1/19/2017

Igeret Teiman: Capítulo 8. La Historia de Israel el la que se busca reiteradamente su destrucción.

BS"Dתולדות ישראל רצופים שמד
עם ישראל עמד בכל השמדות
ואתם אחינו, האינכם יודעים שבימי נבוכדנצר הרשע הכריחו את ישראל לעבוד עבודה זרה ולא ניצל מן הנמצאים אלא דניאל חנניה מישאל ועזריה, וסוף דבר השמידו הבורא יתעלה והאביד נימוסו וחזרה האמת למה שהייתה . וכן אירע בבית שני, כשגברה מלכות יון הרשעה וגזרו שמדות גדולות ומשונות על ישראל לאבד הדת, וגזרו עליהם חילול השבת ולהפר ברית מילה, ושיכתוב כל אחד מישראל בלבושו שאין להם חלק בה' אלוקי ישראל, ושיחקוק בקרן שורו כעניין הזה, ואחר כך שיחרוש בו. ועמדו בגזרה כמו חמישים ושתים שנה, ואחר כך איבד הקדוש ב"ה ממשלתם ודתותיהם יחד.

וכן תמצא לרבותינו אומרים ברוב המקומות: פעם אחת גזרה מלכות יון הרשעה שמד על ישראל, ושלום על ישראל, כך וכך גזרו עליהם. ואחר כך היה מבטל הבורא יתברך הגזרה ההיא והיה משבית אותה, והיה מבטל ומשבית הגוזר אותה. וכן אמרו חז"ל: "שמדא עביד דבטיל", וכבר הבטיח הקב"ה ליעקב אבינו ע"ה, שאע"פ שישתעבדו האומות בזרעו ויענו אותם ויגברו עליהם, הם יישארו ויעמדו, והמשתעבדים בהם יחלפו ויאבדו. כמו שנאמר בראשית כ"ח י"ד "והיה זרעך כעפר הארץ". כלומר אע"פ שהם נתונים למרמס ולמרפס כעפר הזה שהכל דורסים, אותו סוף שיגברו וינצחו. וכן על דרך המשל כמו שהעפר באחריתו יעלה על הדורסים אותו, ויישאר הוא והדורסים אותו לא יעמדו.

והנה באר ישעיהו עליו השלום והודיענו משמו של הקדוש ב"ה, שהאומה הזאת כל ימי היותה בגלות, כל מי שיעלה במחשבתו להתגבר עליה ולאנוס אותה, אפשר לו לעשות ויצליח, אבל באחריתו ישלח הקב"ה מושיע ויסיר ממנה חולייה וכאבה, שכן אמר ישעיהו כ"א ב' "חזות קשה הגד לי הבוגד בוגד והשודד שודד עלי עילם צורי מדי כל אנחתה השבתי".

וכן הבטיחנו הבורא על ידי נביאיו שלא נאבד ולא יעשה עמנו כליה, ולא נסור לעולם מלהיות אומה חסידה. וכמו שאי אפשר שיתבטל מציאותו של הקב"ה, כן אי אפשר שנאבד ונתבטל מן העולם. שכן אמר מלאכי ג' ו' "אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם". וכמו כן בשרנו והאמיץ אותנו יתברך שמו, שנמנע אצלו למאוס אותנו בכללנו, ואף ע"פ שנכעיסהו ונעבור על מצוותיו. שכן כתוב ישעיהו ל"א ל"ז "כה אמר ה' אם ימדו שמים מלמעלה ויחקרו מוסדי הארץ למטה גם אני אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו נאם ה'". וכעניין זה בעינו הבטיחנו בתורה ע"י משה רבנו ע"ה, שכן כתוב ויקרא כ"ו מ"ד "ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני ה' אלהיהם". 

8. La Historia de Israel el la que se busca reiteradamente su destrucción.

[1] Y vosotros mis hermanos, ¿no sabéis que en los días de Nabuconodsor el malvado (Navujudh Nasr Al-Shar’r) obligaron a Israel a servir a la idolatría? Y nadie tuvo éxito, excepto Daniel (Danial), Hanania (Hnania), Mishael (Maishaiil) y Azariyah (Eazria). En última instancia, el Creador destruyó a Nabucodonosor, y puso fin a sus leyes y la religión de la verdad volvió a los suyos.

[2] Y así ocurrió en los días del Beit Sheni (Segundo Templo), cuando Grecia se convirtió en el reino del mal, y cortaron grandes dimensiones y extranjeros se impusieron sobre Israel para que se extraviaran en la religión (fikdan al-Din-فقدان الدين), decretando sobre ellos que hicieran jilul (profanación- تدنيس) del Shabat (al-Sib’t- السبت),  y que abolieran (واختراق- ולהפר) el Brit Milah (circuncisión- ختان). Cada judío se vio obligado a escribir en su manto las palabras: ושיכתוב כל אחד מישראל בלבושו שאין להם חלק בה' אלוקי ישראל, ושיחקוק בקרן שורו כעניין הזה, ואחר כך שיחרוש בו (‘no tenemos parte en el Señor, el Di-s de Israel, y también grabamos esta frase en los cuernos de su buey y después de arar con el.’) (Cfr. Midrash Berreshit Raba 16:4; Talmud Babli Shabat 21b).

[3] Esta situación duró unos cincuenta dos años. Finalmente, Di-s Bendito Sea (الكريم الحمد لله-הקדוש ב"ה) trajo a su fin simultáneamente a su imperio y sus leyes.

[4] Los sabios, de bendita memoria, con frecuencia aluden a las persecuciones de la siguiente manera: ‘una vez que el gobierno impío pasa el siguiente decreto de persecución’ o ‘decretaron tal y tal’. Después de un tiempo que Di-s haría que el decreto quedará nulo para destruir el poder que lo haya expedido. Esta es la observación que llevó a los rabinos de bendita memoria afirmar que las persecuciones son de corta duración.

[5] La seguridad divina fue dado a nuestro padre Ya’acov, para que sus descendientes sobrevivirían de las personas desagradables y los destruyó, tal como está escrito: ‘Y será tu descendencia como el polvo de la tierra’ (Berreshit / Génesis 28:14) Es decir, a pesar de su descendencia será humillado como el polvo que es pisoteado, que en última instancia, saldrian triunfantes y victoriosos, y como el símil implica, al igual que el polvo se asiente finalmente sobre él que pisotea sobre el, y permanece después de él, por lo que deberá Israel sobrevivir a sus perseguidores.

[6] El profeta Yeshayah (إشعياء النبي-הנביא ישעיהו) hace mucho tiempo ha predicho que diversos pueblos tendrán éxito en vencer a Israel y teniendo señorío sobre ellos por algún tiempo. Pero que al final Di-s vendrá en ayuda de Israel y pondrá fin a sus males y aflicciones como se sugiere en el siguiente verso:

‘Una visión espantosa me fue referida: El traidor (contra quién) traiciona, y el despojador (contra quien) despoja. ¡Sube Elam! ¡Sitia Maday! Todo gemido ha hecho cesar.’ (Yeshayah 21:2)

[7] Estamos en posesión de la garantía divina de que Israel es indestructible e imperecedero, y siempre seguirá siendo una comunidad preeminente. Como es imposible que Di-s deja de existir, también (es imposible) que suceda la destrucción de Israel al igual que es impensable la desaparición del mundo. Tal como leemos: ‘Porque Y soy el Etern-o, que no cambio; y vosotros hijos de Ya’acov, no se acaban.’ (Malají 3:6)

[8] Del mismo modo que ha confesado y nos aseguró que es inimaginable que Él nos va a rechazar por completo, incluso si le desobedecemos, y si despreciaremos Sus mandamientos, como afirma el profeta Yirmiyahu:
‘Así ha dicho el Etern-o: Si serán medidos los cielos de arriba, y serán investigados los fundamentos de la tierra por abajo, entonces Yo desecharé a toda la descendencia de Israel por todo lo que han hecho, dice el Etern-o.’ (Yirmiyah 31:36)


[9] De hecho esta misma promesa ya se ha dado antes por medio de Mosheh rabeinu a”l (alav hashalom / la paz sea sobre él) que dice: ‘Peo, aun así, cuando estuvieren en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré ni los repudiaré para exterminarlos, anulando mi pacto con ellos; porue Yo soy el Etern-o, Di-s de ellos.’ (Vaycrá 26:44)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!