1/19/2017

Igeret Teiman: Capítulo 14. La frase ‘be’meod meod’ no es adecuado para Muhammad.

BS"D

"במאד מאד" אינו מתאים למחמד
ומה שיש לך לדעת, שזה השם שעלה בדעת הישמעאלים שכתוב בתורה שאחזו בו הפושעים, כלומר "במאד מאד" הוא מחמד, אינו מחמד אלא אחמד, כי הוא פשט המאמר שהם אומרים שהוא כתוב בתורה, וכשליחות המכזבים שהוא אבנגלוי ששמו אחמד. ומספר "במאד מאד" אינו עולה למספר אחמד שסוברים שהוא כתוב בתורה. 

אבל מה שאומר "הופיע מהר פארן", בידוע שהוא פועל עבר, ואלו אמר "יופיע", אז יכול היה הטוען להתלוצץ ולהיתלות בו, אבל הואיל ואמר "הופיע" - הורה שהוא דבר שכבר עבר. וביאור הדבר שהוא מספר מעמד הר סיני, ואומר, כשנגלה על הר סיני, לא נגלה מן השמים על הר סיני כרדת אבני אלגביש, אלא נגלה מעט מעט לאט מראשי ההרים מראש הר לראש הר, עד שירד על הר סיני. ואמר דברים ל"ג ב' "ה' מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קודש מימינו אש דת למו". והדבר מובן למי שירצה לומר לישראל. והבן איך דייק: שפארן שהוא יותר רחוק, נאמר בו "הופיע", ושעיר שהוא יותר קרוב, אמר "זרח". וסיני, שעליו הייתה הכוונה, ובו שכן הכבוד, כמו שנאמר שמות כ"ד ט"ז "וישכן כבוד ה' על הר סיני" - אמר בו "מסיני בא". וכעניין זה ספרה דבורה כשספרה מעמד הר סיני, שהכבוד נגלה לאט לאט מהר להר, שכן כתוב שופטים ה' ד' "ה' בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם שמים נטפו" וגומר. 

ועל הדרך שביארוהו חכמים ז"ל שהקב"ה שלח נביא לאדום קודם משה רבנו להורות להם התורה ולא רצו לקבלה, וכן שלח לישמעאל והראה אותה להם ולא קבלוהו ממנו, ואחר כך שלח לנו משה רבנו וקבלנוה ואמר שמות כ"ד ג' "כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע". וכל זה דבר שהיה קודם מתן תורה. וכן באו המלות מורות על פעלים עוברים: "בא" ו"זרח" ו"הופיע" ואינם להבא. 

14. La frase ‘be’meod meod’ no es adecuado para Muhammad.


[1] También es de notar que el nombre del profeta árabe que los ishmaelim (ismaelitas) creen que se menciona en la Toráh, por medio de la alusión, que los posheim (criminales) quienes  encuentran en la frase ‘במאד מאד’ (‘multiplicaré inmensamente’) (Berreshit 17:20), con el nombre Muhamad (محمد-מחמד), es Ajmad (أحمد) y no Muhammad. Debido que él (apostata) lo lee de forma literal (peshat) en un discurso que ellos leen, del que esta escrito presuntamente en SU Torah (Corán): וכשליחות המכזבים שהוא אבנגלוי (‘a quien es mencionado en sus textos: en la Torah y en el Evangelio’-الَّذي يَجِدونَهُ مَكتوبًا عِندَهُم فِي التَّوراةِ وَالإِنجيلِ) (Sura’ 7:157) que esto hace alusión al nombre de Ajmad

[2] Pero en el valor numérico, de este último no es igual a la de las palabra ‘bi’meod meod’ que se supone que esta escrito en la Torah [y contiene una alusión al profeta del Islam.]

[3] El argumento de la frase הופיע מהר פראן (‘habiéndose manifestado desde el monte Parán’) (Devarim 33:2), es fácil de refutar.

[4] Se sabe que la frase esta en tiempo pasado, y ellos dijeron [que la palabra הופיע (Habiéndose manifestado)] aparece en tiempo futuro con la palabra “יופיע” (“se aparecerá”), así podrían alegar en aferrarse a la broma, pero desde que dijo הופיע (Habiéndose manifestado), se deriva que él habla sobre tiempo pasado.

[5] En cuanto a la palabra “resplandecido” demuestra que esta frase describe un evento que ha tenido lugar, a saber, la revelación del Monte Sinaí. (Cfr. Tafsir del RaSa”G, sobre Devarim 33:2) [Pues Él había propuesto a los descendientes de Esav (romanos) recibir la Torah, pero no la quisieron. Cfr. RaSh”I sobre Devarim 33:2; Sifri 343; Avodah Zarah 2b]

[6] Cuando el Santo Bendito Sea estaba a punto de revelarse a sí mismo en el Monte Sinaí, la luz celestial no descendió de repente como un rayo, pero bajó suavemente, manifestándose gradualmente primero desde la cima de una montaña, a continuación de otra, hasta llegar a su morada en el Monte Sinaí.

[7] Esta idea está implícita en Devarim capítulo 33 el versículo 2: 

ה' מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קודש מימינו אש דת למו
‘Y el Etern-o vino desde Sinai, habiendo resplandecido para ellos desde Seir, habiéndose manifestado desde la montaña de Parán, y llegó con algunas de las santas miradas; de Su diestra una Ley de fuego para ellos.’ 
[8] en la que se marca la frase: ‘para ellos- למו’ se refiere a Israel (Cfr. RaSh”I).

[9] Tenga en cuenta también cómo la Escritura indica las diversas gradaciones de la intensidad del esplendor divino.

[10] Habla de la luz que brillaba desde el monte Parán, que está más lejos del Monte Sinaí, pero de la luz que irradiaba desde el monte de Seir, el que está más cerca de él, y por último de la revelación de todo el esplendor de Di-s en el Monte Sinaí, que era el objetivo de la revelación, como se relata en el verso de Shemot 24:16: ‘La gloría del Etern-o se posó sobre la montaña del Sinaí.’ Y ‘Y el Etern-o vino desde Sinai’. (Devarim 33:2)

[11] Del mismo modo, la idea de que la luz desciende gradualmente de montaña a montaña es transportado [en la descripción de Devorah de la grandeza de Israel] en la Revelación en el Sinaí cuando exclamó en Shoftim (Jueces) 5:4: 
¡Oh Señ-r! Cuando Tú saliste de Seir,Cuando marchaste del campo de Edom.’
[12] Nuestros Jajamim (sabios) de bendita memoria, nos dicen que:

שהקב"ה שלח נביא לאדום קודם משה רבנו להורות להם התורה ולא רצו לקבלה, וכן שלח לישמעאל והראה אותה להם ולא קבלוהו ממנו, ואחר כך שלח לנו משה רבנו וקבלנוה ואמר שמות כ"ד ג' "כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע".

 ‘El Santo Bendito Sea, que se envió un profeta antes de la época de Mosheh Rabeinu (Moisés nuestro rabino) a Edom (a los romanos) para que les enseñara la Torah y ellos no la recibieron; y así se envió a un profeta a (los descendientes de) Ishmael, quienes le vieron y no le recibieron. (Cfr. RaSh”I sobre Devarim 33:2; Sifri 343; Avodah Zarah 2b; Kitzur Baal HaTurin 33:2:2 Cfr. Sura’ 18:65 sobre la historia de Al-Jádir.)

[13] Cuando Mosheh Rabeinu fue enviado más tarde nos hemos manifestado nuestra aceptación en las palabras del libro de Shemot (Éxodo) 24:7: ‘Todo lo que habló el Etern-o haremos y escucharemos.’

[14] El evento antes mencionado ocurrió antes del la Revelación del Monte Sinaí, en consecuencia, la Escritura habla en tiempo pasado: habiendo resplandecido para ellos, lo que demuestra que ninguna profecía se pretende hacer con estas palabras, como בא, זרח y הופיע estas no están en tiempo futuro.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!