11/25/2012

פרק ששים-Capítulo 60: La parábola de la cizaña y esos judíos "bastardos"פרק ששים

[24] וישם לפניהם משל אחר. מלכות שמים דומה לאיש הזורע כשזרעו זרע טוב.
[25] ויהי כאשר בני אדם ישנים בא שונאו ויזרע על החטים זון מלעז ברייא''גה וילך.
[26] ויהי כאשר גדלה העשב לעשות פרי וראה הזון.
[27] ויקרבו עבדי בעל השדה אליו ויאמרו לו אדונינו הלא זרע טוב זרעת. ומאין היה הזון?
[28] אמר להם שונאי עשו זה ויאמרו לו עבדיו נעקור הזון.
[29] ויאמר להם לא פן תעקרו החטה.
[30] אלא הניחו זה וזה ויגדל עד הקציר ובעת הקציר אמר לקוצרים לקטו הזון ראשונה וקשרו אותה חבילות חבילות לשרוף והחטה תנו באוצר.


Capítulo 60.
24. Y puso delante de ellos otra parábola: El Reino de los Cielos es como un hombre que siembra la buena semilla cuando se plantan.

25. Y cuando los hijos del hombre dormían, vino el que los odia y sembró cizaña que en legua extranjera es Briag”eh sobre el trigo, y se fue.

26. Y sucedió que cuando se hizo grande la planta y dio fruto, y vio la cizaña.

27. Y se acercaron los siervos del dueño del campo y le dijeron: ‘Nuestro señor, ¿acaso no sembró buena semilla?’.
28. Les dijo: Los enemigos hicieron esto; Y le dijeron los siervos: cortemos la cizaña.
29. Y les dijo: No, pues impidan cortar el trigo.
30. Dejadlos a ambos y que crezcan hasta la cosecha, y en el tiempo de la cosecha diré a los segadores: Arranquen la cizaña primero y atenlas en individuales paquetes para quemar, y el trigo pónganlo en el granero.

Comentario.

Yesh”u compara al sector de la nación judía que no creyó en él como un Mashiaj, bajo el concepto de ‘hijo de puta’ (הורן זון). ¿sobre que me fundamento para adjudicarle esta sentencia tan agresiva al Poseha de Natzrat?

En primer lugar en la opinión del Papa de los Natzratim (Ariel Frias Obviedo), quien escribe:


“Zon (cizaña זון ), nótece la similitud con Zonáh (Prostituta זונה ), en conexión al comportamiento de Israel. La Cizaña no constituye una planta diferente al Trigo, sino que es un ‘trigo degenerado’.”

Comentario del Evangelio Hebreo de MateoAriel Frias Obviedo.

Para él (como para la secta adventista de los naztartim) consideran que la nación judía es una puta, una nación degenerada, como ellos mismos lo consideran.

En segundo lugar, Shem-Tov emplea la palabra ברייא''גה (bria"gah), la cual proviene del portugués antiguo, cuyo origen proviene del latin: Sesimbraprovém, la cual tenia la connotación a una planta y que posteriormente fue un sinónimo para ciertas mujeres (rameras).

En tercer lugar el termino empleado por Yesh"u זון (zon), en e lenguaje talmudico hace alusión al הורן זון (hijo de puta), como se encuentra en Sefer Shalot veTeshuvot de de R' Meir de Rothenburg, quien escribe:


One who calls his peer a mamzer, should leave the synagogue, and fast Monday and Thursday and Monday, and receive lashes after every fast, and ask for forgiveness at the last one, and give 12 dinar to the Kahal, and walk on (perhaps: to) his (the plaintiff’s) mother’s grave in the presence of 10 (men) and say (at the grave): “everything I spoke against your honor (kevodekh) was a lie.” And (the insulted party) can waive his share and the Kahal can waive their share as well. And the same law applies to a woman, but she is not whipped but she should pay the plaintiff 5 dinar for each lash, and the same applies for every law. And this is the case if for instance she is a widow, but if she is married, and owns no property, then she should write (a promissory note) that if she is widowed or divorced – she will pay. But “A Whore’s son (הורן זון)” is not like “Mamzer.”
Ver. link.

Por último en el Toldot Yesh"u (Versiónrecogida por S.Krauss en Journal of Jewish Studies) dice lo siguiente:


יד וילך אותו הממזר ב״נ לאפרת כי שם היו לו נכסים מאמו, ויקח משם עיר בן אתון אחד, וירכוב אותו הממזר
לעיר ירושלים, ויעמוד בשוק תוך העיר וצעק הממזר ויען ויאמר בקול רם, מי הם הממזרים אשר אמרו עלי שאני
ממזר ואני חייב מיתה, המה בני מיתה בעצמם שאני משיח, עלי ניבא הנביא עני רוכב על החמור על העיר בן
לאתון

14. Y se fue el insignificante mamzer  (bastardo) a Efrat porque allá era una de las propiedades de su madre, y tomó en la ciudad un burro viejo, y lo monto el bastardo para [ir] a la ciudad de Jerusalem, y se paro en la ciudad en el mercado dentro de la ciudad y grito el bastardo y respondió y dijo en voz alta: ¿Quiénes son los hijos de puta (Lit. bastardos-ממזרים) que dicen que yo soy un mamzer (bastardo) y que yo debo ser ejecutado? Aúllan sus hijos por la muerte y yo soy el Mesías, yo predije un profeta pobre montado en un hijo de una burra en la ciudad…

Queda claro que en el mashal (parábola) de Yesh”u, la cizaña (zon) que crece entre el trigo es el pueblo judío que rechazo sus pretensiones megalómanas de “Mesías”, los tipifico como bene zunah (hijos de puta), o como mamzerim (bastardos). 

Yesh”u considero que solo aquellos que se dejaron engañar son el “trigo”, el “buen fruto”, mientras aquellos judíos que lo rechazaron son el enemigo, la cizaña, los “bastardos” cuyos hijos aúllan de muerte. Yesh”u lejos de poseer el papel de Mesías, cuenta con el típico comportamiento de un soberbio charlatan, tal como escribe Nicolas Maquiavelo:

'...ea quello che ha saputo meglio usare la volpe, è meglio successo. Ma è necessario questa natura saperla bene colorire, ed essere gran simulatore e dissimulatore; e sono tanto semplici gli uomini, e tanto ubbidiscono alle necessità presenti, che colui che inganna, troverà sempre chi si lascerà ingannare'.

Niccolò Machiavelli, Il Principe,Capitolo diciottesimo, In che modo i Principi debbino osservare la fede.

Que el que mejor ha sabido ser zorro, ... Pero hay que saber disfrazarse bien y ser hábil en fingir y en disimular. Los hombres son tan simples y de tal manera obedecen a las necesidades del momento, que aquel que engaña encontrará siempre quien se deje engañar.

Maquiavelo, El Príncipe, Capítulo XVIII.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!