11/23/2020

Marcos 14:51-52 ¿Yeshu tuvo un amante homosexual? Yeshu y el joven aromanus.Existen dos interesantes versículos 51-52 del capítulo 14 del Evangelio de Marcos, en el Codex Sinaiticus dice lo siguiente:


και νεανιϲκοϲ τιϲ.

ϲυνηκολουθει αυ

τω περιβεβλημε

νοϲ ϲινδονα επι 

γυμνου · και κρατου

ϲιν αυτον :

ο δε καταλιπων τη 

ϲινδονα γυμνοϲ

(Traducción: [51] Y le seguía uno, un joven hombre -neaniskos-, con un sidona (lienzo de lino fino) echado alrededor del cuerpo desnudo; y le prendieron;

[52] Pero él dejó el lienzo y huyó desnudo.)

-Codex Sinaiticus, folio 226b.

En el momento en que Yeshu es apresado por las autoridades romanas, un joven hombre, un aromanus (ἐρώμενος-ארומנוס) quien seguía a Yeshu envuelto en una sidona, pero para huir, se desprendió de la sidona y huyó desnudo.

Con esto, se abre el compás de la sospecha. ¿Qué clase de seguidor andaría envuelto en una sábana? El hecho de que sea joven aromanus levanta aún más sospechas, pues en efecto, hace inevitable sopesar la posible influencia de la homosexualidad pederasta griega entre los judíos. 

El historiador Morton Smith indagó al respecto, y documentó prácticas prevalecientes en la época en el mundo mediterráneo, en la cual, un maestro iniciaba a sus seguidores en los misterios de la magia. Este ritual de iniciación consistía en una fase previa en la cual los iniciados iban envueltos en lienzos de lino fino, las sidonas; posiblemente, parte de la iniciación incluía un encuentro sexual entre el maestro y el neaniskos  o joven hombre. (Smith, The Secret Gospel: The Discovery And Interpretation of the Secret Gospel According to Mark, p. 64.)

 

En 1958, Morton Smith (1915-1991) visitó la iglesia ortodoxa griega Mar Saba Monasterio en el desierto de Judea.  Entre otras cosas, catalogó una serie de antiguos libros y documentos. En la reunión anual de 1960 de la Sociedad de Literatura Bíblica Smith anunció que durante su breve visita a Mar Saba había encontrado tres páginas de un texto griego escrito en las guardas de una edición del siglo XVII de las cartas de Ignacio. (Ver. Isaac Voss, Epistolae genuinae S. Ignatii Martyris (Amsterdam: J. Blaeu, 1646) Estas páginas comprenden una carta atribuida a Clemente de Alejandría (c. 150–215), en el que se discute una versión mística o secreta del Evangelio de Marcos. Qué hace polémico el hallazgo es que en uno de los pasajes citados de este Evangelio, en el que Yeshu enseña a un joven desnudo el “misterio del reino de dios”. El pasaje, junto con la discusión en la carta, podría implicar un encuentro homosexual.


Aunque la sociedad romana tenía reglas acerca del sexo, en la intimidad muchos no las respetaban. Pero el problema no era hacer algo considerado “indigno”, sino quién lo sabía y sobre todo quién podía demostrarlo (nobles/patricios). Tener relaciones sexuales con menores de edad, incluso muy jóvenes, no era motivo de escándalo, al contrario: podía estar incluso bien considerado porque la diferencia de edad era un signo de dominación. De hecho, solían iniciarse en el sexo con muchachos muy jóvenes y no era raro que un romano rico dispusiera de esclavos jóvenes cuyo único propósito fuera complacerle sexualmente; el sexo con la propia esposa generalmente tenía fines procreativos.


Las etiquetas sobre la sexualidad no existían en la Antigua Roma. Los hombres podían tener relaciones con miembros del mismo sexo siempre que tuviera menos estatus social. Las mujeres casadas tenían que llevarlo con discreción porque estaba en juego su honor.

Detalle en la copa Warren de un joven romano siendo penetrado por un hombre.
Un hombre siempre debía ser la parte dominante. Ser penetrado equivalía a ser sumiso, todo lo contrario al ideal romano. En el pasaje del Evangelio de Marcos (14:51-52) se da la impresión que Yeshu siguió el ideal romano de dominar a otro hombre a un joven aromanus.

 

Si el hallazgo de Morton Smith en Mar Saba es genuino, entonces realmente es un descubrimiento importante. Por lo menos hemos recuperado una carta perdida de un padre importante de la iglesia, Clemente de Alejandría. Quizás lo más importante de todo es que se podría tener evidencia de una edición diferente y más larga del Evangelio de Marcos, en circulación al menos desde el siglo II. En consecuencia, si es genuino, el descubrimiento de Smith representa una contribución significativa a los estudios patrísticos y del Nuevo Testamento.

 

La carta de Mar Saba está dirigida a un tal Teodoros (Θεόδωρος) que parece haber preguntado si hay un evangelio de Marcos en el que las palabras ‘"hombre desnudo con hombre desnudo"’ (γυμνὸς γυμνῷ) y "otras cosas" están presentes. Clemente confirma que Marcos escribió una segunda versión más larga, mística y espiritual de su evangelio, y que este evangelio fue "guardado de manera muy segura" en la iglesia de Alejandría , pero que no contenía tales palabras. Clemente acusa al maestro heterodoxo Carpócrates por haber obtenido una copia con engaño y luego haberla contaminado con "mentiras absolutamente descaradas". Para refutar las enseñanzas de la secta gnóstica de los carpocratianos, conocida por su libertarismo sexual, y para mostrar que estas palabras estaban ausentes en el verdadero Evangelio Secreto de Marcos, Clemente citó dos pasajes. 

 

En consecuencia, había tres versiones del (Evangelio de) Marcos conocidas por Clemente:

El Evangelio original de Marcos.

El Evangelio Secreto de Marcos, y 

La versión carpocraciana de Marcos.

El nombre deriva de la traducción de Smith de la frase "mystikon euangelion". Sin embargo, Clemente simplemente se refiere al evangelio escrito por Marcos. Para distinguir entre las versiones más largas y más cortas del evangelio de Marcos, él se refiere dos veces al evangelio no canónico como un "mystikon euangelion".

 

La carta incluye dos extractos del Evangelio Secreto de Marcos. El primer pasaje, dice Clemente, fue insertado entre Marcos 10:34 y 35; después del párrafo donde Yeshu en su viaje a Jerusalén con los discípulos hace la tercera predicción de su muerte, y antes de Marcos 10:35 en adelante, donde los discípulos Ya’acov y Yojanan le piden a Yeshu que les conceda honor y gloria. Muestra muchas similitudes con la historia del Evangelio de Juan 11:1-44 donde Yeshu resucita a Lázaro de entre los muertos:

El texto clave del Evangelio Secreto de Marcos, dice lo siguiente:

Και ερχονται εις Βηθανιαν, και ην εκει μια γυνη ης ο αδελφος αυτης απεθανεν· και ελθουσα προσεκυνησε τον Ιησουν και λεγει αυτω· Υιε Δαβιδ, ελεησον με. οι δε μαθηται επετιμησαν αυτη· και οργισθεις ο Ιησους απηλθεν μετ αυτης εις τον κηπον οπου ην το μνημειον· και ευθυς ηκουσθη εκ του μνημειου φωνη μεγαλη, και προσελθων ο Ιησους απεκυλισε τον λιθον απο της θυρας του μνημειου· και εισελθων ευθυς οπου ην ο νεανισκος εξετεινεν την χειρα και ηγειρεν αυτον, κρατησαστης χειρος· ο δε νεανισκος εμβλεψας αυτω ηγαπησεν αυτον και ηρξατο παρακαλειν αυτον ινα μετ αυτου η· και εξελθοντες εκ του μνημειου ηλθον εις την οικιαν του νεανισκου· ην γαρ πλουσιος· και μεθ ημερας εξ επεταξεν αυτω ο Ιησους· και οψιας γενομενης ερχεται ο νεανισκος προς αυτον, περιβεβλημενος σινδονα επι γυμνου, και εμεινε συν αυτω την νυκτα εκεινην· εδιδασκε γαρ αυτον ο Ιησους το μυστηριον της βασιλειας του θεου· εκειθεν δε αναστασεπεστρεψεν εις το περαν του Ιορδανου.

 

(Traducción: 

[1] Y llegaron a Vithanian (Betania). Y cierta mujer cuyo hermano había muerto fue ahí. 

[2] Y acercándose, se postró ante Iesus y le dijo: Hijo de David, ten piedad de mi." Pero los discípulos la reprendieron. 

[3] Y Iesus, enojado, se fue con ella al jardín, donde estaba el sepulcro; 

[4] e inmediatamente se escuchó un gran clamor en la tumba. Y acercándose, Iesus quitó la piedra de la puerta del sepulcro.

[5] E inmediatamente, entrando donde estaba el joven, extendió su mano y le levantó, tomando su mano. 

[6] Pero el joven, mirándolo, lo amó y comenzó a suplicarle para estar con él. 

[7] Y saliendo del sepulcro, entraron en la casa del joven, porque era rico. 

[8] Y después de seis días Iesus le dio instrucción, y al anochecer, el joven se le acercó con un lienzo de lino sobre el cuerpo desnudo. 

[9] Y él permaneció con él esa noche, porque Iesus le estaba enseñando “el misterio del reino de dios.” (τὸ µυστήριον δέδοται τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ) 

[10] Y de allí, levantándose, volvió al otro lado del Jordán. Después de estas palabras sigue el texto, "Y Jacobo y Juan vienen a él", y toda esa sección. Pero “hombre desnudo con hombre desnudo” y las otras cosas sobre las que escribiste, no se encuentran. Y después de las palabras, "Y viene a Jericó", el Evangelio secreto agrega solamente.

-Epístola de Clemente de Alejandría a un tal Teodoro, Folio 1 verso , línea 23, hasta el folio 2 recto , línea 11a.

 

En este pasaje y en la discusión relacionada con él en la carta de Mar Saba Clementina, encuentro los cinco elementos que habían aparecido en las publicaciones de Smith:

 

Primero , tenemos una cita textual de parte de Marcos 4:11: “El misterio del reino de dios” (τὸ µυστήριον δέδοται τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ). Todo lo que falta en el cita es el verbo (δέδοται), que no se ajusta al contexto gramatical en la Carta clementina.

En segundo lugar, encontramos el elemento de secreto, que se encuentra explícitamente en la palabra secreto o misterio (µυστήριον) en la cita de Marcos 4:11, y también en otras partes del Carta  clementina. Por ejemplo, se nos dice que el evangelista Marcos no declaró todos las enseñanzas de Yeshu, ni siquiera "insinuó los secretos [µυστικάς]" (o "los místicos") (I.16-17). Se nos dice además que Marcos “no divulgó las cosas que no deben ser pronunciadas”

(I.22); tampoco “escribió las enseñanzas hierofánticas del Señor” (I.23-24). los verdades más profundas debían ser “leídas sólo a aquellos que están siendo iniciados en el gran misterios [µεγάλα µυστήρια]” (o “grandes secretos”) (II.1-2). De hecho, "No todas las cosas verdaderas deben ser dichas a todos los hombres” (II.12-13, citando a Filón, Preguntas sobre Génesis IV, 67). El Evangelio de Marcos o más largo, el citado en la carta Clementina, se llama dos veces un "secreto" o “Evangelio místico” (µυστικὸν εὐαγγέλιον) (II.6,12). En consecuencia, Clemente ordena que "La luz de la verdad debe ocultarse a los ciegos mentales".

En tercer lugar, las actividades sexuales prohibidas se insinúan a lo largo de la carta clementina, incluyendo y especialmente la primera cita de la edición más larga de Marcos. Clemente se queja de las "indescriptibles enseñanzas de los carpocratianos" (I.2), que han caído en un “abismo ilimitado de los pecados carnales y corporales” (I.4). Ellos "se han convertido en esclavos de deseos serviles ”(I.7). Según la carta de Mar Saba, cierto anciano de la iglesia en Alejandría, habiendo obtenido una copia de la versión más larga del Evangelio de Marcos, la ha interpretado “Según su doctrina blasfema y carnal” (II.5–7). En el contexto de la carta es claro que el pasaje así interpretado es el citado anteriormente, en el que el joven hombre, un neaniskos viene a Yeshu de noche, vestido únicamente con un lienzo sobre su cuerpo desnudo. Después Clemente insiste en que las palabras "hombre desnudo con hombre desnudo" γυμνὸς γυμνῷ no aparecen en la texto (III.13-14), lo que sugiere que esta era la interpretación "blasfema y carnal" del anciano en la iglesia en Alejandría: 

Carnal en que la referencia es a la actividad sexual, blasfemo porque se sugiere que Jesús estuvo involucrado sexualmente con el joven.

(Más adelante en la carta, se le describe como el "joven a quien Yeshu amaba", III.15.)

En cuarto lugar, según la carta de Clemente, la cita más larga del Evaneglio Secreto de Marcos es un ejemplo de material marquiano omitido, que resulta que posee rasgos joánicos.

En quinto lugar, el hallazgo de Mar Saba afirma ser una carta escrita por Clemente de Alejandría, como el prefacio deja claro: “De las cartas del santísimo Clemente, el autor de la Stromateis ”(I.1). Las referencias de Smith a Clemente en sus publicaciones anteriores, como hemos visto, también son para Stromateis de Clemente.

 

Smith encuentra el vínculo entre el secreto y el sexo prohibido en el tratado de Tosefta Jagigah 2:1: 

אין דורשין בעריות בשלשה אבל דורשין בשנים [ולא] במעשה בראשית בשנים אבל דורשין ביחיד ולא במרכבה ביחיד

(1) No se puede exponer sobre el tema de las relaciones prohibidas, pero se puede exponer antes de dos. No pueden exponer acerca de la Obra de la Creación antes que dos, pero pueden exponer antes que uno.

O tal como aparece en el Talmud Bavli masejet Jagigah 11b:

הכי קאמר אין דורשין בעריות לשלשה ולא במעשה בראשית לשנים ולא במרכבה ליחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו:

La Guemará explica: Esto es lo que dice la mishnáh: No se puede exponer el tema de las relaciones sexuales prohibidas ante tres estudiantes, ni el acto de la Creación antes que dos, ni se puede enseñar el Carro Divino a uno, a menos que ese estudiante sea sabio y entiende por su cuenta.

Sobre el tema de relaciones sexuales prohibidas, como se encuentra en Vaicra / Levítico 18: 6–30. Entre estas relaciones sexuales prohibidas se encuentra la actividad homosexual, tal como se indica en Vaicra 18:22:

 וְאֶ֨ת־זָכָ֔ר לֹ֥א תִשְׁכַּ֖ב מִשְׁכְּבֵ֣י אִשָּׁ֑ה תּוֹעֵבָ֖ה הִֽוא׃

“Y con varón no te acostarás como te acuestas con mujer. Es depravación.”

-Katznelson, M.. (1996). La Biblia, Hebreo-Español, Versión castellana conforme a la tradición judía por Mosés Katznelson. Tel-Aviv, Israel: Editorial Sinai. Vol. I. p. 194.

Recordemos por tanto, que el Evangelio de Marcos representa a Yeshu “enseñando en secreto y ordenando el secreto en muchas ocasiones”, que se basa en el “recuerdo de que Yeshu (también por una amplia variedad de razones) practicó el secreto”, tal secreto era las explicaciones sobre las relaciones sexuales prohibidas, tales como la homosexualidad. 

Incluso, es interesante encontrar que en Evangelio de Juan 21:15 se lee:

Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς· Σίμων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς με πλέον τούτων; λέγει αὐτῷ· ναὶ κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ· βόσκε τὰ ἀρνία μου.

(Traducción: Cuando terminaron de desayunar, Ieshu le dijo a Simón Petro: “Simón, hijo de Iōannēs, ¿me amas (agapao’) más que éstos?”. Él le dijo: “Sí, Señor; Sabes que te amo (fileo’)." Él le dijo: "Apacienta mis corderos".)

El segundo verbo tiene a menudo las connotaciones eróticas de ἐρῶ (erô "amar"), tal como se puede encontrar en el Banquete de Platon. 

Regresando a los dos versículos (51-52) es interesante encontrar que las palabras griegas neaniskos y sindona (joven hombre y lienzo fino) también se usan en el Evangelio Secreto de Marcos. Marcos canónicos (14:51) insinúa una iniciación similar al informar que un joven hombre con el mismo sidona (lino fino) estaba con Yeshu la noche de su arresto. Mientras que el Evangelio de Juan (3:2) tiene una historia similar de un hombre que viene a Yeshu de noche para recibir instrucciones secretas sobre cómo entrar en el “reino”. Esto podría ser de nueva cuenta, otro encuentro homosexual de Yeshu con otro hombre,  "hombre desnudo con hombre desnudo" γυμνὸς γυμνῷ.

 

Para volver al interesante ensayo de 1958, Smith también habla sobre la unión del iniciado cristiano con su dios. Smith habla de oraciones mágicas y místicos judíos, cuya oración favorita fue la Kedushah, todo lo cual sugiere que “la recitación de la Kedushah fueconcebido como un medio para invocar a la deidad o como resultado de la unión con él". En otro contexto Smith habla de la unión de Dios con la persona santa. En una referencia a lo mágico papiros, Smith cita la discusión de ER Goodenough sobre un encanto en el que se apela al dios Eros. (ver. ER Goodenough, Jewish Symbols in the Greco-Roman Period, vol. 2 (Bollingen Series 37; New York: Pantheon Books, 1953), 200–202.) 

Smith comenta: "Si un judío pudiera serse suponía que debía invocar a Ba’al Zevuv, se podría suponer que debía invocar a Eros". (Smith, “Image of God,” 485 n.) Recordemos que Yeshu / Jesús, cuyos críticos perushim (explicadores de la Torah) afirmaron que había accedido al poder de Ba’al Zevuv (cf. Mateo 12:24; Marcos 3:22; Lucas 11:15), mientras que "Eros" se refiere al dios griego del amor sexual.

 

Parte de la discusión de Smith sobre la comprensión humana y lo que se puede y no se puede enseñar abiertamente. El párrafo que tiene citado parcialmente explora la idea de que la Iglesia primitiva parece haber mantenido una doctrina del secreto. Smith piensa que la evidencia de esto se encuentra en Marcos 4:11, donde Yeshu explica a sus discípulos: “A vosotros os es dado el misterio del reino de dios” Y en Pablo, quien dice que él y otros líderes cristianos:

6 Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις, σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων· 7 ἀλλὰ λαλοῦμεν θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ τὴν ἀποκεκρυμμένην, ἣν προώρισεν ὁ θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν,

(Traducción: [6] Sin embargo, entre los maduros (teleios) impartimos sabiduría (sofia), aunque no es la sabiduría de esta época ni la de los gobernantes de esta época, los que están condenados a morir. 

[7] Pero impartimos una sabiduría secreta (sofia en’ mysterion) y oculta (apokripto’) de dios, que dios decretó antes de los siglos para nuestra gloria.)

-1 Corintios 2:6-7.

Siguiendo a estos dos citas del Brit HaMetumtom (Nuevo Testamento) Smith sugiere una comparación con la distinción rabínica, entre material apto para la enseñanza pública y el reservado para la enseñanza secreta. La enseñanza secreta incluye las relaciones sexuales prohibidas y la visión de Ezequiel de Dios, el ma’aseh merkavah (trono de carro). El párrafo concluye con una comparación adicional con la Toráh, que según los rabinos, debía enseñarse abiertamente, y la enseñanza de los herejes, que era para ser enseñado en secreto. Smith cree que los evangelistas Marcos y Juan editaron y presentaron la enseñanza de Yeshu en respuesta contra la enseñanza rabínica. Yeshu de ninguna manera fue rabino, ni un shomer mitzvot.

 

Para concluir, el vínculo de Smith del "misterio del reino de dios" (τὸ µυστήριον δέδοται τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ) de Marcos con la enseñanza secreta de Yeshu, la enseñanza que puede haber incluido la actividad sexual prohibida, es altamente raro. Es muy poco probable que estas palabras, "el misterio del reino de dios", sin embargo, fueron entendidos por los primeros cristianos, tenía algo que ver con la sexualidad con la actividad sexual prohibida. 

 

Appendix: Yeshu nunca se casó porque fue un mamzer. 

 

A pesar de la evidencia de los cultos de brujería de índole homosexual de Yeshu, e incluso si sus seguidores desechan tal evidencia, lo que es irrefutable es que Yeshu al ser un Pasul Jiton (defectuoso a contraer matrimonio) ya que a pesar que él fue un judío (y después un mumar) no pudo casarse con alguna judía kosher de acuerdo con la ley judía (halajah), porque es un bastardo (mamzer). (Devarim 23:2; 23:3; Cf. Mishneh Torah, Mitzvot Lo’Ta’aseh, 354; Sefer HaJinuk 560:1-4) Ya en el Evangelio Hebreo de Mateo capítulo 2, se ha indicado que Yeshu fue un mamzer. Por otra parte, en la misma literatura judía, se ha señalado que Yeshu fue un mamzer (ver. Masejet Kalah Rabaí, 2:2; Igeret Teiman 10; Sefer HaIkarim, Ma’amar 3 25:19; Haereses, Panarion, Haer. LXXVIII, 7, 5 –Contra Antidicomarianos.; Masejet Hulin 2:22, Shabat 14:4, y Avodah Zarah 2:2) 

 

La misma ley judía (T.B Yevamot 49a) determina que Yeshu al haber sido un mamzer (bastardo o hijo ilegítimo) no pudo casarse; incluso se cuenta que hasta el mismo R’ Shimon ben Azai encontró con la genealogía del capitulo 1 del Evangelio Hebreo de Mateo tal como se lee en la Mishnah masejet Yevamot 4:13: ‘מָצָאתִי מְגִלַּת יֻחֲסִין בִּירוּשָׁלַיִם וְכָתוּב בָּהּ, אִישׁ פְּלוֹנִי מַמְזֵר מֵאֵשֶׁת אִישׁ’ (Cf. Yevamot 49a). 

 

Los mesiánicos, a más de 20 años de la existencia de su movimiento, por más que digan que Yeshu “cumplió” toda la Torah aquí tienen un ejemplo, que aquel personaje nunca se casó por haber sido un mamzer. 


3 comentarios:

  1. Super interesante! Brujería y sexo prohibido por la Toráh, muestran que el tal Lechuga, si es que existió, fue un personaje muy alejado de la Toráh de Hashém. Con lo cual es mejor que su memoria sea puesto en olvido.

    ResponderEliminar
  2. En la actualidad, hace unos meses un reconocido periodista de la TV argentina, presentó públicamente a su marido , y resulta que dicho marido es judío que estudia Torah. Dije yo ¿ cómo puede ser?
    Por otro lado , cuando leía esos pasajes del NT, como el que dice " el que Yeshu amaba" yo pensaba en la homosexualidad y me decía a mi misma , que mente podrida que tengo, y ahora leo este estudio y resulta que no estaba tan alejada de la realidad.
    Por tanto tiempo que me sentí culpable por tener malos pensamientos, leo esto y la verdad me siento aliviada.

    ResponderEliminar

Tu opinión es importante para nosotros!