5/16/2024

Pesikta Rabatí 36:1 ¿Se refiere a los sufrimientos de Yeshú como el Mashiaj Efraim?

BS"DA continuación se presenta el texto original de Pesikta Rabatí 36:1 y su traducción al castellano. Si bien este texto midrásico no menciona explícitamente a Jesús o Yeshú.

Los mesiánicos y cristianos enfatizan la descripción del sufrimiento del Mesías e interpretarla alegóricamente como una profecía del sufrimiento y muerte de Yeshú en la cruz. Esto lo relacionan miopemente con la mención de resucitar a los muertos con la resurrección de Yeshú, y ver en los detalles del Mesías siendo humillado y velado sus ojos como prefiguraciones del sacrificio de su deidad Yeshú. Es normal que en la desesperación de los cristianos y mesiánicos busquen conexiones con las profecías del Siervo Sufriente de Isaías que el cristianismo asocia con Yeshu HaMamzer. Además, la aceptación "gozosa" del sufrimiento lo vinculan perversamente al concepto del "gozo de la cruz" (un termino imaginario que ellos se han inventado). Sin embargo, es importante destacar que en su contexto original, el texto no contiene referencias explícitas ni veladas al Yeshú HaMamzer, centrándose claramente en la tradición mesiánica judía. A continuación, el texto en hebreo y su traducción al castellano:


קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח [כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאמים ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה] (ישעיה ס א' וב'): זה שנאמר ברוח הקודש ע"י דוד מלך ישראל כי עמך מקור חיים באורך נראה אור (תהלים ל"ו י') כנגד מי אומר דוד למקרא הזה לא אמרו אלא כנגד כנסת ישראל אמרו לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם בשביל התורה שנתת לי שנקראת מקור חיים אני עתידה להתענג באורך לעתיד לבא מהו באורך נראה אור איזה אור שכנסת ישראל מצפה זה אורו של משיח שנאמר וירא אלקים את האור כי טוב (בראשית א' ד') מלמד שצפה הקב"ה במשיח ובמעשיו קודם שנברא העולם (וגם) [וגנזו] למשיחו לדורו תחת כסא הכבוד שלו אמר השטן לפני הקדוש ברוך הוא [רבונו של עולם אור שנגנז תחת כסא הכבוד שלך למי א"ל למי שהוא עתיד להחזירך ולהכלימך בבושת פנים א"ל] רבונו של עולם הראהו לי אמר לו בא וראה אותו וכיון שראה אותו נזדעזע ונפל על פניו ואמר בודאי זהו משיח שהוא עתיד להפיל לי ולכל שרי אומות העולם בגיהנם שנאמר ובלע המות לנצח ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים (ישעיה כ"ה ח') [באותה שעה התרגשו האומות] אמרו לפניו רבונו של עולם מי הוא זה שאנחנו נופלים בידו מה שמו מה טיבו אמר להם הקדוש ברוך הוא [הוא] משיח ושמו אפרים משיח צדקי (מגביה) [ומגביה] קומתו וקומת דורו ומאיר עיני ישראל ומושיע עמו ואין כל אומה ולשון יכולה לעמוד [בו] שנאמר לא ישיא אויב בו ובן עולה לא יעננו (תהלים פ"ט כ"ג) וכל אויביו וצריו מתברחים שנאמר וכתותי מפניו צריו (שם שם כ"ד) ואף נהרות פוסקים (בימה) [בים] שנאמר ושמתי בים ידו ובנהרות ימינו (שם שם כ"ו) התחיל הקב"ה מתנה עמו ואומר הללו שגנוזים הם אצלך עונותיהם עתידים להכניסך בעול ברזל ועושים אותך (כעול) [כעגל] הזה שכהו עיניו ומשנקים את רוחך בעול ובעונותיהם של אילו עתיד לשונך לידבק בחיכך רצונך בכך אמר משיח לפני הקדוש ברוך הוא שמא אותו צער שנים רבות הם אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך וחיי ראשי שבוע (את) [אחת] שגזרתי עליך אם נפשך עציבה אני טורדן מעכשיו אמר לפניו רבון העולמים בגילת נפשי ובשמחת לבי אני מקבל עלי על מנת שלא יאבד אחד מישראל ולא חיים בלבד (יושיע) [יושעו] בימי [אלא אף אותם שגנוזים בעפר ולא מתים בלבד יושעו בימי אלא אף אותם מתים שמתו מימות אדם הראשון עד עכשיו] ולא אילו בלבד אלא אף נפלים [יושעו בימי] ולא אילו בלבד יושעו בימי אלא (למי) [כל מי] שעלתה על דעתך להבראות ולא נבראו (בהם) בכך אני רוצה בכך אני מקבל עלי באותה שעה מונה לו הקב"ה ארבע חיות שנושאות את כסאו של הכבוד של משיח באותה השעה אמרו אויביו ושרי המלכיות בואו ונשטין על דורו של משיח שלא יבראו לעולם אמר להם הקב"ה איך אתם מסטינים על הדור ההוא שהוא חמוד ונאה ואני שמח בו ואני חפץ בו ואני (אתמנך) [אתמוך] בו ואני רוצה בו שנאמר הן עבדי אתמוך בו [בחירי רצתה נפשי נתתי רוח עליו וגו'] (ישעיה מ"ב א') והיאך אתם משטינים עליו הריני מאבד את כולכם קדחי אש מאורי זיקות ונשמה אחת אין [אני] מאבד לכך נאמר כי עמך מקור חיים באורך נראה אור: [אמרו] שבוע שבן דוד בא בה מביאים קורות של ברזל ונותנים לו על צוארו עד שנכפפה קומתו (והיה) [והוא] צועק ובוכה ועולה קולו למרום אמר לפניו רבונו של עולם כמה יהא כוחי וכמה יהא רוחי וכמה יהא נשמתי וכמה יהיו איבריי לא בשר ודם אני על אותה השעה היה דוד בוכה ואומר יבש כחרס כחי [וגו'] (תהלים כ"ב ט"ז) באותה השעה אמר לו הקדוש ברוך הוא אפרים משיח צדקי כבר קיבלת עליך מששת ימי בראשית עכשיו יהא צער שלך כצער שלי שמיום שעלה נבוכדנצר הרשע והחריב את ביתי ושרף את היכלי והגלה את בניי לבין האומות העולם חייך וחיי ראשי שלא (הכנסתי) [נכנסתי] לכסא שלי ואם אין אתה מאמין ראה טל שעלה על ראשי שנאמר שראשי נמלא טל קוצותי רסיסי לילה (שה"ש ה' ב') באותה השעה אמר לפניו רבונו של עולם עכשיו נתיישבה דעתי דיו לעבד שיהא כרבו. א"ר לוי בשעה שאמר הקב"ה לכנסת ישראל קומי אורי כי בא אורך אמרה לפניו רבונו של עולם (עתיד) [עמוד] אתה בראשינו באותה השעה הקדוש ברוך הוא אומר לה בתי (יפתי) [יפה] את אומרת שנאמר (ענה דודי ואמר לי קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך) [משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר ה' וגו'] (תהלים י"ב ו'). דבר אחר למה דומה כנסת ישראל בעולם הזה (לחיגור) [לחיגר] שאינו יכול לילך ולבוא ואומות העולם מחרפים אותם ואומרים להם בכל יום אלקיך היכן הוא למה לא יצילך אמרה (לו) [להם] יש לי יום אחד שעתיד מלכי (להעלות) [להיגלות] עלי שהוא מחזיקני ומעמידני על רגליי שנאמר (משוד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר ה' אשית בישע יפיח לו) [ענה דודי ואמר לי קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך] (שה"ש ב' י'). אמר רבי יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי האומות העולם מתגרים זה בזה מלך פרס מתגרה במלך ערביא והולך מלך ערביא לאדום ליטול עצה מהם (והחזיר) [וחוזר] מלך פרס (והחריב) [ומחריב] את כל העולם כולו וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומרים להיכן נלך ולהיכן נבוא ואומר להם בניי אל תתייראו [כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם מפני מה אתם מתייראים אל תיראו] הגיע (ימי) [זמן] גאולתכם ולא כגאולה ראשונה כך גאולה אחרונה כי גאולה ראשונה היה לכם צער ושיעבוד מלכיות (אחרים) [אחריה] אבל גאולה אחרונה אין לכם צער ושיעבוד מלכיות (אחרים) [אחריה]: שנו רבותינו בשעה שמלך המשיח נגלה בא ועומד על הגג של בית המקדש (והיה) [והוא] משמיע להם לישראל ואומר להם ענוים הגיע זמן גאולתכם ואם אין אתם מאמינים ראו (באורו) [באורי] שזרח עליכם שנאמר קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח ועליכם בלבד זרח ולא על אומות העולם שנאמר כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה באותה השעה מבהיק הקדוש ברוך הוא אורו של מלך המשיח ושל ישראל וכל אומות העולם בחושך ואפילה והולכים כולם לאורו של משיח ושל ישראל שנאמר והלכו גוים לאורך מלכים לנגה זרחך (ישעיה ס' ג') ובאים ומלחכים עפר מתחת רגליו של מלך המשיח שנאמר (ואיים לפניו יחלו ועפר רגליו ילחכו) [ועפר רגליך ילחכו] (שם מ"ט כ"ג) ובאים כולם ונופלים על פניהם לפני משיח ולפני ישראל ואומרים להם נהיה לך ולישראל עבדים וכל אחד ואחד מישראל לו שני אלפים ושמונה מאות עבדים שנאמר והיה ביום ההוא אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל הלשונות הגוים והחזיקו בכנף יהודי לאמר נלכה עמכם כי שמענו אלקים עמכם (זכריה ח' כ"ג):


(Traducción: ¡Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti! [Pues he aquí, las tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad las naciones; pero sobre ti amanecerá el Señor y su gloria será vista sobre ti]" (Isaías 60:1-2). Esto es lo que fue dicho por inspiración divina a través de David, rey de Israel: "Porque de ti viene la fuente de vida; en tu luz veremos la luz" (Salmos 36:10). ¿A quién se refiere David con este versículo? Lo dijeron en referencia a la congregación de Israel. Dijeron ante el Santo, Bendito sea: "Señor del Universo, gracias a la Torá que me diste, la cual es llamada la fuente de vida, gozaré de tu luz en el futuro. ¿Qué luz es aquella por la que la congregación de Israel espera? Esta es la luz del Mesías, acerca de la cual está escrito: 'Y vio Dios que la luz era buena' (Génesis 1:4), enseñando que el Santo, Bendito Sea, previó al Mesías y sus obras antes de que el mundo fuera creado. Y la [luz] guardó para su Mesías, para su generación, debajo del Trono de Gloria. El Maligno dijo ante el Santo, Bendito Sea: "Señor del Universo, ¿para quién es la luz que está guardada debajo de Tu Trono de Gloria?" Él le respondió: "Para Aquel que te humillará y avergonzará". Dijo [el Maligno]: "Señor del Universo, muéstramelo". Él le dijo: "Ven y míralo". Cuando lo vio, tembló, cayó sobre su rostro y dijo: "Ciertamente, este es el Mesías que me arrojará a mí y a todos los príncipes de las naciones al infierno, como está escrito: 'Aniquilará la muerte para siempre, y el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros' (Isaías 25:8)".

[En ese momento las naciones se estremecieron] y dijeron ante Él: "Señor del Universo, ¿quién es este en cuyas manos caemos? ¿Cuál es su nombre y naturaleza?" El Santo, Bendito Sea, les respondió: "Él es el Mesías, y su nombre es Efraím, el Mesías Justo. Levantará su estatura y la de su generación, iluminará los ojos de Israel, salvará a su pueblo, y ninguna nación o lengua podrá resistir contra él. En esa hora, el Santo, Bendito sea, le dijo: 'Aquellos pecados que han sido guardados contigo, ellos harán que te sometan al yugo de hierro y te tratarán como a un becerro cuyos ojos han sido velados. Cuando agoten tu espíritu con ese yugo y con sus iniquidades, tu lengua se pegará a tu paladar. ¿Aceptas esto?' El Mesías respondió ante el Santo, bendito sea: '¿Acaso ese sufrimiento durará años prolongados?' El Santo, bendito sea, le dijo: 'Por Mi vida y la vida de Mi Cabeza Celestial, incluso si te decretara solo una semana de eso, y tu alma se entristece, lo revocaré desde ahora mismo'".

Dijo el Mesías ante Él: "Señor del Universo, con alegría y regocijo de corazón acepto sobre mí, con tal que ni uno solo de Israel se pierda. Y no sólo salvaré a los vivos en mis días, sino también a aquellos que están enterrados en el polvo. Y no sólo a los muertos que han fallecido desde los días de Adám hasta ahora, sino también a los nacidos muertos. Y no sólo a ellos salvaré en mis días, sino a todos aquellos que pasaron por tu mente para ser creados pero no fueron creados. En esto anhelo y esto acepto sobre mí".

En ese momento, el Santo, Bendito Sea, designó para él las cuatro criaturas vivientes que portan el Trono de Gloria del Mesías. En esa hora, sus enemigos y los príncipes de los reinos dijeron: "Venid y calumniemos a la generación del Mesías para que no sean creados en el mundo". El Santo, Bendito Sea, les dijo: "¿Cómo calumnian a esa generación amada, bella, en la que me complazco y en la que deseo apoyarme? Como está dicho: 'He aquí Mi siervo, yo lo sostendré, Mi elegido en quien Mi alma se complace. He puesto Mi espíritu sobre él' (Isaías 42:1). ¿Cómo lo calumnian? He aquí que los destruiré a todos ustedes con ardientes flechas de fuego. Por eso está dicho: 'Porque de ti viene la fuente de vida; en tu luz veremos la luz'. [Dijeron:] En la semana en que el hijo de David venga, le pondrán vigas de hierro sobre su cuello hasta que su estatura se encorve. Y él gritará y llorará, y su voz se elevará a las alturas. Dijo ante el Santo, Bendito Sea: "¿Cuánta será mi fuerza? ¿Cuánto mi espíritu? ¿Cuánto mi alma? ¿Cuántos mis miembros? Pues no soy de carne y hueso". Por esa hora David lloró y dijo: "Se secó como una vasija de barro mi fuerza" (Salmos 22:16).

En esa hora, el Santo, Bendito Sea, le dijo a Efraím, el Mesías Justo: "Ya aceptaste esto sobre ti desde los seis días de la Creación. Ahora tu aflicción será como mi aflicción, pues desde el día en que el malvado Nabucodonosor subió y destruyó mi Casa, quemó mi Templo y exilió a mis hijos entre las naciones del mundo, por mi vida y la vida de mi Cabeza, no he vuelto a mi Trono. Y si no me crees, mira el rocío que se posó sobre mi cabeza, como está escrito: 'Mi cabeza está cubierta de rocío, mis guedejas de las gotas de la noche'" (Cantar de los Cantares 5:2).

En esa hora, dijo ante Él: "Señor del Universo, ahora mi mente está tranquila, basta para el siervo ser como su Amo". Rabí Leví dijo: Cuando el Santo, Bendito Sea, dijo a la congregación de Israel "Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz", ella respondió ante Él: "Señor del Universo, ¿acaso Tú te pondrás a la cabeza de nosotros?" En esa hora, el Santo, Bendito Sea, le dijo: "Hija mía, bellamente has hablado, como está dicho: 'Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor'" (Salmos 12:6).

Otra interpretación: ¿A qué se asemeja la congregación de Israel en este mundo? A un cojo que no puede caminar ni venir, y las naciones del mundo se burlan de ellos diciendo cada día: "¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no te salva?" Ella les respondió: "Tengo un día venidero en que mi Rey se revelará a mí, Él me sostendrá y me pondrá de pie, como está dicho: 'Me levantaré ahora, dice el Señor, pondré en salvo al que por ello anhela'" (Salmos 12:6).

Dijo Rabí Isaác: En el año en que el Rey Mesías se revele, todos los reyes de las naciones del mundo se desafiarán unos a otros. El rey de Persia desafiará al rey de Arabia, y el rey de Arabia irá a Edom (Roma) a pedirles consejo. Entonces el rey de Persia regresará y devastará todo el mundo. Todas las naciones del mundo se conmoverán y temblarán, cayendo sobre sus rostros. Los dolores los tomarán como a una mujer de parto. E Israel se conmoverá y temblará, diciendo: "¿A dónde iremos, a dónde vendremos?" Pero Él les dirá: "Hijos míos, no teman. Todo lo que he hecho ha sido sólo por ustedes. ¿Por qué temen? No teman. Ha llegado el tiempo de su redención. Y no será como la primera redención, pues en la primera tuvieron aflicción y servidumbre a otros reinos después de ella. Pero en la última redención no tendrán aflicción ni servidumbre a otros reinos después de ella".

Nuestros Rabinos enseñaron: Cuando el Rey Mesías sea revelado, vendrá y se parará sobre el techo del Templo, y les hará una señal a Israel diciendo: "Humildes, ha llegado el tiempo de vuestra redención. Y si no lo creen, vean mi luz que ha amanecido sobre ustedes, como está dicho: 'Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti'. Pues he aquí, las tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad las naciones; pero sobre ti amanecerá el Señor y su gloria será vista sobre ti" (Isaías 60:1-2).

En esa hora, el Santo, Bendito Sea, hará resplandecer la luz del Rey Mesías y de Israel, mientras que todas las naciones estarán en tinieblas y oscuridad. Y todas caminarán a la luz del Mesías y de Israel, como está dicho: "Caminarán las naciones a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora" (Isaías 60:3). Y vendrán y lamerán el polvo bajo los pies del Rey Mesías, como está dicho: "Y lamerán el polvo de tus pies" (Isaías 49:23).

Vendrán todos y caerán sobre sus rostros ante el Mesías y ante Israel, y les dirán: "Seremos siervos tuyos y de Israel". Y cada uno de Israel tendrá 2,800 esclavos, como está dicho: "Sucederá en aquel día que diez hombres de todas las lenguas de las naciones asirán la orilla de la ropa de un judío, diciendo: Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros" (Zacarías 8:23).)


El texto describe al Mesías como un líder y redentor del pueblo judío, que reunirá a los judíos dispersos y los liberará de la opresión de las naciones gentiles. Esto encaja con las expectativas mesiánicas judías tradicionales, pero no con la figura de Yeshú, quien fue rechazado por la mayoría del liderazgo y pueblo judío de su tiempo. 

En el texto se menciona que el Mesías (llamado Efraim) pasará por un gran sufrimiento y humillación, pero se presenta de una manera muy distinta a la perspectiva cristiana. Se describe como una prueba voluntaria que el Mesías acepta por la redención de Israel, no como un evento de ejecución o muerte forzada. El propósito de este sufrimiento es específicamente por la redención y reunificación del pueblo judío disperso entre las naciones, no se menciona un objetivo de expiación por los pecados de toda la humanidad. 

El texto enfatiza que el Mesías acepta este sufrimiento con valentía y determinación, declarando: "Con el regocijo de mi alma y la alegría de mi corazón, acepto esto sobre mí". Se compara el sufrimiento del Mesías con el sufrimiento de Dios mismo por la destrucción del Templo y el exilio de su pueblo. Además, el Mesías declara que no sólo redimirá a los vivos, sino también resucitará a los muertos desde los tiempos de Adám, refiriéndose al concepto judío de la resurrección de los muertos. 

Es importante destacar que no hay menciones de detalles sobre una crucifixión, muerte por los pecados de la humanidad o expiación vicaria, elementos centrales de la narrativa cristiana sobre Yeshú HaMamzer. Así que si bien se habla de un sufrimiento del Mesías, se presenta como un acot redentor por el pueblo judío en particular, aceptado voluntariamente, y enmarcado completamente dentro de las expectativas y conceptos mesiánicos tradicionales del judaísmo rabínico, sin conexión alguna con las creencias cristianas sobre la muerte y resurrección de Yeshú HaMamzer.


Por otra parte, el texto menciona explícitamente el nombre del Mesías como "Efraim Mashiaj tzadiki" (אפרים משיח צדקי), o "Efraim, el Mesías justo". Este nombre no coincide con el de Yeshú o Jesús. Por otra parte, se sugiere que provendría de la tribu de Efraím, una de las tribus del antiguo Reino del Norte de Israel, en contraste con Yeshú que era descendiente del romano Pantos Pandera. Se enfatiza repetidamente que el propósito del Mesías es redimir y reunir específicamente al pueblo judío disperso entre las naciones, cosa que nunca hizo Yeshú. No se menciona un rol de salvación universal como lo sostiene el Brit HaMetumtom (Nuevo Testamento). Por otra parte el Mashiaj Efraim se describe un reinado mesiánico glorioso y triunfante sobre las naciones gentiles en la tierra, contrastando con las enseñanzas cristianas de un reino espiritual, donde sus enemigos lo colgaron como un delincuente. El texto menciona señales cósmicas que acompañarán la venida del Mesías, como las naciones siendo cubiertas de oscuridad mientras Israel es iluminado, mientras que esto no ocurrió en los días del mamzer de Yeshú. 


El texto enfatiza la victoria final del Mesías sobre las naciones gentiles y su reinado glorioso, lo cual difiere de la narrativa cristiana de Yeshú como un Mesías sufriente rechazado por su pueblo.


Por último, en ninguna parte del texto de Pesikta Rabatí 36:1 se menciona que el Mesías (llamado Efraim) muera. Lo que se describe es que el Mesías pasará por un gran sufrimiento y humillación, pero se presenta como un sacrificio voluntario por la redención de Israel, no como una muerte expiatoria.

Específicamente, el texto dice que Dios le advierte al Mesías que "harán que te sometan al yugo de hierro y te tratarán como a un becerro cuyos ojos han sido velados". Ante esto, el Mesías acepta diciendo: "Con el regocijo de mi alma y la alegría de mi corazón, acepto esto sobre mí". Luego se menciona que este sufrimiento será similar al sufrimiento que Dios mismo ha experimentado por la destrucción del Templo y el exilio de su pueblo. Pero en ningún momento se habla de que el Mesías muera o sea ejecutado.

De hecho, el Mesías declara que no solo redimirá a los vivos sino que también "resucitará a los muertos desde los tiempos de Adám", lo cual implica que él mismo estará vivo después de su sufrimiento.

Así que si bien se describe un gran padecimiento mesiánico, la narrativa se enfoca en el sufrimiento y humillación del Mesías como un acto redentor, pero no en una muerte física del mismo. Esta perspectiva difiere totalmente de las creencias cristianas sobre la muerte del criminal de Yeshú en la cruz.


Por último, recomiendo la lectura del mismo texto hecha por nuestro amigo Yaacov Amar Rothstein Shlit"a en su artículo: Pesikta Rabati 36: ¿Midrash sobre yeshu como mesías sufriente?

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!