10/11/2013

פרק קט''ו-Capítulo 115 Yesh"u enterrado en un pozo negro (letrina)

BS"D
פרק קט''ו
[8] ויצאו הנשים בפחד מהקבר בעבור ראות המלאך ובשמחה רבה לפי שהאדון עמד חי. וירוצו לאמר לתלמידיו.
[9] והמה הולכות ויש''ו עבר לפניהם אומר השם יושיעכן. והם קרבו אליו ויקדו לו וישתחוו לו.
[10] אז אמר להן יש''ו אל תפחדו אמרו לאחי שילכו לגליל ושמה יראוני.
[11] ובעוד שהן הולכות איזה מהשומרים באו לעיר והבידו לגדולי הכהנים כל הנעשה.
[12] ויעדו לעצה עם זקני העם. ויתנו ממון רב לפרשים.
[13] ואמרו להם אתם תאמרו שבאו תלמידיו לילה וגנבוהו בעידכם ישנים.
[14] ואם זה יבא לאוזן פילאט[1] אנו נדבר עמו בענין יניחכם.
[15] והם לקחו המטבע ואמרו כן כמו שלמדום. וזה הדבר בסוד בין היהודים עד היום הזה.

Capítulo 115.
[8] Y salieron las mujeres del sepulcro con miedo, para ver al ángel, pero con gran alegría, pues así el señor estaba vivo.  Y corrieron a decirles a los discípulos.
[9] Y pasaban y Yesh”u  pasó ante ellas diciendo:
el nombre los apretó (יושיעכן).
Y ellos (והם) se acercaron a él, se inclinaron (ויקדו לו) y lo adoraron (וישתחוו לו).
[10] Entonces les dijo Yesh”u:
No tengan miedo de decir a mis hermanos que vayan a Galil y allá me vean.
[11] Y mientras iban algunos de los guardias, llegaron a la ciudad y dijeron a los grandes de los cohanim (sacerdotes) [sobre] todo lo hecho.
[12] Y se reunieron en consejo con los Zikne Ha’am (ancianos del pueblo), y les darían mucho dinero (ממון) a los jinetes.
[13] Y les dijo a ellos:
Dicen que vinieron sus discípulos [de] noche, y se robaron [el cuerpo] mientras dormían.
[14] Y si esto llega al oído [de] Pilat, vayamos con él sobre lo que nos enteramos.
[15] Y ellos tomaron la moneda y les dijo así como es que estudian [esto] y esta palabra en secreto entre judíos hasta el día de hoy.

Comentario.


En el capítulo 114 hemos demostrado que el relato de la resurrección, a partir del mismo “Nuevo Testamento”, es una farsa la cual no se puede sostener y la cual tiene relación con las antiguas creencias paganas del Mediterráneo. Por otra parte, lo que nos queda, es la supuesta leyenda cristiana la cual dice que los ancianos del pueblo acordaron en sobornar a los jinetes (romanos) para decir que los talmidim de Yesh”u tomaron el cuerpo y lo sacaron del sepulcro. Pero tal relato no es del todo exacto, pues mientras el N.T vincula a José de Arimatea (Yosef mi-Kr’nasiah -  יוסף מכרנאסיאה, según Shem-Tov) quien fue quien tomó el cuerpo del mamzer y lo puso en un sepulcro nuevo; sin embargo el Toldot Yesh”u afirma que en efecto que quien tomó el cuerpo, si fue uno de los talmidim de Yesh”u, pero este no fue Yosef mi-Kr’nasiah, sino que se trata del famoso Yehuda Ish Keriot (Ivda Askariota) quien entierra a Yesh”u en su jardín en un pozo negro (letrina). Este es el cumplimiento de las palabras del Talmud:

אחר כך אזל [הלך] אונקלוס אסקיה בנגידא [העלה באוב] את ישו הנוצרי, אמר ליה [לו] אונקלוס: מאן חשיב בההוא עלמא [מי חשוב באותו עולם]? אמר ליה [לו]: ישראל. שאל אותו מהו לאידבוקי בהו [האם להידבק בהם]? אמר ליה [לו]: טובתם דרוש, רעתם לא תדרוש, כל הנוגע בהן כאילו נוגע בבבת עינו. אמר ליה [לו]: דיניה דההוא גברא במאי [דינו עונשו של אותו אדם, שלך, במה]? אמר ליה [לו]: בצואה רותחת. דאמר מר [החכם]: כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת וזה היה חטאו, שליגלג על דברי חכמים. ומעירים: תא חזי [בוא וראה] מה בין פושעי ישראל לנביאי אומות העולם? שבלעם שהיה נביא כך יעץ, וישו הנוצרי שהיה מפושעי ישראל דיבר בטובתם.


Onkelos luego fue y resucitó a Yeshu HaNotzrí de la tumba a través de la nigromancia. Onkelos le dijo: ¿Quién es más importante en ese mundo en el que estás ahora? Yeshu le dijo: El pueblo judío. Onkelos le preguntó: ¿Debería entonces apegarme a ellos en este mundo? Yeshu le dijo: Su bien buscarás, su desgracia no buscarás, porque cualquiera que los toca es considerado como si estuviera tocando la niña de su ojo (ver Zejaryah 2:12).

Onkelos le dijo: ¿Cuál es el castigo de ese hombre, un eufemismo del mismo Yeshu, en el otro mundo? Yeshu le dijo: Es castigado con excremento hirviendo. Como dijo el Maestro: Cualquiera que se burle de las palabras de los Sabios será condenado a excremento hirviendo. Y este fue su pecado, ya que se burló de las palabras de los Sabios. La Gemará comenta: ‘Venid y ved la diferencia entre los pecadores de Israel y los profetas de las naciones del mundo’. Así como Bila’am, que era profeta [gentil], deseó mal a Israel, mientras que Yeshu HaNotzrí, que fue uno de los malhechores de Israel, habló en su favor.El Talmud habla de un castigo impuesto a Yeshu en el mundo venidero, mientras que el Toldot Yesh”u habla que fue avergonzado e insultado en este mundo.


Ivda / Judas es el único que cumple activamente con las palabras de los sabios, y no espera a que se lleve el castigo divino. Además, de las referencias del Talmud con Yesh”u y su castigó, el Toldot Yeshu se refiere también con el lugar real del entierro, así como la negativa de la gente de Ha’ai, y de los priztim (violadores que seguían a Yesh”u) ante el vergonzoso lugar en donde reposaba el cuerpo de su mamzer, tal como se lee en el Toldot Yesh”u:

Toldot Yesh”u, perek  15, pesukim 1 al 5, y perek 16, pasuk 9, versión Huldreich

[1] Y aconteció que cuando se aproximó la fiesta de Pesaj (Pascua Judía), y se declaró en toda la frontera de Israel que cualquiera que recuerde a Yesh”u el maldito sea traído ante el rey. [2] Y respondió [afirmativamente] todo el pueblo que mató a Yesh”u. [3] Y sucedió que en la tarde de [la festividad de] Pesaj y tomó a Yesh”u de la casa donde estaba siendo vigilado. [4] Y proclamaron sobre él: ‘Así perezcan todos Tus enemigos, oh Etern-o’ (Shoftim / Jueces 5:31), y colgaron a Yesh”u sobre un árbol que está afuera de Yerushalaim, tal como decretó el rey y los Jajamim (sabios). [5]   Y TODO Israel vimos y alabamos así como dimos gracias al HaKadosh Baruj Hu (Santo Bendito Sea Él Di”s de Israel) sobre lo que se hizo venganza en Yesh”u. [6] Y fue la tarde (de ese día) y Yehudah tomó el cuerpo de Yesh”u de entre el árbol y lo puso en su jardín en el sub-suelo al cual arrastró para [obedecer] los decretos de los Jajamim, [pues Yesh”u se] mofó de todas las palabras de los Jajamim (sabios), quien fue condenado a [estar en el Gehinom para] hervir entre la suciedad….


[9] Y sucedió que cuando oyeron estas palabras los Pritzim, fueron a Yerushalaim y vieron [en donde se] colocó en el sub-suelo en donde se le arrastró [a donde pasan sobre su cadáver] suciedades, y [así fueron a ver la gente de la ciudad de] Ha’ai. [10] Y dijeron: ‘Esa palabra escrita por Yehudah es mentira, pues hemos ido a Yerushalaim’. [11] Y he aquí que muchos se levantaron contra el rey, y expulsó el rey a los que creen en Yizu”sh, y a muchos de los Jajamim (sabios) asesinaron a causa de los que creen en Yizu”sh. [12] Y [así] creyeron los hombres de Ha’ai en las palabras mentirosas de los Pritzim y pelearon con[tra] Israel.

ויהי כאשר קרב חג הפסח ויכריזו בכל גבול ישראל כל מי שיודע איזה זכות ליש״ו המחרף יבא לפני המלך ויען כל העם להרוג את יש״ו ויהי בערב פסח ויוציאו את יש״ו מבית המשמר ויכריזו לפניו כן יאבדו כל אויביך ה׳ ויתלו את יש״ו על העץ מחוץ לירושלים כאשר צוה המלך והחכמים וכל ישראל ראו ונתנו שבח והודאה להק״בה על שעשו נקמה ביש״ו ויהי לעת ערב ויקח יהודה את גוף יש״ו מעל העץ וישימהו בגן שלו במרתף של גרף לקיים דברי חכמים כל המלעיג על דברי חכמים נדון בצואה רותחת.


ויהי כאשר שמעו פריצים את הדברים האלה וילכו ירושלימה וראו את יז״וש מונח במרתף בגרף ובצואה וילכו לעי ויאמרו שקר הדבר אשר כתב יהודה כי באנו ירושלימה והנה רבים קמו נגד המלך  וגרשו את המלך על שלא מאמין ביז״וש ורבים מהחכמים נהרגים על שלא מאמינים ביז״וש ויאמינו אנשי עי לדברי שקרים מפי הפריצים וילחמו עם ישראל.El sitio del entierro de Yeshu, el ‘Santo Sepulcro’ es el lugar más sagrado del cristianismo, un sitio de adoración y peregrinaje. El “Santo Sepulcro” es la alternativa cristiana al Templo (en Jerusalén), e intenta tomar este lugar como reemplazo de este.


Según la tradición cristiana, Yeshu fue enterrado donde hoy se ubica la Iglesia del Sagrado Sepulcro en Jerusalem, pero existe un problema con este sitio para la incomodidad de muchos cristianos y es que en tal lugar, según explican los Padres de la Iglesia como Eusebio de Cesarea, que era una cueva en la que se le rendía culto a la diosa romana Venus. (Cfr. Eusebio Pamphilius: Historia de la Iglesia, Vida de Constantino, Oración en Alabanza de Constantino: NPNF2-01.) Según Arieh Kofsky en su libro titulado 'Eusebius of Caesarea Against Paganism', capítulo 2 (pag. 48) explica que posteriormente en el reinado del emperador romano Adrianus se levantaría un Templo de Venus en Jerusalem, y posteriormente con el emperador Constantino destruiría los lugares de culto pagano.


Kofsky explica que en la antigua cueva y posteriormente en el Templo de Venus era el equivalente de la diosa filistea Astarté (Ashtoret- עַשְׁתֹּרות/ Αστάρτη), en tal lugar, como en Heliepolis los templos de tal deidad tenían como función de servir templos de prostitución, tal como se encuentra en el libro de Eusebio (Vita Constantini 3,56;66). 

Ya en 1967 Dame Kathleen Kenyon había demostrado que el área en la que se encuentra el Santo Sepulcro era una cantera en desuso. (ver. K. M. Kenyon, The Bible and Recent Archaeology, London 1978, pp. 96ss.)


Tal cantera estuvo fuera de las murallas de la ciudad hasta que Herodes Agripa las amplió en los años 41-44 d.C, y arqueológicamente es cierto que la zona estaba deshabitada en la época de la crucifixión, y que ya en ella posteriormente se construyeron sepulcros. (Ver. V. C. Corbo, II Santo Sepolcro di Gerusalemme, 3 vols, Franciscan Printing Press, Jerusalem, 1984, pp. 29-32.) 

Parecería que el solar del Tripórtico fuera un jardín, en el que el P. Corbo considera que las vides, higueras, algarrobos y se cultivaban olivos:

“cioè ad orto con probabile coltura di vite, fico, carrubo ed olivo.”

(“es decir, [allí había] una huerta con probable cultivo de vides, higueras, algarrobos y olivos”.)

-Corbo. Idem. p.29.

Los entierros habrían impedido la habitación judía; su historia haría que su ocupación repugnara al sentimiento cristiano; o podría haber sido una zona donde hubieran existido letrinas públicas tal como sugiere el Talmud Bavlí Berajot 8a ya que menciona que fuera de la ciudad de Jerusalem se solía ir a hacer sus necesidades, por lo que tuvieron que hacer un sistema de letrinas (מחראות) en la ciudad. Por lo tanto, cuando en el año 135 d.C. los arquitectos de Adriano diseñaron Aelia Capitolina, se dispuso de un espacio abierto conveniente para el propio Capitolio. No hay constancia de construcciones anteriores a la suya. (ver. Freeman-Grenville, G. (1987). The Basilica of the Holy Sepulchre, Jerusalem: History and Future. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, (2). p.190)

Así nos dice “San” Jerónimo:

Desde la época de Adriano hasta el reinado de Constantino, durante unos 180 años, en el lugar de la Resurrección se levantó una estatua de Júpiter, y sobre la roca de la Cruz se erigió una estatua de mármol de Venus que fue adorada por los paganos, los autores de la persecución creyendo que nos quitarían la fe en la Resurrección y en la Cruz si contaminaban los lugares santos con sus ídolos.

Jeronimo, Carta a Paulino LVIII. 


Paulino de Nola colocó la estatua de Júpiter en el Gólgota, mientras que Eusebio de Cesarea ubicó la estatua de Venus “sobre la cueva de la Redención”, presumiblemente en el Sagrado Sepulcro. (Paulinusof Nola, Ep. XXXI; Eusebius, Vita Constantini, 3:26.) Sea como fuere, Florentino Diez Fernández encontró en el Gólgota un altar pagano con restos de ofrendas sobre él, ceniza y huesos calcinados, con algunos fragmentos de tesserae:


-Diez, op. cit., pp. 34ss; (a)-(b) Fragmento de altar pagano excavado en el Gólgota por el P. F. Diez (Foto F. Diez).


En Histoire de la Divination de Bouchè-Leclerq, vol. IV, y muchas otras obras describen las elaboradas ceremonias que asistieron a la fundación de las ciudades y templos romanos. El pomerium (como se llama la ceremonia de fundación) se llevó a cabo de la manera habitual en Jerusalén mediante el arado solemne con bueyes del circuito de las murallas bajo la presidencia del gobernador, Tinneius Rufus, como lo atestiguan numerosas monedas emitidas localmente en el nombre del emperador Adriano. 


Es decir, el actual lugar de culto cristiano del Sagrado Sepulcro, en la era romana era un lugar de adoración al paganismo de Venus / Astarte y antes era una cueva dedicada a la diosa romana Venus. 

Es interesante que los lugares en los que Yeshu estuvo, en un pequeño tiempo fueron utilizados por sus seguidores mumarim como lugares de reverencia / culto y después por idólatras, y posteriormente con Constantino hizo un sincretismo en la idolatría cristiana y en el paganismo grecorromano.

Por ello, para la visión judía de la temprana Edad Media, el lugar del Sagrado Sepulcro era considerado como un antigua letrina romana, esto haciendo alusión al desprecio que ellos tenían por un lugar de culto a una deidad pagana como Venus, Afrodita, Astarte, Jesús. ¿Los cristianos realmente a quién le rinden culto?

Es por ello que Sefer Toldot Yeshu se burla del culto a los lugares santos mediante la transformación del Santo Sepulcro en una letrina. Recordemos que en el libro de Melajim Bet / 2 de Reyes 10:27 menciona que el rey Yehú cuando destruyó la estatua de Ba’al y sus restos los pusieron como letrinas. RaSh”I explica que:

לְמָחֳרָאוֹת. לְשׁוֹן בֵּית הַכִּסֵּא, וְכֵן: לֶאֱכֹל אֶת חוֹרָאֵיהֶם.

La palabra מָחֳרָאוֹת (letrinas): es una expresión que significa un retrete, y de manera similar [afirma], “comer sus excrementos-חוראיהם” (Yeshayah 36:12) 

El Talmud Bavlí Megilah 25b nos explica que la palabra lemojra’ot (letrinas) es un termino relacionado al desprecio a la adoración de los ídolos (״לְמַחֲרָאוֹת״ כִּשְׁמָן, מִפְּנֵי שֶׁהוּא גְּנַאי לַעֲבוֹדָה זָרָה). Más arriba hemos mencionado que en la zona del Sagrado Sepulcro en la época del Segundo Templo existían letrinas públicas donde se iban a desechar ídolos (como se sugiere en el Talmud Bablí Megilah 25b) y en la Tosefta Megilah 3:20 se menciona que a las cuevas de idolatría se les denominaba con el nombre de Jara’ot. Ya sea cierta la versión del Toldot Yeshu en la que colocaron el cuerpo de Yeshu en una letrina, o la versión histórica en la que se menciona que en la zona del Gólgota era una zona de huertos y letrinas públicas, la cual posteriormente fue convertida en templos para los ídolos Venus y Júpiter, conforme a la mirada judía de tal época podría haber pasado con el concepto de letrinas למחראות.


En las fuentes judías en relación con la primera cruzada, la redención del Santo Sepulcro retrata que el objetivo principal de los cruzados; esta versión del Toldot Yeshu reflejar una respuesta judía a la misión de las cruzadas, y puede ayudar a explicar la aparición del motivo del pozo negro en los cuentos de cristianos de la Alta Edad Media.

לטרינה באפסוס /Letrina en Efeso[1]             Ibid.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!