6/11/2017

Hechos de los Apóstoles 10:9-23: ¿El Kashrut del apóstol Simón Pedro & Yeshu HaMamzer?

BS"DEl apóstata de Pablo de Tarso en su Carta a los Galatas 2:14 menciona que Pedro (‘Kefa’) vivía al estilo gentil (k’nacrí titnaheg- כְּנָכְרִי תִתְנַהֵג o como אַרְמְיָא חָיֵא) tal como se puede leer:
αλλ οτε ειδον οτι
ουκ ορθοποδουϲι
προϲ την αληθεια
του ευαγγελιου ει
πον τω κηφα εμ
προϲθεν παντω
ει ϲυ ϊουδαιοϲ ϋπαρ
χων εθνικωϲ και
ουχ ϊουδαϊκωϲ
ζηϲ πωϲ τα εθνη
αναγκαζειϲ ϊουδα
ϊζειν
ܘܟ݂ܲܕ݂ ܚܙܝܼܬ݂ ܕ݁ܠܵܐ ܐܵܙܹܠ݈ܝܢ ܬ݁ܪܝܼܨܵܐܝܼܬ݂ ܒ݁ܲܫܪܵܪܹܗ ܕܸ݁ܐܘܲܢܓܸ݁ܠܝܼܘܿܢ ܐܸܡܪܸܬ݂ ܠܟ݂ܹܐܦ݂ܵܐ ܠܥܝܼܢ ܟܼ݁ܠܗܘܿܢ ܐܸܢ ܐܲܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܝܼܗܘܿܕ݂ܵܝܵܐ ܐܲܢ݈ܬ݁ ܐܲܪܡܵܐܝܼܬ݂ ܚܵܝܹܐ ܐܲܢ݈ܬ݁ ܘܠܵܐ ܝܼܗܘܿܕ݂ܵܐܝܼܬ݂ ܐܲܝܟ݁ܲܢܵܐ ܐܵܠܸܨ ܐܲܢ݈ܬ݁ ܠܥܲܡ݈ܡܹܐ ܕ݁ܝܼܗܘܿܕ݂ܵܐܝܼܬ݂ ܢܹܚܘܿܢ

וכַד חזִית דּלָא אָזִלין תּרִיצָאיִת בַּשׁרָרֵה דֵּאוַנגֵּלִיָון אֵמרֵת לכאִפָא לעִין כֻּלהוּן אֵן אַנתּ דִּיהוּדָיָא אַנתּ אַרְמְיָא חָיֵא אַנתּ ולָא יִהוּדָאיִת אַיכַּנָא אָלֵץ אַנתּ לעַממֵא דִּיהוּדָאיִת נִחוּן

[14] Yo, en cambio, cuando vi que no se comportaban rectamente conforme a la verdad del avongilaion, dije a Kifa (Pedro) delante de todos: ‘Si tú, que eres judío vives al estilo armaya’ (idolatra) y no al estilo judío, ¿Cómo es que intentas obligar a los idólatras a adoptar el modo de vida judío?’

Pablo, históricamente sus Cartas son los primeros documentos cristianos que se tienen, Pablo en esta carta describe el comportamiento o forma de vida de Pedro como la de cualquier idolatría de la época, en griego únicamente se utiliza la palabra εθνικωϲ (etnikos) la cual se puede encontrar fácilmente en las palabras de Yeshu en el Codex Sinaiticus del Evangelio Griego de Mateo 5:47 cuya traducción es la de ‘pagano’. Ya en la traducción al arameo del siglo V, los monjes tradujeron la palabra εθνικωϲ como אַרְמְיָא (idolatra). Tanto en griego, como en arameo tal palabra tiene la misma connotación: ‘idolatra’. El tipo de vida que lleva Pedro acorde a esta carta paulina es la que él vive como un idólatra, ya en el versículo 12 del capítulo 2 claramente se lee que Pedro (‘Kefa’) participaba en comidas ‘comunitarias con los idólatras-עַם עַממֵא אָכֵל’, es decir Pedro de todas formas se había asimilado al estilo de vida idolatría de los oriundos de Siria en Antioquia.


Por otra parte, se cuenta en el Libro de los Hechos de los Apóstoles 10:9-23 en el que se habla del tema de la limpieza de todos los alimentos, lo cual sucedió en la ciudad de Yafo. En el verso 9 de tal capítulo se lee que Pedro subió a la azotea a rezar, ya en el verso 10 se lee que Pedro cayó en un trance (נפַל עלַוהי תֵּמהָא) en el que vio el cielo abierto en el que un recipiente (מָאנָא) atado en las cuatro esquinas, semejante a una gran sabana (כֵתָּנָא) la cual fue derribada del cielo a la tierra (ושָׁאֵב הוָא מֵן שׁמַיָא עַל אַרעָא v.11) en la cual había toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves de los cielos (ואִית הוָא בֵּה כֻּלהֵין חַיוָתָא דַּארבּעָת רֵגלֵא ורַחשָׁא דַּארעָא ופָרַחתָא דַּשׁמַיָא v.12) Ya en el verso 13, fue una voz (קָלָא) quien le ordeno en sacrificar y comer tales animales impuros.  En el verso 15 se lee que ha sido el dios cristiano había purificado los alimentos profanos (תּסַיֵב), tal como se puede leer:


(10:9) Al día siguiente, estando en camino, acercándose a la ciudad, subió Shimón al tejado para orar alrededor del mediodía.

(10:10) Y tuvo hambre, y deseó comer. Y mientras lo proveían, cayó en trance.

(10:11) Y vio que el cielo se abría y un recipiente que estaba sujeto en las cuatro esquinas, parecido a una gran tela de lino, fue derribado del cielo a la tierra:

(10:12) Y había en ella toda clase de bestias de cuatro pies, y reptiles de la tierra, y aves del cielo.

(10:13) Y vino una voz a él, diciendo: Simón, levántate; Matar y comer.

(10:14) Y dijo Simón: Dejad, Señor mío, que nunca he comido cosa inmunda y contaminada.

(10:15) Y otra vez la segunda vez fue para él, Las cosas que Di’s limpia no te hacen profano [o contaminado].

וַליַומָא אחרִנָא כַּד הֵנוּן רָדֵין בֻּאורחָא וקַרִיבִין לַמדִינתָּא סלֵק שֵׁמעוּן לֵאגָּרָא דַּנצַלֵא בּשֵׁת שָׁעִין

וַכפֵן וצָבֵא הוָא דּנֵלעַס וכַד הֵנוּן מַתקנִין לֵה נפַל עלַוהי תֵּמהָא

וַחזָא שׁמַיָא כַּד פּתִיחִין ומָאנָא חַד כַּד אַסִיר בַּארבַּע קַרנָן ודָמֵא הוָא לכֵתָּנָא רַבָּא ושָׁאֵב הוָא מֵן שׁמַיָא עַל אַרעָא

ואִית הוָא בֵּה כֻּלהֵין חַיוָתָא דַּארבּעָת רֵגלֵא ורַחשָׁא דַּארעָא ופָרַחתָא דַּשׁמַיָא

וקָלָא אֵתָא לֵה דָּאמַר שֵׁמעוּן קוּם כּוּס וַאכוּל

ושֵׁמעוּן אֵמַר חָס מָרי דּמֵמתוּם לָא אֵכלֵת כֻּל דַּמסַיַב וַטמַא

ותוּב דּתַרתֵּין זַבנִין קָלָא הוָא לוָתֵה אַילֵין דַּאלָהָא דַּכִּי אַנתּ לָא תּסַיֵב

La interpretación mesiánica y cristiano-protestante coinciden que no se trata aquí sobre la justificación de comer alimentos prohibidos por la Torah (Vaicrá / Levítico 11: 1-47)

Según la interpretación común que se da en el mismo libro, en el verso 17 se da a entender que el dios cristiano quería que en el movimiento helenista de Yeshu se incorporaran romanos con el fin de incluir al centurión Cornelius, en cuyo texto se justifica la inclusión de tal elemento bajo la falacia de tipo ex-consensu Gentium, pues el autor de tal obra, aquel romano era un piadoso reconocido por el pueblo judío:

קֵנטרוּנָא כּאִנָא דּדָחֵל מֵן אַלָהָא ומַסהֵד עלַוהי כֻּלֵה עַמָא דִּיהוּדָיֵא אֵתֵאמַר לֵה

“un centurión justo y temeroso de Di-s, de quien todo el pueblo judío habla bien”.

Tal era el “temor a Di-s” de tal centurión, que cuando conoció a Pedro le adoró, tal como se resalta en el verso 25 en su versión aramea:

קָורנִלִיָוס וַנפַל סגֵד לרֵגלַוהי (Cornelio se encontró con él y se arrojó a sus pies y lo adoró.)

¿Acaso los romanos consideraban a ciertos judíos como una especie de pequeñas deidades? Pareciera que el inconsciente de tal romano relacionó a Pedro con una deidad, por lo cual no tuviera dificultad alguna en aceptar a Yeshu con el requisito de bautizarlo en el nombre de Yeshu (דּנֵעמדוּן בַּשׁמֵה דּמָרַן יֵשׁוּ v. 48)

El judaísmo mesiánico a lo corto de su existencia (20 años) ha tratado de vender la marca de un Pedro judío un Pablo judío o un Yeshu sumamente observante de la Torah de Mosheh. Sin embargo, cuando recurrimos con la misma Torah, la halajah (ley judía) o la historia, tal invento no tiene razón de ser. En esta ocasión utilizaré un documento utilizado raramente por los cristianos de la academia Jerusalem Perspective.

Me refiero al texto encontrado por Shmuel Miklos Stern z”l (1920-1969), el cual fue escrito por Abd Al-Jabbar en el siglo IX, el cual contiene material de una secta judeo-cristiana (los ebionitas), el documento comúnmente se llama: Tathbìt dalà"il al-Nubuwwa (تَثْبِيتُ دَلائِلِ نُبُوَّةِ سَيِّدِنَا / תּתּבית דלאיל נבוואת סיידנא) explica que la visión que tenía tal secta del siglo I, su interpretación no es la que se daba a partir del verso 17 del capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. El descubrimiento de S.M. Stern y el Prof. Shlomoh Pines z”l, dice que tal autor explica que a los cristianos se les culpa por permitir, por la fuerza de una visión de Pedro relatada en los Hechos, comer carne prohibida por la Toráh (Folio 92a-b: הנוצרים מאשימים בכך שהתיר, על פי חזון של פיטר סיפר במעשים, אכילת בשר אסורה על ידי התורה). El cristianismo con la influencia romana, la cual fue autorizada por el mismo dios cristiano, (Hechos 10:47), en un lapso corto de tiempo, vino a hacer todo lo que es reprobable en la Torah:


فِي كُلِّ مَكْرُوهِ ، وَأَخَذُوا بِتَعْظِيمِ الصَّلِيبِ وَأَكُلِ الْخِنْزِيرِ وَدِيَانَاتِ الرُّومِ ، وَكَانَ مَنْ لاَ يَأْكُلُهُ يُقْتَلُ.

וְלָקְחוּ בְּהַגְדָּלַת הַצָּלוֹב וְאָכְלַת הַחֲזִיר וְדָתוֹת הָרוֹמִים, וּמִי שֶׁלֹּא אָכַל אוֹתוֹ נֶהֱרָג.

“Fueron forzados a venerar la cruz, comer carne de cerdo y seguir las religiones de los romanos. A quien no comía carne de cerdo se le mataba.”. (Folio 92b)

-Gabriel Said Reynolds & Samir Khalil Samir. (2010). Abd al-Jabbar, Critique of Christian Origins. USA: B.Y.U.P. 3:231-233. p. 111.

Según la versión temprana del Libro de los Hechos, contenía el relato en el que Simón Pedro Bariona a través de una visión, se entera de que se ha equivocado al seguir las leyes kasher o la ley dietética judía. 'Abd al-Jabbàr relata este pasaje muy fielmente, enfatizando el hecho de que este evento ocurrió después de la muerte de Yeshu. Aquí de nuevo el propósito de Abd al-Jabbàr en esta exégesis es construir un teologumenon:

Pedro debe haber estado siguiendo la ley de Yeshu hasta este punto, en tal caso Pedro no seguía lo establecido por la Torah de Mosheh, sino que se enfocaba en las enseñanzas de Yeshu, tal como hoy exigen los grupos cristianos a sus nuevos feligreses.

El Nuevo Testamento, al afirmar Pedro que tiene mayor autoridad que la Torah de Mosheh, o incluso que el mismo Yeshu HaMamzer, Pedro se muestra a sí mismo como un mentiroso y un blasfemo. Así, el siguiente relato, narrado por Abd al-Jabbár sirve tanto para probar que Yeshu de hecho ordenó seguir parcialmentela ley mosaica con respecto a la comida (הוא הורה מעקב מקוטעת התורת משה, לגבי כשרות) y para vilipendiar a Simón Pedro por descuidar ese precedente:


وَالرُّومُ تَأْكُلُ الْخِنْزِيرَ وَجَمِيعَ الْحَيَوَانِ، وَذَبَائِحَ النَّاسِ كُلِّهِمْ . فَتَبِعُوا الرُّومَ فِي هَذَا كَمَا تَبِعُوهُمْ فِي غَيْرِهِ . فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ، قَالُوا : «إِنَّ شَمْعُونَ الصَّفَا رَأَى فِي الْمَنَامِ ، وَإِذَا ثَوْبٌ مَرْبُوطٌ بِأَرْبَعَةِ أَطْرَافِهِ ، وَهُوَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ، فِيهِ كُلُّ الدَّوَابِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ الْقَوَائِمِ وَزَوَاحِفِ الْأَرْضِ ، وَطَيْرِ السَّمَاءِ ، وَحَيَوَانِ الْمَاءِ . وَسَمِعَ صَوْتًا يَقُولُ : « قُمْ ، يَا شَمْعُونَ ، قُمِ اذْبَحُ وَكُل " . فَقَالَ شَمْعُونُ : « حَاشَا لِي يَا رَبُّ ، فَإِنِّي مُنْذُ قَطُّ لَمْ أَكُلِّ شَيْئًا نَجِسًا " . فَعَادَ الصَّوْتُ / ب / لِلْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ يَقُولُ لَهُ : « لَا تُنَجِّسُ مَا طَهَّرَهُ الله . وَهَذَا عِنْدَهُمْ رَآهُ شُعُونُ بَعْدَ مَوْتِ يسوع وَرَفْعِهِ. 

 قُلْنَا : فَقَدْ شَهِدَ شَمعُونُ أَنَّ هَذَا مِمَّا حَرَّمَهُ الْمَسِيحُ وَنَخْسَهُ . فَقَدْ أَكَرَ فَضِيحَتَكُمْ ، إِذْ هُوَ مَا جَاءَ إِلَّا بِالتَّمَامِ لَا بِالتَّغْيِيرِ وَيسوع . وَالْعَجَبُ أَنَّ مَعَهُمْ ، في شَعْيَا البِيِّ ، أَنَّ شَرَّ الْأُمَمِ وَأَنْجَسَ الْأُمَمِ وَأَخْبَثَ الْأُمَمِ ، هَذِهِ الأُمَّةُ ذَاتُ الْقُلْفَةِ ، الآكِلَةَ لِلْخِنْزِيرِ وَكُلِّ الْبَهَائِمِ . وَهَذَا هُوَ صِفَتُهُمْ . 

וְהָרוֹמִים אוֹכְלִים חֲזִיר וְכָל הַבַּעֲלֵי חַיִּים, וְהַזְּבָחִים שֶׁל כָּל הָאֲנָשִׁים. וְהֵם הָלְכוּ אַחֲרֵי הָרוֹמִים בְּזֶה כְּמוֹ שֶׁהָלְכוּ אַחֲרֵיהֶם בְּדְבָרִים אֲחֵרִים. וְכַאֲשֶׁר נֶאֱמַר לָהֶם עַל זֶה, הֵם אָמְרוּ: "שִׁמְעוֹן כֵּיפָא רָאָה בַחֲלוֹם, וְהִנֵּה סָדִין קָשׁוּר בְּאַרְבַּע קְצָוָיו, וְהוּא יוֹרֵד מִן הַשָּׁמַיִם אֶל הָאָרֶץ, וּבוֹ כָּל הַבַּעֲלֵי חַיִּים הָרְבַיִּים וְהָרֶמֶשִׂים וְעוֹפוֹת הַשָּׁמַיִם, וְחַיַּת הַמַּיִם. וְשָׁמַע בָּת קוֹל אוֹמֶרֶת: 'קוּם שִׁמְעוֹן, קוּם שְׁחָט וֶאֱכֹל'. וְשִׁמְעוֹן אָמַר: 'חָלִילָה לִי אֲדֹנָי, כִּי מֵעוֹלָם לֹא אָכַלְתִּי דָּבָר טָמֵא'. וְהַקּוֹל חָזַר פַּעַם שֵׁנִית וְאָמַר לוֹ: 'אַל תְּטַמֵּא אֶת מַה שֶּׁאֱלֹהִים טִהֵר'. וּלְפִי דִבְרֵיהֶם, שִׁמְעוֹן רָאָה זֹאת אַחֲרֵי מוֹתוֹ וַעֲלִיָּתוֹ שֶׁל יֵשׁוּ.

אָמַרְנוּ: הֲרֵי שִׁמְעוֹן הֵעִיד שֶׁזֶּה מִמַּה שֶׁיֵשׁוּ אָסַר וְנִאֵץ. וְהַלֹּא הִכְפִּיל אֶת בֻּשָּׁתְכֶם, שֶׁהֲרֵי לֹא בָּא אֶלָּא בַּשְּׁלֵמוּת וְלֹא בִּשְׁנוּי וּבִטְלוּל. וְהַפֶּלֶא הוּא שֶׁיֵּשׁ לָהֶם בְּיַשְׁעְיָהוּ הַנָּבִיא, שֶׁרָעָה מִכָּל הַגּוֹיִם וּמְטֻנֶּפֶת מִכָּל הַגּוֹיִים וְרָעָה מִכָּל הַגּוֹיִם, זוֹ הָאוּמָּה הַמִּלָּה, הָאֹכֶלֶת חֲזִיר וְכָל בְּהֵמָה. וְזוֹהִי תַּארָתָם (היהודים).

Y los romanos comen cerdo y todo tipo de animales, y los sacrificios de todas las personas. Así que siguieron a los romanos en esto, como los siguieron en otras cosas. Entonces, cuando se les pregunta sobre esto, dicen: “Shameun alSafa (Simón Pedro) tuvo una visión en un sueño, y he aquí que una sábana atada por las cuatro puntas descendía del cielo a la tierra, y en ella había toda clase de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y oyó una voz del cielo (Bat Kol) que le decía: ‘Levántate, Shameun, mata y come’. Shameun respondió: ‘De ninguna manera, Señor, porque nunca he comido nada inmundo’. Y la voz le habló por segunda vez: ‘No llames inmundo a lo que Di-s ha declarado limpio’”. Y esto, según ellos, lo vio Shameun después de la muerte y ascensión de Yeshú. Dijimos: Simón fue testigo de que Yeshu prohibió esto y lo declaró impuro. Esto confirma su escándalo, porque [Yeshu] vino sólo para completar [la Torah], no para cambiar o abrogar. [Y dijo Yeshu]: Lo asombroso es que según su propio [libro] del profeta Yeshayah*, la nación [Israel] más malvada, impura y perversa es la que tiene prepucio y come cerdo y todas las bestias. Esto los describe [a los judíos]. *Cfr. Yeshayah”u 65:3–4, 66:17.

-Gabriel Said Reynolds & Samir Khalil Samir. (2010). Abd al-Jabbar, Critique of Christian Origins. USA: B.Y.U.P. III:664-672. pp. 156-157.


Se ha mencionado que Yeshu observó parcialmente la ley mosaica, debido que en la obra rabínica Nitzajón Vetus evidencia simplemente de forma abreviada este argumento, que ya es conocido también por la obra Miljamot HaShem (3.4.9) y Yosef haMeqanne s.9 y s.41. Que el Espíritu Santo el cual fue revelado a Simón Pedro, como a Yeshu se convierte en el "Espíritu Impuro" (רוח הטומאה) es por supuesto polémico, y muestra que el compilador no se encoge de usar términos más despectivos. Por ejemplo, Pedro es denominado burro (פיטר חמור) esto es un juego de palabras con fundamento en Shemot / Éxodo 13:13 פטר חמור (peter jamor) tal como se lee en el Talmud Bavlí Masejet Shabat 116ª. En la obra de Yosef haMeqanne §197 se declara:

כתוב להם כי ישו אמר פיטר החמור, "פיטר, בקרבנו הוא אחד, מי יבגוד בי בלילה הזה, ואני יהיה שנתפסו והביאו לדין". ואז אמר לו פיטר, "מאחר שאתה יודע את העתיד, עליך להיות אלוהים; מדוע, אם כך, לא אמרת לי עד עכשיו? "ויאמר אליו ישוע," אל תגיד לאיש כי אני אלוהים, כי מרגע שזנחתי את תורת ארץ מולדתי, מרדתי הבורא שלי נגד התורה שלו.

"Está escrito para ellos que Yeshu le dijo a Pedro el asno, 'Pedro, entre nosotros hay uno, que me traicionará esta noche, y seré capturado y llevado al juicio' [cf. Mateo 26:21]. Entonces Pedro le dijo: 'Puesto que sabes el futuro, debes ser dios; ¿Por qué no me lo dijiste hasta ahora? "Y Yeshu le dijo: No digas a nadie que yo soy dios [cf. Mateo 16:20], porque desde el tiempo que he abandonado la Toráh de mi tierra natal, me he rebelado contra mi Creador y contra su Toráh”.

Por supuesto, el argumento tiene más el carácter de una parodia y sólo está muy vagamente basado en Mateo 16: 20-21 y 26:21. El argumento ciertamente no hubiera sido efectivo en un verdadero debate o diálogo con los cristianos, en particular con el alto clero. Es interesante, sin embargo, que la convicción de que Yeshu desobedeció la Toráh y se rebeló contra su Creador (מריתי נגד בוראי) lo que es puesto en la boca de Yeshu mismo.

Por otra parte, es interesante ver que Yeshu reprendiendo a Pedro por no entender por qué el Hijo del Hombre debe sufrir, morir y resucitar (Mt 16:23, Mc 8:33). En la versión de Marcos, Yeshu le exclama: "¡Apártate de mí, Satanás! 'Abd al-Jabbàr, sin embargo, informa simplemente:

זה [באל-אנגיל] כי ישו עבר על ידי סיימון קפאס ואמר לו 'הו השטן'

Es en [el Injíl] que Yeshu pasó por Simón Cefas y le dijo 'Oh Satán.'

(Folio 144, 1, 11).

Así, Abd al-Jabbàr ha rechazado incondicionalmente a Simón Pedro, el fundamento de la Iglesia Cristiana.

Por otra parte, en un texto también medieval, según una versión del Toldot Yeshu conservada por un obispo de Lyon (Francia) en 816 E.C, llamado Agobard. Entre sus numerosos libros, tratados y cartas, Agobard escribió entre los años 823 y 827/28 una serie de cartas y documentos sobre los judíos y sus derechos en el Imperio carolingio. Las obras de Agobard se perdieron hasta que fueron redescubiertas a principios del siglo XVII y publicadas en varias ediciones, una de las cuales fue reimpresa en Patrologia Latina de Migne. ¡El pasaje que obviamente se relaciona con Toldot Yeshu pertenece a De Judaicis superstitionibus, escrito alrededor de 826 E.C por Agobard y sus compañeros obispos. Su contexto demuestra claramente que Agobard es muy consciente de ciertos escritos judíos, aunque su identificación precisa sigue siendo incierta, en tal texto se lee que Yeshu es crucificado en el (famoso) tallo de un algarrobo- כי זה אומר לנו שישו הוא צלוב על גבעול כרוב לשמצה. (Ms. Cambridge Toldot Yeshu. Mise. 35.87, fol. 2a, line 7.) un motivo que es completamente incomprensible en la versión aramea y elaborado en las versiones hebreas. Pero, sin embargo, La versión aramea continúa, unas pocas líneas más abajo, que "lo apedrearon (Yeshu) con una piedra y murió en la cruz-הם מסטולים אותו (ישו) עם אבן ומת על הצלב" (Ms. Cambridge Toldot Yeshu. Misc. 35.87, fol. 2a, line 11.) que es precisamente como Agobard lo pone.

Así parece que la recensión aramea del Toldot Yeshu tiene dos versiones de la muerte de Yeshu (crucifixión en un tallo de col y lapidación con una piedra), de la cual la recensión de Agobard conoce sólo a este último o ignora el primero porque no lo entiende. En cambio, enfatiza la pena de muerte judía de la lapidación, pero le da un toque peculiar:

ישו, אשר יכול רק ליצור אבן ברחם של בתו של טיבריוס ולא בן, הוא נהרג כראוי על ידי אבן.

‘Yeshu, que sólo pudo crear una piedra en el vientre de la hija de Tiberio y no un niño (בן), es apropiadamente asesinado por una piedra (אבן).’

Además, dado que el discípulo más importante de Yeshu se llama Pedro, eso es "piedra", la recensión de Agobard probablemente quiere sutilmente (o no sutilmente) implicar que la esperanza de Yeshu en la construcción de su iglesia en la roca de Pedro (Mt 16, 18): "Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia") fue totalmente equivocada: Pedro fue llamado "piedra" o "roca" por la "severidad y abatimiento de su mente", no porque se convirtiera en el fundamento de la Iglesia. De hecho, según la versión de Agobard, no existe tal fundamento porque Pedro resultó ser un estúpido y Yeshu HaAvud fue asesinado por una piedra.  

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!