9/23/2013

פרק קי''א-Capítulo 111: La invención de la sesión nocturna del Sanhedrin, el juicio de Yeshu

BS"D

פרק קי''א
[45] אז בא יש''ו לגליל[1] לתלמידיו ויאמר להם שנו ונוחו הנה הקרב העת ובן האדם ימסר ביד החטאים.
[46] קומו ונלך שהנו קרוב מע שימסרנו.
[47] עודנו מדבר והנה יודא אסצריוטא אחד מי''ב תלמידיו בא. ועמו חבורה אחת רבה בחרבות ובשוטים שלוחים מאת גדולי הכהנים ושרי העם.
[48] ואשר מסרוהו נתן להם אות אשר אשפקנו הוא הוא ותפשוהו.[2]
[49] ומיד נגש אל יש''ו ויאמר לו שלום עליך רבי וישקהו.
[50] ויאמר אליו יש''ו אהובי מה עשית. ויקרבו וישלחו ידם בו ויתפשוהו.
[51] והנה אחד מאשר היה עם יש''ו נטה ידו וישלוף חרבו ויך עבד אחד מעבדי הכהנים ויכרות אזנו.
[52] ויאמר אליו יש''ו השב הרבך אל נדנה שהשרופים חרב בחרב יפולו.
[53] הלא תבין שאוכל לפגוע באויבי ואכן לי עתה יתר מי''ב לגיונות[3] של מלאכים?
[54] ואיך ימלאון הכתובים? שכן ראוי לעשות.
[55] אחר אמר יש''ו לחבורה כמו אם היינו גנבים באתם לקחת אותי בחרבות ובשוטים.[4] והלא בכל יום הייתי עמכם במקדש מלמדכם ולא עכבתוני?
[56] אמנם כל זה נעשה יען ימלאו הכתובים מהנביאים. אז כל תלמיתיו הניחוהו וברחו.
[57] והם הוליכו ליש''ו לבית קאיפש גדול הכהנים. ואז כל הסופרים והפרושים נקהלו.
[58] ופיט''רוש היה הולך אחריו מרחוק עד בית גדול הכהנים. ונכנס לבית וישב לו אצל האומנים עד יראה התכלית.
[59] וגדולי הכהנים והפרושים היו רוצים[5] עדי שקר נגד יש''ו יען ימיתוהו.
[60] ולא היו מוצאים ואחד אשר הכינו הרבה עדי שקר נגד יש''ו. לסוף באו שני עדים שקרים.
[61] ויאמר זה אמר יש לי יכולת להשחית מקדש האל ואחד ג' ימים לתקן אותו.
[62] וגדול הכהנים קם ויאמר לו אינך עונה דבר נגד העדות שאלו מעידים נגדך.[6]
[63] ויש''ו לא ענה דבר. וגדול הכהנים אמר לו משביעך אני באל חי שתאמר לנו אם אתה משיח בן האל.
[64] ויען לו יש''ו אתה אומר ועוד אני אומר לכם עדין תראו בן האל יושב לימין גבורת האל בא בעבי שחקים.[7]
[65] אז גדול הכהנים קרע בגדיו ואמר זה ברך[8] אלקים. ומה לנו צורך לעדים אחרים? והנה כולכם שמעתם איך ברך[9] האל.
[66] מה יראה לכם שיתכן לעשות? והם ענו שחייב מיתה.
[67] ואז רקקו בפניו הלקוהו על שכמו ואחרים טפחו לו בפניו
[68] אומרים אמור לנו המשיח מי הכך.
[69] ופיט''רוש היה עומד לפתח החצר ונגשה אליו שפחה אחת ואומרת לו והלא אתה עם יש''ו הגלילי היית עומד.
[70] ופיט''רוש כחש לה בפני הכל ואמר לה אשה איני יודע מה את אומרת.
[71] וכאשר עבר השער ראה שפחה אחרת ואמרת לעוברים שם זה האיש היה עומד שם יש''ו בנאצ''רת.[10]
[72] ופעם אחרת כחש יש''ו בשבועה שלא הכירו.
[73] ואחר כן לזמן מעט נגשו אל פיט''רוש העומדים בחצר ויאמרו לו אתה הוא מחבורת זה הנביא שמדברך נכר שאתה מהם.
[74] אז התחיל לכפור ולישבע שבשום זמן לא הכירו. ומיד קרא התרנגול.
[75] ופיט''רוש נזכר מאשר אמר לו יש''ו שקודם קריאת הגבר יכפות בו ג' פעמים. ואז יצא לחוץ ובכה במרירות נפשו.

Capítulo 111.
[45] Entonces vino Yesh”u a Galilea para sus talmidim (discípulos) y les dijo:
Cambien y relájense;  he aquí se acerca el tiempo y el hijo del hombre se dará en manos de pecadores.
[46] Levantaos, y vamos, que está próximo, él que lo entregará.
[47] Y mientras él hablaba, y he aquí Ivda Astzriota (יודא אסצריוטא), uno de sus doce discípulos, llegó. Y con él había una gran cofradía con espadas y látigos enviados por los grandes de los cohanim y ministros del pueblo.
[48] Y el que le entregaba les había dado señal:
‘a quien yo bese es aquel a quien usted ha de atraparlo’.
[49] Y enseguida se acercó a Yesh”u y le dijo:
Shalom aleja Rabí (Saludos Rabí) y lo besó.
[50] Y dijo Yesh”u:
Mi amado (אהובי) ¿qué has hecho? Y se aproximaron y extendieron sus manos y lo atraparon.
[51] Y he aquí, uno de los que estaban con Yesh”u, tendió su mano y sacó su espada, abatió a un siervo, uno de los siervos de los cohanim, y le cortó la oreja.
[52] Y le dijo Yesh”u:
Vuelve tu espada a su vaina, porque el que quema con espada por espada caerá.
[53] ¿No pueden entender que puedo golpear a mis enemigos? En efecto, ahora yo, más de doce legiones de ángeles.
[54] Y ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Debido a que por lo tanto, está destinado a ser hecho.
[55] Después dijo Yesh”u  a la cofradía:
¿Cómo si fuéramos ladrones han venido a llevarme con espadas y látigos? ¿No era yo con ustedes todos los días en el Templo (מקדש) enseñándoles y no me lo impidieron?
[56] Mientras todo esto tenía que suceder tal como está escrito en los profetas. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron.
[57] Y ellos llevaron a Yesh”u a la casa de Kaifas, el grande de los sacerdote. Y entonces todos los sofrim (escribas) y los perushim (explicadores de la Torah) se reunieron.
[58] Y Pet”rosh le seguía [desde Galilea] de [una larga] distancia hasta la casa de grande de los cohanim. Y entró a la casa y se sentó junto con los artistas [אומנים], para ver el objetivo.
[59] Y los grandes de los cohanim (sacerdotes) y los perushim querían testigos falsos contra Yesh”u, para entregarle a la muerte.
[60] Y no encontraron, y uno que preparó a muchos testigos falsos contra Yesh”u.  Para que al fin, vinieran dos testigos falsos.
[61] Y dijo:
Éste dijo que tiene la capacidad de destruir el Mikdash (Templo) de Di”s, y después  de tres días lo repararía.
[62] Y el grande de los cohanim se levantó y le dijo:
‘No contestas nada en contra de los testimonios en tu contra?
[63] Y Yesh”u no respondió ni una palabra. El grande de los cohanim le dijo:
Te manifiesto, yo en el Di”s viviente, que nos digas si tú eres el Mashiaj hijo de Di”s.
[64]Y respondió Yesh”u :
Tú lo dices,  y otra vez les digo, [que] todavía veo al hijo de Di”s sentarse a la derecha del heroísmo del Di”s que viene en las nubes densas de las alturas (שחקים)
[65] Entonces el grande de los cohanim rasgó sus vestiduras y dijo:
Éste ha maldecido a Di”s. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí que todos vosotros habéis oído que maldijo a Di”s.
[66] ¿Qué crees que se puede hacer? Ellos respondieron:
¡Es reo a pena de muerte!
[67] Y entonces le escupieron en el rostro y le golpeó en la espalda, y otros le dio una bofetada en la cara.
[68] Le decían:
Dinos, Mashiaj, ¿quién te golpeo?
[69] Y Pet”rosh estaba a la entrada del patio, y se acercó a él una criada que le dijo:
¿y no estabas de pie con Yesh”u HaGlili?
[70]Y Petros le mintió delante de todos y le dijo:
Mujer no sé lo que está diciendo.
[71] Al pasar por la puerta (él) vio otra criada y dijo a los que estaban (de pie) allí:
¡Este hombre estaba parado con Yesh”u en Natz”rat (יש״ו בנאצ״רת)!
[72] Y en otra ocasión engañó a Yesh”u, bajo juramento (בשבועה) que no lo reconocía.
[73] Y después de un tiempo, los que estaban en el patio se acercaron a Pet”rosh y le dijeron:
Tú eres de la banda de ese “profeta”  porque de su palabra es extranjera (שמדברך נכר), eres de ellos.
[74] Así comenzó a negar y a jurar que en ningún momento lo conoce. Inmediatamente cantó el gallo.
[75] Y Pet”rosh se acordó de lo que Yesh”u le había dicho, que antes de que cante el gallo lo negaría tres veces. Y entonces salió afuera y lloró con amargura de alma.

Comentario.

Señal identificatoria.

Ivda / Ivda pacta una señal con los encargados del arresto: “Al que yo bese, ese es...”.  Es poco aceptable la escena, dado que tratándose de un hombre al que se presenta en los evangelios como muy popular, se hace innecesario el beso identificador. Ni siquiera la circunstancia de que se trate de un episodio nocturno apoya la contraseña, pues el uso de antorchas hace reconocible cualquier rostro que goce de cierta celebridad.
Podría asegurarse que el autor del evangelio de Yojanan/Juan, advirtiendo la inconsistencia del relato, presenta una versión de los hechos más creíble:

[3] Ivda, pues tomando una compañía de soldados, (אֵספִּיר) y alguaciles de los principales de los sacerdotes (ומֵן לוָת רַבַּי כָּהנֵא) y de los prishe (פרִישֵׁא), fue allí con lámparas y antorchas, y con armas. [4] Pero Yeshu”z, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir; se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? [5] Y le respondieron: A Yesh”u nitzraya’ (יֵשׁוּ נָצרָיָא), y les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Ivda, el que le entregaba. [6] Y cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron, y cayeron a tierra. [7] Volvió, pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Yesh”u nitzraya’. [8] Y respondió Yeshu”z: Os he dicho que soy yo;  pues si me buscáis a mí, dejad ir a pestos. [9] Para que se cumpliese esto que había dicho: ‘De los que me diste, no perdí ninguno’. [10] Entonces Shamun Petros-שֵׁמעוּן דֵּין כּאִפָא, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió al siervo del gran sacerdote-רַבּ כָּהנֵא, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Molek-מָלֵכ. [11] Y Yeshu”z dijo a Petros: Mete tu espada en la vaina; la copa que el padre me ha dado, ¿me la he de beber? [12] Y entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los Judíos, prendieron a Yesh”u y le ataron, [13] Y le llevaron primeramente a Janan-חַנָן porque era suegro de Kaifa-קַיָפָא, que era el sumo sacerdote.
[3]  ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων [4]  Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾽αὐτόν, ἐξελθὼν εἶπεν αὐτοῖς• τίνα ζητεῖτε; [5] ἀπεκρίθησαν αὐτῷ Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς• ἐγώ εἰμι εἱστήκει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ᾽αὐτῶν. [6] ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσον χαμαί. [7] πάλιν οὖν αὐτούς ἐπηρώτησε• τίνα ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπον• Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. [8] ἀπεκρίθη Ἰησοῦς• εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν• [9]  ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν, ὅτι οὓς δέδωκάς μοι, οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα [10] Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτήν, καὶ ἔπαισε τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον τὸ δεξιόν• ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος [11] εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ• βάλε τὴν μάχαιραν εἰς τὴν θήκην• τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέ μοι ὁ πατήρ, οὐ μὴ πίω αὐτό; [12] Ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν Ἰουδαίων συνέλαβον τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔδησαν αὐτόν, [13] καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν πρὸς Ἄνναν πρῶτον• ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου

-Evangelio de Yojanan/Juan 18:3-13.

Para este autor, el traidor Ivda habría tenido, solamente, la misión de conducir a los soldados hasta el lugar donde se encontraba su maestro.

Paul Winter z"l, escribe que es inconcebible, desde un punto de vista histórico, que Ivda estuviese al mando de una σπείρα (חבורה-Cohors-ܐܸܣܦ݁ܝܼܪ) o, en realidad, ni siquiera de un destacamento más pequeño de soldados imperiales. El nombre se insertó después de compuesta la versión primaria de lo que hallamos en Yojanan/Juan 18:3-11 y lo insertó, casi con toda seguridad, la misma persona que insertó el nombre «Kaifa-קַיָפָא» en el relato subsiguiente del interrogatorio. En principio, sólo se mencionaba a un oficial romano que iba al mando del grupo que practicó la detención. La mención de Ivda en los versículos 3, 5 procede de un intento de conciliar la versión Yojanan/Juaniana con la sinóptica.
Hay, pues, dos versiones, contrapuestas:
(1) la tradición Yojanan/Juan, según la cual detuvieron a Yesh”u soldados romanos mandados por su oficial correspondiente, y asistidos por un grupo de policías del Templo;
(2) la versión sinóptica, basada en Marcos (de la cual se inspira Mateo) según la cual, detuvo a Yesh”u una öχλος .
Maurice Goguel manifestaba, al comentar esta observación, que en un principio existían dos tradiciones de las que la más antigua atribuía sólo a los romanos la detención de Yesh”u, y la más moderna, a fuerzas policiales judías. Goguel afirmaba que el Cuarto Evangelista combinó estas dos tradiciones, mientras que el Segundo reprodujo sólo la más moderna.  Goguel reconocía dos capas en los relatos sobrevivientes del juicio a Yesh”u:
“…en una, los romanos eran los iniciadores del enjuicia-miento, mientras que en la otra desempeñaban este papel los judíos  «es un hecho pensar que los autores de los evangelios han corregido una tradición antigua en la cual solamente los romanos intervinieron combinando con una tradición posterior que hacia jugar un rol a los judíos...”
“...ce fait donne à penser que les auteurs des évangiles ont corrigé une tradition ancienne où les Romains seuls intervenaient, en la combinant avec une tradition plus récente qui faisait aussi jouer un rôle aux Juifs”… la mention des soldats romains dans le récit johannique de l'arrestation nous [détermine à] considérer ici... la tradition johannique comme primitive. Lc récit de Marc est une correction qui trahit la tendence apologétique à réduire au minimum le rôle des Romains dans l'arrestation de Jésus
Juifs et Romains dans l'histoire de la Passion, RHR tomo 62, 1910, pp. 165-182, 295-322, en p. 181.


Sesión Nocturna.
Paul Winter z"l, escribe que durante el período en que vivió Yesh”u, el Gran Sanhedrín desempeñó sus tareas oficiales en un edificio especialmente asignado a tal fin, como correspondía a la máxima institución legislativa, administrativa y judicial de una nación bastante populosa. Los miembros del Consejo Supremo se reunían en un lugar denominado indistintamente en nuestras fuentes βουλή, βουλεντήριον, συνέδριον, לשכת הגזית= la Sala del Consejo o Cámara del Consejo. A causa de diferencias en nuestras fuentes. [11]  Los investigadores modernos discrepan considerablemente respecto a la localización de esta sede. No es preciso investigar aquí la cuestión topográfica; basta que tengamos en cuenta que nuestras fuentes, a excepción de Marcos y Mateo, concuerdan en que el Sanhedrín celebraba sus sesiones en un edificio dedicado especialmente a tal fin.

Los Evangelios dicen que Yesh”u fue conducido del lugar del prendimiento a la casa del sumo sacerdote (Marcos 14, 53a; Mateo 26, 27; Lucas 22, 54; Yojanan/Juan 18, 13, 21). Su unanimidad sobre este punto resulta especialmente notable, considerando el hecho de que discrepan en sus descripciones de ciertos hechos posteriores.

Según Marcos, 14, 53b (Mateo 26, 27), el Senado Judío se reunió aquella noche misma, inmediatamente después de la detención de Yesh”u, en la residencia del sumo sacerdote. Esto contrasta con todas las informaciones que tenemos de las actividades procesales de aquella asamblea senatorial. Josefo y el Talmud abarcan varios siglos de historia judía; contienen datos relacionados con asuntos públicos de la Erretz Israel del siglo I de la Era Vulgar, con los que debemos contrastar los Relatos Evangélicos cuando parezca dudosa su veracidad histórica. No hallamos en parte alguna de los escritos de Josefo ni en la literatura rabínica ningún dato que indique que el Sanhedrín se reuniese en la residencia de un sumo sacerdote. Mc 14, 53b no sólo contradice las informaciones que se extraen de los escritos de Josefo, de la Mishna, la Tosefta y el Talmud, sino que contradice también algunos otros datos que suministra el Nuevo Testamento. La redacción de Lc 22, 66 και άπήγαγον (se da por supuesta la forma άνήγαγον en la Vieja Versión Siriaca) αυτόν εις το συνέδριον αυτών = y le condujeron a su cámara del consejo [12] implica que el πρεσβντέριον του λάου no se reunía en el lugar donde había estado retenido Yesh”u en custodia tras el prendimiento. La sesión del Sanhedrín se celebró, según el Tercer Evangelio, en la Sala del Consejo oficial.

Es evidente que Lc 22, 66 no se corresponde con Mc 14, 53b, sino con Mc 15, la. Este último pasaje, nos dice que el Sanhedrín se reunió por la mañana... pero sin hacer referencia a una reunión nocturna anterior (Mc 14, 53b, 55-64). La afirmación de Mc 15, la podía interpretarse en el sentido de que la sesión matutina se celebró en lugar distinto al que hace referencia Mc 14, 53-72, es decir, donde indica Lc 22, 66. Pero como Mc 15, la no hace la menor referencia a una sesión anterior, no podemos extraer deducción alguna en cuanto a la intención del Segundo Evangelista respecto a la relación topográfica entre Mc 15, la y Mc 14, 53b. El Tercer Evangelio es explícito: la localización de la reunión del Consejo, Lc 22, 66, es distinta de la de Lc 22, 54-65. El Tercer Evangelista no pudo extraer la información de que Yesh”u fue sacado de casa del sumo sacerdote para comparecer ante el πρεσβυτέιον του λαοΰ de Marcos... Lc 22, 66 se basa en una referencia no marcosiana. [13]

La hipótesis de que en las palabras άπήγαγον αυτόν εις το συνέδριον αυτών (pero no λέγοντες κτλ.) sale a la luz una tradición vieja de la misma procedencia que la seguida en Mc 15, 1 (una tradición que debió recibir, sin embargo, el autor del Tercer Evangelio por canales distintos a Marcos) se confirma examinando la relación entre lo que dicen Mc 14, 65 y Lc 22, 63-65. También aquí es discernible, en último término, tras ambas versiones, la misma tradición. Pero la versión de Lucas no está influida por la de Marcos. No sólo son distintos el emplazamiento y el orden temporal, sino que varía el vocabulario hasta el punto de que resulta improbable a priori el que el Tercer Evangelista hubiera utilizado como fuente, en este caso, el Segundo Evangelio. Según Lucas, Yesh”u fue azotado y escarnecido tras su detención, pero antes de la sesión del Sanhedrín; le escarnecieron los carceleros. Según Marcos, el escarnio se produjo tras la sesión del Sanhedrín en el palacio del dignatario, y participaron en aquella farsa cruel ciertos miembros del propio Tribunal Supremo.

Las acciones de los miembros del Consejo se definen como έμπτύειν, περικαλύπτειν, κολαφίζειν en Marcos, mientras que la acción de dar (Ραπίσματα implica la participación de subordinados. En Lucas hallamos los verbos έμπαίζειν, δέρειν, -περικαλύπτειν y βλασφημεϊν, referidos todos ellos a la conducta de los carceleros. Ni el escenario de la historia, ni la fraseología son los mismos que en Marcos. [14] Las diferencias son demasiado notables para considerarlas fortuitas, y no pueden atribuirse a una reformulación lucasiana del relato de Marcos. El Tercer Evangelista se basó en un relato de la Pasión anterior a Marcos. [15] De hecho, si los versículos contradictorios Mc 14, 53b, 55-64 se eliminasen, se vería que el orden lucasiano se aproxima al orden de los acontecimientos de Marcos con el que, en principio, se contradice rotundamente.
Podría plantearse la cuestión del modo siguiente:
(1) Yesh”u conducido a la residencia del sumo sacerdote (Mc 14, 53a; Lc 22, 54);
(2) Yesh”u escarnecido y azotado (Mc 14, 65; Lc 22, 63-65);
(3) Petros niega al mamzer (Mc 14 (54) 66-72; Lc 22, 55-62);
(4) el Sanhedrín se reúne (Mc 15, la; Lc 22, 66a).
La única diferencia en el orden de las dos versiones afecta ahora a la transposición de los apartados (2) y (3); si bien en Lucas la negación de Petros precede a la escena del escarnio de Yesh”u, en Marcos sucede lo contrario. Si se nos permite consultar el Cuarto Evangelio [16] a fin de reconstruir una forma más antigua de la tradición, parecería que Marcos está más próximo en este punto a una forma más primitiva. El escarnio de Yesh”u podría, sin embargo, haberse incluido antes de la negación de Petros, pues son sucesos que se querían relatar como más o menos simultáneos.

Aunque no siempre podamos identificar con toda certeza los diversos elementos constitutivos de los relatos de la Pasión que proceden de orígenes distintos, sí estamos en condiciones de diferenciar estratos antiguos de otros más modernos. Hay en los cuatro Evangelios elementos narrativos que han permanecido inalterables en los cambios que experimentó la tradición a lo largo del proceso de formulación literaria. A estas «constantes» pertenecen las noticias del traslado de Yesh”u a la residencia del sumo sacerdote (Mc 14, 53b; Lc 22, 54; Jn 18, 13) y del escarnio subsiguiente (Mc 14, 65; Lc 22, 63-65; Jn 18, 22). Son estos elementos estables o recurrentes los que sin lugar a dudas formaron parte de una tradición bastante antigua... tradición en el sentido propio del término. La ampliación de los escasos elementos tradicionales de información de lo que sucedió durante la noche que Yesh”u fue entregado, corresponde al proceso correctivo con que se moldeó la tradición al darle expresión literaria. Los lugares que ocupan ahora los elementos tradicionales (los «elementos estables») en la estructura de un Evangelio concreto, se les asignaron en la última etapa de formación del cuerpo evangélico. La asignación de tales posiciones dependió del uso que hizo cada evangelista de los elementos tradicionales.

Pasando por alto sus posiciones actuales en los Evangelios y concentrándonos en los elementos mismos, quizá podamos llegar a determinar la tradición más antigua. Puede haber cambiado el contexto, la intención, pueden haberse creado «situaciones nuevas», introducido nuevos personajes, haberse modificado notablemente la formulación lingüística... pero los temas principales permanecieron constantes y aun dan indicios del carácter y de los contenidos de un relato de la Pasión pre sinóptico anterior. El análisis comparativo de Marcos, Lucas y Yojanan/Juan muestra que el tema del escarnio y la flagelación de Yesh”u figuraba en la tradición pre evangélica de su detención. Los evangelistas incorporaron este elemento y le asignaron contextos acordes con sus diversos objetivos literarios. Parece que en Lc 22, 63-66a, se ha preservado mejor la tradición más antigua, aunque en el orden original el acontecimiento descrito en Lc 22, 55-62 ocupase un lugar entre los acontecimientos que se refieren ahora en Lc 22, 63-65 y Lc 22, 66.
Nos vemos así forzados a concluir que Lc 22, 54-66 (hasta λέγοντες exclusive) es preferible, desde el punto de vista histórico, a Mc 14, 53-15, la (del que procede Mt 26, 57-27, 1).9 Según el Segundo Evangelio, Yesh”u fue considerado reo de blasfemia- שחייב מיתה; [17] el Consejo proclamó unánime que merecía la muerte. La pena por blasfemia prevista en la Torah es muerte por lapidación:

Parashat Emor, Sefer Vaicra / Lev 24, 17
Mishna Sanhedrin 7:4
[16] El que maldijere el nombre del Etern-o, habrá de ser matado. Lo habrán de lapidar toda la congregación. También el peregrino como el ciudadano, si maldijere el Nombre (sagrado) será matado.
וְנֹקֵב שֵׁם-ה מוֹת יוּמָת רָגוֹם יִרְגְּמוּ-בוֹ כָּל-הָעֵדָה  כַּגֵּר כָּאֶזְרָח בְּנָקְבוֹ-שֵׁם יוּמָת.
[4] Los siguientes han de ser lapidados: el que tiene relación sexual con su madre o con la mujer de su padre o con la nuera o con un varón o con una bestia, la mujer que trae a sí una bestia (para copular con ella), el blasfemo, el idólatra, el que ofrece sus hijos a Molok, el nigromántico, el adivino, el profanador del shabat, el maldecidor del padre o de la madre, el que copula con una joven prometida, el inductor (a la idolatría), el seductor (que lleva a toda una ciudad a la idolatría), el hechicero, el hijo obstinado y rebelde (Keriot 1:1)…
אלו הן הנסקלין--הבא על האם, ועל אשת אב, ועל הכלה, והבא על הזכור, ועל הבהמה, והאישה המביאה את הבהמה, המגדף, והעובד עבודה זרה, והנותן מזרעו למולך, ובעל אוב, ויידעוני, והמחלל את השבת, והמקלל אביו ואימו, והבא על נערה מאורסה, המסית, והמדיח, והמכשף, ובן סורר ומורה
Sin embargo, los miembros del tribunal que acaban de condenar a Yesh”u, no emprenden acción alguna consecuente con tal decisión[18] el Consejo vuelve a reunirse por la mañana (Mc 15, la) y procede como no hubiera sucedido nada la noche anterior, lo que es contrario a la Halajah (ley judía) de la época. El resultado de la consulta matutina es que se dispone el traslado de Yesh”u a Pilatos para que éste le juzgue. Pero es imposible deducir de Marcos por qué Pilatos había de juzgar a Yesh”u si ya le había juzgado en realidad el Sanhedrín y había dictado sentencia. Hemos llegado ya a una etapa de nuestro análisis en que es preciso considerar en qué condiciones y con qué objetivo compuso su autor la versión que tenemos en Mc 1 55-64. El relato marcosiano del juicio a Yesh”u ante el Sanhedrin lleva intercalada la historia de la negación de Petros, cosas se relatan de modo que parecen dos acontecimientos que ocurren de modo simultáneo en partes distintas de la residencia del sumo sacerdote. Es algo parecido a esa vieja técnica del cine en que se divide la pantalla por el centro y se despliegan ante los ojos del espectador dos escenas distintas para que éste pueda percibir la conexión fatal de dos series de acontecimientos. Las intercalaciones de este género no son raras en el Segundo Evangelio. Es la combinación, la confrontación de las dos series, lo que encierra «la moraleja» y nos da la clave de los propósitos del narrador. Quiero que percibamos que mientras los domésticos de un personaje influyente importunaban a Petros y éste sucumbía a aquel interrogatorio Yesh”u, por su parte, mantenía firmes la fe y la compostura frente a la suprema autoridad de la nación, sin que le importasen las consecuencias. Al evangelista no le preocupan consideraciones cronológicas, como el hecho de que el discurso de Petros a sus interrogadores pudiera acomodarse fácilmente dentro del tiempo límite de una media hora, mientras que una compleja actuación legal hubiese de llevar mucho más tiempo. Se interroga a testigos; no se consideran válidos sus testimonios y se rechazan; se pasa a formular otra acusación; se interroga detenidamente al propio acusado; se emite el veredicto; un tribunal de setenta y un miembros aprueba la sentencia; los senadores se lanzan a escarnecer vilmente a un hombre al que acaban de condenar a muerte. La discrepancia entre las necesidades cronológicas de ambas series de sucesos revela que su intersección en la Narración del Juicio de Marcos no tiene carácter histórico. [19]

Aunque las razones de esta mixtura probablemente sean de naturaleza más compleja, el objetivo principal es contrastar el ejemplo de debilidad que da un miembro de la Iglesia al que sus enemigos interrogan con el otro ejemplo de firmeza imperturbable que da aquel al que la Iglesia debía fidelidad. La yuxtaposición refleja un propósito exhortativo en el narrador, muy comprensible en la época del Segundo Evangelio, cuando profesar la fe cristiana podía acarrear consecuencias graves al creyente. El evangelista exhorta aquí a sus lectores a seguir el ejemplo que da Yesh”u, no el que da Petros. [20]
Aparte del propósito exhortativo, percibimos una intención apologética. El Segundo Evangelio (escrito probablemente en Roma) pretende destacar que la nación judía es la culpable de la muerte de Yesh”u, sobre todo sus dirigentes; [21] a ellos, no a los romanos, ha de considerarse responsables de la crucifixión. No parece factible que el evangelista se dejase arrastrar por sentimientos positivamente anti-judíos; su intención era más defensiva que agresiva. Mientras que a Lucas le interesaba ante todo no decir nada que pudiese provocar la hostilidad romana, o incluso la mera suspicacia, hacia los ideales que defendía. Los materiales con que se compuso el Segundo Evangelio se habían formado, en su mayor parte, en un ámbito judío israelí, pero el evangelista se dirigía a una comunidad cristiana predominantemente gentil y expuesta a los ataques de los paganos. Adoptó, pues, el mensaje de modo que sirviera a las necesidades particulares de los lectores de un medio romano, y llegó a la conclusión de que debería omitir todo lo que pudiese sugerir al lector que el caso de Yesh”u, que había sido condenado a muerte por un gobernador romano de Judea, pudiera compararse a cualquier otro de los casos de pena capital (fueron innumerables) de las autoridades romanas en los años 66-70 dC. No debía darse pie a la deducción de que Yesh”u estuviese relacionado en algún sentido con actividades subversivas como las que habían provocado el levantamiento reciente.

El evangelista procuró, en consecuencia, ocultar que Yesh”u había sido condenado y ejecutado por considerársele culpable del delito de sedición. No nos dice, por tanto, que fuese detenido por soldados romanos ni condenado por razones políticas por un magistrado romano, sino que su condena y posterior ejecución se debieron a alguna oscura infracción del derecho judío que, por supuesto, carecía de importancia a los ojos del lector romano después del año 70 dC. La inserción del pasaje Mc 14, 53b, 55-64 en una tradición vieja (para combinar la referencia al traslado de Yesh”u a la residencia del sumo sacerdote y a la flaqueza de Petros ante el peligro con un relato del interrogatorio de Yesh”u por el Senado Judío, introducido ad hoc por el evangelista) tiene su Sitz im Leben (סיץ ים לעבען) en la historia de la iglesia primitiva, no en la historia de la vida de Yesh”u. La inserción se realizó sin una habilidad literaria apreciable y sin mucho esfuerzo por crear una secuencia lógica coherente. El relato de la Pasión de Marcos gana claridad si eliminamos Mc 14, 53b, 55-64. La inserción fue, con seguridad, obra del Segundo Evangelista, que suplemento su fuente con una descripción de la sesión nocturna del Sanhedrín en la residencia del sumo sacerdote... inspirada en propósitos exhortativos y apologéticos. [22]
En Mc 15:1 se presenta al lector a los miembros del Gran Consejo de un modo muy refinado. La enumeración oí αρχιερείς μετά των πρεσβυτέρων και γραμματέων και δλον το ουνέδριον sería intelligible si se informase entonces, por primera vez, al lector de la reunión de los consejeros. Si se hubiera mencionado en la narración una reunión anterior poco antes de Mc 15, 1, no habría tenido objeto dar una nueva descripción de la composición del Consejo. Las palabras καί ολον το συνέδριον probablemente sean una adición del Segundo Evangelista a la fuente que utilizó. La fuente (concorde con Lc 22, 66) es más antigua que Mc 14, 53b, 55-64, pues no hay ninguna referencia en Mc 15, 1 a una deliberación anterior o a una sesión anterior de los miembros del Sanhedrín. Así pues, respecto a la afirmación de Elias Bickermann de que es imposible identificar las diferentes tradiciones que hay tras los relatos de la Pasión que se conservan, en este caso podemos afirmar con seguridad que la noticia de una sesión nocturna de Mc 14, 53b, 55-64, es un añadido a una tradición anterior. La repetición de la enumeración de los miembros que componían el Sanhedrín (Mc 15, 1) demuestra indudablemente que lo que tenemos en el Segundo Evangelio no es todo de una pieza, y no fue obra de un solo autor. La enumeración de Mc 15, 1 está en su lugar correcto, salvo los términos redundantes και δλον το συνέδριον; sólo por la inserción de Mc 14, 53b, 55-64 pasa a parecemos superflua. [23] Mc 15, 1 se basa en una tradición, al parecer ya en forma escrita, que nada sabía de la noticia que se da en Mc 14, 53b, 55-64.

La tentativa más inspirada de defender la descripción marcosiana del juicio de Yesh”u por un tribunal judío reunido de noche, quizá sea la que hizo Bickermann. Según él, las objeciones contra el supuesto de que Mc 14, 53b, 55-64 esté basado en un informe fidedigno de lo que sucedió realmente no se basan en lo que escribió el Segundo Evangelista, sino en una interpretación errónea del texto de Marcos. Lo que él sostiene es que βλασφημία en el v. 64 no comporta el significado de «blasfemia» en el sentido técnico del derecho judío, sino que nuestro autor lo utilizaba en el sentido de énormité, outrage, extremadamente impropio. [24] Bickermann alega, además, que las palabras oi δέ πάντες κατέκριναν αύτον είναι, ένοχο ν θανάτου significan pronunciarse en contra de y no indican la aprobación de una condena en firme a muerte, sino que implican sólo la decisión de encomendar al preso a la autoridad competente para un juicio formal en que se solicite la pena capital. [25] En otras palabras, el Sanhedrín decidió que había un caso a resolver, pero no juzgó. Hemos de diferenciar entre lo que fue hecho histórico y lo que fue intención del evangelista: entre lo que pudo suceder realmente y lo que el autor del Segundo Evangelio quiso transmitir. La exposición de Bickermann daría una apariencia más correcta a la descripción del juicio de Yesh”u de Marcos, pero el criterio de corrección, o de coherencia, es una guía dudosa cuando se intenta determinar el propósito marcosiano. Intentar determinar el sentido de los términos que usa Marcos basándose en el uso que se hace de los mismos vocablos en escritos de autores paganos es empresa dudosa.

Prescindiendo, pues, del sentido de ή βλασφημία (i blasfemia- ברך  האל) el entendimiento correcto del pasaje depende de las palabras κατέκριναν αύτον είναι ένοχον θανάτου (es culpable de muerte-שחייב מיתה). El sentido que el evangelista quiso transmitir en estas palabras quizás podamos deducirlo bastante plausiblemente comparando esta construcción con otros pasajes del Nuevo Testamento. La redacción ένοχος τη κρίσει (Mt 5, 22a) y ένοχος τώ συνεδρίψ (Mt 5, 22a) parece prestar cierto apoyo al supuesto de Bickermann, aunque κρίσις (krisis o sentencia) —y συνέδριον (Sanedrin )— podrían, teniendo en cuenta Apo 18, 10; Heb 10, 26, implicar sentencia judicial más que acusación con vistas a un juicio.

Si las dos referencias citadas no nos permiten decidir dogmáticamente en un sentido u otro si el significado concreto es «envío para juicio ante el tribunal» o «condena por el tribunal», hay otros casos menos ambiguos de uso de la frase: Mt 5, 22b ένοχος εις τήν γέενναν του πυρός y el propio Mc 14, 64b. La pena concreta se expresa específicamente en estos casos; el sentido sólo puede ser la aprobación de una sentencia firme. La palabra πάντες (pantes-todo el mundo) tiene su sentido. El Tribunal Supremo difícilmente se habría reunido en sesión plenaria sólo para decidir si había base prima facie para un proceso y si debía formalizarse una acusación. Sin embargo, el texto de Marcos afirma que hubo una sesión plenaria, y que todos los miembros del Sanhedrín llegaron a la decisión unánime de que Yesh”u merecía la muerte. El vocablo πάντες, proporciona también, por tanto, una clave que sirve a nuestro propósito de establecer de modo indudable el sentido de Mc 14, 64b y, en consecuencia, para captar el mensaje que el evangelista quería transmitir. Tenemos, por último, la formulación de las tres predicciones marcosianas de la Pasión de Yesh”u (Mc 8, 31; 9, 31; 10, 33-34) de las que el último pasaje, Mc 10, 33, es un auténtico comentario sobre el significado implícito de Mc 14, 64. Independientemente de lo que pasó, o lo que pudo haber pasado, en el plano del hecho histórico, fue objetivo del autor de Mc 14, 64b afirmar que el Senado Judío en pleno había aprobado una sentencia oficial de muerte. [26]
Si bien la argumentación de Bickermann no tiene en cuenta la intención del Segundo Evangelista, queda por considerar, sin embargo, la posibilidad de que la expresión ambigua de Mc 14, 64b pudiera deberse a que el evangelista (al elaborar la sesión nocturna) utilizase una tradición más antigua relacionada con el informe de la asamblea matutina (Mc 15, la; Lucas 22, 66a), transponiéndola y adaptándola a las exigencias de un nuevo contexto. La tradición puede que informase de que el Sanhedrín, en su sesión matutina, decidió aprobar un acta de acusación redactada durante la noche, y entregar a Yesh”u a la autoridad competente para juzgar los casos políticos. Al intentar determinar la naturaleza de la sesión matutina tropezamos con dificultades inmediatas porque no poseemos una descripción completa de las funciones y el sistema procesal del Sanhedrín. El Sanhedrín de la Mishna sólo describe las normas de procedimiento en cuestiones judiciales. Pero en la época de Yesh”u, el Sanhedrín ejercía también funciones de órgano legislativo y administrativo de la nación. Es muy posible que las normas procesales que regulaban las funciones ejecutivas del Sanhedrín difiriesen de las que regían cuando el Senado actuaba como un tribunal. [27]
La asamblea que se menciona en Mc 15, la, y en Lc 22, 66a, parece abordar una cuestión administrativa dentro del ámbito de competencia del Consejo, es decir, la entrega de un individuo sospechoso de sedición al procurador. La tradición de la que pueden ser préstamo por un proceso de transposición las palabras de Mc 14, 64b pudo así incluir palabras posiblemente traducidas por ένοχς- τή χρίσει  [28] o una expresión similar... sin indicación explícita de la aprobación formal de una sentencia de muerte. Un procedimiento de este género estaría en perfecto acuerdo con lo que nos refiere Josefo. El tan discutido Testimonio Flaviano incluye la siguiente frase:
αυτόν ένδείξει των πρώτων ανδρών παρ' ήμΐν σταυρώ έπιτετιμηκότος- Πιλάτου...
Este pasaje parece ser auténtico.[29] La equilibrada diferenciación entre ενδειξις- (a verbo ένδείκνυμι) acta de acusación, atribuido a dirigentes judíos[30], y el acto de dictar sentencia (έπιτιμάν σταυρώ) no es probable que sea obra de un interpolador cristiano posterior a Orígenes. [31] Este interpolador difícilmente se hubiera contentado con reprochar a las autoridades judías el formular una acusación contra Yesh”u añadiendo que la imposición de la sentencia de muerte en la cruz era obra de la justicia romana. Las palabras antes mencionadas coinciden con los resultados de un análisis crítico de las referencias evangélicas.
Puede alegarse que hay en Lucas cierta confirmación del hecho de que el Sanhedrín no dictase sentencia contra Yesh”u. Ni siquiera en la perícopa Lc 22, 67- 71 28 se hace mención alguna de una sentencia oficial aprobada por el Consejo. Esto es significativo si tenemos en cuenta que el Tercer Evangelista había leído sin duda a Marcos. Hay autores recientes que explican esta ausencia diciendo que se debió a descuido del evangelista al copiar a Marcos. Pero el Tercer Evangelista no copió a Marcos en su relato de la Pasión (aunque utilizase elementos marcosianos) y no era un copista descuidado. El que faltase una referencia a la aprobación de una sentencia de muerte por parte del Sanhedrín debió ser algo deliberado. Esto se trasluce en Hechos 13, 27-28, donde el autor de Lucas-Hechos permite decir a Pablo:
«Los habitantes de Jerusalén y sus príncipes... al no hallar motivo para condenarle a muerte (μηδεμύαν αίτίαν θανάτου εύρόντες·) pidieron a Pilatos que le matase».
Prescindiendo del matiz apologético de la redacción de la segunda mitad de esta frase, hallamos aquí una afirmación clara de que los príncipes (= el Sanhedrín) no habían hallado a Yesh”u culpable, ni le habían condenado. Así, Hechos 13, 27-28 proporciona la explicación de por qué no se menciona en ninguna parte del Tercer Evangelio que el Sanhedrín condenase a muerte a Yesh”u.[32]
No menos significativo que el pasaje de Hechos es la redacción de Lc 18, 32-33; no hay en ella predicción alguna de que el Sanhedrín llegase a participar en el acto de condenar a muerte a Yesh”u." La diferencia entre la redacción de Lucas y la de Mc 10, 33-34 puede explicarse mejor si suponemos que el Tercer Evangelista tampoco sabía lo que sabemos nosotros de nuestro Segundo Evangelio, o que, aunque lo supiera, conocía también otra fuente en cuya veracidad depositada mayor confianza.

Es ilustrativo el contraste entre el procedimiento que adoptó el Tercer Evangelista al reseñar las dos primeras predicciones de la Pasión de Yesh”u que se hacen en Marcos, y el que adoptó en el caso de la tercera predicción. Lc 9, 22 repite con pocos cambios lo que había en Mc 8, 31, es decir, la predicción de que Yesh”u sería rechazado por los ancianos, los príncipes de los sacerdotes y los escribas. La formulación marcosiana no implica aquí que el Sanhedrín aprobase la condena a muerte de Yesh”u, y el Tercer Evangelista fácilmente podría haber entendido que el «rechazo» se manifestó en la decisión del Consejo de entregar a Yesh”u a Pilatos para que le juzgase. Asimismo, en Lc 9, 44b no hay ninguna alteración sustancial de las palabras de Mc 9, 31a. Pero al reproducir la tercera predicción de la Pasión, el procedimiento seguido por el Tercer Evangelista es completamente distinto: mientras Mc 10, 33 dice:
«El Hijo de Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y ellos le condenarán a muerte y le entregarán a los paganos»
Las palabras que aluden al hecho de que el Consejo dictase una sentencia de muerte faltan significativamente en Lc 18, 32.
Los Evangelios nos informan que Yesh”u pasa el período que media entre su detención y la sesión matutina en la residencia del sumo sacerdote. No hay razón alguna para dudar que este informe se basase en recuerdos históricos. El sumo sacerdote, como jefe de la administración local judía, era responsable ante el gobernador del mantenimiento del orden público. Formaba parte de su tarea colaborar en la detención de sospechosos políticos y en la preparación de procesos contra delincuentes políticos, aun en casos en que debieran comparecer a juicio ante la autoridad romana. Es posible que ésa sea una explicación de por qué Yesh”u permaneció detenido en el palacio del sumo sacerdote. Podemos hallar un apoyo a esta tesis en Jn 18, 12-27, que parece ser un elemento muy retocado de una tradición primitiva.

El Cuarto Evangelista, teatraliza desproporcionadamente el proceso sumario del tribunal militar romano, Sabemos por fuentes romanas (Tácito, Anales XV xliv 4) que fue Pilatos quien ordenó matar a Yesh”u, pero de los trámites legales que condujeron a la condena a muerte no sabemos prácticamente nada. Desde luego, no debió ser el procedimiento que se utilizaba en Roma, capital del imperio, sino un procedimiento militar sumario, como era característico en la administración de justicia que realizaban los gobernadores provinciales romanos:
«... militaribus ingeniis subtilitafs] defest], quia castrensis iurisdictio secura et obtusior ac plura manu agens callidi-tatem fori non exerceat».
-Tácito, Agrícola ix 2.
Juan tiene tendencia a exagerar la importancia de los adversarios de Yesh”u. Lo más probable es que fuese un decurio y no un tribunus militaris quien detuvo a Yesh”u, y es más probable que fuese uno de los funcionarios subordinados del sumo sacerdote que el suegro del sumo sacerdote quien le interrogó... y, sin embargo, es muy posible que la historia de Jn 18, 12-27 tenga un sustrato histórico. Aunque no participara en la detención ningún χιλύχρχος- y probablemente ningún Janan en la investigación, aunque título y nombre fuesen creación del Cuarto Evangelista, la tradición que utilizó afirmaba claramente que Yesh”u había sido detenido por soldados romanos y trasladado luego por ellos a la residencia del sumo sacerdote para que algún funcionario judío le interrogará allí y luego le entregase a los romanos para que le juzgaran. Yesh”u difícilmente podría haber sido llevado ante Pilatos por la mañana temprano, a menos que el gobernador tuviera conocimiento previo de su detención y de la acusación que se formulaba contra él. Nada tiene de increíble la referencia de Jn 18, 12-13a, 28 donde se afirma que un jefe militar romano, tras detener a Yesh”u, le condujo ante un funcionario local judío con la orden de preparar el proceso judicial ante el tribunal del gobernador y, hecho esto, le entregase de nuevo a la autoridad imperial. Era preciso un examen previo antes del juicio ante Pilatos. Era preciso interrogar a Yesh”u, interrogar a los testigos, traducir sus declaraciones y preparar el pliego de cargos. Pilatos sabía, al parecer, cuál era la acusación (Mc 15, 2; Mt 27, 11; Lc 23,3; Jn 18, 33) aunque, con la excepción de Lc 23, 2, ningún evangelista habla específicamente de la acusación o de un pliego de cargos. Las diferencias que existían en idioma, costumbres y hábitos convencionales entre los funcionarios romanos y la población local harían imprescindible se encomendase la preparación del caso a funcionarios judíos al servicio del sumo sacerdote. Aun en el caso de que los delitos políticos estuvieran reservados al representante imperial, los romanos de las provincias se veían forzados a recurrir a las instituciones locales para sus propios fines. En Juan tenemos referencias de una investigación preliminar. En cuanto a la decisión del interrogatorio de Yesh”u en Jn 18, 13, 19-24, 28 podemos tener plena seguridad de que la referencia del evangelista fuese fidedigna respecto a la identidad del interrogador y al curso del propio interrogatorio.

El exagerar la importancia de los que jugaron un papel hostil en el proceso de Yesh”u, sería algo calculado por el evangelista para enaltecer la significación del prisionero. No tenía por qué ser toda una σπείρα (speira o cohorte) al mando de un tribuno militar la que detuviera a Yesh”u ni tenía por qué ser el suegro del sumo sacerdote el que realizara el interrogatorio posterior. Estos detalles son añadidos realizados por el evangelista. La tradición juaniana tiene su importancia en el análisis: Mc 14, 53-72. El interrogatorio de Janan (Jn 18, 12-14; 19 está intercalado en el relato de la negación de Petros como en el caso del juicio nocturno de Marcos. Quizás la tradición primitiva explicase que Yesh”u después de su detención fue interrogado en la residencia del sumo sacerdote por algún funcionario judío. El Segundo Evangelista y Mateo (incluso la versión Hebrea de Shem-Tov) inventaron luego esto en una sesión nocturna del Senado; y el Cuarto Evangelista, en investigación preliminar realizada por Janan.

Pero la tradición que utilizó el autor del Cuarto Evangelio, es decir, que Yesh”u fue detenido por los romanos e interrogado por un funcionario judío antes de ser entregado de nuevo a los romanos para que le juzgaran, es muy posible se basará en un hecho histórico, tal como se presenta en el texto encontrado por los profesores israelíes  Sh'muel Miklos Stern (S. M. Stern שמואל מיקלוש שטרן) en Istanbul Turquía, así como fue analizado por el Pr. Shlomo Pines Z”L (שלמה פינס ז"ל; http://www.shlomopines.org.il/ ) quien fue profesor de la Academia de Ciencias y Humanidades de Israel, tal documento se llama 'Tathbit Dala'il Nubuwwat Sayyidina' (تثبيت دلائل النبوة) del autor 'Abd Al-Jabbar AlHammani' (عبد الجبار الهمداني-עבדול ג'באר אל חמדני) correspondiente a “Los procedimientos de la Academia de Israel de Ciencias y Humanidades II, No.13” con el título de:
El cual hace menciona que la detención de Yesh”u se hizo de día en Jerusalem (no en Galilea como afirma Shem-Tov, o en el Monte de los Olivos como dicen los evangelios) por medio de los romanos apoyados por algunos judíos, y es interrogado, no por el Cohen Gadol, sino por Herodes y ante él acudió Pilato el rey de los romanos (en Israel) quien fue puesto preso en la noche, y por la mañana los judíos hicieron presión quienes proclamaron su infamia, por lo que las autoridades romanas procedieron a tortúralo, y al final del día lo sacaron (de Jerusalem) y lo llevaron a un melonar (מקום המלון-mabtakha) y un huerto (גן) y allí lo crucificaron:

Tathbit 137, l. 11–138, 13 [33]
Mientras caminaban, Yehuda Ish-Keriot-יהודה איש קריות, que era uno de los íntimos y de confianza [amigos] y [de los] doce compañeros importantes de Yesh”u, les salió al encuentro. Él les dijo: “¿Ustedes están buscando a Yesh”u de Natzrat?- האם אתם מחפשים ישו מנצרת" Ellos dijeron: "Sí." Él dijo: "¿Qué me queréis dar, yo te guío a él?" Así que uno de los judíos dejaron escapar algunas de sus dírhams-דירהם, contó treinta y los entregó a él,   diciendo: “esto es tuyo.” Así [Yehudah] les dijo: "Como ustedes saben, él es mi amigo y me avergonzaría decir: “éste es él,” pero quédense conmigo y miren a la persona a quien le ofrezco mi mano y cuya cabeza beso. Luego, cuando me mueva mi mano de la suya, se lo llevan.”

Se fueron con él, pero había mucha gente de todos los lugares de Yerushalaim que se reunían allí para celebrar la fiesta. Yehudah Ish-Keriot ofreció la mano a alguien y lo besó en la cabeza. Movió la mano de [la mano del otro] y se zambulló en la multitud. Así que los judíos y los guardias tomaron [a este hombre]. El hombre a quien se llevaron, dijo, “¿Qué pasa entre nosotros?” Fue severamente ansioso. Ellos le dijeron: "El gobernante te quiere [ver]." Él dijo: "¿Cuál es el asunto entre yo y el gobernante?" Así que lo llevaron a [el gobernador], llevándole a Herodes. Él perdió la cabeza en el miedo y la ansiedad, y comenzó a llorar. Él lloró y no tenía control de sí mismo. Al tener conocimiento de su miedo, Herodes, se compadeció de él y le dijo: "Déjalo" Él le pidió que se acercaba, le hizo sentarse y trató hacer que se sentara a gusto. Gracias a él (el hombre) que trataron de calmarlo. Herodes le dijo: "¿Qué es lo que usted dice con respecto a la denuncia (de la que se habla), es decir, que tú eres el Mashiaj, el rey de los Beney Israel? Ha dicho esto, '¿Ha afirmado esto? "Él negó que hubiera dicho o afirmado esto. A pesar de ello, su turbación no se calmó, aunque Herodes trató de tranquilizar. Herodes le dijo: "¿Recuerdas lo que es tuyo y trata de convencer a (las personas) si realmente es de usted (la acusación)? No quería hacer la negación. Porque no era (el hombre) que había dicho, sino que, y no él, no había dicho, y lo habían agraviado a través de lo que habían reclamado y lo que le dijeron con respecto a él. En consecuencia Herodes dijo a los judíos: “No veo que está de acuerdo con usted, que dice lo que ustedes dicen. Sólo veo que le atribuyen declaraciones (que no eran suyos) y que estaba equivocado. Hay un lavabo y agua para que me lave mi mano (por lo que debería ser inocente) de la sangre de este hombre.”

(Entonces ) Pilato, el gran rey de los romanos se dirigió Herodes. Y él le dijo: “La información ha llegado a mí que los judíos han tenido un rival de los suyo, un hombre de la educación (adab) y de conocimiento, han realizado antes el juicio. Denle acercó a mí, de modo que le deba investigar y ver qué es lo que le pasa”. Y entonces Herodes le dio a Pilato.

Por lo tanto (el hombre) que estaba (todavía) en un estado de perturbación, el miedo y la angustia, fue llevado ante Pilato. El rey trató de tranquilizar y le preguntó sobre lo que los judíos han afirmado con respecto a él, es decir, que él era el Mashiaj. Negó haber dicho esto. (Pilatos sin embargo) no cesa de pedirle y tratando de hacer que se sienta a gusto, por lo que debería darle una explicación a lo que había en él y con él, y que (Pilato) debe saber de él [que decía] un refrán  ingenioso (adab) o un precepto. Sin embargo, no pudo disipar la perturbación, el miedo, la angustia, el llanto y los sollozos (del hombre) y lo envió de vuelta a Herodes, diciendo a éste: “No he encontrado en este hombre nada de lo que ha sido atribuida a él. No hay nada bueno en él”. Y explicó esto (refiriéndose) a la deficiencia del hombre (66a ) y la estupidez (ghaba) . Herodes dijo: “Ahora es la noche. Conducirlo a la cárcel.” Y ellos lo hicieron así   (allí). Al día siguiente, los judíos se hicieron importunos, se apoderaron de él, proclamaron su infamia, lo atormentaron, [con] causando en él diversas torturas, a continuación, casi al final del día, lo azotaron y lo llevaron al melonar (mabtakha) y un huerto (mabqala ). Y allí lo crucificaron y le traspasaron con la lanza con el fin de que iba a morir rápidamente.

كما أنهم ساروا يهوذا الإسخريوطي، الذي كان واحدا من حميم وأعرب عن ثقته [أصدقاء] ومهمة اثني عشر صحابة يسوع، التقى بهم. قال لهم، "هل تبحث عن يسوع الناصري؟" قالوا: "نعم"، وقال، "ماذا كنت تعطيني إذا أنا هداك له؟" فأتى واحد من اليهود السماح بها بعض الدراهم له ، عد الثلاثين وسلمتهم له، قائلا: "هذا هو لك." وهكذا [يهوذا] وقال لهم، "كما تعلمون، هو صديقي وأنا أشعر بالخجل أن أقول 'هذا هو أنه،' ولكن البقاء مع لي وإلقاء نظرة على واحد وأتقدم له يدي وأنا الذي تقبيل الرأس. ثم عندما كنت أحرك يدي بعيدا عن له، أخذه. "ذهبوا معه، ولكن كان هناك العديد من الناس من كل مكان في القدس الذين كانوا مجتمعين هناك للاحتفال بالعيد. عرضت يهوذا الاسخريوطي يده لشخص والقبلات رأسه. انتقل يده بعيدا من [يد الآخر] وحمامة على الحشد. وبالتالي فإن اليهود وحراس استغرق [هذا الرجل]. وقال الرجل الذي أخذوا، "ما هو الأمر بيننا؟" كان قلقا شديدا. فقالوا له: "إن الحاكم يريد منك"، وقال، "ما هو الامر بيني وبين الحاكم؟" لذا أخذوه إلى [الحاكم]، وبذلك له في لهيرودس. خسر رأسه في الخوف والقلق وبدأت في البكاء. وقال انه ليس في السيطرة على نفسه       بكى وليس لديه ضبط النفس. بعد أن أصبح على بينة من خوفه، يشفق هيرودس عليه وسلم قال: "فليكن"   وطلب منه أن يأتي أقرب، وجعلت منه الجلوس، وحاول أن تجعله يشعر بالراحة. شكرا له (الرجل) وقال انه حاول تهدئته. وقال هيرودس له: "ماذا تقول فيما يتعلق بالمطالبة (التي يتحدثون)، أي أنك أنت المسيح، ملك بني إسرائيل؟ لقد قلت هذا، "هل ادعى هذا؟" ونفى ان يكون قد قال أو ادعى هذا. على الرغم من هذا، لم اسكت اضطراب له، على الرغم من أن هيرودس حاول أن هدأ له. وقال هيرودس له: "تذكر ما هو لك ومحاولة

قال انه لا يريد أن يجعله ينكر ( الشيء ) . ولهذا لم يكن (الرجل ) الذي كان قد قال ذلك، بل ، و ليس هو، قد قال ذلك، و كانوا قد ظلمه من خلال ما ادعى و قال فيما يتعلق به . وفقا لذلك قال هيرودس لليهود : " أنا لا أرى أنه يتفق معك ، أن يقول ما تدعون . أنا فقط كنت أرى أن ينسب إليه الكلام ( التي لم تكن له ) وأنك خاطئ له . هناك حوض والماء بالنسبة لي أن أغسل يدي في ( بحيث ينبغي أن يكون بريئا ) من دم هذا الرجل " .
ثم ) بيلاطس الملك العظيم من الرومان موجهة هيرودس . فقال له : " لقد حان معلومات لي أن اليهود كان أحد لاعبي الخصم من ملكهم، رجل التربية والتعليم ( الأدب ) والمعرفة ، التي أجريت قبل للحكم . يعطيه أكثر بالنسبة لي ، حتى أستطيع أن التحقيق معه و معرفة ما هو الأمر معه . " و أعطى هيرودس بتسليمه إلى بيلاطس .
وهكذا أحضر (الرجل ) الذي كان (ولا تزال) في حالة من الاضطراب والخوف و الكرب ، أمام بيلاطس . حاول الملك ل هدأ بالعقارت له وطلب منه على ما كان اليهود قد أكد فيما يتعلق به ، أي أنه هو المسيح . وأنكر أنه قال هذا . ( بيلاطس لكن) لم تتوقف يطلب منه ومحاولة لجعله يشعر بالراحة ، بحيث انه يجب أن تعطي تفسيرا ل ماذا كان به و معه ، وأنه ( بيلاطس ) يجب أن نسمع منه قول بارع أو المبدأ . ومع ذلك ، لم يتمكن من تهدئة الاضطراب والخوف و الكرب ، و البكاء و النشيج ( للرجل ) و أنه أرسل له بالعودة إلى هيرودس ، قائلا لهذا الأخير : " لقد وجدت في هذا الرجل شيء قد يعود له . لا يوجد شيء جيد فيه. " ، وأوضح هذا ( بالإشارة ) إلى نقص الرجل ( 66A ) والغباء . وقال هيرودس : "إنه الآن يلة . إجراء له إلى السجن "، و أداروا له ( هناك) . في اليوم التالي أصبح اليهود مزعج وألقوا القبض عليه ، أعلن العار له ، المعذبة له ، وإلحاق الله عليه وسلم مختلف يعذب ، ثم في حوالي نهاية اليوم الذي جلدوه و أتت به إلى البطيخ التصحيح وحديقة نباتية . هناك صلبوه وطعنوه مع الرماح في النظام أنه يجب أن يموت بسرعة.


Explica el Profesor Shlomoh Pines z”l, que sobre la base de este relato, 'Abd al-Jabbar trata de probar (66a-b) la tesis propuesta en sus observaciones preliminares, es decir, que Yesh”u no fue crucificado, sino otra persona, una persona estúpida. Al parecer, se trata de sugerir (en lugar de decir explícitamente) que Ivda/Judas señaló al hombre equivocado. Mientras que sus argumentos no son en lo absoluto convincentes, al menos dirigen nuestra atención hacia el hecho de que el texto citado no totalmente fuera expulsado de la corte de esta interpretación. El Profesor Gabriel Said Reynolds, de la Universidad  de Notre Dame, explica que la estrategia de ‘Abd al-Jabbar se trata en utilizar narrativas de una tradición oral (שבעל פה -التقليد الشفهي) para fundamentar sus argumentos, lo que hace que su crítica se haga eclética que la proporcionada por ‘Al-Radd 'alà l-natzàrà’(al-Fikr al-islami, p. 158.).  'Abd al-Jabbar es también inconstante. Él va y viene entre el siríaco (Fulus o Fawlùs, p. 98) y árabe (Bulus pp. 143, 156, etc) en cuanto a las formas de nombre de Pablo, ya que cambia entre el nombre árabe islámico de Yesh”u (Isa- عيسى), al tipo siríaco Ieshu- ܝܼܫܘܿܥ -יֵשׁוּ (pp. 100, 112, 142, 149, etc) y una forma influenciada por el siríaco West (Yashu-יֵשׁו, p. 146). Asimismo, a la vez sostiene que la escritura cristiana niega que Yesh”u fuera crucificado (pp. 139-40, 143) y describe la forma en que afirma que él fue crucificado (p. 202). Charfi caracteriza las obras más tempranas anti-cristianas como colecciones de pruebas inconexas:


Pines z”l, concluye en este apartado que no obstante, es muy improbable que si el punto de la historia hubiera sido que alguien más fue crucificado en lugar de Yesh”u, este importante hecho no se habría manifestado claramente, sin embargo ¿Cuál de los textos cristianos son claros en cuanto a la descripción de Yesh”u?
[1] ¿Qué es esto? גליל = Galilea? Howard traduce: "Entonces Yeshu vino a donde estaban los discípulos ...". ¿Él considera que גליל significa "región"?
[2] Esta frase está mal construida me parece. Tenga en cuenta que mss. ABEFG añadir האיש después אות.
[3]  לִיגְיוֹן es una palabra del latín legio.
[4] Mss. A añade לבוראו siguiente debería tener? aquí. Falta texto hebreo de Howard. Está presente en la traducción al inglés.
[5] Ms. B añade למצוא siguiendo רוצים.
[6] Debería tener ? aquí. Falta texto hebreo de Howard. Está presente en la traducción al inglés.
[7] שחקים = uno de los nombres de los siete cielos, ver Talmud Bavli masejet Jagigah 12b:5:
ר"ל אמר שבעה ואלו הן וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות וילון אינו משמש כלום אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית ומחדש בכל יום מעשה בראשית שנאמר (ישעיהו מ, כב) הנוטה כדוק שמים וימתחם כאהל לשבת רקיע שבו חמה ולבנה כוכבים ומזלות קבועין שנאמר (בראשית א, יז) ויתן אותם אלהים ברקיע השמים שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקים שנאמר (תהלים עח, כג) ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח וימטר עליהם מן לאכול וגו' זבול שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן שנאמר (מלכים א ח, יג) בנה בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמים ומנלן דאיקרי שמים דכתיב (ישעיהו סג, טו) הבט משמים וראה מזבול קדשך ותפארתך מעון שבו כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה בלילה וחשות ביום מפני כבודן של ישראל שנאמר (תהלים מב, ט) יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי
Reish Lakish dijo: Hay siete firmamentos, y que son los siguientes: Vilon j, Rakia, Shejakim, Zevul, Ma'on, Makhon, y Aravot . La Gemara procede a explicar el papel de cada firmamento: Vilon, cortina, es el firmamento que no contiene nada, pero entra por la mañana y sale por la noche, y renueva diariamente el acto de la Creación, como se dice: "Quien se estira". fuera de los cielos como una cortina [Vilon], y los extiende como una tienda para morar en” (Isaías 40:22). Rakia, firmamento, es aquel en el que se fijan los signos del sol, la luna, las estrellas y el zodiaco, como se dice: "Y Dios los puso en el firmamento [ Rakia ] del cielo" (Génesis 1:17). Shejakim, alturas, es aquella en la que los molinos se levantan y muelen el maná para los justos, como se dice: “Y Él ordenó las alturas [ Shehakim ] arriba, y abrió las puertas del cielo; y Él hizo que el maná lloviera sobre ellos para comer, y les dio el maíz del cielo "( Salmos 78: 23–24 ). Zevul, morada, es el lugar de la Jerusalén celestial y el Templo celestial , y allí se construye el altar celestial , y el ángel Miguel, el gran ministro, se alza y sacrifica una ofrenda sobre ella, como se dice: "Ciertamente he construyó una casa de Zevul para ti, un lugar para que habites para siempre ” (I Reyes 8:13). ¿Y de dónde derivamos que Zevul se llama cielo? Como está escrito: “Mira desde el cielo y mira, desde tu morada santa y gloriosa [ Zevul ]” (Isaías 63:15 ). Ma'on, morada, es donde hay grupos de ángeles ministrantes que recitan una canción en la noche y permanecen en silencio durante el día por respeto a Israel, para no competir con sus canciones, como se dice: "De día el Eterno ordenará su bondad, y en la noche su canción estará conmigo ” (Salmos 42: 9 ), lo que indica que la canción de los ángeles está con Dios solo por la noche.
[8]             Se usa ברך como un eufemismo. Cfr. 2Sam 12:14; 1Ki 21:10, 13; Ps 10:3; Jb 1:5, 11; 2:5, 9.

[9]  Ibid.
[10]  “En Nazaret”. Los Ms. BE dicen בנזארת (en Nazart), el Ms. A dice בנאצרת (en Natzart), u otra variante es נזארת (Nazart)
[11] Josefo, B. J. V 144, VI 354; Mishna San 11: 2 Midoth 5 4: לשכת הגזית--שם הייתה סנהדרין גדולה של ישראל יושבת; •Tosefta Anh vii 1; T. Y. San i 4 19c; T. B. Shabb 15a, Rosh hashanah 31a, 41a, 88b, Abodah zarah 8b.
[12]  סַנְהֶדְרִין-בֵית כּנוּשׁתּהוּן-συνέδριον en Lc 22, 66 significa el salón, el edificio, no el Consejo en cuanto tal; lo mismo βουλή (vouli - parlamento) en Josefo B. J. V 144. Cuando el Tercer Evangelista utiliza en Lc 22, 66 para indicar el Consejo en cuanto tal la expresión το πρεσβυτέρων του λαού, es evidente que las palabras το συνέδρων αύτώυ aluden al edificio en el que el Consejo se reunía. La misma terminología reaparece en Hechos 6, 12, posiblemente también en Hechos 4, 15; 23, 6, 20, 28. Lagrange, Évangile selon Saint Luc, 1921, 9, 571 expresaba una opinión distinta, y Loisy, L'évangile selon Luc, París 1924, p. 540, coincide con él en este punto. Sin embargo, Lc 22, 66 no afirma que Yesh”u fuese conducido ante el Consejo sino dentro (εις) del συνέδριον (Sanhedrin).
[13] El resto del relato del relato del Tercer Evangelio es de un carácter mixto, pues contiene elementos premarcosianos, marcosianos y post-marcosianos, modificaciones escritúrales lucasianas e inserciones post lucasianas. Sólo las palabras de Lc 22, 66 pueden considerarse procedentes de una versión o tradición antigua premarcosiana; sobre el pasaje siguiente, véase mi artículo «Lucas XXII 66b-71», Studio Theologica, vol. 9; Lund 1956, pp. 112-115.
«(Es ist wahrscheinlich) dass (Lukas) einer... älteren Überlieferung neben Markus einen Einfluss auf seine Darstellung verstattet (hat)», Das älteste Evangelium, Johannes Weiss, Göttingen 1903, pp. 332-333.
«...den Hauptteil der Erzählung (in Lukas 22 und 23) bilden nicht mehr die aus Markus genommenen Stücke [, sondern teils ganz neue Stoffe, teils Umbildungen an dem mit Markus parallelen Sätzen]... Nach Absonderung der aus Markus geholten Sätze (bleibt) ein nahezulückenloser Bericht», Die beiden Schwerter, Lukas 22, 35-38. Ein Stück aus der besonderen Quelle des Lukas (Beiträge zur Förderung christlicher Theologie, Adolf Schlatter, Jahrg. 20, 1916, Heft 6; Gütersloh 1916), p. 7.
También Jesus and the First Three Gospels. An Introduction to the Synoptic Tradition, Walter E. Bundy, Cambridge, Mass., 1955: «Parece probable que Lucas utilice una versión anterior... que podía tener ante si en forma escrita. Lucas pudo haber utilizado el relato premarcosiano de la Pasión utilizado por Marcos con el uso esporádico de la forma actual de Marcos» (p. 480); «La versión de Lucas... resulta más plausible... En Lucas, esta sesión matutina no es un juicio formal sino una audiencia preliminar», p. 523.
Véase también Die Geschichte der synoptuschen Tradition, Rudolf Bultmann, Göttingen 21931: «Ich halte den ganzen Bericht des Markus (sc. Mc 14, 53b, 55-64) für eine sekundäre Ausführung der kurzen Angabe 15, 1. Die Einfügung des Stückes in den geschlossenen Zusammenhang der Petrus-Geschichte, das mutmassliche Fehlen der Nebenquelle des Lukas (la bastardilla es nuestra), die Unwahrscheinlichkeit der Beschaffung der Zeugen und der nächtlichen Verhandlung hat Mk... keinen älteren Bericht erhalten als 15, 1, und vielleicht ist die Parallele Lk 22, 66 noch älterer Herkunft», p. 294; «Lk 22, 66-71 kombiniert den Mk-Bericht über die Verhandlung mit seiner Quelle, die in v. 66 zum Vorschein kommt», p. 292; y p. 387; «Sehr wahrscheinlich ist..., dass die Verhaftung (Mc 14, 43-52), ursprünglich eine Fortsetzung hatte, in der Jesu Abführung und Verurteilung erzählt wurde. Diese könnte 14, 53a und vielleicht auch 14, 65 enthalten haben und jedenfalls den Grundbestand von 15, 1-5...», p. 301; ed. inglesa ;1968, pp. 269, 270, 272, 279; ver también p. 363.
[14] En las referencias evangélicas al segundo escarnio, el de los soldados de Pilatos y del cortejo de Herodes Antipas, respectivamente, hallamos en Mc 15, 19-20 los verbos έμπτύειν y έμπαίζειν; en Lc 23, 11 de nuevo έμπαίζειν. ¿Podemos deducir de esta observación que el relato presinóptico (que probablemente sólo menciona un hecho de este género) contenía el vocablo έμπαίζειν aunque no lo retuviese el Segundo Evangelista en Mc 14, 65? En tal caso, sería evidente la originalidad de Lc 22, 63. Además, en Mc 15, 20, el verbo έμπαίζειν también aparece en Mc 10, 34. En este pasaje, Yesh”u predice que habrá paganos (τά ε*νη, aquí una denominación de individuos de linaje no judío, del mismo modo que πίαπ en la literatura rabínica; normalmente esperaríamos leer οί έδνιχοι) que se burlarán de él (έμπαίξουσιν αύτφ) y le escupirán (έμπτύσουσιν αύτφ); en Mc 14, 65, son miembros del tribunal judío los que cumplen esta profecía (véase también Mt 20, 19, con Mt 26, 67).
[15] «(Es ist wahrscheinlich), dass Lukas eine... Redaktion der Vorlage der Passionsgeschichte des Markus neben Markus benutzte», R. Bultmann, op. cii., p. 303; ed. inglesa p. 451
[16] Yojanan/Juan 18:22 y 23 revela coincidfencias verbales con Mc 14:65 y Lc 22:63.
[17] Lo que choca con Mishna San 7:5: El blasfemo no es culpable a menos que pronuncie claramente el Nombre (divino).
[18] Después de dictarse sentencia firme de muerte, si no se daban nuevas pruebas, se ejecutaba de inmediato tal como lo estipula la Mishna Sanhedrin 11:4:
No se le ejecutará ni por el tribunal de la propia ciudad ni por el tribunal de Yavne, sino que se le conduce al tribunal supremo de Yerushalaim y se le custodia allí hasta la próxima fiesta de peregrinación (como Pesaj, Shavuot y Sukot), y se le ejecutara durante la fiesta, porque está escrito: ‘Todo el pueblo oirá y temerá y no obrará más presuntuosamente (Devarim 17:23) Esta es la opinión de R’ Akiva. R’ Yehudah dice: no se ha de retrasar la sentencia, sino que se le ha de ejecutar inmediatamente, se escribe y se envían mensajeros a todos los lugares, (diciendo) fulano de tal, hijo de fulano, ha sido condenado a muerte por el Beit Din (tribunal).
אין ממיתין אותו לא בבית דין שבעירו, ולא בבית דין שביבנה; אלא מעלין אותו לבית דין הגדול שבירושלים, ומשמרין אותו עד הרגל, וממיתין אותו ברגל--שנאמר "וכל העם, ישמעו וייראו" (דברים יז,יג), דברי רבי עקיבה.  רבי יהודה אומר, אין מענין דינו של זה, אלא ממיתין אותו מיד, וכותבין ושולחין לכל המקומות, איש פלוני בן איש פלוני נתחייב מיתה בבית דין

Esta norma estaba en vigor en la época de Yesh”u. Ver Hechos 7, 57-58
[19] En el Cuarto Evangelio la historia de la negación de Petros se refiere conjuntamente con un informe de las actuaciones legales contra Yesh”u..., aunque aquí no es una sesión del Sanhedrín lo que tiene lugar al mismo tiempo, sino un interrogatorio preliminar (en el que se identifica al interrogador como Janan). Tal interrogatorio podría producirse dentro del mismo período, más o menos, en que Petros negaba a su maestro.
[20] La combinación de la historia de la negación de Petros con la de la conducción de Yesh”u a una sesión ficticia del Sanhedrín la utiliza el evangelista para exhortar a los miembros de la ecclesia a permanecer fieles a sus creencias cuando se enfrentasen a un interrogatorio oficial. El relato de un acontecimiento de gran importancia (el juicio a Yesh”u) se inserta como entre paréntesis en el relato de un acontecimiento de menos trascendencia (la vacilación de Petros y su repudio del Señor) y esto revela el procedimiento literario del narrador. Johannes Weiss, op. cit., p. 349, caracterizó este procedimiento del modo siguiente: «...Die Verleugnungsgeschichte, in die die Versammlung und Beratung des Synedriums gewaltsam eingefüt wurde». «La versión marcosiana del juicio nocturno se halla muy en función de los intereses de su teatral relato de la negación de Petros, respecto al cual ocupa un lugar casi subordinado», dice Matthew Black en su «La detención y el juicio de Yesh”u», New Testament Essays. Studies in Memory of Thomas Walter Manson, ed. A. J. B. Higgins, Manchester 1959, pp. 19-33, y p. 25, véase mi artículo «Tratamiento que hace de sus fuentes el Tercer Evangelista en Lucas XXI a XXIV». Studia Theologica, vol. 8, Lund 1955, pp. 138-172, en pp. 161-162.
[21] Ver «L'antisémitisme dans l'évangile selon saint Marc», T. A. Burkiii, RHR, tomo 154, 1958, pp. 10-31. «Marc, en dépit de sa doctrine..., essaie de montrer que les Juifs doivent être tenus directement (en la personne de leurs chefs contemporains des faits) responsables du plus odieux des crimes, savoir le rejet du Fils unique de Dieu venu parmi les hommes...» (p. 11). «...il entre dans les intentions doctrinales de Marc de montrer clairement à ses lecteurs que le mauvais vouloir des propres compatriotes de Jésus fut le facteur déterminant derrière la crucifixion...» (p. 15).
[22] Wilhelm Brandt, en su Die Evangelische Geschichte und der Ursprung des Christenthums, Leipzig 1893, pp. 53-68, caracterizaba adecuadamente el relato de Mc 14, 53b, 55-64 llamándolo Eine Dichtung des Marcus. Ver The Beginings of Gospel Story, Benjamin Wisner Bacon, New Haven, Conn., 1909: «... Tenemos... pruebas de una alteración correctora del relato, y el propósito del evangelista... es más apologético... que histórico» (p. 195); «Por lo que respecta a la escena del juicio, es demasiado evidente que la Iglesia no tenía ningún testigo al que pudiera remitirse, mientras que la descripción en sí es mucho más apologética antijudía que un reflejo de las condiciones históricas reales» (p. 198); «[Mc 14, 53] es un añadido [del autor] preparatorio de la escena del juicio de los versículos 55-64... La historia que [el autor]... intercala [es decir Mc 14, 55-64] no sólo choca con el contexto... sino que es históricamente imposible y carece de lógica» (p. 210).
«Es sumamente dudoso que hubiese una reunión del Sanhedrín en pleno», The Synoptic Gospels, Claude Goldsmid Montefiore, Londres 1927, p. 346.
«(Lc verset 53b) paraît intercalé dans un récit plus bref où le reniement de Pierre était... le seul fait mentionné entre l'arrestation de Jésus et la consultation tenue le matin par les principaux membres du sanhédrin avant de livrer le prisonnier à.Pílate», L'Évangile selon Marc, Alfred Loisy, Paris 1912, p. 426. «Trois scènes vaguement dessinées et encore plus vaguement reliées entre elles vont se succéder: ... ces éléments ont été pris de divers côtés et mal soudés ensemble... [La parole contre le temple] fut matière à discussions dans les premiers démêlés de la communauté apostolique avec les Juifs. La... scène... [d'] aveu de messianité... se recontre sous une autre forme dans le procès public (xv, 2)... devant Pilate.
«Der Prozess Jesu», Hans Lietzmann, Sitzungsberichte der Preussis-eben Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, 1931, xiv, Berlin 1931, pp. 313-322. «In die Verleugnungsgeschichte, die mit v. 54 abbricht und mit v. 66 weitergeführt wird, ist das Verhör Jesu vor dem Hohenpriester wie en Fremdkörper hineingesteckt worden»; «Zweifellos ist, dass apologetische Phantasie einen Verbindungsweg zwischen dem Palas-tinnern und der christlichen Gemeinde ausdenken kann..., für den Historiker [aber] steht die Geschichte frei in der Luft» (p. 315); «...nichts [ist] sicherer, als dass Jesus gekreuzigt worden ist: das ist eine typisch römische Strafe, aus deren Vollzug gesprochen hat. Also kann er nicht vom Synedrion verurteilt sein» (p. 317); «Das Wesentliche ist, dass der römische Prokurator Jesus als 'Judenkönig' zum Tode verurteilt und as Kreuz schlagen lässt: das war die gewöhnliche Todesart für Landfreiedensbrecher» (p. 320). Y también Hans Lietzmann: «Bemerkingen zum Prozess Jesu», ZNW, vol. 30, 1931, pp. 211-215, vol. 31, 1932, pp. 78-84. (Véase también su Kleine Schriften, vol. 2, Berlín 1958, pp. 251-263, 264-268, 269-276.)
Jack Finegan, Die Überlieferung dar Leidens- und Auferstehungsgeschichte Jesu (Beiheft 15 zur ZNW, Glessen 1934): «Das eigentliche Verhör Jesu vor dem Synedrium Mc 14, 55-65 ist auszuschalten. Wir können keinen Gewährsmann dafür nennen. Der Bericht ist deutlich in die einheitliche Verleugnungsgeschichte v. 54, 66-72 eingeschoben... Hätte das Synedrium wirklich Jesus für schuldig der Lästerung erklärt v. 64, so hätte man ihn sofort gesteinigt» (p. 72).
Además en «Das historische Problem der Leidensgeschichte», Martin Dibelius, ZNW, vol. 30, 1931, pp. 193-201, se dice que «die Ausgestaltung [des Jesuswortes wider den Tempel] zu Szenen auf literarischer Steigerung beruht» (p. 199); «[eine] Komposition, die... Worte Jesu eine vom Alten Testament vorgezeichnete situation hineinsetzft]» (p. 199). «Dem Verfasser des Markusevangeliums lag bereits ein alter Bericht vor, der an ein paar Stellen Augenzeugenangaben verwertete, im übrigen aber... bereits legendärisch gefärbt [war]; nur eine solche Stilisierung entsprach dem Bedürfnis der Gemeinde» (p. 200). «Eine Verhandlung vor dem Synedrium, ein wirklicher jüdischer Prozess, [hat] nicht Stattgefunden...» (p. 200); véase también su Botschaft und Geschichte. Gesammelte Aufsätze. Band 1: Zur Evangelienforschung, Tübingen 1953, pp. 248-257, en pp. 255, 256; y también su Die Forgeschichte des Evangeliums, Tübingen Ί959, pp. 178-218; ed. inglesa pp. 178-217.
También Das Markusevangelium {Handbuch zum Neuen Testament, Erich Klostermann, Tübingen Ί936), pp. 154-157, donde la perícopa de un juicio nocturno de Yesh”u por un tribunal judío se denomina adecuadamente «ein Einschub..., um zugleich die Juden zu belasten und Jesus als Messias sterben zu lassen» (p. 155).
Jesus in the Light of History, Alber ten Eyck Olmstead, Nueva York 1942: «...descripciones, que incluyen... un juicio nocturno ante el Sanhedrín, son, tal como se presentan, imposibles» (p. 228).
Walter Ε. Bundy: «La versión de Marcos de la sesión nocturna del Sanhedrín parece fruto de un proceso de retoque posterior» (op. cit. Ρ- 519).
[23]  «Ich verstehe... den Text des Markus so, dass er hier eine Überlieferung mitteilt, die von der nächtlichen Synedriumssitzung nichts enthielt und auch über den Inhalt der Morgensitzung nichts wusste. Sie erzählte nur, dass am frühen Morgen das Synedrium eine Sitzung gehalten habe (natürlich war diese höchst geheim), nach deren Beendigung Jesus zu Pilatus abgeführt wurde», Johannes Weiss, op. cit., p. 312.
[24]  Véase Lc 22, 65.
[25]  L. c, pp. 182, 183.  En consecuencia, Bickermann resume su análisis del relato marcosiano del juicio, diciendo: «...le jugement est rendu seulement par le procurateur. Car le Sanhédrin n'a pas prononcé une sentence, mais ayant constaté un crime comportant la mort, [il traduit] l'inculpé devant le tribunal romain, comme c'était d'usage dans la juridiction provinciale» (p. 199).
Con cierta vacilación patente, Père Pierre Benoit, O. P., parece apoyar esta posición cuando comenta: «...il est permis de voir dans la séance du Sanhédrin une réunion deliberative qui n'avait pas à observer toutes les formes légales, et dans sa sentence finale une décision véritable, mais qui n'avait pas de soi valeur de condemnation formelle», Angelicum vol. 20, 1943, p. 163.
Maurice Goguel anticipaba las conclusiones de Bickermann y de Benoit cuando escribía: «En realidad, Yesh”u no fue juzgado por el Sanhedrín. No se observó ninguna de las normas procesales que están prescritas en el tratado Sanhedrín y, aunque hay excelentes razones para pensar que no existían en la época de Yesh”u tal como se formularon en ese libro, algo tenía que estar prescrito, de todos modos. No hubo ningún juicio ante el Sanhedrín. En el momento en que Yesh”u compareció ante el sumo sacerdote, no era en absoluto prisionero suyo, sino .prisionero de Pilatos... a Yesh”u le llevaron ante las autoridades judías porque así lo quiso el procurador..,», La vie de Jésus, Maurice Goguel, París 1932, p. 495; traducción inglesa The Life of Jesus, Londres 1933, pp. 511, 512. Citamos aquí la primera edición del libro de Goguel, que es la única asequible en traducción inglesa. Se publicó una segunda edición con el título Jésus: Histoire des vies de Jésus, Paris 1950. Otros estudios del mismo autor que tienen importancia para nuestro análisis son: Les Chrétiens et l'Empire romain à l'époque du Nouveau Testament, Paris 1908, Les sources du récit johannique de la Passion, Paris 1910, «judios y romanos en la historia de la Pasión», RHR tomo 62, 1910, pp. 165-182, 295-322, y su Introduction au Nouveau Testament, Paris 1923-1926.
Este autor sostiene que no hubo sesión nocturna y, en consecuencia, ni siquiera une déclaration de culpabilité sin sentencia formal.
[26] «Es kann kein Zweifel sein, dass [Markus] ein förmliches Gerichtsverfahren und eine rechtsgültige Verurteilung erzählen will... Es entspricht dies der Gesamtanschauung des Markus, wonach die Juden die Schuld am Tode Jesu tragen», Johannes Weiss, op. cit., p. 315.
«Im Falle... Mc 14, 64 [haben wir] ein regelrechtes Urteil. Aber... als ob nichts gescheren wäre, wird Jesus dem Pilatus überliefert..., 'verklagt' und... aufs neue verurteilt, und zwar als βασιλεύς των Ίουδαίω», Hans Lietzmann, ZNW vol. 31, 1932, p. 83 (también Kleine Schriften, Band 2, p. 275).
[27] Jesus-Jeschua. Die drei Sprachen Jesu. Jesus in der Synagoge, auf dem Berge, beim Passahmahl, am Kreuz, Gustaf Dalman, Leipzig 1922: «...die Sitzungen [hätten vielleicht bicht] als offizielle Sitzungen... bezeichnet werden dürfen» (pp. 91, 92).
«...cette délibération n'aurait pas été une séance officielle, mr.is une réunion privée dans laquelle aurait été concertée l'accusation», L'Évangile selon Luc, Alfred Loisy, Paris 1924, p. 539.
«El juicio y la condena de Yesh”u son... asunto exclusivo de los romanos... la audiencia ante el sumo sacerdote no fue un acto oficial del Sanhedrín», Osear Cullmann, op. cit., p. 44; «... [los trámites ante el sumo sacerdote] no tenían carácter de juicio, sino de una investigación extraoficial de las autoridades, a la que seguía la acusación ante los romanos», ídem, pp. 45, 46.
[28] Ver Jesus-Jeschua, Gustaf Dalman, pp. 66, 67; traducción inglesa Jesus-Jeschua. Studies in the Aramaic Gospels, Londres 1929: «La frase ένοχος τή χρίσει... no puede traducirse literalmente al hebreo ni al arameo»; «Hay una frase hebrea de la terminología legal judía: mehuiyebe mi-tot bet din, es decir, aquel que merece pena de muerte ante un tribunal de justicia (T. Y. Meg 71a, Ket 27b)... y haiyabin mitot ben din, los que merecen pena de muerte ante un tribunal de justicia (T. Y. Yeb 6b)» (p. 71).
[29] Alfred von Gutschmid, «Vorlesungen über Josephos' Bücher gegen Apion»; ver Α. V. Gutschmid, Kleine Schriften, hrsg. von Franz Rühl, vol. 4, Leipzig 1893, pp. 336-589, en pp. 352, 353. Ver «Die Zeugnisse des Tacitus und Pseudo-Josephus über Christus», Peter Corssen, ZNW vol. 15, 1914, pp. 114-140, en pp. 132-134 (lo de que fueron los judíos de Roma quienes denunciaron a los cristianos por haber prendido fuego a la ciudad, y, en concreto, que pudo haber sido Josefo quien utilizó su influencia sobre Popea Sabina para azuzar a Nerón es pura fantasía). Ver también Jesus of Nazareth. His life, time and teachings, Joseph Klausner, Londres 1925, pp. 55-58, y mi artículo «Josefo y Yesh”u», Journal of Historical Studies, vol. 1, Princeton, Ν. J. 1968, pp. 289-302. [Nota de los revisores: véase The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ, Emil Schürer (rev. y ed. a cargo de Geza Vermes i Fergus Millar), vol. 1, Edimburgo 1973, pp. 428-441.]
[30] Los πρώτοι παρ' ήμΐν άνδρες son la aristocracia sacerdotal. Comparar con αριστοκρατία μέν ήν ή πολιτεία, τήν δέ προστασίαν του ίθυους οϊ αρχιερείς έπεπίστευντο. (Ant XX 251).  

[31]  C. Celsum I 47, II 13 (GCS Orígenes t. I, pp. 97, 143; MPG 11, cols. 745, 748, 824), Commentarium in Evangelium secundum Mattaeum, tomus decimus XVII (GCS Orígenes t. X, p. 22; MPG 13, col. 877).
[32]  «Luc... devaint se conformer au document fondamental de Marc, sachant fort bien d'ailleurs que Jésus n'avait pas été jugé ni condamné par le sanhédrin», L'Evangile selon Luc, Alfred Loisy, Paris 1924, p. 539. Esto es correcto en el sentido de que el autor del Tercer Evangelio no podía permitirse prescindir enteramente de la versión de las acciones emprendidas contra Yesh”u que había encontrado en Marcos. Sin embargo, el hecho de que el Tercer Evangelio no coincida exactamente con el Segundo en lo que se refiere a la descripción del juicio, permite deducir que su autor disponía de cierta información (muy probablemente información documentada) que difería del relato marcosiano.
Loisy, y posteriormente Martin Dibelius, creyeron que las diferencias entre el relato del juicio de Marcos y el de Lucas sólo se debían a modificaciones literarias del Tercer Evangelista.

[33] כשהלכו יהודה איש קריות, שהיה אחד מאינטימי ומהימנים [החברים] ושנתי עשרה חברים חשובים של ישו, פגשו אותם. הוא אמר להם: "האם אתם מחפשים ישו מנצרת?" הם אמרו, "כן." הוא אמר, "מה היית נותן לי אם אני הדרכתי אותך אליו?" אז אחת מהיהודים פלט כמה דירהם , נספר שלושים ומסר אותם אליו, ואמר, "זה הוא שלך." אז [יהודה] אמר להם, "כפי שאתם יודעים, הוא חבר שלי ואני מתבייש לומר" זה הוא, "אבל להישאר עם לי ומסתכל אחד למי אני מציע לי את היד ושראשו אני מנשק. ואז, כאשר אני מזיז את היד שלי ממנו, לקחת אותו. "הם הלכו איתו, אבל היו הרבה אנשים מכל מקום בירושלים שהיו בפגישה שם כדי לחגוג את החג. יהודה איש קריות הושיטו את ידו למישהו ונשקה את ראשו. הוא הזיז את ידו מן [ידו של האחר] וצללתי אל תוך ההמון. אז היהודים והשומרים לקחו [האיש הזה].האיש שלקחו אמר, "מה קרה בינינו?" הוא היה קשה חרדה. הם אמרו לו, "השליט רוצה אותך." הוא אמר, "מה קרה ביני ובין השליט?" אז הם לקחו אותו ל[ השליט], שהביאו אותו לורדוס. הוא איבד את ראשו בפחד ובחרדה והתחיל לבכות. הוא לא היה בשליטה על עצמו   הוא בכה ולא היה לי שליטה עצמית. יש להיות מודע לפחד שלו, הורדוס רחמו עליו ואמר: ". תן לו להיות" הוא ביקש ממנו לבוא קרוב יותר, גרם לו לשבת וניסה לגרום לו להרגיש בנוח. הודות לו (האדם), הוא ניסה להרגיע אותו. הורדוס אמר לו: "מה אתה אומר בנוגע לתביעה (על שהם מדברים), כלומר, כי אתה הוא המשיח, המלך של בני ישראל? האם אמר את זה, "יש לך טען את זה?" הוא הכחיש שהוא אמר או טען את זה. למרות זאת, ההפרעות שלו לא נרגעה, למרות שהורדוס ניסה להרגיע אותו. הורדוס אמר לו: "אתה זוכר מה הוא שלך ותנסה הוא לא רצה לגרום לו להכחיש (דבר ) . לזה לא היה (גבר )שאמר את זה, שהם ,ולא הוא, שאמרו את זה, והם גרמו לו עוול דרך מה שהם טענוואמרו בכל קשורים אליו. בהתאם לכך הורדוס אמרליהודים : " אני לא רואהשהוא מסכים איתך,שהוא אומר את מה שאתה טוען . אני רואה רק שאתה מייחס לו התבטאויות (שלא היו שלו) ושאתה טועה בו. ישכיור ומים לי לשטוף את היד שליב( כך שזה צריך להיות תמים ) של הדם של האיש הזה. " ( ואז ) פילטוסהמלך הרומאים הגדול התייחס הורדוס . הוא אמר לו: "מידע הגיע אליי כי יש לי את היהודיםיריב שלהם,איש החינוך ( אדב )וידע, שנערך לפני שאתהלפסק דין. תן לו אליי, כך שאני צריך לבדוק אותו ולראות מה קורה איתו. " והורדוס נתן אותו לפילטוס .והם ערכו לו (שם). למחרת היהודים הפכו תובעניים, תפס אותו, הכריז עליו הקלון, עינה אותו, גרימת עליו עינויים שונים, אז על סופו של היום שבהצליף בו והבאתי אותו למלון, טלאי וגן ירק. שם הם צלבו אותו ודקרו אותו ברמחים על מנת שהוא צריך למות במהירות

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!