11/12/2012

פרק נ''ט-Capítulo 59: Yeshu el alegorista burlón.Biblioteca Medicea Laurenziana, Manuscrito Plutei_02.17 folio 146r y 146vפרק נ''ט
[1] ביום ההוא יצא יש''ו מהבית וישב על שפת  הים.
[2] ויתחברו אליו חבורות עד שנצטרך לבא באניה וכל החבורה עומתד בחוץ.
[3] וידבר להם דברים רבים במשלים ויאמר להם איש יוצא מביתו בבוקר לזרוע את זרעו.
[4] ובזרעו נפל ממנו בדרך ואכל אותו העוף.
[5] וממנה נפלה באבן שאין שם עובי עפר ובצמחו נתייבש לפי שאין שם עפר לרוב.
[6] ובחום השמש עליו נשרף ונתייבש שאין לו שורש.
[7] וממנו נפל בין הקוצים ויגדלוהו הקוצים ויעמדוהו.
[8] וממנו נפל בארץ טובה ויעשה פרי ותבואה האחד מאה והשני ששים והשלישי שלשים.
[9] למי אזנים לשמוע ישמע.
[10] ויקרבו אליו תלמידיו ואמרו לו תלמידיו למה תדבר במשלים.
[11] ויאמר שלכם נתן מלכות שמים להכיר ולא להם.
[12] למי שיש לו ינתן עוד ולמי שאין לו מה שהוא חושב ילקח ממנו.
[13] לזה אני מדבר במשלים שהם רואים ואינם רואים שומעים ואינם שומעים.
[14] לגמור מה שנאמר ע''י ישעיה הנביא לך ואמרת לעם הזה שמעו שמוע ואל תדעו וראו ראה ואל וכו'.
[15] השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו וכו'
[16] ואשרי עיניכם שרואות ואזניכם ששומעות.
[17] אמן אני דובר לכם שנביאים רבים וצדיקים התאוו לראות מה שאתם רואים ולא ראו ולשמוע מה שאתם שומעים ולא שמעו.
[18] ואתם שמעו משל הזורע.
[19] הזורע הוא בן אדם והזרע שנפל בדרך כל השומע מלכות שמים ולא יבין. יבא השטן ויחתוף מלכו כל מה שנזרע בו. וזהו הזרע שנפל על הדרך.
[20] ואשר נפל על האבן הוא השומע דבר האל וקבלנו מיד בשמחה.
[21] והוא בלא שורש ומבוכה ובבא מעט צער וצרה להם השטן משכחו מלבם.
[22] ואשר נפל בקוצים זה השומע את הדבר ובחמדתו לאסוף עושר השטן משכחו דבר האל ולא יעשה פרי.
[23] ואשר נפל בארץ הטובה הוא השומע את הדבר ומבין ועושה פרי ר''ל ממעשים טובים. ויוציא מן הא'' מאה ומן השני ששים ומן השלישי שלשים. הא'' מאה זהו מטהרת הלב וקדושת הגוף. ומהאחד ששים זהו מפרישות האשה. ומהשלישי שלשים זהו מקדושה בזיווג בגוף ובלב.
Capítulo 59.
[1] Aquel día salió Yesh”u de la casa y se sentó en la playa.
[2] Y se le unieron cofradías, hasta que necesito entrar en la barca, y toda la pandilla estaba de pie afuera.
[3] Y les habló muchas cosas en parábolas, y les dijo:
Un hombre que salió de su casa en la mañana siembra su semilla.
[4] Y su semilla cayó en el camino y se la comió el pollo.
[5] Y parte de ella cayó entre roca, donde no había grosor de polvo, y cuando brotó se secó porque no había mucho polvo allí.
[6] Y cuando el calor del sol la quemó y se secó porque no tenía raíz.
[7] Y otra parte cayó en entre espinos y los espinos crecieron sobre aquella semilla.
[8] Y parte de ella cayó en tierra buena y se hizo en cultivos frutales, la primera cien, y la segunda sesenta y la tercera treinta.
[9] Quien tenga oídos para oír que oiga.
[10] Y se le acercaron sus talmidim y le dijeron:
¿Por qué hablas en parábolas?
[11]  Y les dijo:
Se dio el Reino de los Cielos (la Era Mesiánica) para que lo reconozcan, pero no a ellos.
[12] Para todo aquel que tiene se le dará más, y al que no, aún es lo que él piensa que se le arrebatado.
[13] Pues hablo en parábolas que ven y no ven, oyen y no entienden.
[14] Se concluye lo dicho según el profeta Yeshayah:
Ve y dile a tu pueblo: “Oíd, mas no sabéis; y vean mirando y no etc.
[15] Embota el corazón de este pueblo, y endurece sus oídos, y cierra sus ojos, para que, viendo con sus ojos, etc. (Similar a Yeshayah 6: 9-10)
[16] Y bienaventurados los ojos que ven y los oídos que oyen.
[17] Amén, Yo os digo que muchos nebi’im (profetas) y tzadikim (justos) quisieron ver lo que ustedes ven y no vieron, y oír lo que ustedes oyen y no entienden.
[18] Y ustedes escuchen la mashal (parábola) del sembrador.
[19] El sembrador es el Ben Adam (Hijo del Hombre ó el Mesías), y la semilla que cayó en el camino es cada oyente del Reino de los Cielos (la Era Mesiánica) y no entendieron. Vino Satán y arrebatará de su corazón todo lo que en él fue plantado. Esta es la semilla que cayó en el camino.
[20] Y en lo que concierne a lo que cayó sobre la piedra, él escuchó la palabra del dios  y recibió (místicamente) alegría.
[21] Pero él está sin raíz y en confusión, y al venir un poco de tristeza y angustia sobre ellos, el Satán les hará olvidar de sus corazones.
[22] Y en lo que concierne a lo que cayó entre espinas, es [la persona] que oyó la palabra y en su codicia recogió riqueza, el Satán le hará olvidar la palabra del dios y no hace fruto.  
[23] Y en lo que concierne la que cayó en la tierra buena, él entendió a la palabra y supo hacer fruto [y es] lo que quiere decir [רוצה לומר: ר''ל] son las ma’asim tovim (buenas obras). Y saca de la primera cien y de la segunda sesenta y de la tercera treinta. En cuanto al de cien, es la purificación del corazón y  la santificación del cuerpo. En cuanto al de sesenta, éste es el que se resiste a la mujer cuando secreta. En cuanto al de treinta, éste es la santificación en el emparejamiento, en cuerpo y en corazón”.

Comentario.

Según los judíos mesiánicos, así como sus académicos (Steven Notley y  Ze’ev Safrai) dicen que Yesh”u predicaba como los tana’im por medio de mashalim (parábolas), y de igual forma argumentan que esta sección de Mateo, es paralela al mashal de R´Eleazar ben Shamua (Avot de R’ Natan 28:9); por otra parte argumentan que el mamzer cumplió otra profecía del libro de Yeshayah”u / Isaías.


Pero analicemos más a fondo, tales errores.

En primer lugar, Pirke Avot de R’ Natan 28:9 dice textualmente lo siguiente:

הוא היה אומר כל המרבה לאכול מרבה להוציא וכל המרבה בשר מרבה רמה ותולעה. וכל המרבה מעשים טובים משים שלום בגופו. רבי אלעזר בן שמוע אומר שלש מדות בתלמידי חכמים אבן גזית אבן פינה אבן פיספס. אבן גזית כיצד זה תלמיד ששנה מדרש בזמן שתלמיד חכם נכנס אצלו שואלו במדרש אומר לו זהו אבן גזית שאין לה אלא פה אחת. אבן פינה כיצד זה תלמיד ששנה מדרש והלכות בזמן שתלמיד חכם נכנס אצלו שואלו במדרש אומר לו בהלכות אומר לו זהו אבן פינה שיש לו שתי פיות בלבד. אבן פיספס כיצד זה תלמיד ששנה מדרש והלכות ואגדות ותוספתות כשת״ח נכנס אצלו שואלו במדרש אומר לו בהלכות אומר לו בתוספתות אומר לו באגדות אומר לו וזהו אבן פיספס שיש לה ארבע פיות מד׳ רוחותיה


(Traducción: También decía: Cuanto más se come, más se excreta. Cuanta más carne, más gusanos y gusanos. Cuantas más buenas obras uno hace, más paz se siente por dentro.

El R’ Elazar ben Shamua diría: Hay tres tipos de talmide Jajamim (discípulos de los sabios): la piedra tallada, la piedra angular y la piedra pulida. La piedra tallada: ¿cómo es él? Este es un erudito que estudia Midrash. Cuando otro erudito se le acerca y le hace una pregunta sobre el Midrash, él puede responder. Es como una piedra labrada, que tiene una sola superficie. La piedra angular: ¿cómo es él? Este es un erudito que estudia Midrash y Halajá. Cuando un erudito viene y le hace una pregunta sobre Midrash, él puede responder. Y cuando otro erudito pregunta sobre la Halajá, puede responder. Él es como una piedra angular, que tiene sólo dos caras. La piedra pulida: ¿cómo es él? Este es un erudito que estudia Midrash, Halajá, Agdá y Tosefta. Cuando un erudito viene y pregunta sobre Midrash, puede responder. Y cuando otro erudito pregunta sobre la Halajá, puede responder. Y cuando otro erudito pregunta sobre Tosefta, él es capaz de responder. Y cuando otro erudito pregunta sobre Agada, él puede responder. Es como una piedra pulida, que tiene cuatro caras, una en cada uno de sus cuatro lados.)


El relato por si solo es descriptivo, el cual está enfocado a las diversos grados de experiencia en cuanto al estudio de la Torah, así como de las medidas que poseen los Talmide Jajamim,  en el que si bien los Perushim acentuaban la interpretación de la Torah y utilizaban mashalim (parábolas) sólo de paso; Yesh”u centraba su enseñanza en las parábolas y se basaba en el TaNa”J (Biblia Hebrea o Escritura) sólo ligeramente; Yesh”u dio la misma importancia a su enseñanza y a sus “milagros”, mientras que los Perushim hicieron menos hincapié en los milagros que en la enseñanza.


Por otra parte en las escrituras cristianas de los evangelios sinópticos atribuyen al mamzer una rica variedad de dichos y parábolas que expresan una amenaza o que implican el juicio y el castigo. Tales parábolas del mamzer hablan de o implican una inversión de valores son coherentes con las expectativas de que el mamzer y sus discípulos ocuparían posiciones dirigentes en el Reino y que éste incluiría a los ‘pecadores’.

Regresando al mashal de R’ Eleazar ben Shamua se enfoca cardinalmente a la Torah, el mashal mediocre del mamzer de Natzrat se enfoca a su auto deificación.  En esto parece radicar la diferencia entre los métodos del mamzer  y los de los Jajamim y Perushim; tal sería el sentido de la observación:

και εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου ην γαρ διδασκων αυτους ως εξουσιαν εχων και ουχ ως οι γραμματεις

“…pues les enseñaba como quien tiene autoridad [civil]

- Marcos 1:22.

Por otra parte, el contenido del mashal del mamzer de Natzrat, se ajusta a lo que dice Yeshayah”u  28:14-15:

יד לָכֵן שִׁמְעוּ דְבַר- ייי אַנְשֵׁי לָצוֹן מֹשְׁלֵי הָעָם הַזֶּה אֲשֶׁר בִּירוּשָׁלִָם.  טו כִּי אֲמַרְתֶּם כָּרַתְנוּ בְרִית אֶת-מָוֶת וְעִם-שְׁאוֹל עָשִׂינוּ חֹזֶה שיט (שׁוֹט) שׁוֹטֵף כִּי-עבר (יַעֲבֹר) לֹא יְבוֹאֵנוּ כִּי שַׂמְנוּ כָזָב מַחְסֵנוּ וּבַשֶּׁקֶר נִסְתָּרְנוּ.  {פ}

[14]Por lo tanto escuchad la palabra del Eterno, hombres burlones alegoristas de este pueblo que está en Yerushalaim”.

[15] Porque habéis dicho [en parábolas] “Hemos hecho un pacto con la muerte, y con el sheol tenemos un convenio: Cuando pase el azote, no nos alcanzará, pues de las mentiras hemos hecho nuestro refugio, y en la falsedad nos hemos ocultado”.

Rash”i, como en Metzudat David de R’ David Altschuler (ר' דוד אלטשולר) explican,  que  estos alegoristas, mostraban su desprecio hacía el pueblo por medio de parábolas (מושלי העם הזה - האומרים לצון בל' משל כגון; אנשי לצון - המלעיגים בדברי הנביא:מצודת דוד), tales alegoristas  se refugiaban en la idolatría (שמנו כזב - שמנו עכו"ם; ובשקר נסתרנו - בעכו"ם בטחנו להסתירנו), de igual manera encontramos el mismo síntoma con Yesh”u HaMamzer quien presume que habla en mashalim (parábolas) para que el pueblo judío no pueda entenderle, y por otra parte el texto Hebreo de Mateo enfatiza la palabra: divre Ha-el (las palabras del dios), quien se auto vincula a esto y nunca corrige que lo adecuado hubiera sido decir Divre HaSh-m (las palabras de Di”s).

Por otra parte Yesh”u (o Mati) citan erróneamente el texto de Yeshayah”u 6:9-10, el cual dice:


La versión adulterada de Yeshayah”u por Yesh”u o Mati.

Yeshayah”u 6: 9-10.


לך ואמרת לעם הזה שמעו שמוע ואל תדעו וראו ראה ואל וכו'.          

השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו וכו'

[9] Ve y dile a tu pueblo: “Oíd, mas no sabéis; y vean mirando y no etc. [10]  Embota el corazón de este pueblo, y endurece sus oídos, y cierra sus ojos, para que, viendo con sus ojos, etc.


וַיֹּאמֶר לֵךְ וְאָמַרְתָּ לָעָם הַזֶּה  שִׁמְעוּ שָׁמוֹעַ וְאַל-תָּבִינוּ וּרְאוּ רָאוֹ וְאַל-תֵּדָעוּ.  י הַשְׁמֵן לֵב-הָעָם הַזֶּה וְאָזְנָיו הַכְבֵּד וְעֵינָיו הָשַׁע  פֶּן-יִרְאֶה   בְעֵינָיו וּבְאָזְנָיו יִשְׁמָע וּלְבָבוֹ יָבִין וָשָׁב וְרָפָא לוֹ

[9] Y contestó Él: “Vé y dile a tu pueblo: “Oíd, más no comprendéis: mirad, pero no conozcáis”. [10] Embota el corazón de este pueblo, y endurece sus oídos, y cierra sus ojos, para que, viendo con sus ojos, y oyendo con sus oídos, y comprendiendo con su corazón, no retorne ni sea sanado”.


Como podemos apreciar, Yesh”u o Mati cambian la palabra תָּבִינוּ (comprendéis) por la palabra תדעו (conozcáis), y además termina por mutilar otras palabras de estos versos.

La cita mencionada es la respuesta de Di”s frente al ofrecimiento de Yeshayah”u HaNabí de ser su predicador ante el pueblo. A través de ella el Etern-o le indica al profeta que, por la maldad y ceguera espiritual de su pueblo, el mensaje no surgirá ningún efecto positivo.  Pero si usted leyó la cita de Yeshayah”u, quizá se pregunte: ¿Dónde está la profecía?. Pues bien: no se trata de una profecía; menos aún de una señal a cumplirse 700 años más tarde. Sólo es un relato que narra la vocación de Yeshayah”u para el trabajo de mensajero. Sin embargo, como ya lo hemos visto antes, hay un esfuerzo significativo por forzar pasajes bíblicos para darles un sentido profético cuando no lo tienen.

Hay otro elemento interesante. Yeshayah”u no realizó su prédica en forma de parábolas como lo hizo el mamzer. El mensaje de Yeshayah”u se caracterizó por ser mayormente directo y no adornado de historias que escondieran algún significado a descubrir (excepción hecha de ciertos pasajes de carácter definidamente proféticos). Siempre fue muy puntual a la hora de expresarse:

כ הוֹי הָאֹמְרִים לָרַע טוֹב וְלַטּוֹב רָע  שָׂמִים חֹשֶׁךְ לְאוֹר וְאוֹר לְחֹשֶׁךְ שָׂמִים מַר לְמָתוֹק וּמָתוֹק לְמָר.  {ס}כא הוֹי חֲכָמִים בְּעֵינֵיהֶם וְנֶגֶד פְּנֵיהֶם נְבֹנִים.  {ס} כב הוֹי גִּבּוֹרִים לִשְׁתּוֹת יָיִן וְאַנְשֵׁי-חַיִל לִמְסֹךְ שֵׁכָר.  כגמַצְדִּיקֵי רָשָׁע עֵקֶב שֹׁחַד וְצִדְקַת צַדִּיקִים יָסִירוּ מִמֶּנּוּ.  {פ}כד לָכֵן כֶּאֱכֹל קַשׁ לְשׁוֹן אֵשׁ וַחֲשַׁשׁ לֶהָבָה יִרְפֶּה שָׁרְשָׁם כַּמָּק יִהְיֶה וּפִרְחָם כָּאָבָק יַעֲלֶה  כִּי מָאֲסוּ אֵת תּוֹרַת ייי צְבָאוֹת וְאֵת אִמְרַת קְדוֹשׁ-יִשְׂרָאֵלּ.  כה עַל-כֵּן חָרָה אַף-


“[20] !Ay de lo que llaman al mal bien, y al bien al mal; que cambian la oscuridad en luz, y la luz en oscuridad; que tornan dulce lo amargo, y amargo lo dulce! [21] ¡Ay de los que son sabios ante sus ojos, y prudentes ante su vista! [22] ¡Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres de fuerza para mezclar bebidas fuertes [23] que justifican a los malvados por una recompensa, y quitan la rectitud al justo! [24] Como la lengua de fuego devora el rastrojo, y como la hierba seca se consume en la llama, así la raíz de ellos serán como podredumbre, y su capullo subirá como el polvo, porque han rechazado la Torah del Etern-o de los ejércitos y desafiado la palabra del Santo de Israel.”

-Yeshayah”u 5:20-24


Nota del Editor

Yeshu habla en el verso 23 de este capítulo sobre las מעשים טובים (buenas obras-ma´sim tovim), la misma expresión la encontramos en la Mishnah Masejet Avot 3:11; 4:11; y 4:16; pero la diferencia aquí radica en que para Yesh"u solo el que le hace caso y cree en sus deseos megalómanos le es considerado como "ma'asim tovim"; no importando -como se ha visto en el texto Hebreo del Evangelio de Mateo- que desecra los objetos sagrados, menosprecie las festividades del Eterno, el Shabat, las palabras de los Jajamim (sabios y rabinos), revelan facetas de la Torah en discrepancia con la halajah (cfr.Avot 3:11).

Para el judaísmo, las ma'asim tovim o buenas obras siempre estarán encaminadas a la teshuvah (arrepentimiento) enfocada al sendero que estipula la Torah (Cfr. Avot 4:11;16), el desechar los objetos sagrados, menosprecie las festividades del Eterno, el Shabat, las palabras de los Jajamim (sabios y rabinos), revele facetas de la Torah en discrepancia con la halajah, y peor aún crea en el mamzer de Natzrat, no tiene parte en el Mundo Venidero. (Cfr.Avot 3:11)No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!