5/27/2019

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑ-Carta a los Gálatas 6:11-18: ¿estaca, falo o cruz? ¿Pablo con tatuajes o estigmas de Yeshu en Pablo?
ϊδετε πηλικοιϲ ϋμι
γραμμαϲιν εγραψα
[προϲ γαλαταϲ
ϲτιχ τιβ]
חזַו אַילֵין כּתִיבָן כֵּתבֵּת לכוּן בּאִידַי
6:11 Mira en qué letras grandes te he escrito con mi propia mano [con los gálatas siendo un total de 312 versos -οὐκ ἀριθμός-]
6:11b (versión de Marción: He aquí con las letras de gran tamaño que te he escrito con mi propia mano.)
τη εμη χειρι οϲοι
θελουϲιν ευπρο
ϲωπηϲαι εν ϲαρκι
ουτοι αναγκαζου
ϲιν ϋμαϲ περιτε
μνεϲθε μονον
ϊνα τω ϲταυρω του
χυ μη διωκωνται
אַילֵין דּצָבֵין דּנֵשׁתַּבהרוּן בּבֵסרָא הֵנוּן אָלצִין לכוּן דּתֵתגַּזרוּן דּבַלחוּד בַּזקִיפֵה דַּמשִׁיחָא לָא נֵתרַדפּוּן
6:12 Todos aquellos que desean hacer un buen espectáculo en la carne, estos te obligan a ser circuncidado, solo que no son perseguidos por la estaca* -ϲταυρω- de XhrestU (el Bueno).
* Ver. Plutarco, Artajerjes art. 17:5
6:12b (v.M: Todos los que desean hacer un buen espectáculo en carne y hueso, estos te urgen a circuncidaros, solo que son perseguidores de la estaca de XhrestOs.)


ουδε γαρ οι περιτε
μνομενοι αυτοι
νομον φυλαϲϲου
ϲιν αλλα θελουϲι
ϋμαϲ περιτεμνε
ϲθαι ϊνα εν τη ϋ
μετερα ϲαρκι καυ
χηϲωνται
אָפלָא גֵּיר הֵנוּן הָלֵין דּגָזרִין נָטרִין נָמוּסָא אֵלָא צָבֵין דּתֵתגַּזרוּן דַּבבֵסרכוּן דִּילכוּן נֵשׁתַּבהרוּן
6:13 Porque ni ellos mismos que son circuncidados guardan la Torah*, sino que desean que sean circuncidados para que puedan gloriarse en su carne.
6:13b (v.M: Porque ninguno de los que están circuncidados (los perseguidores de Yeshu) está manteniendo la Torah, sino que te harían circuncidar, para que en tu carne puedan jactarse.)


εμοι δε μη γενοι
το καυχαϲθαι ει
μη εν τω ϲταυρω
του κυ ημων ιυ χυ
δι ου εμοι κοϲμοϲ
εϲταυρωται καγω
κοϲμω
לִי דֵּין לָא נֵהוֵא לִי דֵּאשׁתַּבהַר אֵלָא בַּזקִיפֵה דּמָרַן יֵשׁוּ משִׁיחָא דּבֵה עָלמָא זקִיפ לִי וֵאנָא זקִיפ אנָא לעָלמָא
6:14 Pero no me suceda que me gloríe, excepto en la horca de nuestro Señor IeshU XhrestU (el Bueno), a través de quien el mundo me ha sido empalado*, y yo al mundo;
*ver. Tucídides, la guerra del Peloponeso, 7.25
6:14b (v.M: Pero puede que no sea para mí jactarme, sino solo en la estaca de nuestro Señor IeshU XhrestOs (el Bueno); Pero también para mí he sido en el mundo empalado, y yo para el mundo.)
εν γαρ χω ιυ ουτε πε
ριτομη τι εϲτιν ου
τε ακροβυϲτια αλ
לָא גֵּיר גּזוּרתָּא אִיתֵיה מֵדֵּם ולָא עוּרלוּתָא אֵלָא בּרִיתָא חדַתָא
6:15 porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura.
6:15b (v.M: Porque en XhrestOs (el Bueno) IeshU ni la circuncisión tiene ningún impacto, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.)
[en la antigua versión de Marción no existe el verso 16]
λα καινη κτιϲιϲ κ(αι)
οϲοι τω κανονι του
τω ϲτοιχηϲουϲι
ϊρηνη επ αυτουϲ
και ελεοϲ και επι
τον ιηλ του θυ
וַאילֵין דַּלהָנָא שׁבִילָא שָׁלמִין שׁלָמָא נֵהוֵא עלַיהוּן ורַחמֵא ועַל אַיִל דַּאלָהָא
6:16 Y todos los que andan por esta regla, paz sobre ellos y misericordia, y sobre el Iel (¿IsraEL?) de dios (ιηλ του θυ).


του λοιπου κοπουϲ
μοι μηδιϲ παρεχε
τω εγω γαρ τα ϲτιγ
ματα του κυ ιυ χυ
εν τω ϲωματι μου
βαϲταζω
מֵכִּיל לִי אנָשׁ עַמלָא לָא נַרמֵא אֵנָא גֵּיר כּוּתמָתֵה דּמָרַן יֵשׁוּ בּפַגרי שׁקִיל אנָא
6:17 Finalmente, que nadie me cause problemas; porque llevo en mi cuerpo las stigmas (tatuajes) del señor IeshU XhrestU (el Bueno).
6:17b (v.M: En cuanto a todos los demás, no sin razón me causan molestia [los apóstoles de Jerusalem]! Porque llevo las stigmas de XhrestOs (el Bueno) en mi cuerpo.)


η χαριϲ του κυ ιυ χυ
μετα του πνϲ ϋμω
αδελφοι αμην
טַיבּוּתֵה דּמָרַן יֵשׁוּ משִׁיחָא עַם רוּחכוּן אַחַי אַמִין
6:18 La simpatía de nuestro señor XhrestU (el Bueno) IeshU sea con vuestro pns (‘poder de la ilusión’), hermanos: amén.
6:18b (v.M: Hermanos, la simpatía de nuestro señor IeshU XhrestOs (el Bueno) sea con su pns (‘poder de la ilusión’). amén)
Comentario:
Posdata.


6:12: “....perseguidos por la estaca -ϲταυρω- de XhrestU (el Bueno)...”Las fuentes cristianas no están de acuerdo con los hechos básicos de la ejecución de Yeshu. Pablo habla de 'estaca-ϲταυρω'  y 'empalamiento 'de Yeshu, mientras que Lucano de Cirene y Petros en Hechos de los Apóstoles se refieren que Yeshu fue en un árbol -ξύλου- (5:30, 10:39, 13:29 y 1 Pedro 2:24), mientras que en el Evangelio de Mateo Griego 20:19; 27:26 y  habla sobre un σταυρωθῇ (valla con palos) (ver. Tucídides, La guerra del Peloponeso, 6.100, 7:25), mientras que en el Evangelio Hebreo de Mateo de Shem Tob 27:27 se menciona que Yeshu fue puesto en una horca (צְלִיבָה), o en un árbol (Mt.H 113:42: העץ) lo mismo que relata el Toldot Yeshu versión Huldreich 15:4-6:

ויתלו את יש״ו על העץ מחוץ לירושלים כאשר צוה המלך והחכמים וכל ישראל ראו ונתנו שבח והודאה להק״בה על שעשו נקמה ביש״ו ויהי לעת ערב ויקח יהודה את גוף יש״ו מעל העץ וישימהו בגן שלו במרתף של גרף לקיים דברי חכמים כל המלעיג על דברי חכמים נדון בצואה רותחת

y colgaron a Yesh”u sobre un árbol que esta afuera de Yerushalaim, tal como decretó el rey y los Jajamim (sabios). [5]   Y TODO Israel vimos y alabamos así como dimos gracias al HaKadosh Baruj Hu (Santo Bendito Sea Él Di”s de Israel) sobre lo que se hizo venganza en Yesh”u. [6] Y fue la tarde (de ese día) y Yehudah tomó el cuerpo de Yesh”u de entre el árbol y lo puso en su jardín en el subsuelo al cual arrastró para [obedecer] los decretos de los Jajamim, [pues Yesh”u se] mofó de todas las palabras de los Jajamim (sabios) , quien fue condenado a [estar en el Gehinom para] hervir entre la suciedad.  

(ver. T.Y Strasbourg 7:19; T.Y Vindobona 12:22 en un árbol de repollo-עץ שלכרוב; T.Y Adler 9:7: شجرة الملفوف; T.Y Viennen 54,22; T.Y, Leyden)

O ya en una elaboración mas bizantina fue puesto en una σταυρῶσαι (cruz), mientras que un texto gnóstico de Nag Hammadi, el Apocalipsis de Pedro, se relaciona con una versión radicalmente diferente de la crucifixión:

. . . Lo vi aparentemente siendo capturado por ellos. Y dije: "¿Qué estoy viendo, oh Sor? ¿Realmente eres tú a quien llevan? ¿Y me estás sosteniendo? ¿Y están martillando los pies y las manos de otro? ¿Quién es este que está arriba de la horca, quién está alegre y riendo? " El Salvador me dijo: "El que viste que se alegraba y reía sobre la horca es el IeshU viviente. Pero en cuyos pies y manos están clavando las uñas es su parte carnal, que es el sustituto. Ellos avergonzaron eso. que permaneció a su semejanza. Y míralo y [mírame]".

Apocalipsis de Pedro 81.4-24.

Otro de los textos de Nag Hammadi, el Segundo Tratado del Gran Seth, relata la enseñanza de Cristo de que

era otro . . que bebió la hiel y el vinagre; no fui yo. Me golpearon con la caña; Fue otro, Simón, quien llevaba la madera sobre su hombro. Fue otro sobre el que colocaron la corona de espinas. Pero me estaba regocijando en la altura por encima. . . su error . . Y me reía de su ignorancia.

-Hechos de Juan 88; II: 225.

¿Qué significa esto?
En el libro Los Hechos de Juan, uno de los textos gnósticos más famosos y uno de los pocos descubiertos antes de Nag Hammadi, que de alguna manera sobrevivieron, en forma fragmentaria, repetidas denuncias por parte de los ortodoxos, explican que Yeshu no era un ser humano en absoluto; en cambio, fue un ser espiritual que se adaptó a la percepción humana. Es por ello, que la experiencia gnóstica fue mitopoética: en la historia y en la alegoría, y quizás también en las representaciones rituales, el gnosticismo buscaba la expresión de ideas sutiles y visionarias inexpresables mediante una proposición racional o una afirmación dogmática.

El más misterioso y sagrado de todos los rituales gnósticos puede haber jugado con esta percepción de su dios como "dualidad que busca la unidad". El Evangelio de Felipe (que en su totalidad podría leerse como un comentario sobre el ritual gnóstico) dice que Yeshu estableció cinco grandes sacramentos o misterios: "un bautismo y un crisma, una eucaristía, una redención y una cámara nupcial". " (Evangelio de Felipe 67:27) No sabemos si este sacramento final de la cámara nupcial fue un ritual promulgado por un hombre y una mujer, un término alegórico para una experiencia mística o una unión de ambos. Solo se dan pistas en los textos gnósticos sobre lo que podría ser este sacramento:
XhrestO (el bueno) vino a rectificar la separación ... y unir los dos componentes; y dar vida a los que murieron por separación y unirse a ellos. Ahora, una mujer se une a su esposo en la [cámara] de novias, y aquellos que se han unido a la [cámara de novias] no se separarán.
Los polemistas cristiano-ortodoxos frecuentemente acusaban a los gnósticos de comportamiento depravado. Ya que la crucifixión / empalamiento / ahorcamiento de Yeshu es incierto de como fue en los diversos relatos existentes, así como los seguidores de Pablo, los gnósticos no creían que Yeshu había sido muerto de la forma que lo conocen los cristianos hoy en día. 

Por otra parte, es interesante encontrar que ellos en su ritualismo pagano utilizaron el falo como un referente a la fertilidad gnóstica ya que la palabra ‘ϲταυρω’ aparece en Plutarco, Artajerjes art. 17:5 y cuya traducción es ‘estaca’, y tal palabra se podría traducir al hebreo como ‘צַלְמֵ֣י זָכָ֑ר’ o al arameo como צַלְמֵי דְכוּרָא tal como aparece en Yejezkel 16:18:
וַתִּקְחִ֞י כְּלֵ֣י תִפְאַרְתֵּ֗ךְ מִזְּהָבִ֤י וּמִכַּסְפִּי֙ אֲשֶׁ֣ר נָתַ֣תִּי לָ֔ךְ וַתַּעֲשִׂי־לָ֖ךְ צַלְמֵ֣י זָכָ֑ר וַתִּזְנִי־בָֽם
Tomaste tus cosas hermosas, hechas del oro y la plata que te había dado, y te hiciste imágenes fálicas y fornicaste con ellas.

Falo antiguo desenterrado en cueva
 BBC News,

25 de julio de 2005
  Por Jonathan Amos
Explica RaSh”I que la prostituta imaginaba a los ídolos en la memoria quien creía que ella adulteraba con ellos para hacerse uno con ellos. (לפי שדימה אות 'לנקבה זונה דימה את הגלולים לזכר הנואף עמה) Según R’ Yitzjak ben Mosheh Arama de Sefarad en su libro de Akeidat Yitzjak 45:1:21 esta utilización de ídolo fálico, creían los idólatras que era un método para crear vida humana, por lo cual está prohibido por pena de muerte.
A pesar que el crucifijo se empezó a utilizar a partir del siglo V de forma simbólica y ya en la Edad Media era referencial en recuerdo a su dios Yeshu. Pareciera ser que las mujeres gnósticas utilizaban una especie de ídolo fálico con referencia mágica relacionada a la fertilidad, producto del sincretismo grecorromano y la nueva creencia gnóstica que promovió Pablo en el antiguo mediterráneo.

Antiguo falo romano
 con forma de cruz,
siglo I.
Incluso en el Talmud Bavli masejet Avodah Zarah 44a describe sobre la práctica fetichista de crear un dildo-ídolo con forma de órgano masculino el cual tenía función fetichista-idolaríca, tal como se lee:
אגב כך שואלים: מאי [מה פירוש] "מפלצתה"? אמר רב יהודה: דהוה [שהיתה] מפליא (מרבה) ליצנותא [ליצנות], כדתני [כמו ששנה]רב יוסף בהסבר הדבר: כמין אבר זכרות עשתה לה, והיתה נבעלת לו בכל יום.
La Gemara indaga tangencialmente sobre el significado de una palabra en el versículo citado anteriormente. ¿Cuál es el significado de "miflatztah"? Rav Yehuda dice: significa un objeto que intensifica [mafli] la falta de identidad [leitzanuta]; como lo enseña el R’ Yosef: Maacah diseñó sobre el ídolo la semejanza de un órgano masculino , y ella se involucraría en la actividad sexual con él todos los días.
-Talmud Bavli masejet Avodah Zarah 44a, edición hebrea Steinsaltz.
La referencia de Ma’acah se encuentra en Melajim Alef / 1 Reyes 15:13, donde se lee:
וְגַ֣ם ׀ אֶת־מַעֲכָ֣ה אִמּ֗וֹ וַיְסִרֶ֙הָ֙ מִגְּבִירָ֔ה אֲשֶׁר־עָשְׂתָ֥ה מִפְלֶ֖צֶת לָאֲשֵׁרָ֑ה וַיִּכְרֹ֤ת אָסָא֙ אֶת־מִפְלַצְתָּ֔הּ וַיִּשְׂרֹ֖ף בְּנַ֥חַל קִדְרֽוֹן׃
‘Él también depuso a su madre Maaca del rango de reina madre, porque ella había hecho una cosa abominable para [la diosa] Asherah. Asa cortó su cosa abominable y la quemó en el Wadi Kidron.’
Explica RaSh”I que nuestros rabinos declararon [que מפלצת es una combinación de] מפליא ליצונתא [= extrema lascivia]. Ella lo convirtió tal ídolo en un símbolo fálico, y lo copulaba todos los días. No es raro que esta antigua practica falico-idolatrica hubiera sido practicada entre los feligreses cristiano-gnósticos de Pablo (entre mujeres y hombres), después de todo hoy en día los neo-gnósticos dentro de su simbología esotérica utilicen  tales dildos o el ‘ϲταυρω’ como un artefacto para “despertar” su espiritualidad. (ver.ARAS, Símbolos Gnósticos,  Implicaciones Místicas de la Instalación Sexual, CW9.2 ¶ 357).

Por ejemplo, los gnósticos-nazarenos (נוצרים או נצרתיים) de los primeros tiempos del cristianismo utilizaban dildos de forma de datilera, esto debido a como símbolo del Árbol de la Vida y de la fecundidad masculina era justificable para ellos en varios aspectos. En Babilonia sirvió durante mucho tiempo como un emblema sagrado. En Efeso, como símbolo de la fertilidad, figuró en el templo de Artemisa el de muchos pechos. La palmera datilera masculina con su polen fertilizante, su eje ascendente, sugiere naturalmente un símbolo fálico, y en los textos secretos de los gnósticos paulinos se lo explica en un lenguaje sencillo. (E.S. Drower, The Secret Adam, A Study of Nasoraean Gnosis, Oxford University Press 1960 p.8) Otro ejemplo, es en Diwm Mashuta Rahtia, la línea 139f donde se llama "este gran primer Sindirka", es la palmera datilera masculina, que es el símbolo del dildo. Un objeto similar de forma fálica aparece en un rito cristiano-nestoriano, que aparentemente representa la concepción de la Virgen María. (ver. (John Murray, Water into Wite, (Clarendon Press, Oxford, 1956, pp. 70 y ss.). Tales prácticas dildo-fetichistas relacionadas con la fuerte oposición de Pablo hacía la circuncisión probablemente se deban a que él sabía que la circuncisión conlleva una conexión con el Creador, el pacto de Di’s con Avraham, tal como se entiende en el Zohar 1:236b en relación a la sefira de yesod se describe a través de imágenes fálicas, es un ser que debe permanecer oculto, y su revelación se compara con la exposición a la desnudez. En las palabras del Zohar (1: 236b):
"¿Y cuál es el secreto más alto de la Torah? Debemos decir que es la señal del pacto santo [circuncisión], que se llama 'el secreto del Eterno, el santo pacto'.
Tal analogía erótica entre la revelación del secreto y la exposición a la desnudez conceptualiza lo esotérico como un reino que debería permanecer oculto (no descubrir la circuncisión en público), porque la revelación de estos secretos es un acto de profanación. La creencia gnóstica de Pablo rechazó la circuncisión por la “cruz”, es por ello que Pablo en su visión gnóstica del Pneuma (poder de la ilusión) en el que él realizó un cambio de valores, probablemente él utilizó tal referencia fálica-fetichista pagana con la referencia que Yeshu fue colgado en un madero, por lo que él utiliza tal simbolismo del ϲταυρω para poder vincular con su deidad andrógina de Barbelo, incluso Pablo manifiesta que él ha sido empalado en la referencia de Yeshu donde se utiliza la palabra ‘εϲταυρωται’ la cual se encuentra con Tucídides, La guerra del Peloponeso, 7.25 hacienddo alusión que un objeto físico penetra el cuerpo, aquí podría ser la función fetichista que implementaban los paganos gnósticos (incluyendole) ¡Después de todo, fue Pablo, y no algún hereje gnóstico “chiflado”, quien proclamó: “Todo me es lícito”! (1 Corintios 6-12). Incluso, gnósticos posteriores como, por ejemplo, Carpócrates, citan a Pablo para defender sus propias doctrinas de la moral natural contra quienes los acusaban de inmorales sexuales. (Timothy Freke & peter Gandy, Los misterios de Jesus, Grijalbo, Londres, 2000, p. 254.)


6:13: “...Incluso los circuncidados…”, lit., "incluso aquellos que están siendo circuncidados", los gnósticos de Galacia que siguen a los oponentes de Pablo. La variante, "incluso aquellos que han sido circuncidados", puede referirse a los judeo-cristianos procedentes de la corriente de Ïacobo ben Pandira (hermano de Yeshu). Si no se refieren a los cristianos de Gálata circuncidados, no se obedezcan a la Torah, ya que el verso implica que no observaron la Toráh completa (al parecer, no se esperaba que lo hicieran) (ver 5.3); Si a los creyentes judíos en Yeshu, tal vez Pablo alude a la supuesta falla de Pedro en observar la Torah (2.14) o algo similar. Pablo reitera su argumento de que los subordinados a la Torah deben observar toda la Torah, lo cual para él es imposible (3.10–14; 5.3). 15: ver 5.6; 1 Cor 7.19. Por otra parte en el Evangelio de Judas II, 40 en donde los discípulos de Yeshu se quejan de los cohanim de quienes no cumplen la Torah, enumerando ciertos errores tales como: fornicación, infanticidio, sodomía, avaricia, y anarquía. Con ello, Pablo buscaba generar distancia de los meshumadim (apóstatas) judeo-cristianos del grupo de Ïacobo ben Pandira, Pedro y Ioanis, quienes trataron de seguir practicando de forma cultural el judaísmo, mientras que Pablo buscaba su rompimiento absoluto con el vínculo judío que aún había entre los seguidores y discípulos de Yeshu.


6:16: Esta regla, la regla o principio del 5:15, de que la circuncisión no es importante; Solo nueva creación en los maestros gnósticos de Xhrestos (el bueno).


“...sobre el IsraEl de dios…”, Pablo al decir, sobre el IsraEl de dios, invoca por primera vez que Gálatas usa a Israel, y la única vez que Pablo califica a Israel con dios, una locución que nunca se encuentra en la Biblia hebrea. TEs interesante que en la antigua versión de Marción no aparezca este versículo, y el antiguo códice sinaítico tan solo dice ‘Iel de dios’ un referencia ambigua ya que según dicen los biblistas que en este caso se utiliza la nomia-sacra para denominar presuntamente al pueblo de Israel. Para Marción al haber hecho lectura de las cartas paulinas que tenía entendió que Israel había sido desechado pro su dios Barbelo. En tal caso, tal referencia no haga alusión al pueblo judío, sino mas bien a la comunidad gnóstica quienes se identificaban como ‘Iel tou theus-ιηλ του θυ’.  En otra parte, Pablo argumenta que "no todos los israelitas pertenecen verdaderamente a Israel" (Rom 9.6); "Israel según la carne" (1 Corintios 10.18) no es lo mismo que el Israel "real", lo que aquí Pablo llama el IsraEL de dios-ιηλ του θυ. Presumiblemente, los opositores judeo-cristianos de Pablo argumentaron que si los cristianos de Gálata desean ser parte de los elegidos de Di’s, el pueblo de Israel, necesitan ser circuncidados y observar la Toráh. Pablo argumenta que la antigua distinción entre circuncisión y prepucio, entre el Israel étnico y el gentil étnico, ya no se obtiene (3.28), porque el verdadero Israel, el IsraEL de dios-ιηλ του θυ, consiste en todos aquellos que son una nueva creación en Xhrestos-El Bueno (cf. Rom. 2,29; Fil 3,3). Nuevamente se manifiesta la postura antisemita de Pablo así como la maldita doctrina del reemplazo del pueblo de Israel por la comunidad gnóstica de Pablo y de los meshumadim seguidores de Yeshu HaMamzer.
6:17: “...porque llevo en mi cuerpo las stigmas (tatuajes) del señor IeshU XhrestU”: La traducción Reina Valera traduce la palabra ‘στίγματα’ como ‘marcas’. Sin embargo, en el griego de la época según Herodoto, Las Historia, 5:35 tal palabra se refiere a los tatuajes que se hacían sobre la cabeza de los esclavos, así como también eran los tatuajes sagrados que indicaban  personas así marcadas estaban dedicadas al servicio del templo de Heracles las cuales indican que tal hombre no podía ser tocado (Herodoto, 2.113). Pablo trasgredía de nuevo la prohibición de hacerse tatuajes en el nombre de un muerto, tal como se prohíbe en la Torah, Sefer Vaikrá 19:28:
וְשֶׂ֣רֶט לָנֶ֗פֶשׁ לֹ֤א תִתְּנוּ֙ בִּבְשַׂרְכֶ֔ם וּכְתֹ֣בֶת קַֽעֲקַ֔ע לֹ֥א תִתְּנ֖וּ בָּכֶ֑ם אֲנִ֖י יְיָ
Y un corte para una persona [muerta] que no harás en tu carne, [como era la costumbre de los Emoritas]; y el tatuaje [en la piel para que nunca pueda ser removida] no deben hacerse sobre ustedes mismos - Yo soy el Eterno.
Mientras que los rabinos en la Mishnah masejet Makot 3:6 mencionan sobre aquellos que se tatúan en el nombre de un ídolo:
הַכּוֹתֵב כְּתֹבֶת קַעֲקַע, כָּתַב וְלֹא קִעֲקַע, קִעֲקַע וְלֹא כָתַב, אֵינוֹ חַיָּב, עַד שֶׁיִּכְתֹּב וִיקַעֲקֵעַ בִּדְיוֹ וּבִכְחֹל וּבְכָל דָּבָר שֶׁהוּא רוֹשֵׁם. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, אֵינוֹ חַיָּב עַד שֶׁיִּכְתּוֹב שָׁם הַשֵּׁם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט) וּכְתֹבֶת קַעֲקַע לֹא תִתְּנוּ בָּכֶם אֲנִי ה':
El que escribe una incisión en su piel [es azotado]. Si escribe [en su carne] sin incisiones, o incisiones sin escribir, no es responsable, hasta que escribe e incide con tinta, pintura para los ojos o cualquier cosa que dure. Rabí Shimon ben Yehudah dice en nombre de Rabí Shimon: "Él no es responsable hasta que haya escrito allí el nombre [de un dios], como se dice: “no harás en tu carne el tatuaje no deben hacerse sobre ustedes mismos - Yo soy el Eterno.”( Levítico 19:28 ).
Ya el RaMBa”M en Mishneh Torah, Hiljot Avodah Zarah ve’Jukot HaGoim 12:11 explica:
כְּתֹבֶת קַעֲקַע הָאֲמוּרָה בַּתּוֹרָה הוּא שֶׁיִּשְׂרֹט עַל בְּשָׂרוֹ וִימַלֵּא מְקוֹם הַשְּׂרִיטָה כָּחל אוֹ דְּיוֹ אוֹ שְׁאָר צִבְעוֹנִים הָרוֹשְׁמִים. וְזֶה הָיָה מִנְהַג הָעַכּוּ''ם שֶׁרוֹשְׁמִין עַצְמָן לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים כְּלוֹמַר שֶׁהוּא עֶבֶד מָכוּר לָהּ וּמֻרְשָׁם לַעֲבוֹדָתָהּ. וּמֵעֵת שֶׁיִּרְשֹׁם בְּאֶחָד מִדְּבָרִים הָרוֹשְׁמִין אַחַר שֶׁיִּשְׂרֹט בְּאֵי זֶה מָקוֹם מִן הַגּוּף בֵּין אִישׁ בֵּין אִשָּׁה לוֹקֶה. כָּתַב וְלֹא רָשַׁם בְּצֶבַע אוֹ שֶׁרָשַׁם בְּצֶבַע וְלֹא כָּתַב בִּשְׂרִיטָה פָּטוּר עַד שֶׁיִּכְתֹּב וִיקַעֲקֵעַ שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט כח) "וּכְתֹבֶת קַעֲקַע". בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים בְּכוֹתֵב אֲבָל זֶה שֶׁכָּתְבוּ בִּבְשָׂרוֹ וְקִעְקְעוּ בּוֹ אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא אִם כֵּן סִיֵּעַ כְּדֵי שֶׁיַּעֲשֶׂה מַעֲשֶׂה. אֲבָל אִם לֹא עָשָׂה כְּלוּם אֵינוֹ לוֹקֶה
La escritura grabada contra la que se habla en la Toráh es no hacer una incisión en la carne y rellenar la incisión con pintura, tinta o cualquier otro colorante que enfada. Esta era una costumbre idólatra, para convertirse en idolatría, proclamando que cada uno de ellos es esclavo vendido y contratado en su servicio. Y, desde el momento en que uno se enfoca con cualquier tipo de tinte que aparezca, después de hacer una incisión en cualquier lugar del cuerpo, ya sea hecho por un hombre o por una mujer, él o ella, tiene rayas. Si uno escribió pero no enfatizó con el tinte, o si enfatizó con el tinte pero no escribió en la incisión, no es culpable; porque debe hacer ambas cosas, escribir por incisión y grabar con tinte, tal como se dice: "no harás en tu carne el tatuaje no deben hacerse sobre ustedes mismos." (Lev. 19, 28). Esto es para decir contra el que hace la escritura, pero el que en cuya carne se hizo la escritura escrita no es culpable, excepto si ayudó de una manera para constituir un acto manifiesto; pero si no aportó nada a la obra en sí, no está rayado.
Claramente como hemos visto, Pablo se hizo stigmas (tatuajes) en su cabeza en memoria de su dios muerto Yeshu, por motivo de los que le molestaban, a saber según aparece en la versión antigua preservada por Marción se trataba de los apóstoles de Jerusalem, los meshumadim de los seguidores directos de Yeshu de quien probablemente él se sentía incómodo y por ello recurrió a utilizar la ley romana de protección que tenían los idólatras en las zonas griegas del Imperio romano.
Un vestigio de la elaboración de tal stigma (tatuaje) idolatra que se hizo Pablo lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles 18:18 donde encontramos a tal personaje afeitándose la cabeza, tal como se menciona en tal texto:ο δε παυλοϲ εφη ε
τι προϲμιναϲ ημε
ραϲ ϊκαναϲ τοιϲ α
δελφοιϲ αποταξα
μενοϲ εξεπλει ειϲ
την ϲυριαν και ϲυ
ν αυτω πριϲκιλλα
και ακυλαϲ κειρα
μενοϲ εν κενχραι
αιϲ την κεφαλην
ειχεν γαρ ευχην κα
(Pero Pablo, después de permanecer aún muchos días, se despidió de los hermanos y navegó a Siria; y con él, Priscila y Aquila, habiendo recortado su cabeza en Cencrea, porque tenía un voto.)
-Codex Sinaiticus folio 310b, Hechos 18:18.
La palabra ευχην significa 'voto' aparece en la Iliada de Homero Il. 5.285, así como aparece varías veces en la Septuaginta (Génesis 28:20; 31:13; Leviticus 22:21-29; 27:2; Números 6:2,9; 15:3,8; 21:2; 30:3) cuyo equivalente en hebreo es 'נֶ֙דֶר֙'. Según G.A, Wells, es su libro titulado ‘Did Jesus Exist’, en la página número 23, explica que en el culto alejandrino a la deidad Serapis y su consorte Isis, estaba muy extendido en el mundo grecorromano de entonces y menciona que es muy probable que Pablo de Tarso fuera un “administrador de los misterios” de Serapis. El emperador Adrianus escribió lo siguiente sobre los ciudadanos de Alejandría:
“Aquí ves cristianos que adoran a Serapis y adoradores de Serapis que se hacen llamar obispos de xristo”.
-G. D’ Aviella, The Mysteries of Eleusis, The Aquarian Press, 1981 p. 103.)
Quizá esto aclare este pasaje del libro de Los Hechos de los Apóstoles (el Ma’ase HaShlujim de los mesiánicos) el cual ha causado confusión  entre los estudiosos. Explica Timoty Freke y Peter Gandy que en Cencrea, cerca de Corinto, mientras esperaba el momento de embarcar con destino a Éfeso, Pablo “se había cortado el pelo porque tenía hecho un voto”, incluso en la traducción hecha al hebreo por Pr. Frantz Delitzsh se lee:
“וּפוֹלוֹס יָשַׁב שָׁם עוֹד יָמִים רַבִּים וַיִּפָּטֵר מִן־הָאַחִים וַיֵּרֶד בָּאֳנִיָּה לָלֶכֶת אֶל־סוּרְיָא וְאִתּוֹ פְּרִיסְקְלָה וַעֲקִילַס וַיְגַלַּח אֶת־רֹאשׁוֹ בְּקַנְכְּרַי כִּי נֶדֶר עָלָיו”
Como vemos dice la palabra neder (voto- נֶדֶר) la cual es utilizada en la Torah, el Tana”j así como en la Mishnah. Esto es sin lugar a dudas una noticia curiosa y como se darán cuenta no concuerda con la Torah, ni con la Halajah (ley judía), que dice que el pelo sólo debe cortarse en Jerusalem.
Sin embargo para la sorpresa de los devotos feligreses mesiánicos, nazarenos y cristianos, explican los profesores de historia y arqueología Timothy Freke y Peter Gandy lo siguiente:
“Cerca de Cencrea, sin embargo, había un templo de Isis donde los marineros griegos se cortaban el pelo y lo dedicaban a la diosa bajo el nombre de “Stella Maris” con la esperanza de una travesía sin peligros”.
-Timothy Freke y Peter Gandy, Los Misterios de Jesús, El origen oculto de la religión cristiana’, Grijalbo, Barcelona, 1999. p. 263.
En este caso el docto, rabino, fariseo y según los rabinos mesiánicos Pablo “el posible heredero del judaísmo rabínico”, lo tenemos al sinvergüenza cortándose el pelo en Cencrea para ofrecerle su pelo como voto a Stella Maris (Isis), de lo contrario pregúntese:
¿Por qué Pablo no fue al Templo de Jerusalem para cortar su pelo al séptimo día de haber contraído la impureza?
¿Por qué Pablo no fue a Jerusalem al octavo día después de posiblemente de haber contraído impureza legal?
¿Por qué Pablo NO ofreció en el Beit HaMikdash (Templo en Jerusalén) dos tórtolas como sacrificio por la culpa, y por el contrario ofreció su pelo en Cencrea a la deidad Stella Maris?


La halajah o Ley Judía dice:
שְׁלשָׁה מִינִין אֲסוּרִין בַּנָּזִיר, הַטֻּמְאָה וְהַתִּגְלַחַת וְהַיּוֹצֵא מִן הַגָּפֶן
Tres cosas están prohibidas a un nazir: la impureza [( Números 6: 6): "Sobre el alma de un muerto no vendrá"], afeitarse [(Ibid. 5): "Una navaja no pasará sobre vuestra cabeza."], Y lo que viene de la vid [(Ibid. 3 ): "Y las uvas, húmedas o secas, no comerán".]
-Mishnah Masejeth Nazir 6:1:
נָזִיר שֶׁגִּלַּח בֵּין בְּזוּג בֵּין בְּתַעַר אוֹ שֶׁסִּפְסֵף כָּל שֶׁהוּא, חַיָּב.
Un nazir que se haya afeitado, ya sea con tijeras, con una navaja de afeitar, o si está recortado, es responsable.
-Mishnah Masejeth Nazir  6:3
אֵין הַנְּזִירוּת נוֹהֶגֶת אֶלָּא בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. וּמִי שֶׁנָּזַר בְּחוּצָה לָאָרֶץ קוֹנְסִין אוֹתוֹ וּמְחַיְּבִין אוֹתוֹ לַעֲלוֹת לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְלִהְיוֹת נָזִיר בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל כְּמִנְיַן הַיָּמִים שֶׁנָּזַר. לְפִיכָךְ מִי שֶׁנָּדַר בַּזְּמַן הַזֶּה בְּחוּצָה לָאָרֶץ כּוֹפִין אוֹתוֹ לַעֲלוֹת לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְלִהְיוֹת נוֹהֵג שָׁם נְזִירוּת עַד שֶׁיָּמוּת אוֹ עַד שֶׁיִּבָּנֶה הַמִּקְדָּשׁ וְיָבִיא קָרְבְּנוֹתָיו בִּמְלֹאת יְמֵי נִזְרוֹ
'El nazareo salió se observa en Erretz-Israel. Si uno ha hecho voto de nazareo fuera de Erretz-Israel, se lo multa y se le obliga a viajar a Erretz-Israel para observar allí su nazareo todos los días que haya establecido su voto'.
-Ya"d Jazaqah, Hiljoth Nezirut 2:21.


Como puede ver usted este voto de nazir fuera de Erretz-Israel (nación de Israel), no tenía validez y se obligaba al judío a ir a Erretz Israel a cumplir tal voto, así como la Mitzva (mandamiento), anexo que se le multaba. En otra parte de la halajah, comenta otro uso de este mismo precepto, el cual dice:
מִי שֶׁנָּדַר בְּנָזִיר וְהָלַךְ לְהָבִיא קָרְבְּנוֹתָיו שֶׁנָּזַר עַל דַּעַת שֶׁיְּבִיאֵם בִּמְלֹאת יְמֵי נִזְרוֹ. מְצָאָן שֶׁנִּגְנְבוּ אוֹ נִגְנְבָה בְּהֵמָה מֵהֶן. אִם עַד שֶׁלֹּא נִגְנְבָה הַבְּהֵמָה נָזַר הֲרֵי זֶה נָזִיר. וְאִם אַחַר שֶׁנִּגְנְבָה אוֹ שֶׁאָבְדָה אוֹ שֶׁמֵּתָה נָזַר אֵינוֹ נָזִיר שֶׁזֶּה נָזַר בְּטָעוּת
'Todo el tiempo que permanezca fuera de Erretz-Israel, tendrá prohibido beber vino, impurificarse por causa de los muertos, y por afeitarse, y deberá cumplir todos los otros requisitos del nazareo, pese a que esos d챠as no le son validos (cuando estaba fuera de Erretz-Israel). Y si transgrede su voto bebiendo, rapándose o tocando a un muerto, se hace pasible de azotes.'
-Ya"d Jazaqah, Hiljot Neziruth 2:2 ; Cfr Mishnah Masejet Makot 3:2; Cfr. Vaicra' 17:4-9
Ahora bien la ofrenda del nazir cuando se rapaba la cabeza, estaba acompañada por los sacrificios mencionados en Números 6:13-21, lo cual no hizo Pablo de Tarso en Cencrea, anexo a esto la Torah estipulaba que si alguien hacía tales sacrificios debían ser en el lugar asignado por Di-s, tal como dice la Torah:
וְזֹ֥את תּוֹרַ֖ת הַנָּזִ֑יר בְּי֗וֹם מְלֹאת֙ יְמֵ֣י נִזְר֔וֹ יָבִ֣יא אֹת֔וֹ אֶל־פֶּ֖תַח אֹ֥הֶל מוֹעֵֽד׃ וְהִקְרִ֣יב אֶת־קָרְבָּנ֣וֹ לַיהוָ֡ה כֶּבֶשׂ֩ בֶּן־שְׁנָת֨וֹ תָמִ֤ים אֶחָד֙ לְעֹלָ֔ה וְכַבְשָׂ֨ה אַחַ֧ת בַּת־שְׁנָתָ֛הּ תְּמִימָ֖ה לְחַטָּ֑את וְאַֽיִל־אֶחָ֥ד תָּמִ֖ים לִשְׁלָמִֽים׃ וְסַ֣ל מַצּ֗וֹת סֹ֤לֶת חַלֹּת֙ בְּלוּלֹ֣ת בַּשֶּׁ֔מֶן וּרְקִיקֵ֥י מַצּ֖וֹת מְשֻׁחִ֣ים בַּשָּׁ֑מֶן וּמִנְחָתָ֖ם וְנִסְכֵּיהֶֽם׃ וְהִקְרִ֥יב הַכֹּהֵ֖ן לִפְנֵ֣י יְהוָ֑ה וְעָשָׂ֥ה אֶת־חַטָּאת֖וֹ וְאֶת־עֹלָתֽוֹ׃ וְאֶת־הָאַ֜יִל יַעֲשֶׂ֨ה זֶ֤בַח שְׁלָמִים֙ לַֽיהוָ֔ה עַ֖ל סַ֣ל הַמַּצּ֑וֹת וְעָשָׂה֙ הַכֹּהֵ֔ן אֶת־מִנְחָת֖וֹ וְאֶת־נִסְכּֽוֹ׃ וְגִלַּ֣ח הַנָּזִ֗יר פֶּ֛תַח אֹ֥הֶל מוֹעֵ֖ד אֶת־רֹ֣אשׁ נִזְר֑וֹ וְלָקַ֗ח אֶת־שְׂעַר֙ רֹ֣אשׁ נִזְר֔וֹ וְנָתַן֙ עַל־הָאֵ֔שׁ אֲשֶׁר־תַּ֖חַת זֶ֥בַח הַשְּׁלָמִֽים׃ וְלָקַ֨ח הַכֹּהֵ֜ן אֶת־הַזְּרֹ֣עַ בְּשֵׁלָה֮ מִן־הָאַיִל֒ וְֽחַלַּ֨ת מַצָּ֤ה אַחַת֙ מִן־הַסַּ֔ל וּרְקִ֥יק מַצָּ֖ה אֶחָ֑ד וְנָתַן֙ עַל־כַּפֵּ֣י הַנָּזִ֔יר אַחַ֖ר הִֽתְגַּלְּח֥וֹ אֶת־נִזְרֽוֹ׃
וְהֵנִיף֩ אוֹתָ֨ם הַכֹּהֵ֥ן ׀ תְּנוּפָה֮ לִפְנֵ֣י יְהוָה֒ קֹ֤דֶשׁ הוּא֙ לַכֹּהֵ֔ן עַ֚ל חֲזֵ֣ה הַתְּנוּפָ֔ה וְעַ֖ל שׁ֣וֹק הַתְּרוּמָ֑ה וְאַחַ֛ר יִשְׁתֶּ֥ה הַנָּזִ֖יר יָֽיִן׃ זֹ֣את תּוֹרַ֣ת הַנָּזִיר֮ אֲשֶׁ֣ר יִדֹּר֒ קָרְבָּנ֤וֹ לַֽיהוָה֙ עַל־נִזְר֔וֹ מִלְּבַ֖ד אֲשֶׁר־תַּשִּׂ֣יג יָד֑וֹ כְּפִ֤י נִדְרוֹ֙ אֲשֶׁ֣ר יִדֹּ֔ר כֵּ֣ן יַעֲשֶׂ֔ה עַ֖ל תּוֹרַ֥ת נִזְרֽוֹ׃
1 El Eterno habló a Mosheh (Moisés), diciendo: 2 Háblale a Aarón y a sus hijos y a todos los Hijos de Israel, y diles: esto es lo que El Eterno ha ordenado, diciendo: 3 Todo hombre de la Casa de Israel que sacrificare un buey, una oveja o una cabra en el campamento, o que sacrificare fuera del campamento, 4 y no lo trajera a la entrada de la Tienda de la Reunión para ofrecerlo como ofrenda a El Eterno ante el Tabernáculo de El Eterno, será considerado como que ese hombre ha derramado sangre y él será extirpado de su pueblo. 5 Para que los Hijos de Israel traigan sus ofrendas festivas que sacrificaron en el campo abierto, y las traigan a El Eterno en la entrada de la Tienda de la Reunión al sacerdote; y las sacrifiquen como ofrendas festivas de paz para El Eterno.'
La Torah por si misma es bastante clara que hasta un niño puede entender, diciendo  que la persona que haga algún sacrificio fuera del Templo esta deberá de ser extirpada del pueblo, la Halajah dice aparte que esta persona debería de de primeramente azotarlo.
La Torah indica que tras haber concluido el voto de nazir se debe presentar una ofrenda de holocausto olah la cual es obligatoria en la que se tendría que presentar un cordero en el beit HaMikdash (ver. Bemidbar 6:13-16) a tal cordero se le tendría que hacer shejita (degüello ritual) en el norte del mishkan donde tenía que derramar su sangre del animal en el sur de la base del mishkan tal como se estipula en Bemibar 6:13-16. Todo esto no lo realiza Pablo, incluso solo menciona que Pablo se afeito la cabeza en Cencrea y fin de tal historia. El Profesor Antonio Piñero en su libro ‘Biblia y helenismo, El pensamiento griego y la formación del cristianismo’ en la página 354 hace una interesante mención sobre el incidente de Pablo en Hechos 18:18 en el que intuye que Pablo hizo el afeitado de su cabeza en honor a a la deidad Stella Maris o Isis:
“En este sentido, hay una anécdota en los Hechos de los Apóstoles (18, 18) insuficientemente explorada en mi opinión y que contribuye a comprender esa metamorfosis de las creencias y sus ritos en un estado de simbiosis. Allí se menciona, como de pasada, que en Cencreas Pablo se rasuró la cabeza, porque había hecho un voto. Sabemos que en aquel cosmopolita puerto oriental de Corinto, había un importante santuario dedicado a los dioses nilóticos donde se desarrolla la iniciación de Lucio (Apuleyo, Met. X 35 y XI). No voy a defender que Pablo introdujera en el cristianismo un rito tomado del isismo, a imitación de los tonsurados sacerdotes de Isis. Se ha explicado de forma razonablemente satisfactoria que el afeitado de Pablo corresponde a una práctica judía, descrita en Números 6, que se conoce como el voto del nazireato. Literalmente el vocablo nazireo significa ‘el que se ha separado’ o ‘el que está dedicado’, para referirse a quien se ha comprometido temporalmente a Dios. Mientras está vigente el voto no se puede ingerir ni vino ni bebidas fuertes, ni nada procedente del jugo de las uvas, ni siquiera uvas secas. Tampoco puede el devoto afeitarse la cabeza y está obligado a dejar crecer su pelo en tanto dure su compromiso con Dios. No le está permitido contacto con persona alguna, ni siquiera familiares. Es probable, pues, que Pablo hiciera el voto nazireo antes de emprender su viaje a Éfeso y así lo han entendido los estudiosos que, sin embargo, no han reparado en una circunstancia inquietante desde mi punto de vista. Lo extraño del caso es que ese voto no se hacía más que en el templo de Jerusalén, pero Pablo vulnera la norma realizándolo en un espacio anómalo, excéntrico.
Acertadamente el erudito judío-inglés Hyam Maccoby Z”L, Eliette Abécassis, así como el profesor de California Robert Eisennman, señalan que Pablo no tenía nada de fariseo (o tanaita) por el contrario sus aspectos están más vinculados con la cultura griega (Maccoby) y sus relaciones con el Mediterráneo era debido por su agenda política pro-Imperial (Eisennman), e incluso el docto Profesor Shlomoh Pines Z”L en el análisis del documento encontrado por S.M Stern en Istambul Turquia, en el folio No 73a confirma las hipótesis de Eisennman pues encontramos a Pablo regresando del Mediterráneo con la milicia romana asesinando a multitudes judíos y destruyendo en Beit HaMikdosh, si usted no lo cree, léalo por su propia cuenta:


פאולוס שלל את תוקפם של חוקי התורה, שהיו לזרא לרומאים, והצהיר, בין היתר, כי מצוות המילה אינה חלה אלא על היהודים בלבד, וכי אכילת חזיר מותרת, לפי ששום דבר מן הדברים הנכנסים לאדם אינו אסור. בדומה לכך אף שלל את תוקפן של מצוות טומאה וטהרה. בהתאם לנוהג הרומי אסר ריבוי נשים וגירושין, ובכך רכש את לבן של הנשים. בקיצור, פאולוס לא התנגד לשום מנהג ממנהגי הרומאים ולשום אמונה מאמונותיהם, ואילו התורה היתה בעיניו תכלית הרע. פאולוס דיבר אל הרומאים על סיגופיו של ישו, על החסד שנח עליו ועל מעשים הנסים שעשה, וההמון האזין לו. ברם, אם מביאים בחשבון כי שלל את דתו של ישו ואימץ את הרומיות, מן ההכרח להגיע למסקנה, כי הנוצרים הפכו לרומאים (תרומו'), ואילו הרומאים לא נתנצרו כלל. בגלל התעמולה האנטי-יהודית של פאולוס עלו הרומאים על היהודים, בפיקודו של טיטוס, הרגו מהם רבים ונטלו עמם את אוצרותיהם.

وَقَالَ: «هَذَا إِنَّمَا تحرمه الوراء ، وَالتَّوراة شركها . وَإِذَا وُضِعَ عَنِ النَّاسِ شَرَاعُ التَّوْرَاةِ، فَقَدْ كَمَلَ بِرُ اللَّهِ ، وَتَمَّ فَضْلُهُ». فَاخْتَلَعَ بُولُصُ مِنْ دِيَانَاتِ المسيح، وَصَارَ إِلَى دِيَانَاتِ الروم.  فَإِذَا تَبيَّنت الأمرَ، وَجَدْتَ النَّصَارَى تَرَوَّمُوا ، وَرَجَعُوا إِلَى دِيَانَاتِ الرُّومِ ، وَلَمْ تَحِدِ الرُّومَ تَنصَّرُوا . ثُمَّ قَبلَ بَعْضُ الملوكِ سِعَايَاتِ بُولُصَ بِالْيَهُودِ ، وَأَخَذَ بِرَأيهِ فِيهِمْ . فَصَارَ إِلَيْهِمْ وَقَتَلَ مِنْهُمُ الْقَتْلَ الْعَظِيمَ ، وَأَخَذَ أَمْوَاهُم وَاسْتَصْفَاهُمْ ، وَعَادَ مِنْ عِندِهِمْ بِالرَّغَائِبِ . ( فَقَامَتْ سُوقُ بُولُصَ فِيهِمْ ، وَازْدَادُوا لَهُ حُبًّا . ( وَهَذَا الْمَلِكُ الَّذِي غَذَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ طِطُس.

(Traducción: Él negó la validez a las leyes de Mosheh (Moisés) las cuales eran repugnantes a los romanos, mientras que el declaro, estar en contra, de la circuncisión, pues decía que sólo era una obligación para los judíos así como permitió el consumo de la carne de cerdo, dando a entender que nada de lo que come en el hombre se prohíbe. Él también negó la validez de los mandamientos acerca de la limpieza ritual. Pero él estuvo de acuerdo con el usanza romana, él prohibió la poligamia y el divorcio, y así ganó someter a las mujeres. Para abreviar, ninguna costumbre romana y también ninguna creencia fue prohibida hacía los romanos, él estaba enfrentando la Torah, considerando que la Torah él lo describió para ser totalmente malo.)

Pablo habló a los romanos del ascetismo, la gracia y los milagros de Jesús y las personas lo escucharon. Sin embargo, si uno considera que él negó las enseñanzas religiosas de Yeshu y adoptó las costumbres de los romanos, uno debe venir a la conclusión que el Natzrut (נצרות) o nazarenismo se volvió Romanizado (ar. Tarawwamu; بالحروف اللاتينية), considerando que los romanos no se convirtieron al nazarenismo. La consecuencia de la propaganda anti-judía de Pablo llevo que los romanos, conducidos por Titus, marcharon contra los judíos, mientras que asesinaron a las grandes multitudes y hurtaron sus tesoros llevándoselos lejos y otro destruyo el Templo de Jerusalén (Bait Al-Maqdish – בית המקדש).)

פינס, ש. (1969). היהודים-הנוצרים במאות הראשונות של הנצרות על פי מקור חדש. דברי האקדמיה (הסדרה העברית), כרך ב, חוברת 13. (עבודה מקורית שפורסמה בשנת 1969). דף 189.

Cfr. Gabriel Said Reynolds & Samir Khalil Samir. (2010). Abd al-Jabbar, Critique of Christian Origins. USA: B.Y.U.P. III:157-163. p.103.


-Tathbit Dala'il Nubuwwat Sayyidina folio 73a.
פול זה היה יהודי רשע ורע. הוא רדף את הרוע ועזר לרע, להוט לגרום להפרעות. הוא חיפש מנהיגות ושליטה והשתמש בכל מיני טריק כדי להשיג זאת. כאשר הוא היה יהודי, הוא נקרא שאול והוא עבד נגד הנוצרים. אחר כך עזב את ירושלים ונעדר זמן רב. אחר כך חזר לירושלים והחל לתמוך בנוצרים נגד היהודים. הוא אמר להם, "תגידי את זה. תעשה את זה. הפרד [מן היהודים] והתקרב לגויים, אויבי היהודים ". [היהודים] לקחו אותו לקיסר, מלך הרומאים [היהודים] היו אז כפופים לרומאים). הם אמרו לו, "האם אתה מכיר את שאול זה?" הוא ענה, "כמובן, אני יודע על הרע שלו, כי הוא מפיץ תרמיות בקרב העם." אז הם אמרו לו, "הוא טען את זה ואת זה" (להזכיר לו מה שהוא אמר). הרומן הפך זועם אותו והורה שהוא ימתח כדי להכות. אז [פול] אמר לו, "האם אתה תכה רומן?" הוא ענה, "אתה רומאי?" הוא אמר, "כן, אני הולך בעקבות של קיסר, מלך הרומאים. אני חף מפשע ביהדות ". [האפיפיור] נאלץ להפסיק, שכן [פול] מצא מקלט בדת המלך. הוא אמר, "הנה סירה שתיקח אותך לקונסטנטינופול. אם אתה רומי והדת הרומית, אז לך לשם, אם זה כמו שאתה אומר. "[פול] אמר," אני אעשה את זה. שלח אותי לארץ הרומאים! "וכך הלך לקונסטנטינופול ושכן בין הרומאים. הוא הצמיד את עצמו למלך והסית את הרומאים את היהודים. הוא הזכיר להם את העוינות [של היהודים] אליהם, את מה שעשו להם ישראל ואת מי מהם נהרגו. הוא הטביע בהם חשש מפני רשע היהודים, וגרם להם להרגיש שהם לא בטוחים מן המדינה [היהודית] ושהם מתרוממים נגדם. הוא גם הזכיר להם את הרכוש הרב [של היהודים]. בין הנוהגים של הרומאים היא כי הנשים שלהם לא לצבוע את עצמם לפני גברים. אשתו של הקיסר רוכב בתהלוכה של המלך עם פנים חשופים. כך היא פונה אל העם, נותן פקודות ואיסורים. פול קרב אליה ודיבר אליה על אווירת היהודים. הוא לקח את השם פול, שהוא שם רומאי, להתקרב אליהם. הרומאים שונאים בחום מילה של גברים ונשים, מתעבים את האומות שעושות זאת. הם שוחחו עם פול על כך והוא אמר, "כן, זה כמו שאתה מחשיב את זה. המילה אינה נחוצה לך. זה רק הכרחי עבור בני ישראל מאז הם אומה ערלה היא בלבם ". ישראל לא אוכלים [בשר] על ידי עובדי אלילים, או על ידי אלה שאינם אהל אל-כטב (אנשי הספר-أهل الكتاب), אבל הרומאים עושים. אז פול אמר שהם צודקים בזה. הוא נעשה פופולרי בקרבם בכל דבר ולא התנגד להם בשום דבר. באותו זמן, הדתות הרומיות היו פרושות. רובם הגדילו את כוכבי הלכת והאמינו שהם מביאים חיים ומוות, קשיים ומצוקה. היו להם מקדשים וקרבות עבורם. חלקם היו של הדת היווני (דנן אל-יננאן-دين يونانيين), [מחזיקים] כי כוכבי הלכת חיים, הם סבירים, מספקים [מנחה] והם אדונים. הם האמינו בקסם של קסם. בקיצור, כל הדתות שלהם היו לא חוקיים, חלשים ולא נכונים. פול היה להזכיר להם את סגולה של ישו ואת סגפנות, כי תחנוניו נענו וכי הוא הביא את המתים לחיים. הם היו נפגשים איתו ומקשיבים לו, אבל הוא היה תעלול מרושע. הרומאים התפללו אל השמש העולה. הם לא החזיקו את הצורך בטיהור או בכביסה לטומאה גדולה או לוסת. הם גם לא טיפלו בשתן, בצואה או בדם; הם לא ראו בהם טומאה. אז פול קרע את עצמו מן הדתות [sic] של ישו ונכנס הדתות של הרומאים. אם תבחן את העניין, תגלה שהנוצרים נהפכו לרומאים ונפלו בחזרה לדתות הרומאים. לא תגלו שהרומאים נהיו נוצרים. עכשיו פגע פול ברגל שלו עם פילים, למרות שהוא טען שהוא יכול לטפל ולרפא מחלות. אז המלך הורה לו לסטור, זקנו מגולח, ושהוא יצליח. [פול] אמר להם, "אל תצליבו אותי אנכית כמו האדון שלנו ישו נצלב. במקום זאת, צלוב אותי אופקית." המלך שעשה זאת לפול נקרא נירון. כך התפתחה הנצרות באדמות הרומיות ונשברה.  
Este Pablo era un judío malvado y malvado. Persiguió el mal y ayudó al mal, ansioso por causar desórdenes [fitan]. Buscó el liderazgo y el dominio y utilizó todo tipo de trucos para lograrlo. Cuando era judío, se llamaba Shaul y trabajaba contra los notzrim. Luego salió de Jerusalén y estuvo ausente por mucho tiempo. Luego regresó a Jerusalén y comenzó a apoyar a los cristianos contra los judíos. Él les dijo: “Di esto. Hacer esto. Sepárese [de los judíos] y acérquese a los gentiles, los enemigos de los judíos”(p. 156, ll. 4–9). [Los judíos] lo llevaron a un oficial de César, el rey de los romanos ([los judíos] estaban en ese momento sujetos a los romanos: maghlùbìn ma'a l-rùm). Le dijeron: "¿Conoces a este Shaúl?" Él respondió: "Por supuesto, sé de su maldad y que él difunde engaños entre la gente". (Cf. Hechos 24:5) Entonces le dijeron:" Él ha afirmado esto y aquello "(mencionándole lo que dijo). El romano se enfureció con él y ordenó que lo estiraran para que lo golpearan. Entonces [Pablo] le dijo: "¿Le pegarías a un romano?" Él respondió: "¿Eres romano?" Él dijo: "Sí, sigo la elección de César, rey de los romanos. Soy inocente del judaísmo”.(Cf. Hechos 22:25) El oficial se vio obligado a detenerse, ya que [Pablo] se refugió en la religión del rey. El [oficial] dijo: “Aquí hay un bote que lo llevará a Constantinopla. Si usted es romano y de la religión romana, entonces vaya allí, si es como usted lo dice."[Pablo] dijo: "Lo haré. ¡Envíame a la tierra de los romanos!”. Así que fue a Constantinopla y habitó entre los romanos. Se unió al rey e incitó a los romanos en contra de los judíos. Les recordó la enemistad [de los judíos] hacia ellos, lo que los israelitas les habían hecho y a quién de ellos habían matado. Él inculcó entre ellos el temor a la maldad de los judíos, y les hizo sentir que no estaban seguros del Estado [de los judíos] y que se levantaban contra ellos. También les mencionó las muchas posesiones [de los judíos]. Una de las prácticas de los romanos es que sus mujeres no se cubren a sí mismas ante los hombres. La esposa del emperador cabalga en la procesión del rey con la cara descubierta. Así se dirige a la gente, dando órdenes y prohibiciones. Pablo se le acercó y le habló sobre el aire de los judíos (p. 156, l. 19–157, 14). Tomó el nombre de Pablo, que es un nombre romano, para acercarse a ellos. Los romanos odian gravemente la circuncisión de hombres y, [las] mujeres [romanas] detestan a las naciones que lo hacen. (ver. Yajiz, Radd, 21) Le hablaron a Pablo sobre eso y él dijo: “Sí, es como lo consideras. La circuncisión no es necesaria para usted. Solo es necesario para los israelitas, ya que son una nación cuyo prepucio está en su corazón” (p. 157, l. 22–158, 3). Los israelitas no comen [carne] sacrificados por los idólatras, o por aquellos que no son ahl al-kitàb, pero los romanos sí lo hacen. Entonces Pablo dijo que tenían razón en esto. Se hizo popular entre ellos en todo y no se opuso a ellos en nada. En ese momento, las religiones romanas se extendieron alrededor. La mayoría de ellos magnificó los planetas y creyó que traían vida y muerte, beneficios y dificultades. Tenían templos y sacrificios para ellos. Algunos de ellos eran de la religión griega (dìn al-yùnànìn), [sosteniendo] que los planetas viven, son razonables, proporcionan [beneficios] y son señores. Creían en la eficacia de la magia. En resumen, todas sus religiones eran inválidas, débiles e incorrectas. Pablo les mencionaría la virtud y el ascetismo de Yeshu, que sus súplicas fueron respondidas y que dio vida a los muertos. Se reunían con él y lo escuchaban, sin embargo, era un embaucador malvado. Los romanos oraban hacia el sol naciente. No sostuvieron la necesidad de limpieza o lavado ritual para una impureza importante o para la menstruación. [Ni tampoco] cuidaron la orina, las heces o la sangre; no los consideraron impuros (pág. 158, ll. 5-15). Así que Pablo se apartó de las religiones [sic] de Yeshu y entró en las religiones de los romanos. Si examinas el asunto, descubrirás que los notzrim se convirtieron en romanos (tarawwamù) y retrocedieron a las religiones de los romanos. No descubrirás que los romanos se hicieron cristianos (tanatzaru) (pág. 158, l. 19–158, 21). Ahora Pablo estaba golpeado en la pierna con elefantiasis, aunque afirmó que podía tratar y curar enfermedades. Así que el rey ordenó que lo golpearan, le afeitaran la barba y que le crucificaran. [Pablo] les dijo: “No me crucifiquen verticalmente como nuestro Señor Yeshu fue crucificado. Más bien, crucifícame horizontalmente”. El rey que le hizo esto a Pablo se llamaba Nerón. Así que el cristianismo languideció en las tierras romanas y se dividió (pág. 160, ll. 7–11).  
-Tathbit Dala'il Nubuwwat Sayyidina folio 137ss. (Traducción del árabe M. Stern); Cf. Gabriel Said Reynolds, A Muslim Theologian in the Sectarian Milieu, 'Abd Al-Jabbar and the Critique of Christian Origins, Brill, EEUU, 2004, pp. 108-109.

A mí consideración Pablo no solamente llevó a los romanos a destruir el Beit HaMikdash (Templo de Jerusalem), sino que además hizo que otros quebrantaran la Torah.
Como conclusión quisiera hacer la reflexión que si los mesiánicos, y los judíos quienes han caído en esta herejía pudieran deshacerse de la imagen tradicional de Pablo y examinaran los datos con imparcialidad todo apunta que Pablo predicó el paganismo y la idolatría grecorromana. Si usted ha llegado hasta esta parte de la lectura le agradezco mucho y de usted depende en seguir creyendo los cuentos incrédulos de los mesiánicos y cristianos de su super-héroe y me recomendación es que usted y los suyos salgan de dicho movimiento herético, regresen a la fuente: la Torah.