4/04/2012

פרק כ''ט- Capitulo 29 Mateo-Hebreo: Los Falsos profetas: Yesh"u y Yojanan
פרק כ''ט

[15] עוד אמר להם הזהרו מנביאי השקר הבאים לכם במלבושי צמר דומים לצאן שמתוכם זאבים טורפים.
[16] ובמעשיהם תכירום הילקוט אדם מן הקוצים ענבים ומן הברקונים תאנים?
[17] שכל עץ טוב יעשה פרי טוב וכל עץ רע יעשה פרי רע.
[18] ועץ הטוב לא יוכל לעשות פרי רע ועץ רע לא יוכל לעשות פרי טוב.
[19] וכל עץ אשר לא יעשה פרי טוב כאשר ישרף.
[20] לכן כפריים ר''ל במעשיהם תכירום.
[21] שכל האומר אלי אדוני לא יבא במלכות שמים אבל העושה רצון אבי שבשמים יכנס במלכות שמים.
[22] רבים אומרים אלי ביום ההוא אדוני אדוני הלא בשמך נבאנו ובשמך שדים הוצאתנו ואותות רבות על שמך עשינו?
[23] ואז אמר להם מעולם לא ידעתי אתכם סורו ממני כל פועלי און.Capitulo 29
15 De nuevo les dijo: “Cuídense de los profetas falsos que vienen a ustedes vestidos de lana como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.

16 Por sus obras ustedes los reconocerán. ¿Recoge un hombre uvas de los espinos o higos de los abrojos?

17 Pues todo árbol bueno hace fruto bueno y todo árbol malo hace fruto malo.

18 Y el árbol bueno no puede hacer fruto malo, y el árbol malo no puede hacer fruto bueno.

19 Y todo árbol que no hace fruto bueno.

20 Por lo tanto, según los frutos, esto es, por las obras de ellos, los conocerán.

21 Porque no todo el que me dice Adoní [mi Señor] entrará en el reino del Cielo sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo entrará en el reino del Cielo.

22 Muchos me dirán en aquel día: ‘Adoní, Adoní, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos shedim e hicimos muchas señales en tu nombre?’

23 Y entonces les diré: 'Nunca los conocí; apártense de mí todos ustedes obradores de iniquidad (falso y charlatan)'.”   

Comentario.


Según los mesiánicos y nazarenos dicen que de las palabras de su “Mesías” aprenderán diferenciar entre su comunidad los verdaderos y falsos profetas, a partir de las enseñanzas “proféticas” del Mamzer de Natzrat (Jesús de Nazaret); sin embargo para el judaísmo, la “profecía” de Yesh”u carece de legitimidad, pues la época de la profecía, así como de la Inspiración Divina (Ruaj HaKodesh) concluyo después de la época de los últimos Nevi’im, como se lee en la Tosefta Masejet Sota:


יג,ד  משמתו נביאים אחרונים חגי זכריה ומלאכי פסקה רוח הקדש מישראל ואעפ"כ היו משמיעין להם על בת קול
מסכת סוטה פרק יג
‘Desde la muerte de los últimos profetas, Haggai, Zejaryah y Malají, el Ruaj HaKodesh (Inspiración Divina)  no volvió a descender sobre Israel, pero ellos recibieron mensajes por medio de una Bat Kol (Voz Celestial)…’
Tosefta Masejet Sotah 13:4

Además de esto el mismo Yesh”u se contradice al afirmar que la profecía se concluyó con la personalidad de Yojanan Bar-Zejaryah (o Yojanan HaMatvil), como se lee en el Brit HaMetumtoum (N.T)

Lucas 7:28
Lucas 7:28 Textus Receptus
Lucas 7:28 Hebreo
Lucas 16:16
Lucas 16:16
Textus Receptus
Lucas 16:16
Hebreo
Mateo 11:13 (Cap 48)
Porque os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Yojanan HaMatvil; mas el más pequeño en el Reino de Dios es mayor que él.
λεγω γαρ υμιν μειζων εν γεννητοις γυναικων προφητης ιωαννου του βαπτιστου ουδεις εστιν ο δε μικροτερος εν τη βασιλεια του θεου μειζων αυτου εστιν
כי אמר אני לכם אין איש בילודי אשה גדול מיוחנן המטביל אך הקטן במלכות האלהים גדול הוא ממנו׃
 La Torah  y los profetas hasta Yojanan; desde entonces el Reino de Dios es anunciado, y quienquiera se esfuerza a entrar en él.
ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται μέχρι Ἰωάννου· ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ εὐαγγελίζεται καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται.
התורה והנביאים עד יוחנן ומן אז והלאה בשורת מלכות האלהים וכל איש בחזקה יבוא בה׃
שכל הנביאים והתורה דברו על יוחנן.
     ***

Porque los Neviím y la Torah hablaron acerca de Yojanán.

Con estas versiones, nos dan dos posibilidades:
1.    Hasta Yojanan HaMatvil(Juan el Bautista) se profetizo, y este siendo el último profeta, lo que descartaría a los seguidores posteriores de Yesh”u sean verdaderos profetas y ende como falsos profetas.
2.    Sobre Yojanan HaMatvil se profetizo como si fuera Eliyah”u HaNabí, y como consecuencia se abriría la profecía en el pueblo judío.
Ahora bien si utilizamos todos los textos griegos, latinos y hebreos, entre los cuales están:
·        Iglesia Ortodoxa Griega.
·        Westcott/Hort con Diacriticsὁ
·        Tischendorf 8th Ed.
·        Stephanus Textus Receptus.
·        Byzantine/Majority Text.
·        Textus Receptus.
·        KJV.
·        Peshitta.
·        Vulgata Latina.
·        Shem-Tov.
Solo el 10% (el Shem-Tov) remplaza la palabra ad (hasta-עד) por ‘al (acerca de - על); tratando de indicar que la Torah y los Nebi’im se referían al criminal de Yojanan / Juan como Eliyah”u HaNabí (Jas vejalilah!), por otra parte el mismo N.T descarta que Yojanan haya sido Eliyah”u como se lee en el Evangelio de Juan 1:19-21:
וזאת היא עדות יוחנן בשלח היהודים מירושלים כהנים ולוים לשאל אתו מי אתה׃ 20 ויודה ולא כחש ויודה לאמר אני אינני המשיח׃ 21 וישאלו אתו מי אפוא אתה האתה אליהו ויאמר אינני האתה הנביא ויען לא׃
Y éste es el testimonio de Yojanan, cuando los judíos enviaron de Yerushalaim, cohanim y levi’im, que le preguntasen: ¿Tú, quién eres? 20 Y confesó, y no negó; confesó que no era el Mashiaj. 21 Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Eliyah”u? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No.
Lo que queda descartado de inmediato que Yojanan haya sido:
a)   Mashiaj.
b)   Eliayah”u HaNabí (Elías el Profeta) ó
c)   Un profeta.
E implique que no ha llegado la Era Mesiánica; por lo que nos queda la opción (2), en este caso yuxtaponiendo la enseñanza de Yesh”u no da como resultado:
a)   Yesh”u (o los creadores del N.T) no eran conscientes de sus palabras.
b)   Que después de Yojanan los otros que se proclamaran como “profetas” quedarían descartados como tal, y pasarían –según Mateo Hebreo y el 90% de textos del N.T- como falsos profetas, eso incluye a los profetas de la tradición paulina.
c)   Al yuxtaponer el Evangelio de Juan, con el Shem-Tov y el texto griego de Mateo, nos queda claro que Yojanan HaMatvil NO fue ningún profeta.
d)   Según la tradición judía (en el Sha”s, como en la Tosefta) la profecía concluyo en la época de los últimos profetas, lo que queda descartado de inmediato a:
a.    Yesh”u.
b.    Yojanan
c.    Esenios
Por otra parte viene un segundo discurso para diferenciar entre Yesh”u, y los Nevi’im (profetas):
Nevi’im (Profetas)
Yesh”u
éstos le daban a su mensaje la forma de "así lo dijo el Etern-o",

Yesh”u hablaba en su propio nombre.
Hablaron como mensajeros de Di”s
No habla como mensajero de Di-s, sino como alguien que tiene el poder de ordenar y enseñar sus propias opiniones (véase lo dicho le faltaron sentimientos patrióticos.

Sus sentimientos fueron patrióticos.
le faltaron sentimientos patrióticos.
Los profetas, no eran más que vehículos e instrumentos de la Divinidad.
Pero Yesh”u no hacía esa reserva e incluso ponía el énfasis sobre su propia persona
—"Pero yo os digo..."— oponiendo sus palabras a lo que se había dicho antes de él.


Lo que nos da como resultado, que el rasha de Yesh”u presentaba un falso profetismo el cual estaba vinculado con su propio ego enfermizo.

P.D
Por último, quisiera hacer énfasis sobre las palabras de Yesh”u sobre ‘obradores de iniquidad’, las cuales los Natzratim mencionan que este hacía referencia al Tehilim 6:9; sin embargo el contexto del Tehilim, -según R Kook- este Tehilim sobre las palabras:
"יָגַעְתִּי בְּאַנְחָתִי, אַשְׂחֶה בְכָל - לַיְלָה מִטָּתִי;... בְּדִמְעָתִי עַרְשִׂי אַמְסֶה עָשְׁשָׁה מִכַּעַס עֵינִי, עָתְקָה בְּכָל - צוֹרְרָי סוּרוּ מִמֶּנִּי כָּל - פֹּעֲלֵי אָוֶן, כִּי - שָׁמַע ה 'קוֹל בִּכְיִי" (תהילים ו: ז - ט)

Se refiere a una vívida imagen de desaliento y la amargura. Durante muchos años, el Midrash enseña, la almohada del rey David tuvo que ser cambiado siete veces durante la noche, ya que estaba empapado con sus lágrimas –explica Metzudat Tzion- porque el  rezo del Rey David no fue aceptado -           סורו - לכו ממני כי לא תוכלו לי מעתה כי נתקבלה תפלתי-. Pero ¿qué pasa con nosotros, que recitan este Tehilim todos los días con los ojos secos? ¿Podemos decir honestamente que nos empape nuestras camas con lágrimas?
Por otra parte Rash”i explica que la palabra - און –tiene la connotación en este Tehilim de - עמל ושקר (trabajo y falsedad); lo que estaría enfocado con lo que ha hecho el cristianismo/natsrut, trabajar para la falsedad y el engaño, haciendo creer a los ignorantes que él era el Señor (Adoni),  así como el seguir su jinuj producirían “frutos buenos” como se menciona en el Evangelio Hebreo de Mateo, pero en realidad la gente que se acercara a la enseñanza herética de Yesh”u estarían bajo la sombra de un árbol oscuro, lleno de cardos y muerte espiritual.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!