5/23/2021

Juan 6:1-15: La estafa de la multiplicación de los panes.


 

En el Evangelio de Juan siguiendo la lectura del Codex Sinaiticus folio 250a dice lo siguiente:

 

με

τα ταυτα · απηλθεν 

ο ιϲ περαν τηϲ θα

λαϲϲηϲ τηϲ γαλιλαι

αϲ τηϲ τιβεριαδοϲ ·

[6:1] Después de esto, IeShu se fue al otro lado del mar de Galilaias, que es el mar de Tiveriados (Tiberíades);

ηκολουθει δε αυ

τω πολυϲ οχλοϲ · 

οτι εωρων τα ϲη

μεια α εποιει περι 

των αϲθενουντων

[6:2] y lo seguía una gran compañía porque veían los signos que hacía en caso de los débiles.

και απηλθε 

ειϲ το οροϲ  ιϲ · 

και  εκαθεζετο 

μετα των μαθη

των αυτου .

[6:3] Y salió en la montaña IeShu y [se] sentó allí con sus aprendices.

ην δε 

εγγυϲ το παϲχα · 

η εορτη των ϊου

δαιων ·

[6:4] Y estaba cerca la Pasja’ (Pesaj), la fiesta de los judíos.

επαραϲ ουν τουϲ ο

φθαλμουϲ  ιϲ και 

θεαϲαμενοϲ οτι 

οχλοϲ πολυϲ ερ

χεται προϲ αυτον · 

λεγει προϲ φιλιππο 

ποθεν αγοραϲω

μεν αρτουϲ · ϊνα 

ουτοι φαγωϲιν

[6:5] Entonces alzando los ojos IeShu, y viendo que se le acercaba una gran compañía, dijo a Filipo

¿De dónde compraremos pan para que coman?

τουτο γαρ ελεγεν 

πιραζων αυτον 

αυτοϲ δε ηδει τι 

εμελλε ποιειν ·

[6:6] Pero este dijo [Ieshu] para probarlo; porque él mismo sabía lo que estaba a punto de hacer.

αποκρινεται ουν 

ο φιλιπποϲ δια

κοϲιων δηναρι

ων αρτοι ουκ αρ

κουϲιν · ϊνα εκαϲτοϲ 

βραχυ τι λαβη ·

[6:7] Le respondió Filipos

Doscientos denarios de pan no son suficientes para estos, para que cada uno tome un poco.

λεγει αυτω ειϲ εκ τω 

μαθητων αυτου · 

ανδρεαϲ ο αδελ

φοϲ ϲιμωνοϲ πετρου ·

[6:8] Uno de sus discípulos, Andreas, hermano de Simonos Petrou, le dice:

εϲτιν παιδα

ριον ωδε · ο εχει 

πεντε αρτουϲ κρι

θινουϲ · και δυο ο

ψαρια · αλλα ταυτα 

τι εϲτιν ειϲ τοϲου

τουϲ ˙

[6:9] Aquí hay un niño (paidarion) que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos; pero ¿qué son éstos entre tantos?

ειπεν ο ιϲ 

ποιηϲατε τουϲ αν

θρωπουϲ αναπε

ϲιν · ην δε τοποϲ 

πολυϲ εν τω τοπω 

ανεπεϲαν ουν οι 

ανδρεϲ τον αρι

θμον ωϲ τριϲχι

λιοι ·

[6:10] Dijo IeShu: Haz que los hombres se reclinen. Y había mucha hierba en el lugar. Los hombres, por tanto, se reclinaron, en número de unos tres mil (triskhī́lioi).

ελαβεν δε τουϲ 

αρτουϲ ο ιϲ και ευ

χαριϲτηϲεν · και 

εδωκεν τοιϲ ανα

κιμενοιϲ · ομοι

ωϲ και εκ των ο

ψαριων οϲον ηθελον ·

[6:11] Tomó los panes IeShu, y dio gracias (eucharistēsas) [a los dioses, ver. Diodorus Siculus, Biblioteca 16:11] y distribuyó a los que estaban sentados; entonces también de la misma manera también (sucedió) con el pescado, como quisieron.

(Se omitió las palabras: τοιϲ μαθηταιϲ οι δε μαθηται: “...los aprendices y de los aprendices…”)

 

ωϲ δε ενε

πληϲθηϲαν λεγι 

τοιϲ μαθηταιϲ αυ

του · ϲυναγαγεται 

τα περιϲϲευϲαν

τα κλαϲματα · ϊνα μη 

τι αποληται

[6:12] Pero cuando se llenaron, dijo a sus aprendices: Recojan los pedazos que quedan, para que nada se pierda.

ϲυνη

γαγον ουν και εγε

μιϲαν δωδεκα κο

φινουϲ κλαϲματω · 

εκ των πεντε αρ

των των κριθινω · 

α επεριϲϲευϲεν 

τοιϲ βεβρωκοϲιν ·

[6:13] Los recogieron, pues, y llenaron doce cestas de viaje con los pedazos de los cinco panes de cebada que quedaron después de comer.

 

οι ουν ανθρωποι 

ϊδοντεϲ ο εποι

ηϲεν ϲημειον ελε

γον · ουτοϲ εϲτιν 

αληθωϲ ο προφη

τηϲ ο ειϲ τον κοϲμο 

ερχομενοϲ ˙

[6:14] Entonces los hombres, viendo el signo que había hecho, dijeron: 

¡Este es en verdad el profitis (exponente de la voluntad de Zeus, ver. Pi.N.1.60) que viene al orden [del gobierno] (kosmo’)!

 

ιϲ ουν γνουϲ οτι 

μελλουϲιν ερχε

ϲθαι και αρπαζειν 

αυτον και αναδι

κνυναι βαϲιλεα 

φευγει παλιν ειϲ το 

οροϲ μονοϲ αυτοϲ ·

[6:15] Entonces IeShu, sabiendo que iban a venir y apresarlo para hacerlo emperador (basilea), volvió a huir al monte él solo.

 

 

Incoherencias del relato de la multiplicación de los panes. 

 

¿Montaña, poblado o en una costa?

Versículo 3: Al hacer la comparativa de los cuatro textos del Evangelio, encontramos que la multiplicación de los panes según el Evangelio de Juan (v. 3) se hizo en una montaña (οροϲ), mientras que para el Evangelio de Marcos fue en una costa (6:32 y 34), lo mismo sucede en el Evangelio de Mateo (14:13-14), mientras que para el Evangelio de Lucas relata que esto sucedió en una ciudad (polin) llamada BitSaida (9:10), no se menciona ninguna barca, o montaña. 

 

¿Alimentó a cinco mil o tres mil personas? 

Versículo 10: Según las versiones modernas del evangelio del Evangelio de Juan se lee que Yeshú alimento a cinco mil personas (πεντακισχίλιοι), sin embargo, en el Codex Sinaiticus folio 250a aparece que originalmente en el relato decía que habían tres mil personas (τριϲχιλιοι):


Posteriormente en la redacción del Codex Vaticanus folio 1357b aparece la modificación en la que aparece que fueron cinco mil personas (πεντακισχίλιοι):(cf. Mr. 6:44: πεντακιϲχιλιοι; Mt. 14:21: πεντακιϲχιλιοι; Lc 9:14: πεντηκοντα). 

Con la multiplicación de los panes y los peces que aparece en el texto antiguo del Codex Sinaiticus folio 250a  del Evangelio de Juan 6:10 fueron tres mil personas, mientras que en el Evangelio de Mateo está contado dos veces, ya que la primera (14:14-21) Yeshu multiplica cinco panes y dos peces y comen “como unos cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños”; y en la segunda (15:29-38) son siete panes y “unos pocos pececillos” con los que comen “unos cuatro mil hombres sin contar las mujeres y los niños”. Entonces en qué quedamos: ¿fueron cinco panes, o siete? ¿Y comieron como  tres mil, cinco mil, o como cuatro mil? La Iglesia entonces, sin inmutarse, dice que fueron tres multiplicaciones milagrosas. 


¿Comprar o robar?

En el Evangelio de Mateo 14:15 en su versión griega aparece la palabra ‘ἀγοράσωσιν’ (compren), mientras que en la versión hebrea de Shem Tob aparece la palabra ‘ויקחו’ (Και θα πάρει) cuyo significado es: tomar, obtener, buscar, apoderarse, o adquirir, tal como se lee:

בעת ערב קרבו אליו תלמידיו ויאמרו לו זה המקום צר עובר. עזוב החבורות שילכו במגדלים ויקחו הצורך אליהם.

(Traducción: Y en el tiempo de la tarde cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron: ‘Este es un paso estrecho. ¡Abandona a las cofradías [de violadores] que [se] vayan a las torres y que tomen [conforme lo que] necesiten ellos.)

Aquí sus talmidim (aprendices) le aconsejan a Yeshu que despida a las cofradías de pritzim que vayan a las torres (מגדלים / Πύργοι) a robar alimentos.

 

El “milagro” de la multiplicación de los panes.

Otro ejemplo de las falsificaciones cristianas que buscaban legitimar la vida del mamzer, es la famosa “multiplicaciones de los panes” la cual también trataron de contextualizar al TaNa”J (Biblia Judía), el texto del Tathbit nos trae el siguiente dato:

"ويصف كيف أن الله قدم وجبة من الخبز والسمك إلى اثنين من الرهبان على جزيرة (تثبيت، 202-3)، وبالتالي يبدو أن لهما صلة الكتاب المقدس قصة إيليا بنك الاحتياطي الفيدرالي من قبل الملاك في الصحراء (الملوك الأول 19) ويسوع الأرغفة وضرب الأسماك (متى 14، 15، مرقس 6، 8، 9، لوقا، يوحنا 6)، وحساب القرآنية يسوع الذي يدعو لجدول كامل من المواد الغذائية من السماء (س 5:111-4) "

"הוא מתאר כיצד האלוקים ספק הלחם והדגים של המזון לשני נזירים [נוצרים] על אי (התקן, 202-3), ולכן נראה שהדבר קשור לסיפור התנ"כי של אליהו האכיל ידי מלאך במדבר (1 המלכים 19) וישו הכפלת לחם ודגים (מתי 14, 15, 6 מארק, 8, 9, לוק, יוחנן 6) וחשבון הקוראני של ישו שקורא לשולחן מלא באוכל משמים (קוראן 5:111-4) "

“Se describe cómo Di-s proveyó comida de pan y pescado a dos monjes en una isla (Tathbit 3:789-805), y por lo tanto parece estar relacionada con los relatos bíblicos de Eliyahu (Elías) alimentado por un ángel en el desierto (I Reyes 19) y la multiplicación de Yesh”u (Jesús) de los panes y los peces (Mt 14, 15; Mc 6, 8, 9 Lc, Jn 6), así como a la cuenta coránica de Yeshu al que es llamando por una mesa llena de comida del cielo (Sura 5:111-4)

-Cf. Gabriel Said Reynolds & Samir Khalil Samir. (2010). Abd al-Jabbar, Critique of Christian Origins. USA: Brigham Young University Press. 3:789-805. pp. 168-169. Cf. Smith. M. (1993). Jesus the Magician. United States of America: Barnes & Noble Books. p. 163.

 

Aquí el autor de dicha obra anticristiana le hizo falta mencionar que la historia del presunto milagro de la ‘multiplicación de panes’ es un intento de plagio al relato bíblico de  Elisha HaNabí (Eliseo el Profeta) en la que se lee lo siguiente:

מב. וְאִישׁ בָּא מִבַּעַל שָׁלִשָׁה וַיָּבֵא לְאִישׁ הָאֱלֹהִים לֶחֶם בִּכּוּרִים עֶשְׂרִים לֶחֶם שְׂעֹרִים וְכַרְמֶל בְּצִקְלֹנוֹ וַיֹּאמֶר תֵּן לָעָם וְיֹאכֵלוּ: מג. וַיֹּאמֶר מְשָׁרְתוֹ מָה אֶתֵּן זֶה לִפְנֵי מֵאָה אִישׁ וַיֹּאמֶר תֵּן לָעָם וְיֹאכֵלוּ כִּי כֹה אָמַר הֹ אָכוֹל וְהוֹתֵר: מד. וַיִּתֵּן לִפְנֵיהֶם וַיֹּאכְלוּ וַיּוֹתִרוּ כִּדְבַר הֹ:

[42] Y vino un hombre de Ba’al Shalishá, y trajo al hombre de Di”s pan de las primicias (lejem bikurim), veinte panes de cebada con espigas de trigo nuevo, y dijo (Elisha): “Dadlos a la gente, para que coman”.

[43] Y dijo su siervo: “¿Cómo voy a dar (sólo) esto a cien hombres?” Pero dijo el hombre: “Dadlo a la gente, para que coman, porque así dice el Eterno: ‘Comerán, y sobrará’.

[44] Lo ofreció pues a la gente, y comieron, y sobró, conforme a la palabra del Eterno.”

-Bet Melajim / 2 Reyes 4:42-44.

El Talmud Bablí Masejet Sanhedrín 12a explica que tal incidente se produjo, obviamente, sólo después de Pesaj, pues de lo contrario no se habría permitido comer los panes nuevos debido a la prohibición de “Jadash” o de los granos de la nueva cosecha (Cfr. Vaicra / Levítico 23:14; RaSh”I sobre Bet Melajim 4:42;), por otra parte, el Talmud Bavlí Ketuvot 105 explica que Elishah no podía comer bikurim (primicias). Según RaSh”I, porque no era un cohen, y según Tosafot, porque estaba fuera de las murallas de Yerushalaim

Mientras que el presunto milagro que realizó Yeshu, fue cercano a la fiesta de Pesaj, y por tanto comieron bikirim, tal como se menciona el Evangelio de Juan 6:4:

ην δε 

εγγυϲ το παϲχα · 

η εορτη των ϊου

δαιων · 

‘Y estaba cerca la Pascua (Pasja’), la fiesta de los judíos’.

-Codex Sinaiticus folio 250a.

Con lo cual, Yeshu, como sus talmidim, y los cinco mil hombres violaron la prohibición de comer Jadash no importando que estuvieran en un desierto pues ‘el Jadash está bíblicamente prohibido en todo lugar’ (Cfr. Hiljot Ma’ajalot Assurot 10:2; Shuljan Aruj Oraj Jaim 489:10; Yoreh De’ah 293:2).

 

Por otra parte mientras que en la historia de Elisha HaNabi, el hombre de Ba’al Shalishá le trae los veinte panes de cebada a Elisha para que se cumpla el decreto de Di”s, con el criminal de Yeshu es todo lo contrario pues este charlatán exige tiránicamente que le entreguen los panes (v.18); otra diferencia es que mientras que en el incidente de Elisha la multiplicación de los panes fue decretado por el mismo Di”s (ver. 2 Reyes 4: 43-44) con el criminal de Yeshu fue por su propio capricho en la que obró el supuesto milagro.

Es interesante ver que diversos eruditos cristianos duden de la veracidad de susodicho milagro, tal como lo expresa el Prof. Rubén Dri de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, reconoce lo siguiente:

“No había ninguna necesidad de partir los panes, porque no se trata de un bien escaso.  Si sólo eran cinco panes y los que tenían hambre, cinco mil, por más que se los partiera no hubiera alcanzado ni siquiera una miga para cada uno. El partir es, como todo en esta narración, es SIMBÓLICO.”

-Dri Rubén, El Movimiento Antiimperial de Jesús, Argentina, Editorial Biblos, 2005, p. 91

O que tal la opinión del erudito Dr. Antonio Piñero, sobre este pasaje:

“Parte de las historias y narraciones del Nuevo Testamento pueden considerarse legendarios, por ejemplo, algunos de (los relatos de milagros de Jesús que van en contra de las leyes fundamentales de la naturaleza, como el caminar sobre las aguas (Mc 6,45-52) o la multiplicación de los panes (Mc 6,34-44).”

-Piñero Antonio, Guía para entender el Nuevo Testamento, Editorial Trotta, Madrid, España, 2006. p.25.

“Por el contrario, la historicidad de los relatos milagrosos en el terreno de la naturaleza, por ejemplo, la multiplicación de los panes, parece bastante problemática, por no decir más. Surgidos en un ambiente sensible a la cultura griega, los Evangelios, partiendo de unos recuerdos sólidos de Jesús curador y exorcista, parece ser que agrandaron y ampliaron las cosas según los cánones de la amplificativo retórica, para presentarlo con mayor fascinación a personas que se mostraban sedientas de lo milagroso.”

Barblaglio Giusepe, Jesús, Hebreo de Galilea, Secretariado Trinitario, Salamanca, 2003, p.99.

 

Para el Dr. Drí considera que la “multiplicaciones de los panes” jamás existió, sino que se trató de una organización pro-socialista de la acumulación de alimentos pues según explica que los 5000 seguidores de Yeshu portaban con otras piezas de panes y pescados:

“Pero la realidad es diferente, pues algunos tienen un pan, otros cinco, otros diez, otros ninguno. Si se comparte, hay para todos, se crea abundancia”.

-Dri Rubén, Ibidem. p.92

Mientras Piñero como Barblagio consideran sin lugar a dudas que el milagro jamás existió, es interesante que en el Evangelio Hebreo de Mateo que Yeshu ordenó que las cofradías de violadores REGRESARAN (ויצו שישובו) de las torres que habían ido a asaltar tal como había sido la decisión de los discípulos de Yeshu (ver. verso 15: עזוב החבורות שילכו במגדלים ויקחו הצורך אליהם)

Lo más probable de tal acontecimiento es que si existió tal acontecimiento pero este no contaba con los matices que los autores del Nuevo Testamento le otorgaron, más bien tal acontecimiento tenía que ver con aspectos más delictivos, tal como se presenta en el testimonio del Toldot Yeshu, pues en el capítulo 10 leemos lo siguiente:

entonces vinieron los hombres de la ciudades para llamarlos. [16] Y pidió Yezu”sh pan y le respondió un hombre de ellos y le dijo: ‘Sí bailas delante de mí te daré mi burro con pan y esta ciudad’. [17] Y bailó Yizu”sh enfrente de él, quien le dio el burro con el pan y la ciudad… [20] Y fue cuando terminó [de comerse] el pan y le dijo a Yehudah: ‘Ve a  la ciudad y compra pan y ustedes no vayan a impedir que la gente los reconozcan, porque los apedrearían’. [21] Y fue Yehudah a amasar y a comprar pan a Yizu”sh y Petrus.

En esta versión se encuentran todos los elementos ya mencionados en los evangelios:

a) Una multitud de criminales (javurot) de priztim (violadores o promiscuos) siguen a Yeshu, b) Yeshu exige que se le entregue pan para alimentarse, c) solicita a sus estudiantes que vayan a una ciudad a conseguir pan, d) no existe ningún vínculo con Di”s en este acto, e) Uno de sus estudiantes amasa pan y compra pan, violando la prohibición de comer Jadash.

 

Sin lugar a dudas encontramos al verdadero “Jesús Histórico” aquel bellaco que en sus delirios de grandeza no se tentaba el corazón por enmendar su camino, de sus estudiantes, así como de los otros delincuentes a los cuales llevó a la extrema oscuridad espiritual y social. En este análisis sobre la vida de este nefasto personaje, podemos inferir sin equivocarnos que de ninguna manera aquel hombre sea el Mesías (Mashiaj), aquel hombre no es enviado por Di”s.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!