2/08/2015

Berreshit / Génesis 12:2-3 y la Epístola a los Gálatas 3:7-9.

BS"D

En el Nuevo Testamento  se lee:

Γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Ἀβραάμ. προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ Θεός, προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη. ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Ἀβραάμ.

דעו הכיל דאילין דמן הימנותא אנון הנון אנון בניא דאברהם מטל גיר דקדם ידע אלהא דבהימנותא הו מזדדקין עממא קדם סבר לאברהם איך דאמר כתבא קדישׁא

 דבך נתברכון כלהון עממא

 . מדין מהימנא הו מתברכין באברהם מהימנא

[7] Debéis comprender, entonces que precisamente los creyentes son los auténticos hijos de Avraham. [8] Y la Sagrada Escritura, previendo que Di-s iba a convertir a los gentiles en fieles suyos por medio de la fe, ya le dio a Avraham por anticipado esta buena nueva:
Por ti recibirán la bendición todos los gentiles.
[9] Por lo tanto, son los creyentes los que reciben la bendición, junto con el creyente Avraham.

Epístola a los Gálatas 3:7-9.

Según el cristianismo, Pablo de Tars”u toma por ejemplo a Avraham, a quien dio Di-s la promesa para todos los pueblos y el cual fue justificado no por la circuncisión, sino únicamente por la fe. (Monseñor. J. Straubinger) Por otra parte ellos dicen que Pablo polemiza contra la afirmación de sus opositores de que los ‘hijos de Avraham’ son los observantes de la Torah (judíos y conversos al judaísmo). (S. Vidal). Para Pablo, tales creyentes están libres de la práctica de la Torah (judíos y noajidas) así como los observantes de la práctica del judaísmo (conversos al judaísmo).

Respuesta.

El famoso Rabino Shem Tov Ibn Shaprut, en su obra Sefer Even Bojan, Libro 1, Sha’ar Alef, capítulo 1:5 en la sección denominada Fundamentos de la Fe (B’Ikare Ha’Emunah- בעקרי האמונה) dice al respecto del cumplimiento de los mandamientos de la Torah, así como sus consecuencias de no observar esto:

והוא יתברך משלם כשר טוב לצדיקים המקיימים זאת התורה ומצותיה, ובצדקותם זה יורשים חיי העולם הבא, התמידים, הנקראים גן עדן והרשעים הבלתי מקיימים אותה ומצותיה נאבדים ברשעם וירשו גיהנם

Él, Bendito Sea, premia a los tzadikim (justos) que guardan esta Torah y Sus mandamientos: con justicia heredaran la vida eterna del Olam Haba´(Mundo Venidero), llamada ‘jardín del Edén’, por el contrario los reshaim (malvados) que NO guardan ni cumplen Sus mandamientos, perecen pos su maldad y heredan el Gehinom (infierno.)

Es por ello, que bajo la visión judía es inaceptable el NO cumplir preceptos y que solo por el simple hecho de “creer” tal como hacen los cristianos en su creencia pseudo- monoteísta que solo por la fe en Xristo uno sea merecedor al Olam Haba’, por el contrario, la visión de Pablo de Tars”o se aproxima a la de los reshaim (malvados) quien es merecedor de estar en el Gehinom.  

Por otra parte, considero necesario explicar el pasuk (versículo) que menciona el apostata Pablo de Tarso”o, para así explicar que la bendición recibida por Avraham Avinu, no es que en un futuro este tenga creyentes paganos que crean en un ser semi-divino o en un apostata (Yesh”u) como al cual consideran que es un “Mesías”.
La sección a tratar se encuentra en la Torah en la Parashat Lej Leja, Sefer Berreshit,/ Génesis 12:2-3 dice:

וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל וַאֲבָרֶכְךָ וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ וֶהְיֵה בְּרָכָה.  ג וַאֲבָרְכָה מְבָרְכֶיךָ וּמְקַלֶּלְךָ אָאֹר וְנִבְרְכוּ בְךָ כֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה.

[2] Y te convertiré en una gran nación y te bendeciré; y engrandeceré tu nombre y serás bendición. [3] Y bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré; y se bendecirán por ti todas las familias de la tierra.

Explica RaSh”i, sobre las palabras Y TE CONVERTIRÉ EN UNA GRAN NACIÓN - ואעשך לגוי גדול, se refiere a que el Santo Bendito Sea, le prometió esto porque viajas provoca tres cosas:

a) Disminuye la capacidad de procreación,
b) Disminuye los bienes y
c) Disminuye el renombre.

Por esta razón, Avram precisó de estas tres bendiciones, por lo que Di-s le prometió otorgarle hijos, dinero y renombre. (Cfr.Midrash Rabba 39:11), Este es el significado de la frase ‘engrandeceré tu nombre’: He aquí que más adelante Yo añadiré una letra adicional a tu nombre. Pues hasta ahora tu nombre era Avram [אברם], pero de ahora en adelante será Avraham [אברהם]. Por lo que Di-s agregó al nombre Avram, la letra hei- ה y de este modo su nombre fue Avraham. En el pasuk 5 del capítulo 17, Rash”i explica que el nombre de Avram significa ‘padre de Aram’, mientras que el nombre de Avraham significa ‘padre de una multitud de pueblos’. (לפי שהדרך גורמת לשלשה דברים ממעטת פריה ורביה וממעטת את הממון וממעטת את השם לכך הוזקק לשלשה ברכות הללו שהבטיחו על הבנים ועל הממון ועל השם (ס"א וזהו ואגדלה שמך הריני מוסיף אות על שמך שעד עכשיו שמך אברם מכאן ואילך אברהם ואברהם עולה רמ"ח כנגד איבריו של אדם ברש"י ישן))
Mientras que con las palabras Y TE BENDECIRÉ - ואברכך, se refiere que será por medio del dinero - בממון, tal como encontramos en el Midrash Rabba 39:11 en donde el concepto de la palabra berajah (“bendición”), en hebreo implica la abundancia de dinero o bienes materiales,* y no por medio del surgimiento de creyentes paganos quienes busquen usurpar al pueblo de Israel.

*tal como menciona el R’ Moshéh Matt, discípulo del Maharshal (Rabí Shlomoh Luria), en su obra Baer Hateb.

Y SERÁS BENDICIÓN- והיה ברכה se refiere en el sentido de que el poder para otorgar bendiciones es puesto en tus manos. Hasta ahora solamente estuvo en Mis manos: Sólo Yo bendije a Adam, (Gen. 1.28) a Noaj (Gen. 9:1) y a ti; pero desde ahora tú podrás bendecir a quien tú quieras, y se hará realidad. Por ello es que la frase ‘serás bendición’ no puede querer decir que Di-s Bendito Sea le concediera bendiciones a Avraham, pues eso ya se lo había prometido al decirle ve’abárej’ja’ y te bendeciré’. Por tanto, se refiere a que le concederá la facultad de que él mismo imparta bendiciones a otros. (Cfr. Baer Heteb). (ברכות נתונות בידך עד עכשיו היו בידי ברכתי לאדם ונח ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ, ב"ר,)


Y SE BENDECIRÁN POR TI - ונברכו בך, su sentido llano es que es comparable a un hombre que dice a su hijo: “¡Sé como Avraham” ó “y los hombres se bendecirán unos a otros por ti…” Y en su sentido similar deben entenderse todos los casos en que aparece la expresión u’nibreju beja’ en la Escritura. Y el siguiente pasuk lo demuestra:

בך יברך ישראל לאמר ישימך אלהים כאפרים וכמנשה
“Por ti (bej) bendecirá Israel, diciendo: Que Di-s te haga como Efraim y como a Menasheh”
          -Berreshit 48:20.

ש אגדות רבות וזהו פשוטו אדם אומר לבנו תהא כאברהם וכן כל ונברכו בך שבמקרא וזה מוכיח (בראשית מח) בך יברך ישראל לאמר ישימך אלהים כאפרים וכמנשה


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!