6/20/2021

Juan 7:10-31: ¿Yeshu aprendió de los romanos o de los rabinos? ¿Yeshu fue un Chrestos flaviano o una especie de Mashiaj nistar?


Según la versión hebrea que tenía el Jajam Yitzjak Troki sobre el Evangelio de Juan tal como se puede leer en el capítulo 46 de su obra ‘Jizuk Emunah’ se podría entender que Yeshu tenía nociones sobre la Torah, tal como se lee:

ויתמהו היהודים מישו באמרם איך הוא יודע ספר בהיותו בלתי מלומד ע"כ

Y preguntaron los judíos sobre Yeshu diciendo: ¿Cómo sabe él [como si hubiera] aprendido de un sefer [Torah], por lo tanto, él es una persona educada [en la Torah], etc.”

-Juan 7:15, versión hebrea de Y.Troki.

 

Según el Jajam Yitzjak Troki, Yeshu HaMamzer fue educado por Rabí Yehoshua ben Perajíah, tal como se lee:

גם זה הדבר אינו אמת כי ישו הנוצרי היה תלמידו של רבי יהושע בן פרחיה ועמו ברח לאלכסנדריה של מצרים מפני ואני המלך כאשר העידו עליו בתלמוד חכמי אותו הדור כאשר ראוהו בעיניהם

“También sobre esta palabra no hay verdad, porque Yeshu HaNotzrí fue estudiante de Rabí Yehoshua ben Perajíah y con él había huido a Alejandríah de Mitzraim (Egipto) para escapar de Yanay HaMelej (el rey Janay), tal como declaró el Talmud con los Jajamim (sabios) de aquella generación cuando lo vieron con sus propios ojos.”

-Jizuk Emunah, p.220.

Esta opinión del Jajam Yitzjak Troki tiene como base lo que dice el Talmud Bavlí masejet Sota 47a:

תנו רבנן [שנו חכמים]: לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת שגם אם דוחים תלמיד, עדיין צריכים לתת לו פתח לחזור בו, לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיו, ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו לישו הנוצרי בשתי ידיו.

Los sabios enseñó: Siempre debe ser la izquierda, más débil, la mano que empuja otra distancia y la derecha, más fuerte, la mano que dibuja lo próximo. En otras palabras, incluso cuando un estudiante es rechazado, se le debe dar la oportunidad de regresar. Esto es , no como Eliseo, Giezi que empujó a distancia con las dos manos, y no como Yehoshua ben Perajya, que empujó a Yeshu Hanotzrí o, (uno de sus alumnos), de distancia con las dos manos.

יהושע בן פרחיה מאי היא [מה היה] המעשה — כדהוה קא קטיל ינאי מלכא לרבנן [כאשר היה הורג ינאי המלך את החכמים], שמעון בן שטח אטמינהו אחתיה [הטמינה אותו אחותו] שהיתה אשתו של ינאי, ואילו ר' יהושע בן פרחיה אזל ערק [הלך ברח] לאלכסנדריא של מצרים. כי הוה שלמא [כאשר נעשה שלום] בין ינאי והחכמים, שלח ליה [לו] שמעון בן שטח לר' יהושע מכתב זה: מני (ממני) ירושלים עיר הקודש לך אלכסנדריא של מצרים: אחותי! בעלי שרוי בתוכך ואני יושבת שוממה. אמר ר' יהושע בן פרחיה: שמע מינה [למד מכאן] מרמז זה הוה ליה שלמא [יש לו שלום] ואפשר לחזור.

La Guemará vuelve al incidente en el que Yehoshua ben Perajya rechazó a Yeshu HaNotzrí: ¿Qué es este incidente? Cuando el rey Yannai estaba matando a los sabios, Shimon ben Shataj fue escondido por su hermana, la esposa de Yanai , mientras que el R’ Yehoshua ben Perajya fue y huyó a Alejandría de Egipto. Cuando se hizo la paz entre Yanai y los Sabios, Shimon ben Shataj le envió la siguiente carta: De mí mismo, Jerusalén, la ciudad santa, para ti, Alejandría de Egipto. Mi hermana, mi esposo habita dentro de ti, y yo estoy sentada desolada. El R’ Yehoshua ben Perajya dijo: Puedo aprende de él que hay paz y que puedo regresar.

כי אתא [כאשר בא] ר' יהושע חזרה לארץ ישראל אקלע לההוא אושפיזא [נזדמן לפונדק אחד] קם קמייהו ביקרא שפיר, עבדי ליה יקרא טובא [עמד לפניהם בכבוד יפה, ועשו לו כבוד הרבה], יתיב וקא משתבח [ישב ר' יהושע בן פרחיה והיה משתבח] בהם, ואומר: כמה נאה אכסניא זו! אמר ליה [לו] ישו הנוצרי שהיה אחד מתלמידיו: רבי, אבל עיניה של האשה טרוטות (זולגות דמעות). אמר ליה [לו]: רשע, בכך אתה עוסק בהסתכלות בנשים? אפיק ארבע מאה שפורי ושמתיה [הוציא ארבע מאות שופרות ונידה אותו]. כל יומא אתא לקמיה ולא קבליה [כל יום היה בא ישו לפניו ולא קיבל אותו בחזרה].

Cuando regresó a Eretz Yisrael, el rabino Yehoshua llegó a cierta posada. El posadero se paró frente a él, honrándolo considerablemente y, en general , le otorgaron un gran honor. El R’ Yehoshua ben Perajya se sentó y los elogió diciendo: Qué hermosa es esta posada. Yeshu HaNotzrí, uno de sus alumnos, le dijo: Maestro mío, pero los ojos de la mujer del posadero están entrecerrados [terutot] ([porque] las lágrimas fluyen). El R’ Yehoshua ben Perajya le dijo: ¡Rasha! (Malvado), ¿es esto en lo que estás involucrado, mirando a las mujeres? Sacó cuatrocientos shofarot y lo excomulgó. Todos los días Yeshu se presentaba ante él, pero no aceptaba su deseo de regresar.

יומא חד הוה קרי [יום אחד היה קורא] ר' יהושע בן פרחיה קרית (קריאת) שמע, אתא לקמיה [בא ישו לפניו]. הוה בדעתיה לקבוליה [היה בדעתו לקבלו] בפעם זו, אחוי ליה בידיה [הראה לו בידו] שימתין, ואילו ישו סבר מדחא דחי ליה [חשב שהוא דוחה אותו] לגמרי, אזל זקף לבינתא פלחא [הלך העמיד לבינה ועבד אותה] כעבודה זרה. אמר ליה [לו] ר' יהושע בן פרחיה: חזור בך! אמר ליה [לו]: כך מקובלני ממך, כל החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה. שאמר מר [החכם]: ישו הנוצרי כישף והסית והדיח והחטיא את ישראל.

Un día, el R’ Yehoshua ben Perajya estaba recitando Shemá cuando Yeshu se presentó ante él. Tenía la intención de aceptarlo en esta ocasión, por lo que le indicó con la mano que esperara. Yeshu pensó que lo estaba rechazando por completo. Por lo tanto, fue y puso un ladrillo y lo adoró como un ídolo. El R’ Yehoshua ben Perajya le dijo: Vuélvete de tus pecados. Yeshu le dijo: Esta es la tradición que recibí de ti: quien peca y hace pecar a las masas no tiene la oportunidad de arrepentirse. La Gemará explica cómo hizo que las masas pecaran: Porque el Maestro dijo: Yeshu HaNotzrí realizó hechicería, e incitó a las masas, y subvirtió a las masas, e hizo que el pueblo judío pecara.

 

En la tradición judía podemos encontrar que Yeshu no obtuvo su conocimiento de forma misteriosa tal como se plantea en las traducciones hebreas o castellanas del Evangelio de Juan (7:15) en las que suponen que Yeshu obtuvo su conocimiento de un Sefer Torah tal como se puede leer en la versión del Jajam Yitzjak Troki o de las traducciones de los hebraístas evangélicos como la de Frantz Delitschz y los de la The Bible Society in Israel. La tradición judía indica que Yeshu tuvo un maestro, un rabino, a saber: Rabí Yehoshua ben Perajya. Sin embargo, en una versión del Talmud dice únicamente lo siguiente:

תנו רבנן לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיו ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו לאחד מתלמידיו בשתי ידיו

(Traducción: Los sabios enseñó: Siempre debe ser la izquierda, más débil, la mano que empuja otra distancia y la derecha, más fuerte, la mano que dibuja lo próximo. En otras palabras, incluso cuando un estudiante es rechazado, se le debe dar la oportunidad de regresar. Esto es, no como Eliseo, Giezi que empujó a distancia con las dos manos, y no como Yehoshua ben Perajya, que empujó a uno de sus alumnos, de distancia con las dos manos.)

Probablemente esto sea influenciado por el relato del tratado de Sanhedrin 107b en el que se lee:

תנו רבנן לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידים

El Sabios enseñaron: siempre a mano los izquierda de mano de accionamiento pecadores de distancia y el derecho dibujar ellos cerca, por lo que el pecador no desesperar por completo de la expiación. Esto es diferente de Elisha, quien apartó a Giezi con sus dos manos.

Por otra parte, conforme al Talmud Bablí Sota 47a y Sanhedrin 107b indica que Yeshu realizó hechicería, e incitó a las masas, y subvirtió a las masas, e hizo que el pueblo judío pecara (ישו הנוצרי כישף והסית והדיח והחטיא את ישראל / יש"ו כישף והסית והדיח את ישראל). Yeshu nació como judío, y tuvo una educación judía pero se hizo en un mumar (converso a otra religión) tal como se puede leer en el Talmud Bavlí masejet Avodah Zara 16b-17a

 

Sin embargo, cuando leemos el texto griego en el Evangelio de Juan en el Codex Sinaiticus folio 251a y en el Codex Vaticanus folio 1360a podemos encontrar que para el evangelista Yeshu no tuvo conexión alguna con algún tipo de educación judía, ni siquiera un vínculo con la Torah de Mosheh. Ya que de nuevo encontramos en Juan 7:10 que Yeshu no subió en tiempo y forma a [Jerusalem] para celebrar la fiesta de “sukot” (o la fiesta de la construcción de nidos) sino que lo hizo posteriormente de forma clandestina tal como se lee:

 

ωϲ δε α

νεβηϲαν οι αδελ

φοι αυτου ειϲ την 

εορτην · τοτε και 

αυτοϲ ανεβη · ου 

φανερωϲ · αλλ εν 

κρυπτω

(7:10: Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, él también subió, no abiertamente, sino en secreto.)

οι ουν 

ϊουδαιοι εζητουν 

αυτον εν τη εορ

τη · και ελεγον που 

εϲτιν εκινοϲ ˙

(7:11: Entonces los judíos lo buscaron en la fiesta y dijeron: ¿Dónde está?)

 

Esto nos recuerda a varios relatos del Toldot Yeshu en el que Yeshu se en la versión Huldreich capítulo 8, 11, y 13, o en la versión Adler capítulos 7 y 8 en las que Yeshu se oculto de la justicia con el fin de que no lo capturaran, incluso en la literatura judeo-cristiana del Tathbit II:408-419 se menciona que Yeshu se escabullo en la multitud con el fin que no le capturaran y así evitar la pena de muerte en manos del Sanhedrin

 

Por otra parte, en el versículo 12 del capítulo 7 del Evangelio de Juan nos recuerda las palabras del Talmud Bavlí Sanhedrin 43a en las que se declara que Yeshu era cercano al gobierno romano (ישו דקרוב למלכות הוה), ya que en el idioma griego se utiliza la palabra agathos-αγαθοϲ y tal palabra en el sentido político, aristócrata por la frase: καλοὶ κἀγαθοί en Platon, Faedrus 274a; o con Homero es: valiente o bravo tal como se lee en la Ilíada II. 1:131, los judíos jerosolimitanos identificaron a Yeshu como un aristocrata (agathos) o como uno que ‘engaña a la gente’ tal como se lee en el texto cristiano del Evangelio de Juan 7:12-13:

και γογγυϲμοϲ πο

λυϲ ην περι αυτου 

εν τω οχλω · οι με 

ελεγον · οτι αγαθοϲ 

εϲτιν · αλλοι ελεγο · 

ου · αλλα πλανα το 

οχλον

(7:12: Y hubo mucha murmuración acerca de él entre la multitud; algunos decían: es un aristócrata (agathos); otros decían: no, pero engaña a la gente (planna’ ton ojlón).)

 

ουδιϲ μεν

τοι παρρηϲια περι 

αυτου ελαλει δια 

τον φοβον των 

ϊουδαιων ·

(7:13: Sin embargo, nadie habló con valentía acerca de él, por temor a los judíos.)

 

Ya en el versículo 14, el texto griego utiliza la palabra ‘διδαϲκεν’ cuya traducción no solo está relacionada con un tema de educación, sino que tiene la relación de ser una educación griega enfocada a la poesía dramática tal como se puede leer con Herodoto en ‘Las Historias’ 1:23; 6:21, o con Platón en su obra ‘Protagoras’ 327b, incluso, según Platón las personas que carecían de educación (δικαστήρια), tribunales, leyes griegas (νόμοι) y cualquier compulsión constante a la búsqueda de la virtud, pero eran una especie de gente salvaje (ἄγριοί); mientras que en el idioma griego del Evangelio de Juan indica que Yeshu era una persona educada en el pensamiento griego (δικαστήρια) y no uno de los ágrioí (gente salvaje), incluso, su conocimiento se extendía a temas de disciplina militar romana (eme’ didajé) tal como se lee en el Evangelio de Juan:

 

ηδη 

δε τηϲ ερτηϲ με

ϲουϲηϲ · ανεβη ιϲ 

ειϲ το ϊερον και ε

διδαϲκεν

(7:14: Pero ahora, a la mitad de la fiesta, IeShu subió al [recinto] sagrado y enseñó [(con drama)].) 

 

εθαυμαζον ουν οι 

ϊουδαιοι λεγον

τεϲ · πωϲ ουτοϲ 

γραμματα οιδεν · 

μη μεμαθηκωϲ ·

(7:15: Los judíos, por tanto, estaban asombrados, diciendo: ¿Cómo sabe este hombre las letras, sin haber aprendido?

απεκριθη ουν αυ

τοιϲ ιϲ και ειπεν · 

η εμη διδαχη ου

κ εϲτιν εμη · αλλα 

του πεμψαντοϲ με ˙

(7:16: Entonces IeShu les respondió y dijo: Mi disciplina [militar] (eme’ didajé) no es mía, sino de aquel que me envió:) 

εαν τιϲ θελη το 

θελημα αυτου 

ποιειν · γνωϲε

ται περι τηϲ διδα

χηϲ ποτερον εκ 

θυ εϲτιν · η εγω α

π εμαυτου λαλω ·

(7:17: si alguno quiere hacer su deseo, sabrá de la disciplina [militar], si es de la deidad o si yo hablo por mí mismo.) 

ο αφ εαυτου λαλω 

την δοξαν την ϊ

διαν ζητι · και ο 

ζητων την δοξα 

του πεμψαντοϲ αυ

τον · ουτοϲ αληθηϲ 

εϲτιν · και αδικια 

εν αυτω ουκ εϲτι ·

(7:18: El que habla de sí mismo busca su propia buena reputación; el que busca la reputación popular del que le envió, ese es veraz, y no hay delito en él.) 

 

Por el contrario, Yeshu tenía vagas nociones del judaísmo por medio de la obra de la obra Geografía del viajero Estrabón, ya que Yeshu utiliza la palabra ‘περιτομήν’ (incisión circular (peritomēn) para referirse a la circuncisión, o que creyera al igual que Estrabón que la Torah fue un invento de Mosheh (Moisés) tal como también hiciera el viajero romano en Geografía 16.2.36-37:

 

᾿εκεῖνος μὲν οὖν τοιαῦτα λέγων ἔπεισεν εὐγνώμονας ἄνδρας οὐκ ὀλίγους καὶ ἀπήγαγεν ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον, ὅπου νῦν ἐστι τὸ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις κτίσμα. κατέσχε δὲ ῥᾳδίως οὐκ ἐπίφθονον ὂν τὸ χωρίον οὐδ᾽ ὑπὲρ οὗ ἄν τις ἐσπουδασμένως μαχέσαιτο: ἔστι γὰρ πετρῶδες, αὐτὸ μὲν εὔυδρον τὴν δὲ κύκλῳ χώραν [p. 1062] ἔχον λυπρὰν καὶ ἄνυδρον, τὴν δ᾽ ἐντὸς ἑξήκοντα σταδίων καὶ ὑπόπετρον. ἅμα δ᾽ ἀντὶ τῶν ὅπλων τὰ ἱερὰ προὐβάλλετο καὶ τὸ θεῖον, ἵδρυσιν τούτου ζητεῖν ἀξιῶν, καὶ παραδώσειν ὑπισχνούμενος τοιοῦτον σεβασμὸν καὶ τοιαύτην ἱεροποιίαν ἥτις οὔτε δαπάναις ὀχλήσει τοὺς χρωμένους οὔτε θεοφορίαις οὔτε ἄλλαις πραγματείαις ἀτόποις. οὗτος μὲν οὖν εὐδοκιμήσας τούτοις συνεστήσατο ἀρχὴν οὐ τὴν τυχοῦσαν, ἁπάντων προσχωρησάντων ῥᾳδίως τῶν κύκλῳ διὰ τὴν ὁμιλίαν καὶ τὰ προτεινόμενα.

οἱ δὲ διαδεξάμενοι χρόνους μέν τινας ἐν τοῖς αὐτοῖς διέμενον δικαιοπραγοῦντες καὶ θεοσεβεῖς ὡς ἀληθῶς ὄντες, ἔπειτ᾽ ἐφισταμένων ἐπὶ τὴν ἱερωσύνην τὸ μὲν πρῶτον δεισιδαιμόνων, ἔπειτα τυραννικῶν ἀνθρώπων, ἐκ μὲν τῆς δεισιδαιμονίας αἱ τῶν βρωμάτων ἀποσχέσεις, ὧνπερ καὶ νῦν ἔθος ἐστὶν αὐτοῖς ἀπέχεσθαι, καὶ αἱ περιτομαὶ καὶ αἱ ἐκτομαὶ καὶ εἴ τινα τοιαῦτα ἐνομίσθη, ἐκ δὲ τῶν τυραννίδων τὰ λῃστήρια. οἱ μὲν γὰρ ἀφιστάμενοι τὴν χώραν ἐκάκουν καὶ αὐτὴν καὶ τὴν γειτνιῶσαν, οἱ δὲ συμπράττοντες τοῖς ἄρχουσι καθήρπαζον τὰ ἀλλότρια καὶ τῆς Συρίας κατεστρέφοντο καὶ τῆς Φοινίκης πολλήν. ἦν δ᾽ ὅμως εὐπρέπειά τις περὶ τὴν ἀκρόπολιν αὐτῶν, οὐχ ὡς τυραννεῖον βδελυττομένων, ἀλλ᾽ ὡς ἱερὸν σεμνυνόντων καὶ σεβομένων.

 

(Traducción: Mediante tal doctrina, Moisés persuadió a un gran número de personas de mente recta para que lo acompañaran al lugar donde ahora se encuentra Jerusalén (Ierosolýmois). Obtuvo fácilmente la posesión de él, ya que el lugar no era tal que provocara celos, ni por el que pudiera haber una feroz contienda; porque es rocoso y, aunque está bien provisto de agua, está rodeado por un territorio árido y sin agua. El espacio dentro [de la ciudad] es de 60 estadios [en circunferencia], con rocas debajo de la superficie.

En lugar de armas, enseñó que su defensa estaba en sus cosas sagradas y en la Divinidad, para quien deseaba encontrar un lugar estable, prometiendo al pueblo entregar un tipo de culto y religión que no debiera imponer a quienes lo adoptaran. con grandes gastos, ni molestarlos con [las llamadas] posesiones divinas, ni con otras prácticas absurdas.

Moisés obtuvo así su buena opinión y no estableció ningún tipo de gobierno ordinario. Todas las naciones a su alrededor se unieron voluntariamente a él, seducidas por sus discursos y promesas.

Sus sucesores continuaron por algún tiempo observando la misma conducta, actuando con justicia y adorando a Dios con sinceridad. Posteriormente se nombró al sacerdocio a personas supersticiosas, y luego a tiranos. De la superstición surgió la abstinencia de la carne, de cuya comida ahora es costumbre abstenerse; la circuncisión (περιτομαὶ), la escisión, y otras prácticas que la gente observa. El gobierno tiránico produjo robos; porque los rebeldes saquearon tanto el suyo como los países vecinos. Los que también participaron en el gobierno se apoderaron de las propiedades de otros y devastaron una gran parte de Siria y Fenicia.

 

Sin embargo, se rindió respeto a la Acrópolis; no fue aborrecido como el asiento de la tiranía, sino honrado y venerado como un templo.)

 

Estrabón parece haber tenido poco conocimiento de la historia judía antes del regreso del cautiverio, e incluso carecía de conocimiento exacto hasta la llegada de los romanos a Judea. De la Biblia hebrea, el TaNa”J, no parece haber tenido ningún conocimiento. Sobre esta base paupérrima de judaísmo que tenía Estrabón se basa la educación de Yeshu respecto al judaísmo del siglo I de la Era Vulgar, es por ello que Yeshu piensa en su ignorancia que con la práctica de la mitvzah del brit Milah (circuncisión) se hacía “jilul shabat” (profanación del shabat) tal como se lee en el Evangelio de Juan:

ου μωϋϲηϲ δεδω

κεν ϋμιν τον νο

μον · και ουδιϲ ε

ξ ϋμων ποιει τον 

νομον · τι με ζη

τειται αποκτιναι ·

(7:19: ¿No os dio Moisis (Mosheh) la ley (nomon)? y ninguno de ustedes hace la  ley (nomon). ¿Por qué buscas condenarme a muerte?) 

απεκριθη ο οχλοϲ · 

δαιμονιον εχειϲ · 

τιϲ ϲε ζητι απο

κτιναι :

(7:20: La multitud respondió: Demonio tienes: ¿Quién busca darte muerte?) 

απεκριθη ιϲ και ει

πεν αυτοιϲ · ἑν ερ

γον εποιηϲα · και 

παντεϲ θαυμαζε

(7:21: Respondió IeShu y les dijo: He hecho un acto y todos ustedes se asombran.) 

τε ο μωϋϲηϲ δε

δωκεν ϋμιν την 

περιτομην · ουχ ο

τι εκ του μωϲεωϲ 

εϲτιν · αλλ οτι εκ 

των πατερων · και 

εν ϲαββατω περι

τεμνετε ανθρω

πον :

(7:22: Moisis (Mosheh) os ha dado la incisión circular (peritomēn: circuncisión), no porque sea de Moisis, sino de los patriarcas, y en el día de sabbató hacen la incisión circular al hombre.) 

ει περιτομην λαμ

βανι ανθρωποϲ 

εν ϲαββατω · ϊνα 

μη · λυθη ο νομοϲ 

ο μωϋϲεωϲ · εμοι 

χολαται · οτι ολον 

ανθρωπον ϋγι

η εποιηϲα εν ϲαβ

βατω ·

(7:23: Si un hombre recibe la incisión circular (peritomēn: circuncisión) en sabbató, para que la ley (nomos) de Moÿseos no sea quebrantada, ¿Estás enojado conmigo porque restauré la salud a todo el hombre en sabbató?) 

μη κρινετε 

κατ οψιν · αλλα την 

δικαιαν κριϲιν 

κρινατε ·

(7:24: No evaluéis según las apariencias, sino evaludad con veredicto probado.) 

ελεγον 

ουν τινεϲ των ϊ

εροϲολυμειτω · 

ουκ ουτοϲ εϲτιν · 

ον ζητουϲιν α

ποκτιναι ·

(7:25: Entonces dijeron algunos de los de Hierosolymeitōn: ¿No es éste a quien buscan condenar a muerte?) 

 

Contrario a las sofismas de Yeshu basadas en el viajero romano Estrabón, la Torah no fue un invento de Moisés tal como pensó Yeshu (Jn. 7:19 y 22), ya que en la misma Torah dice que es Di’s quien entregó la Torah a Mosheh, tal como se lee en la misma Torah:

וַיִּתֵּ֣ן אֶל־מֹשֶׁ֗ה כְּכַלֹּתוֹ֙ לְדַבֵּ֤ר אִתּוֹ֙ בְּהַ֣ר סִינַ֔י שְׁנֵ֖י לֻחֹ֣ת הָעֵדֻ֑ת לֻחֹ֣ת אֶ֔בֶן כְּתֻבִ֖ים בְּאֶצְבַּ֥ע אֱלֹהִֽים׃

Y le dio a Moshé, cuando hubo terminado de hablarle en el monte Sinaí, dos tablas del Testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Di’s.

Shemot / Éxodo 31:18.  Ver. Berajot 5a; Shabat 88b; Sanhedrín 21b; Taanit 8a; Nedarim 38a; Menajot 99b; Yoma 4b; Bava Batra 110b; Avot D'Rabi Natan 1:2; Masejet Soferim 16:10; Zohar 1:5a; Midrash Tanjuma Buber, Ki Tisa 10:1 y Midrash Tanjuma Buber, Mishpatim 3:1.

 

Por otra parte, sobre el supuesto “jilul shabat” que se incurre  en realizar la mitzvah del Brit Milah en shabat es otro ejemplo de la ignorancia de Yeshu, ya que los tanaim enseñaron que está permitido realizar la circuncisión en shabat tal como se lee en la Mishnah masejet Shabat 18:3; 19:1-3:

אֵין מְיַלְּדִין אֶת הַבְּהֵמָה בְיוֹם טוֹב, אֲבָל מְסַעֲדִין. וּמְיַלְּדִין אֶת הָאִשָּׁה בְּשַׁבָּת, וְקוֹרִין לָהּ חֲכָמָה מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, וּמְחַלְּלִין עָלֶיהָ אֶת הַשַּׁבָּת, וְקוֹשְׁרִין אֶת הַטַּבּוּר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, אַף חוֹתְכִין. וְכָל צָרְכֵי מִילָה עוֹשִׂין בְּשַׁבָּת:

רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, אִם לֹא הֵבִיא כְלִי מֵעֶרֶב שַׁבָּת, מְבִיאוֹ בְשַׁבָּת מְגֻלֶּה. וּבַסַּכָּנָה, מְכַסֵּהוּ עַל פִּי עֵדִים. וְעוֹד אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, כּוֹרְתִין עֵצִים לַעֲשׂוֹת פֶּחָמִין וְלַעֲשׂוֹת כְּלִי בַרְזֶל. כְּלָל אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, כָּל מְלָאכָה שֶׁאֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָהּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת אֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת, וְשֶׁאִי אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָהּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת:

עוֹשִׂין כָּל צָרְכֵי מִילָה בְשַׁבָּת, מוֹהֲלִין, וּפוֹרְעִין, וּמוֹצְצִין, וְנוֹתְנִין עָלֶיהָ אִסְפְּלָנִית וְכַמּוֹן. אִם לֹא שָׁחַק מֵעֶרֶב שַׁבָּת, לוֹעֵס בְּשִׁנָּיו וְנוֹתֵן. אִם לֹא טָרַף יַיִן וְשֶׁמֶן מֵעֶרֶב שַׁבָּת, יִנָּתֵן זֶה בְעַצְמוֹ וְזֶה בְעַצְמוֹ. וְאֵין עוֹשִׂין לָהּ חָלוּק לְכַתְּחִלָּה, אֲבָל כּוֹרֵךְ עָלֶיהָ סְמַרְטוּט. אִם לֹא הִתְקִין מֵעֶרֶב שַׁבָּת, כּוֹרֵךְ עַל אֶצְבָּעוֹ וּמֵבִיא, וַאֲפִלּוּ מֵחָצֵר אַחֶרֶת:

מַרְחִיצִין אֶת הַקָּטָן, בֵּין לִפְנֵי הַמִּילָה וּבֵין לְאַחַר הַמִּילָה, וּמְזַלְּפִין עָלָיו בַּיָּד, אֲבָל לֹא בִכְלִי. רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר, מַרְחִיצִין אֶת הַקָּטָן בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת, שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית לד) וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בִּהְיוֹתָם כֹּאֲבִים. סָפֵק וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס אֵין מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת, וְרַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר בְּאַנְדְּרוֹגִינוֹס:

(Traducción: No se puede dar a luz a un animal en un Festival, y aún más no se puede dar a luz en Shabat. Sin embargo, se le puede ayudar a dar a luz. Y uno puede dar a luz a una mujer incluso en Shabat, y llamar a una partera para que viaje de un lugar a otro, incluso cuando el viaje de la partera implica la profanación del Shabat. Y se puede profanar el Shabat por una mujer que da a luz. Y se puede atar el cordón umbilical de un niño nacido en Shabat. El rabino Yosei dice: Incluso se puede cortar el cordón umbilical. Y todos los requisitos de la circuncisión se pueden realizar para un bebé cuyo octavo día de vida ocurre en Shabat.

Como continuación de la discusión al final del capítulo anterior, que mencionó la circuncisión en el contexto de una discusión sobre la halajot del parto en Shabat, la mishna continúa abordando la halajot de la circuncisión. El rabino Eliezer dice: Si no trajo un instrumento para circuncidar al niño en la víspera de Shabat, lo trae el Shabat mismo descubierto para que quede claro para todos que está trayendo un bisturí de circuncisión. Y en tiempos de peligro, cuando los decretos de persecución prohíben a los judíos circuncidar a sus hijos, uno lo cubre en presencia de testigos, quienes puede testificar que transportó el bisturí para realizar una mitzvá. Y por otra parte, el rabino Eliezer dijo con respecto a este tema: Uno puede incluso cortar árboles para preparar el carbón con el fin de herramientas de hierro de la moda con el propósito de la circuncisión. El enfoque del rabino Eliezer no fue aceptado universalmente, y el rabino Akiva declaró un principio: cualquier trabajo prohibido que se pueda realizar en la víspera de Shabat no anula el Shabat, incluido el transporte del bisturí de circuncisión. Sin embargo, cualquier trabajo prohibido involucrado en la mitzvá de la circuncisión misma que no se puede realizar en la víspera de Shabat anula el Shabat.

Cuando el octavo día de vida de un bebé ocurre en Shabat, debe ser circuncidado ese día. Por lo tanto, uno realiza todas las necesidades de la circuncisión, incluso en Shabat: Uno circuncida el prepucio, y descubre la piel mediante la eliminación de la membrana delgada debajo del prepucio, y succiona la sangre de la herida, y lugares en que tanto un vendaje [ispelanit] y comino como ungüento. Si uno no moler el comino de Shabat víspera, mastica que con sus dientes y lugares de ti en el lugar de la circuncisión como un bálsamo. Si no mezcló vino y aceite en la víspera de Shabat, una mezcla diseñada para curar y fortalecer al niño, este, el vino, se coloca sobre la herida por sí solo y ese, el aceite, se coloca solo. Y en Shabat no se puede hacer una bolsa para colocar sobre la circuncisión como vendaje ab initio, pero se puede envolver con un trapo como vendaje. Si no preparó el vendaje en la víspera de Shabat llevándolo al lugar donde se realizó la circuncisión, envuelve el vendaje en su dedo y lo trae en Shabat,incluso desde un patio diferente. Si bien los Sabios permitieron que se trajera, exigieron que se realizara de una manera inusual, usándolo como una prenda.

Uno puede lavar al bebé en Shabat, tanto antes de la circuncisión como después de la circuncisión. Y se le puede rociar agua caliente con la mano, pero no con un recipiente, para apartarse de la forma habitual en que se hace. El rabino Elazar ben Azarya dice: Uno puede lavar al bebé al tercer día después de su circuncisión, incluso si ese tercer día ocurre en Shabat. Al tercer día después de la circuncisión, se considera que el bebé está en peligro, como se dice con respecto a los hombres de Shejem, que fueron circuncidados: "Y sucedió al tercer día, cuando tenían dolores" (Génesis 34:25). Esto nos enseña que al tercer día el dolor de la circuncisión representa un peligro. Si hay incertidumbre sobre si circuncidar o no a un bebé, y lo mismo ocurre en el caso de un bebé hermafrodita [androginos], que posee genitales masculinos y femeninos, no se profana el Shabat para realizar la circuncisión, ya que no es seguro que él se requiere la circuncisión. Y el rabino Yehuda permite hacerlo de un hermafrodita bebé.)

 

Sí Yeshu hubiera tenido siquiera la educación judía impartida por R’ Yehoshua ben Perajya, hubiera estado de acuerdo con las opiniones de R’ Yose HaGlilí, R’ Eliezer ben Hurkenos, R’ Akiva, R’ Elazar ben Azarya, R’ Yehudah, y R’ Matya ben Jarash en las que realizar la mitzvah ta’aseh (mandamiento positivo) del brit milah (circuncisión) no se incurre en jilul shabat. Más bien, la falacia que presenta Yeshu era para justificar sus actos de brujería realizados en shabat tal como la supuesta curación del cojo en el estanque pagano de Betesda (Juan 5:1-7) en un día de Shabat.

 

 

¿Yeshu fue un Chrestos flaviano o una especie de Mashiaj nistar

 

Tanto en el Codex Sinaiticus folio 251b como en el Codex Vaticanus folio 1360c se utiliza la nomina sacra χϲ (XC) la cual puede significar no solo la palabra ‘χριστός’ (Christos = Ungido o Mesías) sino más bien la palabra χρηστός (Chrestos) cuya traducción es: valiente en la guerra, según Heródoto, Las Historias 5.109, 6.13,  o con Sófocles, Filoctetes 437.

 

Es interesante que en el texto evangélico del texto analizado se acentúe la palabra ‘παρρηϲια’ (valentía) con la palabra χρηστός (chrestos) = valiente en la guerra, tal como se lee en los códices antiguos del Evangelio de Juan:

 

και ϊ

δε παρρηϲια λαλι · 

και ουδεν αυτω

λεγουϲιν · μη τι α

ληθωϲ εγνωϲαν 

οι αρχϊερειϲ · οτι 

ουτοϲ εϲτιν ο χϲ ·

(7:26: Y he aquí, habla con valentía (parrēsia) y no le dicen nada. ¿Han sabido entonces con certeza los comandantes que este es el XC (χρηστόςChrestos: el valiente)?)

 

La posibilidad que la sacra nomina de XC-χϲ signifique χρηστός (el valiente o el bueno) es bastante probable ya que también se encuentra atestiguada en la antigua literatura gnostica del Apócrifo de Juan NHC II, 1 12,16; Libro Sagrado NHC III, 2 58,10. 

 

Un dato adicional, es la de uno de los primeros discípulos de Pablo de Tarso, Marción de Sinope quien era un presbítero de la iglesia en Sinope en Anatolia (Galacia), y fundador, o al menos la figura más conocida, de una de las primeras escuelas principales del cristianismo paulino llamada herejía por los poderes eclesiásticos: los marcionitas. La versión latina del Evangelikon (originalmente en griego) que trajo a Roma en 138 EC no se refería la nomina sacra con el nombre de "Ieshu Christus" sino como "Isu Chrestos" derivado de la designación de arameo ‘ܝܶܫܽܘܥ-יֵשׁוּ’ mientras que la ortografía de "Chrestos-χρηστός" (= el bueno)  [ישו כרסתוס] esto  derivado de una antigua inscripción a una sinagoga marcionita cerca de Damasco en Deir Aly (la antigua Lebabah), en el monte Hermón, en la que se leía:

Συναγωγη Μαρκιωνιστων κωμ(ης)

Λεβαβων του κ(υριο)υ και σω(τη)ρ(ος) Ιη(σου) Χρηστου

προνοια(ι) Παυλου πρεσβ(υτερου) — του λχ’ ετους.

‘La sinagoga (lugar de reunión) de los marcionistas, en la aldea de Lebaba, del SOr y salvador Ieshu Xhrestou (el Bueno), erigida por la previsión del sacerdote Pablo, en el año 630 (de la era seleucida).’

Esta fue la leyenda sobre la puerta de una iglesia marcionita, y los marcionistas eran gnósticos antijudíos, y no confundieron su Chrestos con el Christos (Mesías). (ver. Daniel Jon Mahar, English Reconstruction and Translation of Marcion's version of To The Galatians, 2010, p.1; G.R.S, Did Jesus Live 100 Years B.C?, London and Benares, Inglaterra, 1903, p.51)

Al respecto, The Edinburgh Review (181.217) comenta:

“Algunas sectas llamaron sinagogas a sus edificios sagrados. En Deir Aly (la antigua Lebabah), en el monte Hermón, un dintel de piedra construido sobre una puerta en el pueblo druso conserva la memoria del famoso hereje Marción. La “Sinagoga de los Marcionitas” se levantó aquí en 318 dC, cinco años después de la edición de la tolerancia –la de Milán– por Pablo el Presbítero, en honor a Jesús Chrestos. Epifanio dice que en su tiempo esta secta existía en Roma e Italia, en Egipto, Palestina, Arabia y Siria, en Chipre y la Tebaida, en Persia y en otros lugares. El texto es más antiguo que cualquier iglesia existente y denomina al lugar de reunión una "sinagoga".”

También descubrimos que algunos maniqueos adoptaron este uso, "Jesús el Bueno" o Jesús Chrestos, también. (Véase, por ejemplo, Gardner, et al., Manichaean Texts from the Roman Empire , 167). Hubo muchos puntos de contacto entre el marcionismo y el maniqueísmo.

Curiosamente, aunque los manuscritos existentes de los padres de la Iglesia de los siglos II al III poseen la palabra "christos", parece que no ha habido inscripciones que usen la palabra "Cristo" antes del siglo III. En cambio, encontramos "Chresto" y "Chreisto". Bennett dice que, en su época (1880):

 “Las dos primeras inscripciones cristianas de fecha conocida son las que están numeradas respectivamente 9727 y 9288; en el primero el nombre aparece en forma de [XPHSTOUS], en el segundo el de [XPEICTE].“… El hecho es que durante los primeros cuatro siglos de nuestra era era la práctica común de los cristianos escribir el nombre de su Maestro Chresto o Chreisto, y llamarse a sí mismos *Chrestiani*. Es muy probable que los gentiles no cristianos también tuvieran el hábito de poner a Chresto por Cristo ”.

Lo mismo es cierto para las diez epístolas de Pablo en la Apostolikon de Marción.  El nombre de Chrestos era un título divino en el mundo helenístico el cual era una denominación común de las figuras divinas en las religiones de los misterios. (Hyam Maccoby, The Mythmaker, Paul and the Invention of Christianity, Barnes & Noble, New York, 1998,  p. 176)

Otro dato interesante, es aparece en el Codex Sinaiticus ( c. 350), que se usa para describir a aquellos a quienes perciben como "cristianos", como en Hechos 11:26, 26:28; y 1 Pedro 4:16:


Hechos 11:26
Hechos 26:28
1 Pedro 4:16

ϲαυλον και ευρω
ηγαγεν ειϲ αντιο
χιαν
εγενετο δε αυτοιϲ
και ενιαυτον ολο
ϲυναχθηναι εν
τη εκκληϲια και δι
δαξαι οχλον ϊκα
νον χρηματιϲαι
τε πρωτωϲ εν αν
τιοχια τουϲ μαθη
ταϲ χρηϲτιανουϲ
‘Y les sucedió que se reunieron en la eklesia durante un año entero y enseñaron a una gran multitud; también, que los discípulos fueron llamados chrestianous (los buenos) primero en Antioquía.’

ο δε αγριππαϲ προϲ
τον παυλον εν ο
λιγω με πιθειϲ
χρηϲτιανον ποιηϲαι


‘Pero Agripas le dijo a Pablo: Con poco trabajo me persuades para hacerme un chrestiano (‘bueno’).’

ϲκοποϲ ει δε ωϲ
χρηϲτιανοϲ μη ε
ϲχυνεϲθω δοξα
ζετω δε τον θν εν
τω ονοματι του


‘pero si sufre como chrestiano (‘bueno’), no se avergüence, sino glorifique a Dios en este nombre.’

 

La imagen del versículo bíblico Hechos 11:26 en el Codex Sinaiticus en el folio 306a, que muestra que la letra griega original Η o eta fue borrada y reemplazada por una Ι o iota.

La palabra generalmente traducida como "Cristo" en el Nuevo Testamento está representada en el Sinaítico por las abreviaturas XC o XPC, que también se utilizan para denotar "Chrestos-χρηστός". Por lo tanto, el Sinaítico podría tratarse de "Ieshu [el] Chresto", no de "Jesucristo".

Los primeros padres de la Iglesia registraron que se les llamaba "Chrestiani". Justino Mártir, que vivió en Siquem o Siquem en Samaria, en el siglo II, declara que él y sus compañeros recusantes se llamaban χρηστιανόι , o Chrestiani, y admite con tantas palabras que la denominación proviene del término χρηστός - Chrestos. “Desde el nombre que se nos imputa como delito”, dice, “somos los χρηστοτατόι - Chrestatoi, los muy buenos”. ( Meta. Mag. 14: 140 )

Dice Teófilo de Antioquía (168-188 d. C.) hace un juego de palabras con el nombre de cristiano. “Yo, por mi parte”, dice él (Bi, cap. 1), “confieso que soy cristiano, y llevo este nombre amado de Dios, esperando ser útil (euchrestos). En el cap. 12 este juego de palabras se mantiene en todo momento, así:

“Y sobre tu risa de mí llamándome 'Christiano', no sabes lo que estás diciendo. Primero, porque lo ungido es dulce (Chrestos) y útil (eujrestos) y lejos de ser despreciable…. ¿Y qué obra tiene adorno o belleza a menos que esté ungida o bruñida? Entonces, el aire y todo lo que hay debajo del cielo está ungido en cierta clase por la luz y el espíritu, ¿y no estás dispuesto a ser ungido con el aceite de dios? Por eso se nos llama cristianos por este motivo, porque estamos ungidos con el aceite de dios”.

Clemente de Alejandría (189-202 d. C.) de la misma manera dice, (Misc., B. ii, cap. 4): “Ahora bien, los que han creído en Cristo son y son llamados buenos, (Chrestoi)”.

Lactancio, un eminente autor cristiano (301-330 d. C.), dice que los griegos “estaban acostumbrados por un error de ignorancia (?) a cambiar una letra, por decir Chresto”. (Div. Inst., B. iv, cap. 7.)

Tertuliano, el primero de los Padres latinos (193-220 d.C.), dice:

“Pero cristiano, en lo que respecta al significado de la palabra, se deriva de la [palabra] unción. Sí, e incluso cuando lo pronuncias erróneamente Chrestianus (porque ni siquiera sabes con precisión el nombre que odias), proviene de la dulzura y la benignidad”. (Apol., Sec. 3. Ver también Ad. Nat., Cap. 3.)…

Justino Mártir, uno de los primeros y Padres de la Iglesia, llama a los cristianos Chrestianoi. No es que la palabra se encuentre así en sus escritos; ¡Oh, no! Los escribas sacerdotales han tenido cuidado de cambiar la e por la i. En su "Primera disculpa", cap. 4, este pasaje ocurre:

“Hasta ahora, al menos, como se puede juzgar por el nombre del que se nos acusa, somos personas muy excelentes (chrestotatoi)…. Porque se nos acusa de ser cristianos, y odiar lo virtuoso (chrestos) es injusto”.

Se sugiere además que el nombre Chrestos fue favorecido para los gnósticos.

Según GHR Horsley (Nuevos documentos que ilustran el cristianismo primitivo, v. 3, 133), en la época posterior al emperador Constantino, la “profesión de fe abierta”, incluidas las "referencias a χρηστιανοι πρεσβύτεροι" o "presbíteros chrestianos" no era "provocativa", lo que indica era bastante común.

Por otra parte, el epíteto χρηστός era en referencia en alusión a los emperadores tal como se muestra en Filon de Alejandría, In Flaccum 83:

ήδη τινάς οΐδα των άνεσκολοπισμένων μελλούσης ένίστασθαι τοιαύτης εκεχειρίας καθαιρεθέντας καί τοις συγγενέσιν έπί τω ταφής άξιωθήναι καί τυχείν των νενομισμένων άποδοθέντας· εδει γαρ καί νεκρούς άπολαύσαί τίνος χρηστού γενεθλιακαΐς αύτοκράτορος καί άμα τό ιεροπρεπές της πανηγύρεως φυλαχθήναι»

(ya perteneces a un grupo de seres hambrientos que resisten tal alto el fuego, y sus parientes en el entierro son dignos del emperador malvado y de los muertos que han disfrutado de un buen -Xhrestos-χρηστού- emperador de cumpleaños, y el prestigio del sacerdocio está protegido ")

 

¿Qué implica sí es el nombre ‘χριστός’ en el mundo grecorromano?

 

Según Susan Pearce, profesora emérita de estudios de museos en la Universidad de Leicester en Reino Unido en su artículo The Hinton St Mary Mosaic Pavement: Christ or Emperor? (El pavimento de mosaico de Santa María de Hinton: ¿Cristo o emperador?) explica que el monograma CHI-RHO retoma las primeras dos letras de la palabra griega ΧΡΙΣΤΟΣ (Cristo) la cual se usó para la monarquía griega (ver. Susan Pearce, The Hinton St Mary Mosaic Pavement: Christ or Emperor?, Britannia, 2014. p. 197; Cfr. Toynbee J. 1964: A new Roman mosaic pavement found in Dorset', Journal of Roman Studies 54, 1964, p. 3.) Tal epíteto fue utilizado en mosaicos y otras características de los edificios en Gran Bretaña, y en la Galia e Iberia, seguidos de su uso en objetos portátiles. Explica que la palabra Χριστό (Cristo) en la Grecia el concepto de Cristo, fue tratado 'ni más ni menos que como un dios pagano. (Ver. Henig, M. 1986: Ita intellexit numine inductus tuo: some personal interpretations of deity in Roman religion', in Henig and King 1986, p. 164.) Por ejemplo, Magnecio se llama así mismo Cristo, el verdadero dios de los verdaderos creyentes, como guardián y salvador en el peligro más alto. (ver. Karl-Heinz Zimmer, Der Gegenkaiser Magnentius (350-353) und die Stadt Trier - Erkenntnisse und Überlegungen zur Trierer Heimat- und Münzgeschichte. ver. https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/texte/aufsaetze/zimmer-magnentius.html

Pearce explica que cuando se descubrió el mosaico de Hinton St. Mary en Inglaterra en 1963 se había creído que se trataba de un busto de Yeshu, sin embargo tras varias investigaciones se determinó que se trataba de Constantino II, ya que este se consideraba como un Cristo, siguiendo la tradición romana en el que a los emperadores flavios se les denominaba con el epíteto de Cristo. Menciona que el uso del término Cristo con el de Emperador eran intercambiables. (Ver. Susan Pearce, p. 197.)

 

Ya sea que el nombre de XC signifique χρηστός (‘bueno’ o ‘virtuoso’), o que signifique χριστός, no tienen relación algúna con el significado de la palabra מָשִׁיחַ. Ambas palabras griega tienen una relación con la política imperial romana, y carece de relación alguna con el perfil del Mashiaj o del Mesías del pueblo de Israel tal como se ha explicado en el capítulo 1 de Jizuk Emunah la obra del Jajam Yitzjak Troki.

 

Incluso, si se intenta esbozar la idea de un “Mashiaj HaNistar” (Mesías oculto) con base a lo que se lee en los versículos 27-29 del capítulo 7 del Evangelio de Juan es sencillamente improbable, ya que en el Codex Sinaiticus en el versículo 27 aparece modificado -en comparación a las versión común que tienen las biblias cristianas-, tal como se puede leer en el texto antiguo del Codex Sinaiticus:

αλλα τουτον οι

δαμεν ποθεν ε

ϲτιν · ο χϲ οταν ελ

θη μη πλιονα ϲη

μια ποιηϲει · η ο

ταν ερχεται ουδιϲ 

γινωϲκει αυτον 

ποθεν εϲτιν :

(7:27: Sin embargo, conocemos a este hombre, de dónde es; pero cuando venga el XC (el valiente), nunca nadie por mucho que haga con los signos que haga, cuando aparezca nadie sabrá de dónde viene.)

εκραξεν ουν ο ιϲ 

εν τω ϊερω διδα

ϲκων και λεγων · 

και εμε οιδατε 

και οιδατε ποθε 

ειμι · και απ εμαυ

του ουκ εληλυθα 

αλλα εϲτιν αληθηϲ 

ο πεμψαϲ με · ον 

ϋμειϲ ουκ οιδα

ται ˙

(7:28: IeShu, pues, clamó en el [recinto] sagrado, enseñando [(con drama)] y diciendo: Ambos me conocéis, y sabéis de dónde soy; y no he venido por mí mismo, pero es cierto que me envió, a quien no conocéis:)

εγω δε οιδα 

αυτον οτι παρ αυ

τω ειμι · κακεινοϲ 

με απεϲταλκεν ·

(7:29: Yo lo conozco, porque soy de él y él me envió.)

οι δε εζητουν αυ

τον πιαϲαι · και ου

δειϲ επεβαλεν 

επ αυτον την χει

ρα · οτι ουπω ελη

λυθει η ωρα αυτου ·

(7:30: Procuraron, pues, arrestarlo (piasai). Y nadie le echó la mano encima, porque aún no había llegado su hora.)

 

πολλοι δε επιϲτευ

ϲαν εκ του οχλου 

ειϲ αυτον · και ελε

γον ο χϲ οταν ελ

θη μη πλιονα ϲη

μεια ποιηϲει ω 

ουτοϲ ποιει ·

(7:31: Muchos sin embargo, creyeron en él desde la multitud y dijeron: Cuando el XC (el valiente) venga, ¿Hará más señales que estas que hace este hombre?)

 

Otro ejemplo de los cambios que ha sufrido la sección de los versículos 27 al 31 es que mientras que en el Codex Sinaiticus folio 251b, sobre el versículo 27 se hace a modo de afirmación confusa sobre el origen de Yeshu: 

Αλλα τουτον οιδαμεν ποθεν εστιν· ο χς οταν ελθη μη πλιονα σημια ποιησει· η οταν ερχεται ουδις γινωσκει αυτον ποθεν εστιν :

‘Sin embargo, conocemos a este hombre, de dónde es; pero cuando venga el XC (el valiente), nunca nadie por mucho que haga con los signos que haga, cuando aparezca nadie sabrá de dónde viene.’

En el en el Codex Vaticanus folio 1360a la gente hace una pregunta sobre las señales que hará el XC (el valiente o el Cristo Imperial):

αλλα τουτο- οιδαμεν ποθεν εστιν ο δε χς οταν ερχηται ουδεις γεινωσκει ποθεν εστιν

“Pero, ¿cómo podría ser? Porque sabemos de dónde viene este hombre. Cuando venga el XC, simplemente aparecerá; nadie sabe de dónde viene”.

Mientras que en el texto bizantino (BYZ) la gente de Jerusalem no pregunta sobre tales señales, tal como se puede leer:

Ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν · ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν.

(Traducción: Sin embargo, este hombre sabemos de dónde es pero el Cristo (Mesías) cuando venga sabrá de dónde es.)

 

Hay bastantes lecturas en el Codex Sinaiticus en comparación de otros códices que significan algo diferente, por lo que incluso se invita a los lectores a verificar la exactitud de los datos en esta publicación con el fin de corroborar la manipulación que ha sufrido esta parte del texto del evangelio de Juan. 

 

Por último, la creencia del “Mashiaj Nistar” o de un ‘Mesías oculto’ no corresponden a la época del Beit Shení (Segundo Templo), sino que corresponden a una época tardía, ya que las únicas referencias es la que proporciona RaSh”I sobre Daniel 12:12 con base al Midrash Rut en la que el Mashiaj estará oculto por cuarenta y cinco años después de su revelación tal como se lee en la traducción del Rabino Shraga Silverstein:

אַשְׁרֵ֥י הַֽמְחַכֶּ֖ה וְיַגִּ֑יעַ לְיָמִ֕ים אֶ֕לֶף שְׁלֹ֥שׁ מֵא֖וֹת שְׁלֹשִׁ֥ים וַחֲמִשָּֽׁה׃

Bienaventurado el que espera [(cuarenta y cinco años más allá de esta suma)] y llega a mil trescientos treinta y cinco años [(el Mesías está destinado a permanecer oculto durante cuarenta y cinco años después de su revelación)].

Mientras que RaSh”I explica:

ארבעים וחמש שנים נוספים על חשבון העליון שעתיד משיחנו להתכסות אחר שנגלה וישוב ויתגלה וכן מצינו במדרש רות וכן יסד ר' אליעזר הקליר (בסילוק יוצר פרשת החדש) ויתכסה מהם שבועים ששה:

Afortunado es el que espera, etc. Se agregan cuarenta y cinco años al número anterior, porque nuestro Rey Mesías está destinado a ser escondido después de ser revelado y ser revelado nuevamente. Así encontramos en Midrash Ruth, y así lo estableció el rabino Eleazar HaKalir (en el poema final del servicio matutino de la porción que trata del mes de Nissan): “y será ocultado de ellos por seis semanas de años”.”

Esto no corresponde con Yeshu HaMamzer ya que vivió hasta los 33 años (Lucas 3:23), así como en ninguna parte del Brit HaMetumtom se menciona que se haya revelado después de 45 años despues que se diera a conocer como el Cristo Imperial, por otra parte, en el comentario de RaSh”I sobre Mija 4:8 se menciona que el Mashiaj está escondido a causa de los pecados del pueblo de Sión (ואת משיחא דישראל דטמיר מן קדם חובי כנישתא דציון), y cuando se revele vendrá con el reinado de la Casa de David en Jerusalén como era originalmente (תבא הממשלה שלימה כולה אל בית דוד בירושלים כאשר היתה בתחילה), esto nunca sucedió con Yeshu HaMamzer ya que él nunca restableció la monarquía de la Casa de David en Jerusalem, sino que murió en manos de los romanos, según el relato del Brit HaMetumtom, o según en el relato del Talmud, Yeshu murió ajusticiado por haber practicado hechicería, e idolatría, eso de ninguna manera le hace ser un Mashiaj, menos un monarca o un buen judío.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!