 con Yeshu. 

Incluso, si los mismos cristianos, mesiánicos y natzratim en su afán de preservar una doctrina de la era bizantina o del siglo X del occidente cristiano, a saber, deberían considerar varios puntos importantes: 

a) Yeshu como mentiroso, nunca quiso ser colgado o crucificado.

Explica la obra de Yosef Hamekane §37 en su comentario al Evangelio Hebreo de Mateo, que Yeshu mintió con la declaración que él hizo en Marcos 10:45 bajo el siguiente argumento:

פלאת היא שכל הדברים שיש בבשר ודם יש ביש״ו, שהרי אמר: "העבר ממני כוס זה, כי איננו ברצוני," כשהיה בין אויביו והיו מיסרין אותו. ואם אלוהים הוא, מי יכל לבטל רצונו? ועוד, שאמר שלא בא אלא לקבל הצרות וליתן נפשו פדיון לרבים, האחר כך אמר: העבר ממני כוס זה. הרי שהניהם סותערין זה את זה. וכתוב: 'לא איש אל ויכזב, ובן אדם ויתנחם.'

Es [de hecho bastante] un "milagro" que todas las cosas que están en carne y hueso [= humanidad] son [del mismo modo] que Yeshu, [ya que] claramente dijo: "Que esta copa pase de mí, porque es no en mi voluntad "[cf. Mateo 26:39, par. Marcos 14:36] mientras estuvo entre sus enemigos y lo atormentaron. Pero si él es [realmente] Dios, ¿quién puede cancelar su voluntad? Además, dijo que solo vino para recibir sufrimientos y dar su alma [como] rescate por muchos [cf. Mateo 20:28], sin embargo, después de esto, dijo: "Pase de mí esta copa". Está claro que [estos dos pasajes] se contradicen entre sí. Y está escrito: "Dios no es hombre para que mienta, y 'hijo de hombre' para que cambie [su mente]" [Números 23:19].

Por lo tanto, se ve a Yeshu como alguien que cambia de opinión (והוא כזב ושיקר וניחם), que no tiene la fuerza de voluntad para llevar a cabo una misión y no puede lograr lo que desea, lo que lo descalifica como candidato divino. 

b) Yeshu fue un simple hombre, no un profeta ni una deidad.

Es por ello, en Nitzajon Vetus §215, 209. para mostrar que Yeshu era solo un hombre: 

Aquí, así es como se puede demostrar a los herejes que Yeshu el Nazareno era realmente (solo) un ser humano y no Dios (ישו הנוצרי היה בן אדם ממש ולא אלוה)

Así como en la obra anti-cristiana de Rabí Troki, Jizuk Emunah II, §21 en la que se enfoca al término ‘"Hijo del Hombre"’ (υϲ του ανθρωπου-בן אדם) que debe entenderse aquí para afirmar que no es Di-s. Esto, de nuevo, es la polémica estándar adjunta a Mateo 20:28 y de Marcos 10:45:

הנה ישו הודיע על עצמו שהוא אינו אלוק לב׳ סבות הא׳ שהוא בן אדם והב׳ שהוא עובד ואינו נעבד

Aquí Yeshu anuncia acerca de sí mismo que él no es Dios, debido a dos razones: primero, es un "Hijo del Hombre", y segundo, está sirviendo, y no está siendo servido.

Las conclusiones a las que podemos llegar es que Yeshu no profetizó nada sobre su muerte, menos quiso ser un sacrificio para el pecado para muchos, él terminó retractándose de morir como un idólatra (por pena de colgamiento) o crucificción. Con tal panorama, podemos inferir, que tampoco fue un ser divino, menos tuvo el temple de ser un profeta ni un Mesías. 

La tradición judía es bastante clara respecto a quien fue Yeshu, según los sabios que conocieron en vida a Yeshu dan testimonio que aquel personaje fue un mumar (converso a otra religión; Ver. T.B. Avodah Zara 16b-17a), quien practicó idolatría, brujería y murió como un criminal. (T.B Sota 47a; Sanhedrin 107b).

______________________________

Nota:

[1] El texto dice: 

: وفي الجملة ، إن المسيح جاء لإحياء التوراة وإقامها ، ا وقال: إنما جكم لأمل بالتوراة ويوصايا الأنبياء قبلي ، وما چت تا قضا بل نما ; وقال: «ما جت مخالقا لموسى ولا للوراة 

 (Tathbit III:23-24; 585). 

במילה אחת, ישות בא להחיות ולהקים את התורה, והוא אמר: אלא באתי לתקוות לתורה ולמצוות הנביאים שלפני.  

"En una palabra, Yeshu solo vino para revisar la Tawra y establecerlo. Él dijo: "He venido a ustedes sólo para actuar de acuerdo con la Tawrat y los mandamientos de los profetas antes de mí. No vine a abolir sino a completar."

-Gabriel Said Reynolds & Samir Khalil Samir. (2010). Abd al-Jabbar, Critique of Christian Origins, USA: Brigham Young University Press. III:23-24. p. 88.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!