11/07/2016

תפסיר רס"ג: פרשת ויגש

BS"D

תפסיר רס"ג: פרשת ויגש 

פתקדם אליה יהודה וקאל יא סידי יתכלם עבדך בחצ֗רה מולאי ולא ישתד גצ֗בך עלי עבדך פאנך מת֗ל פרעון
יט כאן סידנא סאל עבידה קאילא הל מוג֗וד לכם אב או אך֗
כ פקלנא לה מוג֗וד לנא אב שיך֗ ואבן שיכ֗וכ֗ה צגיר ואכ֗וה קד מאת פבקי הו וחדה לאמה ואבוה יחבה
כא פקלת לעבידך אחדרוה אלי אג֗על ענאיתי בה
כב פקלנא לסידנא לא יטיק אלגלאם אן יתרך אבאה פאן הו תרכה מאת
כג וקלת לעבידך אן לם יחדר אכ֗וכם אלאצגר מעכם פלא תעאודו אן תרו וג֗הי
כד פלמא צעדנא אלי עבדך אבינא אכ֗ברנאה בכלאם סידנא
כה ולמא קאל אבונא ארג֗עו אשתרו לנא קלילא מן אלטעאם
כו קלנא לא נטיק אן ננחדר אן כאן אכ֗ונא אלצגיר מענא אנחדרנא לאנא לא נטיק נרא וג֗ה אלרג֗ל ואכ֗ונא אלצגיר ליס הו מענא
כז פקאל עבדך אבונא לנא אנתם תעלמון אן את֗נין ולדת לי זוג֗תי
כח פכ֗רג֗ אחדהמא מן ענדי וקלת לעלה קד אפתרס ולם ארה אלי אלאן
כט פאן אכ֗ד֗תם הד֗א איצ֗א מן ענדי וואפתה אלמניה אנזלתם שיבתי בחסרה אלי אלת֗רא
ל ואלאן אן צרת אלי עבדך אבי ואלגלאם ליס הו מענא ונפסה מעקודה בנפסה
לא פכמא ירי אנה ליס מענא ימות ויכונו עבידך קד אנזלו שיבה עבדך אבינא בחסרה אלי אלת֗רא
לב ואעלם אן עבדך צ֗מן אלגלאם מן אביה קאילא אן לם את בה אליך פאכון כ֗טיא לך טול אלזמאן
לג ואלאן יג֗לס עבדך מכאן אלגלאם עבדא לסידי ויצעד אלגלאם מע אכ֗ותה
לד פאני אפכר כיף אצעד אלי אבי ואלגלאם ליס הו מעי כילא אשאהד אלבלא אלד֗י ינאלה

בראשית מ״ה

א פלם יטק יוסף אן יתרפק לדילך מן כתירה אלוקוף בין ידיה פנאדא אכירגיו כל רג֗ל מן בין ידי ולם יקף אנסאן מעה חין תערף יוסף באכ֗ותה
ב פרפע צותה בבכא חתי סמעוה אלמצריון וסמעה אלפרעון
ג ת֗ם קאל יוסף לאכ֗ותה אנא יוסף הל עאד אבי באק פלם יטיקו אן יג֗יבוה ממא דהשו בין ידיה
ד קאל להם תקדמו אלי פתקדמו פקאל אנא יוסף אכ֗וכם אלד֗י בעתמוני אלי מצר
ה ואלאן לא תגתמו ולא ישתד עליכם אד֗ בעתמוני האהנא פאן אללה בעת֗ני בין ידיכם ללמעישה
ו וד֗לך אן הד֗ה סנתא ג֗וע קד מצ֗תא פי אלבלד ובקי כ֗מס סנין ליס פיהא זרע ולא חצאד
ז פבעת֗ני אללה בין ידיכם ליציר לכם בקאא פי אלבלד ויחיי לכם פליטה עט֗ימה
ח פאלאן ליס אנתם בעת֗תמוני האהנא אלא אללה פצירני אסתאד֗א לפרעון וסידא לג֗מיע אלה וסלטאנא עלי גמיע בלד מצר
ט אסרעו ואצעדו אלי אבי וקולו לה כד֗א קאל אבנך יוסף צירני אללה סידא לג֗מיע אלמצריין אנחדר אלי לא תקף
י פקם פי בלד אלסדיר ותכון קריבא מני אנת ובנוך ובנו בניך וגנמך ובקרך וג֗מיע מא לך
יא ואמונך ת֗ם לאן קד בקי כ֗מס סני ג֗וע כילא תפתקר אנת ואלך וג֗מיע מא לך
יב והוד֗א עיונכם נאט֗רה ועינא אכ֗י בנימין אן פאי יכ֗אטבכם
יג פאכ֗ברו אבי בג֗מיע כראמתי במצר וג֗מיע מא ראיתמוה ואסרעו ואחדרוה אלי ההנא
יד ת֗ם אנכב עלי ענק בנימן אכ֗יה פבכא ובנימן איצ֗א בכא עלי ענקה
טו וקבל סאיר אכ֗ותה ובכא עליהם ובעד ד֗לך כלמוה
טז וארתפע אלצות אלי בית פרעון וקיל לה קד ג֗או אכ֗וה יוסף פחסן ד֗לך ענדה וענד ג֗מיע עבידה
יז ת֗ם קאל פרעון ליוסף קל לאכ֗ותך אצנעו כ֗לה וסקו דואבכם ואמצ֗ו ורדוהא אלי בלד כנעאן
יח ואחמלו אבאכם ואלכם וצירו אלי אעטיכם כ֗יר בלד מצר ותאכלו אג֗וד מא פיהא.
יט ואנת מאמור אן תקול להם אצנעו כ֗לה כ֗ד֗ו לכם מן בלד מצר עג֗לא לאטפאלכם ונסאיכם ואחמלו אבאכם ותעאלו
כ ועיונכם לא תשפקו עלי אניתכם אן כ֗יר ג֗מיע בלד מצר הו לכם
כא פצנעו כד֗אך בנו אסראיל ואעטאהם יוסף עג֗לא באמר פרעון וזאדא ללטריק
כב ואעטי לכל רג֗ל מנהם כ֗לעה ואעטי בנימין ת֗לאת֗ מאיה דרהם וכ֗מס כ֗לעאת
כג ובעת֗ לאביה בעשרה חמיר מחמלה מן כ֗יר מצר ובעשר אתאן מחמלה ברא וטעאמא וגד֗אא לאביה ללטריק
כד ת֗ם בעת֗ באכ֗ותה וקאל להם לא תרג֗זו פי אלטריק
כה וצעדו מן מצר וג֗או אלי בלד כנעאן אלי יעקוב אביהם
כו פאכ֗ברוה וקאלו עאד יוסף באק ואיצ֗א הו סלטאן עלי ג֗מיע בלד מצר פשכך קלבה ולם ית֗ק בהם
כז ת֗ם כלמוה בג֗מיע כלאם יוסף אלד֗י כלמהם וראי אלעג֗לאת אלתי בעת֗ בהא לתחמלה פעאשת רוח יעקוב אביהם
כח וקאל אסראיל חסבי אן עאד יוסף אבני באק אמצ֗י ואראה קבל אן אמות

בראשית מ״ו

א פרחל אסראיל וגימיע מא לה חתי גיא אלי ביר סבע פדיבח דיבאיח לאלה אביה אסחק
ב פקאל אללה לה פי רויא אלליל יא יעקוב יא יעקוב קאל לביך
ג קאל אנא אללה אלאה אביך לא תכיף מן אלחדור אלי מצר פאני אציר מנך ת֗ם אמה עט֗ימה
ד אנא אנזל מעך אלי מצר ואנא אצעדך ויוסף יגמצ֗ך
ה פקאם יעקוב מן ביר סבע וחמלו בנו אסראיל יעקוב אבאהם ואטפאלהם ונסאהם עלי אלעג֗ל אלתי בעת֗ בהא פרעון לתחמלה
ו ואכ֗ד֗ו מאשיתהם וסרחהם אלד֗י מלכוה פי בלד כנעאן וג֗או אלי מצר וג֗מיע נסלה מעה
ז בנוה ובנו בניה ובנאתה ובנאת בניה וסאיר נסלה ג֗א בהם מעה אלי מצר
ח והד֗ה אסמא בני אסראיל אלדאכ֗לין אלי מצר יעקוב ובנוה בכרה ראובן
ט ובנו ראובן חנוך ופלוא חצרן וכרמי
י ובנו שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול אבן אלכנעאניה
יא ובנו לוי גרשון וקהת ומררי
יב ובנו יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח ומאת ער ואונן פי בלד כנעאן וכאן בנו פרץ חצרן וחמול
יג ובנו יששכר תולע ופוה ויוב ושמרון
יד ובנו זבולן סרד ואלון ויחלאל
טו האולי בנו לאה אלד֗ין ולדתהם ליעקוב פי פדן ארם ודינה בנתהם ג֗מיעהם ת֗לאת֗ ות֗לאת֗ין נפסא
טז ובנו גד צפיון וחגי ושוני ואצבון ערי וארודי ואראלי
יז ובנו אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה וסרח אכ֗תהם ובנו בריעה חבר ומלכיאל
יח האולי בנו זלפה אלתי אעטאהא לבן ללאה אבנתה ג֗מיע מא ולדת ליעקוב סת עשרה נפסא
יט בנו רחל זוג֗ה יעקוב יוסף ובנימן
כ פולד ליוסף פי בלד מצר מא ולדת לה אסנת אבנת פוטיפרע אמאם און מנשה ואפרים
כא ובנו בנימן בלע ובכר ואשבל וגרא ונעמן ואחי וראש ומפים וחפים וארד
כב האולי בנו רחל אלד֗ין ולדו ליעקוב ג֗מיעהם ארבע עשרה נפסא
כג ובנו דן חושים
כד ובנו נפתלי יחצאל וגוני ויצר ושלם
כה האולי בנו בלהה אלתי אעטאהא לבן לרחל אבנתה וג֗מיע מא ולדתה ליעקוב סבע נפוס
כו ג֗מיע אלנפוס אלג֗איה מן אליעקוב אלי מצר מא כ֗רג֗ מן צלבה וד֗לך סוי נסוה בני יעקוב סת וסתון נפסא
כז ויוסף ואבנאה אלד֗אן ולדא לה במצר נפסאן ג֗מלה אלנפוס אלד֗ין דכ֗לת מן אליעקוב אלי מצר סבעון
כח ת֗ם בעת֗ יעקוב ביהודה בין ידיה אלי יוסף לידלה עלי בלד אלסדיר ת֗ם ג֗או אליה
כט ואסרג֗ יוסף דאבתה וצעד יתלקא אסראיל אבאה אלי אלסדיר פלמא ט֗הר לה אנכב עלי ענקה ובכא עליה הויא
ל וקאל לה אמות אלאן בעד מא ראית וג֗הך אן עאדך באק
לא ת֗ם קאל יוסף לאכ֗ותה וסאיר אלאביה אצעד אלי פרעון פאכ֗ברה ואקול לה אכ֗ותי ואל אבי אלד֗ין פי בלד כנעאן קד ג֗או אלי
לב ואלקום רעא גנם לאנהם כאנו ד֗וי מאשיה וגנמהם ובקרהם וג֗מיע מא להם אתו בה
לג פאד֗א דעא בכם פרעון וקאל לכם מא צנעתכם
לד קולו כאן עבידך ד֗וי מאשיה מן צגרנא אלי אלאן וכד֗לך אבאונא לקבל אן תקימו פי בלד אלסדיר לאן אלמצריין יכרהון כל ראעי גנם

בראשית מ״ז
א תים דכיל יוסף אלי פרעון פאכיברה וקאל אבי ואכיותי וגנמהם ובקרהם וג֗מיע מא להם קד ג֗או מן בלד כנעאן והוד֗א הם פי בלד אלסדיר
ב ואכיד֗ כ֗מסה אנאס מן אכ֗ותה ואוקפהם בין ידי פרעון
ג וקאל פרעון לאכ֗וה יוסף מא צנעתכם קאלו לפרעון רעא גנם עבידך נחן ואבאונא
ד ת֗ם קאלו לפרעון ג֗ינא נסכון בלדך אד֗ ליס מרעי לגנם עבידך ממא אשתד אלג֗וע פי בלד אלשאם ואלאן פליקם עבידך פי בלד אלסדיר
ה פקאל פרעון ליוסף אד֗ אתאך אבוך ואכ֗ותך
ו הוד֗א בלד מצר בין ידיך פי אג֗וד אלבלד סכן אבאך ואכ֗ותך וד֗לך אן יקימו פי בלד אלסדיר ואן כנת תעלם אן פיהם ד֗וו חיל פצירהם רוסא וכלא עלי מאשיתי
ז ואדכ֗ל יוסף יעקוב אבאה פאוקפה בין ידי פרעון פסלם עליה
ח וקאל פרעון ליעקוב כם איאם סני חיותך
ט וקאל יעקוב לפרעון איאם סני עמרי מאיה ות֗לת֗ון סנה וכאנת קלילה ורדיה ולם תלחק בסני חיות אבאי חסב איאם סכנאהם
י ת֗ם סלם יעקוב עלי פרעון וכ֗רג֗ מן בין ידיה
יא ואסכן יוסף אבאה ואכ֗ותה ואעטאהם חוזא פי בלד מצר פי אג֗ודה והו בלד עין שמס כמא אמר פרעון
יב ומאן יוסף אבאה ואכ֗ותה וסאיר אלה טעאמא עלי קדר אטפאלהם
יג וטעאם ליס פי ג֗מיע אלבלד ממא אשתד אלג֗וע ג֗דא חתי כל אהל בלד מצר ובלד כנעאן מן קבל אלג֗וע
יד וג֗מע יוסף ג֗מיע אלורק אלד֗י כאן מוג֗ודא פי בלד מצר ובלד כנעאן באלמירה אלתי כאנו ימתארונהא ואדכ֗לה יוסף אלי בית מאל פרעון
טו חתי פני אלורק מן בלד מצר ובלד כנעאן ת֗ם ג֗או ג֗מיע אלמצריין אלי יוסף קאילין אעטנא טעאמא ולא נמות חד֗אך אד֗ פני אלורק
טז קאל להם האתו מאשיתכם אביעכם בהא אד֗ פני אלורק
יז פאתוה במאשיתהם פאעטאהם טעאמא באלכ֗יל ומאשיה אלגנם ואלבקר ואלחמיר וג֗זאהם באלטעאם תלך אלסנה
יח פלמא פנית תלך אלסנה ג֗אוה פי אלסנה אלת֗אניה וקאלו לה לא נכתם מן סידנא אן אלורק קד פני ואלמואשי מן אלבהאים ענד סידנא ולם יבק בין ידי סידנא אלא אבדאננא וריאצ֗נא
יט פלם נמות בחצ֗רתך נחן וריאצ֗נא אשתרנא וריאצ֗ונא באלטעאם חתי נציר עבידא וריאצ֗נא מלכא לפרעון ואעטנא חבא נחיא בה ולא נמות ואלארץ֗ לא תכ֗ל
כ פאשתרי יוסף ג֗מיע ריאץ֗ אלמצריין לפרעון לאנהם באעו כל רג֗ל צ֗יעתה ממא אשתד עליהם אלג֗וע פצארת אלצ֗יאע לפרעון
כא ונקל אלקום מן קראהם מן טרף תכ֗ם מצר אלי טרפה
כב עדא ריאץ֗ אימתהם פאנה לם ישתרהא לאן אלרזק כאן להם מן פרעון פכאנו יאכלון רזך פרעון ולד֗לך לם יחתאג֗ו אן יביעו ריאצ֗הם
כג ת֗ם קאל יוסף ללקום הוד֗א קד אשתרית אליום אנתם וריאצ֗כם לפרעון הא לכם חבא תזרעוה פי אלארץ֗
כד פאד֗א דכילת אלגלאת פאעטו אלכימס לפרעון ואלארבע אגיזא תכון לכם לבדיר אלצייאע ומאכלכם ומן פי מנאזלכם ואטפאלכם
כה קאלו קד אחייתנא נגיד חט֗אא ענד סידנא ונכון עבידא לפרעון
כו פצירה יוסף רסמא אלי הדיא אליום עלי בלד מצר אן יעטו אלכימס לפרעון עדא ריאץ֗ אימתה וחדהס לם תצר לפרעון
כז ולמא אקאם אסראיל פי בלד מצר פי בלד אלסדיר חאזוהא ואתימרו וכיתרו גידא

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!