8/16/2012

פעק מ''ג Capítulo 43: ¿Yesh"u y sus 12 ó 35 Apóstoles?

Biblioteca Medicea Laurenziana, Manuscrito Plutei_02.17 142v

Biblioteca Medicea Laurenziana, Manuscrito Plutei_02.17 143r

פעק מ''ג
[1] אז קרא יש''ו לי''ב תלמידיו ויתן להם יכולת על כל רוח טומאה להוציא מהאדם ולרפאת כל חולי וכל נגע.
[2] ואלה שמות י''ב השלוחים נקראו אפוֹסְט''וֹלוֹס סִימ''וֹן נקרא פֶייֶטְר''וֹס וְאַנְדְרִ''יאָה אחיו
[3] פִילִיפ''וֹס וּבוֹרְטוֹלָאמֵיאוֹס יעקב נקרא גאי''מי ויוחנן אחיו בני זבדיאל טוֹמָאִ''ס ומתתיה הוא מָאטִ''יאוֹ מלוה בריבית בפרסום ויעקב אַלוּפֶיאֶי וְטְרֶיא''וֹס
[4] שמעון כנעני לעז סִימ''וֹן קַאנַא''נָאיוֹס וְיוּדָ''א אַסְקָארְ''יוֹטָה אשר אחר זה מסרהו.
[5] אלה שנים עשר שלח יש''ו ויצו אליהם לאמר בארצות הגוים על תלכו ובערי השמרונים אל תבואו.
[6] לכו לצאן  אשר נדחו מבית ישראל.
[7] ובשרו להם שתתקיים מלכות שמים.
[8] רפאו החולים והחיו המתים והנה טהרתם המצורעים והוציאו השדים מבני אדם. ואל תקבלו שכר. חנם קבלתם ובחנם תתנו.
[9] אל תצברו כסף וזהב ולא ממון ּבכיסכם
[10] ולא חליפות שמלות ולא מנעלים ילא מקל בידכם. ראוי הפועל לקבל די אכילתו.
[11] ובכל עיר ובכל מגדל אשר תבואו מי האיש הטוב שבתוכם ושם תנוחו עד שתצאו.
[12] ובבואכם אל הבית תנו להם שלום לאמר שלום בזאת הבית שלום לכל היושבים בתוכה.
[13] ואם תהיה הבית ההיא ראויה תבא שלומכם עליה ואם לא תהיה ראויה תשוב שלומכם לכם.
[14] ואשר לא יקבל אתכם ואשר לא ישמע אליכם תצאו מן הבית ההיא והעתקם רגליכם מן העפר.
[15] אמן אני דובר אליכם יותר טוב יהיה אל סדום ואל עמורה ביום ההוא מן העיר ההיא.
Capítulo 43
[1] Entonces llamó Yesh”u a sus doce talmidim (discípulos) y les dio la capacidad sobre todo espíritu impuro para sacarlo del hombre y para sanar toda enfermedad y toda plaga.
[2] Y estos son los nombres de los doce shlujim (emisarios), llamados Apost”olosSim”on,[1] llamado Petr”os[2], y Andri”ah[3] su hermano,
[3] Filif”os[4] y Bortolameos,[5] Ya’acov llamado Gi”mi,[6] y Yojanán su hermano, hijos de Zavdiel,[7] Tomai”s[8] y Matityah,[9] que es Mati”o, el prestamista del interés por publicidad, y Ya’acov Alufee y Tere”os.[10]
[4] Shimon Kenani que en lengua extranjera es Sim”on Kana”naos[11] y Yud”a,[12] Askar”iota[13] quien después de esto le entregaría.
[5] Estos son los doce que envió Yesh”u y les mandó diciendo: “En las tierras de los goyim, no vayan y a las ciudades de los shomronim no entren.
[6] Ir por el ganado que fue rechazado de la Casa de Israel.
[7] Y avísenles que tendrán lugar en Reino de los Cielos [Era Mesiánica].
[8] Sanar a los enfermos y resucitar muertos; y he aquí limpiara los leprosos y expulsar a los demonios de los hijo del hombre.
[9] No guarden plata y oro y tampoco el dinero (mamon) en sus bolsillos.
[10] ni trajes, vestidos, ni sandalias, no utilicen palo en sus manos. Es digno que el trabajador consiga lo suficiente para comer.
[11] Y en toda ciudad y en toda torre en que vayan, [en el] que [haya algún] hombre bueno en el que allí descansen hasta que se vaya.
[12] Y al llegar a la casa digan: Shalom a esta casa, Shalom a todos los que habitan en ella,
[13] Y si se allegaron a esa casa y es digna entren y su Shalom vendrá a ustedes (se les retribuirá) y sino fuera digna regresará su Shalom.
[14] Y los que no os reciban y en lo que concierne no los entienden sálganse de esa casa sacudan sus pies de la suciedad.
[15] En verdad YO les digo que sería mejor que S’dom (Sodoma) y Amorrah (Gomorra)  en aquel día en esa ciudad.
____________________________________________________
[1] שימון / סימון Shimón o Simun, según los Ms. ABDG 
[2] פיטרוש Pitrus en los Ms. DG; פטרוס Petrus en Ms. A; פייטרוס Petros en Ms. ABDG ó פיטרו Pitru. 
[3] אנדריאוש Andriush en Ms. B; אנדריאה Andríah en Ms. A;  אנדריאש Andriash en el Ms. DG. 
[4] פיליפוש Filifush ó פיליפוס Filipos según los Ms. ADG.          
[5] בירטולומיאוש Bertolomiush según Ms. EF, ó בורטולאמיאוס Bortolamius en Ms. A. בורטלומיאוש Bortlomeus en Ms. B; בורטולמיאוס Bortolomeus en Ms. C; בירטולמיאוש Birtul’miush en Ms. D; ברטאלומיאוש Bretalumeush en Ms. G.[6]  גיאימי  ó גאימי Gimi ó Gaime en Ms. EF 
[7] זבדאל  / זבדיאל Zabdel ó Zabdiel en Ms. DEF ó זאבדל Zebdel en Ms. G.[8] טומאש ó טומאס Tomash ó Tomas en Ms. AEG. 
[9] מאטיב Matib ó מאטיאו Mateo en Ms. ABDEF, ó מאטיו Matio’ en Ms. C.[10] טאדיאוש ó טריאוס Tadiush ó T’reus en Ms. A; טדיאוש Tedeush en BDEF, ó טדיוש Tidiush en Ms. G. 
[11] קנאניאוש / קאנאנאיוס Kananiush ó Kananius en Ms. A; קאנאניוס Kenanius en Ms. BCD. כנאניאוס J’nanius en Ms. G, 
[12]  יודא Iuda en Ms. EF. 
[13] אישכריוטיא Ishjriota ó אסקאריוטה Askriotah en Ms. A, איסכורייוטו Isjoriuto en Ms. B; אסכריוטא Asjriota en Ms. C; אסכריוטי Askriotí en Ms. D; איסכריוטא Esjriota en Ms. EF; אסכריאוטי Asjriote en Ms. G

Comentario.

El judaísmo mesiánico y los natzratim ha tratado de vender la idea en que los discípulos directos de Yesh”u eran personas netamente judías, sin embargo el texto que ellos consideran trascendente para el estudio de su “mesías” Yesh”u, demuestra lo contrario.

Al estar haciendo un estudio comparativo de las escrituras cristianas del N.T enfocados a indagar sobre aquellos judíos que siguieron al mamzer (Yesh”u / Jesús) se pueden encontrar evidentes contradicciones. En los evangelios de Mati, Marcos, Lucas y Yojanan se mencionan que no habían 12 Shlujim (Emisarios / Apóstoles), sino que era un total de 35 apóstoles, la contradicción se encuentra al hacer la yuxtaposición de sus propios textos (los cuales fueron supuestamente inspirados por el Ruaj HaKodesh –Inspiración Divina-), y este fue el resultado que obtuve de diversos textos, incluyendo indudablemente el Evangelio Hebreo de Mateo (Shem-Tov), así como las Pseudo-Clementinas las cuales forman parte del N.T de la Ortodoxia cristiana:

 

Mateo Hebreo

Mateo Griego 10:1-4

Marcos 3:13-19

Lucas 6:14-16

Juan

(11:16; 6:67-71, 14:22)

Pseudo-Clementina II Homilía cap. 1

סים"ון נקרא פייטר"וס

(Sim”on  Petr”os)

Σίµων Πέτρος (Sim”on Petros)

Σίµωνι

Πέτρον

(Simoni Petron)

Σίµωνα Πέτρον

(Simona Petro)

Petro

Petros

אנדר"יאה

(Andreiah)

ἀνδρέας(Andreas)

ἀνδρέαν

(Andrean)

ἀνδρέαν

(Andrean)

(ο Πρωτόκλητος) (Protóklitos,Juan. 1:40-41)

Zakeus (Zakeus -Zakay)

יעקב

(Ya’acov)

ἰάκωβος (Iácobos)

ἰάκωβον

(Iákobon)

ἰάκωβον

(Iákobon)

 

Sofonius

(Sofonius

-Tzefanyah)

יוחנן

(Yojanan)

ἰωάννης

(Ioanes)

ἰωάννην

(Ioanen)

ἰωάννην

(Ioanen)

 

Joseph

(Iosef

-Yosef)

פיליפ"וס

(Pilip”os)

Φίλιππος

(Philipos)

Φίλιππον

(Philipon)

Φίλιππον

(Philipon)

Philipo

Micaeas

(Micaeas

-Mija)

ברטולאמאוס

(Bartulameus)

ϐαρθολοµαῖος

(Bartholomaios)

ϐαρθολοµαῖον

(Bartholomaio)

ϐαρθολοµαῖον

(Bartholomaio)

 

Eliesdrus

(Eliesdrus

-¿Eli-Ezra?)

טומא"ס

(Tumas)

ϑωµᾶς

(Thomás)

ϑωµᾶν

(Thoman)

ϑωµᾶν

(Thoman)

Thoma llamado Didimus

Pineas

(Pineas

-Pinjas)

מתתיה (הוא מאט"יאו)

Matitiya el es Mataio)

µατθαῖος

(Mathaios)

µατθαῖον

(Mathaion)

µατθαῖον

(Mathaion)

 

Lazarus

(Lazarus

-Eliezer)

יעקב אלופיאי

(Ya’aqov Alufei)

ἰάκωβος ὁ τοῦἁλφαίου

(Iacobos Alfaio)

ἰάκωβον τὸν τοῦἁλφαίου

(Iakobo Alfaio)

ἰάκωβον τὸν τοῦἁλφαίου

(Iakobo Alfaio)

 

Eliseus

(Eliseus

-Elisha)

טריא"וס

(Tare”us)

λεββαῖος -ϑαδδαῖος

(Lebaios- Tadaios)

ϑαδδαῖον

(Tadaion)

¿?

 

Clemente

Clemente

שמעון כנעני (סים"ון קאנא"נאיוס

(Shimeón Kena’ani llamado en lengua extraña: Sim”on Kana”neus)

Σίµων ὁκανανίτης

(Simon Kananites)

Σίµωνα τὸν κανανίτην

(Simon Kananite)

Σίµωνα τὸν

καλούµενονzηλωτήν

(Simon Zelote)

 

Nikodemus

(Nikodemus

-Nakdimón)

יוד"א יסקאר"יוטה

Yuda Iskar”iutah

ἰούδαςἰσκαριώτης

(Ioudas Iskariotes)

ἰούδαν ἰσκαριώτην

(Iouda Iskariote)

ἰούδαν ἰσκαριώτην

(Iouda Iskariote)

Iouda Iskariote

Niceta -Niceta

¿?

¿?

¿?

ἰούδαν ἰακώβου

(Iouda hermano de Iakobo)

Iouda

Akila -Akila

¿?

¿?

¿?

Hechos 1:26

Mathias

Natanael

¿?

¿?

¿?

¿?

Romanos 16:7

Junias

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

Romanos 16:7

Andronico

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

Gálatas 1:1

Pablo

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

Bernabé o Bar-Naba’

(Hech 14:14)

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

Silas (1 Tes 1:1; 2:6; Hech 15:40)

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

Timoteo (2 Cor 1:1)

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

Apolo (1 Cor 4:9

¿?

¿?

 

Como se puede ver en el cuadro anterior, sólo están de acuerdo en ocho. Es interesante que la misma Enciclopedia Bíblica ofrezca este notable comentario:  

«El número doce fue simbólico, correspondiente a las doce tribus de Israel '

Enciclopedia Bíblica, i, 264

La Iglesia llegó a la conclusión de que:

“toda la historia de los apóstoles es ficticia"

Enciclopedia Bíblica, III, 2987.

Con la más sólida base bíblica para su conclusión.

Otro argumento del “judaísmo” mesiánico es que afirman que la mayoría de los nombres de los apóstoles eran judíos y por lo tanto consideran que no solo eran judíos, sino que eran judíos religiosos, sin embargo el texto de Shem-Tov desmiente esto, de los 12 nombres que se presenta, solo 5 nombres son hebreos, los demás o están helenizados, o son griegos o egipcio.

 

Por ejemplo, el nombre de ברטולאמאוס (Bartulomeus) del cual se deriva el nombre de בר-תלמא, בן של תלמי Bar Talmai, Ben Talmai, cuyo nombre se deriva del griego ‘Πτολεμαῖος -Ptolomeo’ es de origen de la dinastía egipcia del gobernante Ptolomeo I Sóter. (ver.http://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy_I_Soter; Talmai Alef Soter; Cfr. La Hija de Pedro 132: 10; 135:10; 138:10); O bien el nombre Simón aparece escrito como Σίμων, tal como aparece en 1 Macabeos, cuya transcripción al hebreo sería סיימון, un nombre judeo-griego. O incluso el nombre de los personajes llamados Santiago, o "Jacobo", en el griego del N.T  aparece como Ἰάκωβος (Iácobos), el cual es menos apegado al judeo-griego utilizado en 1 de Macabeos (Ἰακώβ; 1:28; 3:7; 3:45; y 5:2), o incluso el nombre de Juan, en la versión del Evangelio de Mateo-Griego se acerca más al judeo-griego de 1 Macabeos, como Ἰωάννης (Ioánnis) y no como ἰωάννην (Ioánnin). Mientras que el nombre de Felipe (Φιλίππου) es totalmente griego tal como se menciona en 1 Macabeos 1:1: Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ πατάξαι Ἀλέξανδρον τὸν Φιλίππου τὸν Μακεδόνα. Nombres como Ἀνδρέας (Andreas), Θωμᾶς (Thomas) el primero es de origen griego, el segundo es de origen sirio-griego. Por otra parte el nombre de Ἰούδας (Ioúdas) difiere del que se presenta en 1 de Macabeos: Ἰούδα (Ioúda; 1:54). Probablemente el nombre judío de los discípulos de Yeshu, fue Mateo (מתי), descartando incluso el nombre de Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης (Ioúdas o Iskariótis/Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης) se podría pensar que el apellido Ἰσκαριώτης es judío, sin embargo el nombre al transcribirlo en hebreo es: איש קריות (Ish-Keriot) ¿Qué es Keriot? Keriot es una ciudad moabita, tal como aparece en Yirmiyah/Jeremías 48:24; 48:41 y Amos 2:2.

 

Por el contrario uno texto de la Iglesia Griega Ortodoxa presenta 9 nombres pseudo-helenizados, sin embargo tal texto es incompatible con el canon de la tradición cristiana occidental del N.T, por lo que los actuales “judíos” mesiánicos optan por descartar, ellos prefieren referirse a los seguidores de Yesh”u de esta forma:

 

Fabricación natzrati, siglo xxi.

Codex Sinaiticus, siglo iv.

Shimón alías Kefa’ =

πετροϲ / Petros

Gever =

ανδρεαϲ / Andreas

Iaaqóv =

ϊακωβοϲ ο του ζεβεδαιου / Iacobos Zebedaio

Iojanán =

ϊωαννηϲ ο του ζεβεδαιου / Ioanes Zebedaio

Naftalí =

φιλιπποϲ / Filipos

Bar Talmaí =

βαρθολομεοϲ / Bartolomeos

Tomá =

θωμαϲ / Tomas

Matityáh =

μαθθεοϲ / Matteos

Ya’aqóv Jalfi =

ϊακωβοϲ ο του αλφαιου / Iacobos Alfaio

Tadai =

θαδδαιοϲ / Thaddaios

Shim'ón Kenaaní =

ϲιμων ο κανανι / Simon Kanani

Yeudá Siqra =

ϊουδαϲ ο ϊϲκαριωτηϲ / Ioudas Iscariotes

 

Tales traducciones modernas al hebreo de los nombres de los apóstoles son intentos desesperados de los misioneros para dotar de cierta legitimidad al movimiento rebelde del mamzer de Natzrat.

 

Para nosotros, el mismo Talmud da un total de 13 discípulos que tuvo Yeshu HaMamzer los cuales se les identifica como minim (herejes), apikorosim (apóstatas), brujos, pecadores y como mumarim, por ejemplo:

(1) Ya’akov Ish Kefar Sama יעקב איש כפר סמאי (Talmud Bavlí masejet Aboda Zara 40b-41a;  27b; Midrash Kohelet Rabah 1:8) de Galilea.

(2) Ya’akov Ish Kefar Sekanya יעקב איש כפר סכניא (Talmud Bavlí masejet Aboda Zara 16b-17a; Midrash Kohelet Rabah 1:8) de Galilea.

(3) Ya’acov Minaah  יעקב מינאה (Talmud Bavlí masejet Megila 23a)

(4) Sason ששון y (5) Simja שמחה (Talmud Bavlí masejet Sukah 48b)

(6) Matai  (7) Nakai, (8) Boni, (9) Netzer, (Abodah Zara 28a ; Sanhedrin 43a: מתאי נקאי נצר ובוני ותודה) de Lod.

(10) Ya’akov Minaah II  יַעֲקֹב מִינָאָה (Abodah Zara 28a)

(11) Ya’akov Minah III יעקב מינאה (Julin 84) de Seforis.

(12) Ya’akov Ish Kefar Navoria יַעֲקֹב אִישׁ כְּפַר נְבוּרְיָא (Eijah Rabah 7:26) e incluso se llega a mencionar al mismo apóstol Pablo de Tarso bajo el nombre de (13) Parvah Amgoshí פרוה אמגושי / Pablo el brujo (T.B. Yoma 35a; Mishnah Yoma 3:6 comentario de Bartenura; T.B Shabat 98a; Yajin sobre Mishnah Midot 5:20:1; RaMBa”M sobre Midot  5:3:1; Akedat Yitzjak 63:1:12; Ver. Allusions to the Apostle Paul in the Talmud, de Harris Hirschberg, Journal of Biblical Literature, Vol. 62, No. 2 (Jun., 1943), pp. 73-87; Cfr. Richard Kalmin, Christians and Heretics in Rabbinic Literature of Late Antiquity, The Harvard Theological Review , Vol. 87, No. 2 (Apr., 1994), pp. 155-169)

Según las palabras del mismo Yesh”u de “En las tierras de los goyim, no vayan y a las ciudades de los shomronim no entren.” (Capitulo 43:5) confirma las observaciones, ya expresadas, respecto de la exclusión que hace Yesh”u hacia los no judíos en cuanto a su mensaje, peor aún fueron sus sentencias hacía los judíos observantes, rabinos y los tanaim de la época del Beit Sheni(Segundo Templo), sin embargo el texto del Evangelio Hebreo de Shem Tov, el mismo Yesh”u considera que los judíos laicos están al nivel de las bestias al expresar: el epíteto peyorativo de ‘ganado’ - צאן – haciendo alusión a ganado doméstico como cabras y ovejas, animales de fácil comercialización; Yesh”u considero a los judíos laicos / profanos como una masificación sin criterio, carentes de sentido común con el objetivo que estos le sirvieran de manera utilitaria en sus aspiraciones del poder, a quienes se les convencería por medio de la verborragia y por medio de trucos y brujería y que solo por el simple hecho de creer en la figura espuria del mesiazgo de Yesh”u tendrían parte en el Banquete Mesiánico.

Por otra parte el texto del Evangelio Hebreo de Mateo de Shem-Tov, nos enseña que la forma de sustentar el movimiento del mamzer de Natzrat es por medio del factor parasitario, así como del abuso de confianza de gente noble, pero en la enseñanza de Yesh”u se menciona que si alguien no acepta las perlas de tal movimiento como:

a)  verborragia

b)  charlatanería (por medio de los “milagros”).

Y si a tales judíos laicos se opusieron al mensaje y movimiento espurio de Yesh”u, en tal caso los seguidores de Yesh”u tipificarían a estos judíos laicos como idólatras, suciedad, corruptos, malvados, abominables, perdidos, etc, pues el mismo Yesh”u explica que tales personas estarían al nivel de los habitantes de Sdom y Amorrah, y para hacerles recordar a los actuales seguidores del Mamzer de Yesh”u sobre la gravedad de las palabras de Yesh”u contra la nación judía leamos lo que dice la propia Torah sobre los oriundos de Sdom:

Y los hombres de S’dom (Sodoma) eran malos y pecaban gravemente ante el Eterno.

Berreshit / Génesis 13:13

Por cuanto destruiremos este sitio que acrecentó su clamor al Eterno. (Precisamente) el Eterno destruirá la ciudad…”

Berreshit / Génesis 19:13

En la Torah, S’dom y Amorrah son sinónimos de: pecado, corrupción, maldad, abominación, perdición, lo que no tiene más remedio.

Es común encontrar en boca de Yesh”u distintas formas de maldición para siempre, condenados al fuego eterno, presagios de muerte y dolor sin fin, acompañando a su mensaje de “salvación”. De alguna manera siempre acompaña a sus “buenas nuevas” con el terror de sus ‘malas nuevas´ -בשורות איוב -.

La calificación que hace Yesh”u sobre aquellos pueblos que no escuchan el mensaje vuelve, nuevamente, a distar mucho de un punto de vista equilibrado. Hay un claro desprecio al sentimiento de dolor que en el Tana”j suele adosarse a la personalidad del HaSh-m frente al castigo a los pecadores:

¿Siento acaso Yo algún placer en que muera el malvado?, dice Di-s el Eterno. ¿No quiero más bien que vuelva de sus caminos y viva?

Yejezkel / Ezequiel 18:23

Abandone el rasha (malvado) su camino, y sus pensamientos el inicuo. Y vuelva al Eterno, que tendrá compasión de él, y a nuestro Di-s, porque perdonará en abundancia.

Yeshayah”u / 55:77

 

El mensaje de Yesh”u  (בשורות איוב) es contrario a lo que enseña el mensaje del Tana”j (Biblia Hebrea). Por eso en el Talmud en el tratado de Sanhedrin 43a, al mismo Yesh”u, como a sus apóstoles sólo se le identifican a 5 a quienes se les ejecutó como criminales:

והתניא בערב הפסח תלאוהו ליש"ו הנוצרי והכרוז יוצא לפניו מ' יום קודם שהוא יוצא ליסקל על שכישף והסית והדיח את ישראל כל מי שיודע לו זכות יבא וילמד עליו ולא מצאו לו זכות ותלאוהו בערב הפסח אמר עולא ותסברא בר הפוכי זכות הוא מסית הוא ורחמנא אמר (דברים יג) לא תחמול ולא תכסה עליו אלא שאני יש"ו דקרוב למלכות הוה: ת"ר חמשה תלמידים היו לו ליש"ו מתאי נקאי נצר ובוני ותודה אתיוהי למתי אמר להו מתי ייהרג הכתיב (תהילים מב) מתי אבוא ואיראה פני אלהים אמרו לו אין מתי ייהרג דכתיב (תהילים מא) מתי ימות ואבד שמו אתיוהו לנקאי אמר להו נקאי ייהרג הכתיב (שמות כג) ונקי וצדיק אל תהרוג אמרו לו אין נקאי ייהרג דכתיב (תהילים י) במסתרים יהרוג נקי אתיוהו לנצר אמר נצר ייהרג הכתיב (ישעיהו יא) ונצר משורשיו יפרה אמרו לו אין נצר ייהרג דכתיב (ישעיהו יד) ואתה השלכת מקברך כנצר נתעב אתיוהו לבוני אמר בוני ייהרג הכתיב (שמות ד) בני בכורי ישראל אמרו לו אין בוני ייהרג דכתיב (שמות ד) הנה אנוכי הורג את בנך בכורך אתיוהו לתודה אמר תודה ייהרג הכתיב (תהילים ק) מזמור לתודה אמרו ליה אין תודה ייהרג דכתיב (תהילים נ) זובח תודה יכבדנני:}

"En la Víspera de Pesaj [Pascua], ellos colgaron a Yesh"u y el heraldo estuvo ante él durante cuarenta días, diciendo: "[Yesh”u] va a ser lapidado, pues practicó la hechicería y la seducción y llevaba a Israel por mal camino. Todo el que sepa algo en su defensa, que venga y abogue por él." Pero no encontraron nada en su defensa, y lo colgaron en la víspera de Pesaj".

Siguen algunas observaciones del Amorá Ulla:

'Ulla dijo: ¿Y suponéis que para él (Yesh"u de Natzrat) existía algún derecho de apelación? Era un seductor, y el Misericordioso ha dicho: no escatimarás ni lo escucharás. Diferente cosa ocurrió con Yeshu, pues él estaba cerca de la autoridad civil.'  

"Yesh"u de Nazareth tuvo cinco discípulos: Matay, Nakay, Netzer, Buny y Toda." Trajeron a Matay (Mateo) y le preguntaron: ¿Matay será muerto?, como se ha declarado "¿Cuándo [hebreo: "matay"] vendré y veré la presencia de Dios?" (Tehilim / Salmos 42:3) Él les dijo: sí, Matay será muerto, como se ha declarado: "¿Cuándo [hebreo: "matay"] morirá y se perderá su nombre?" (Ibíd. 41:6). Trajeron a Nakay (¿Lucas?) y le preguntaron: ¿Nakay será muerto?, como se declara: "Al limpio [hebreo: "nakí"] y al justo no has de matar" (Shemot /Éxodo 23:7). Él les dijo: si, Nakay será muerto, como se ha declarado: "A escondidas ha matado el limpio [hebreo: "nakí"]" (Tehilim / Salmos 10:8). Trajeron a Nétzer y le preguntaron: ¿Netzer será muerto?, como se ha declarado: "Un retoño [hebreo: "nétzer"] de sus raíces florecerá" (Yeshayahu /Isaías11:1) El les dijo: si, Netzer será muerto, como se ha declarado: "Tú lo has de expulsar de ti como un retoño [hebreo: nétzer"] despreciable" (Yeshayahu /Isaías 14:19) Trajeron a Buni (¿Juan?) y le preguntaron: ¿Buny será muerto?, como se ha declarado: "Tú eres mi hijo [hebreo: "bení"], mi primogénito, Israel" (Shemot / Éxodo 4:22). Él les dijo: si, Buny será muerto, como se ha declarado: "He aquí, yo mato a tu hijo [hebreo: "binjá"], a tu primogénito" (Ibíd. 4:23). Trajeron a Todáh (¿Judas Tadeo?) y le preguntaron: ¿Todáh será muerto?, como se ha declarado: "Cántico de gracias [hebreo: "todá"]..." (Tehilim / Salmos 100:1). El les dijo: si, Todáh será muerto, como se ha declarado: "El que sacrifica una ofrenda de gracias [hebreo: "todá"], me honra..." (Tehilim /Salmos 50:23).

 

Post Scriptum.

 


פסיפס בית הכנסת בבית אלפא,
 המציג את גלגל המזלות. המאה ה-5 לספירה
Yesh”u se rodea de 12 discípulos, lo que suele interpretarse como símbolo de las 12 tribus de Israel. Sin embargo como se ha demostrado, los 12 apóstoles de Yesh”u es un relato de ficción. Mateo hizo referencia al número 12 en alusión a los doce símbolos del zodiaco de la astrología. El zodiaco era un símbolo importante en el mundo pagano. La deidad paganas como Dionisio aparece simbolizado como el inmóvil centro espiritual de la rueda giratoria que representan los signos. Como Mithra, Dioniso, Eón y Helio, aparece con frecuencia en el centro del zodíaco que da vueltas. (C. Kerenyi, Heroes of the Greeks, Thames & Hudson, 1976)


Durante la ceremonia de iniciación en los misterios de mitra, sus doce discípulos (los mesiánicos le llamaríantalmidim de Rav Mithra) iban disfrazados de signos del zodiaco y daban vueltas alrededor del iniciado, que representaba al propio Mithra. (J. Godwin, Mystery Religions in the Ancient World, Thames & Hudson, 1981)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!