10/09/2012

פרק מ''ח- Capítulo 48: ¿Yojanan HaMatbil fue una reencarnación de Eliyah"u HaNabi?Biblioteca Medicea Laurenziana, Manuscrito Plutei_02.17 143v


פרק מ''ח
[11] עוד אמר יש''ו לתלמידיו באמת אני דובר לכם בכל ילדי הנשים לא קם גדול מיוחנן המטביל.
[12] מימיו עד עתה מלכות שמים עשוקה קורעים אותה.
[13] שכל הנביאים והתורה דברו על יוחנן.
[14] ואם תרעו לקבלו הוא אליה העתיד לבא.
[15] למי אזנים לשמוע ישמע.

Capítulo 48

[11] Otra vez dijo Yesh”u  a sus talmidim (estudiantes):

“En verdad les digo: de todos los nacidos de mujeres no se ha levantado uno más grande que Yojanán el Inmersor”.

[12] Desde sus días hasta ahora, el reino del Cielo ha sido oprimido, y los insensatos lo destrozan.

[13] Todos los Profetas y la Torah hablaron acerca de Yojanán.

[14] Y si quieren recibirlo, él es Eliyah que va a venir.

[15] El que tiene oídos para oír, que escuche.


Comentario.

Esta sección del Mateo Hebreo, identifica a Yojanan HaMatbil (Juan el Bautista) como la reencarnación de Eliyah”u HaNabí (Elías el profeta) , por otra parte el “judaísmo” mesiánico no cree que toda la Torah y los profetas se refieren a Yojanan bajo esta idea, sino que solo identifican dos profecías con tal personaje, según ellos estas son:

1.    Malaquías 3:1

2.    Isaías 40:3

Malaquías / Malaji  3:1 dice:

הנני שלח מלאכי ופנה-דרך לפני ופתאם יבוא אל-היכלו ההאדון אשר-אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה-בא אמר ה צבאות

“He aquí que envío a Mi mensajero, el cual preparará el camino delante de Mí. Y el Eterno, a quien buscáis, vendrá  en seguida a Su Templo, (mediante) el mensajero del Pacto (de la circuncisión), en quien os complacéis. He aquí que viene, dice el Eterno de los ejércitos”.

Según lo escrito por el profeta verdadero la gente buscara al Eterno, y Él vendrá enseguida  a Su Templo (mediante) el mensajero del Pacto. El “Mensajero” al cual se refiere Malaquías 3:1 es Eliyah"u HaNavi, como Malají’ continúa diciendo:

“He aquí  que os envió a Eliyoh (Elías) antes que venga aquel día grande y terrible del Eterno. Y hará  volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a sus padres, para que Yo no venga a herir la tierra con mayor destrucción”

Eliyah"u está destinado a predicar en la Era Mesiánica (Maljut HaShamayim), al mismo tiempo que el tercer Beit HaMiqdosh (Templo) vuelva a ser centro de adoración divina como se alude en Malají’ 3:4:

“Entonces las ofrendas de Yehudah y de Yerushalaim serán aceptas al Eterno como en los días remotos y como en los años antiguos”

Según el “Nuevo Testamento”  afirma  que el “Mensajero” fue el primo de Yesh”u, Yojanan, quien era una reencarnación de  Eliyah"u HaNavi para preparar el camino de Yesh"u:

[7] ויהי המה הולכים ויחל יש''ו לדבר אל החבורות מיוחנן. לראות מה יצאתם במדבר קנה מושלכת ברוח?

[8] או מה יצאתם לראות? התחשבו שיוחנן אדם לבוש בגדים רבים? הנה לובשי הבגדים רבים בבתי המלכים.

[9] א''כ מה יצאתם לראות נביא? באמת אני אומר לכם שזה גדול מנביא.

[10] זהו שנכתב בעדו הנני שולח מלאכי ופנה דרך לפני.

פרק מ''ז

[7] Sucedió que mientras ellos caminaban, y Yesh”u comenzó a hablar a las javurót acerca de Yojanán. ¿Que salieron a ver ustedes en el desierto, una caña tirada por el viento?

[8] ¿O que vinieron a ver? ¿Piensan que  Yojanán  era un ser humano vestido en ropas nobles?

[9] He aquí que aquellos que visten ropas nobles están en la casa de los reyes. Si es así, ¿Que salieron a ver, un naví? En verdad yo les digo a ustedes que este es mayor que un naví.

[10] Este es él, sobre quien está escrito: He aquí Yo envío Mí mal’áj, y él preparará el camino delante de Mí. (Cfr. Mal’ají 3.1).

Evangelio Hebreo de Mateo, Shem-Tov 47: 7-10; Cfr. Mateo Griego 11:7,10.


Pero Yojanan negó ser  Eliyah"u HaNavi como dice Yojanan 1:21:

και επηρω

τηϲαν παλιν · τι ου 

ηλιαϲ ει · λεγει ου

κ ειμι ·  προφητηϲ ει 

ϲυ · και απεκριθη ου ˙

(Traducción: Y le preguntaron (a Juan): ¿Entonces qué? ¿Eres Ilías (Elías)? Él dijo: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? y él respondió: No.)

-Códex Sinaiticus, folio 247.

וישאלו אתו מי אפוא אתה האתה אליהו ויאמר אנינני האתה הנביא ויען לא

(Traducción: Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú  Eliyah"u ? Dijo: No soy (Eliyah"u). ¿Eres tú el profeta? Y considero: No (lo soy)”.

-Traducción Frantz Delitzch.

Además, en ningún lado del Nuevo Testamento afirma Yojanan intente reconciliar padres e hijos. Él [Yojanan] fue ejecutado como criminal por parte de los asquerosos herodianos (Mateo Griego 14: 6-12; Marcos 6:19-29), los parientes de Pablo de Tarso, y eso no es precisamente el Inicio de la Era Mesiánica, e incluso el mismo Yojanan no considero a Yesh"u como Mesías, pues Yojanan envía su delegación a preguntar los siguiente:

αυτου ειπεν αυτω ϲυ ει ο ερχομενοϲ η ετερον προϲδο κωμεν

“envió a dos de sus estudiantes a preguntarle: “¿Eres tú aquel que ha de venir (el Mesías), o esperamos a otro?

-Mateo Griego 11:3.

Por lo que aprendemos que Yojanan no se consideró como Eliyah (Elias), en tal caso no cumplió ninguna profecía, y que este nunca consideró a Yesh”u como “Mesías”.

La otra profecía que los mesiánicos y cristianos identifican a Yojanan HaMatbil con algún aspecto relacionado al Tana”j, esto lo infieren de sus libros del Nuevo Testamento, del Evangelio de Marcos 1:2 el cual lo vincula a su vez con Yeshayah”u 40:3:

קול קורא במדבר פנו דרך ה ישרו בערבה מסלה לאלהינו

“Una voz que clama en el desierto dice: “Abrid camino al Eterno –HaShem-Preparad en el desierto un camino para nuestro Di-s”.

La versión más antigua del Evangelio de Marcos del Códice Sinaiticus en Marcos 1:2 se lee:

καθωϲ γεγραπται εν τω ηϲαϊα τω προφητη ϊδου εγω αποϲτε λω τον αγγελον μου προ προϲωπου ϲουοϲ καταϲκευαϲει  την οδον ϲου

Como está escrito en el profeta Isaías: Porque he enviado a mi ángel delante de ti que construye tu camino.

Cuya traducción de las palabras griegas “ϊδου εγω αποϲτε λω τον αγγελον μου προ προϲωπου ϲουοϲ καταϲκευαϲει  την οδον ϲου” serían: מפני ששלחתי את המלאך שלי לפניך שבנה את דרכך las cuales no existen en ninguna parte del Tana”j, incluso la supuesta referencia que hace Marcos sobre Isaías, ni siquiera parece en la versión de la seudo-Septuaginta de Isaías 40:3 ya que allí se lee:

“φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους τοῦ θεοῦ ἡμῶν”

Según la traducción del N.T realizada por el misionero Frantz Delitshz sobre Marcos 1:2 se lee:

קול קורא במדבר פנו דרך יי ישרו מסלותיו

“Una voz que clama en el desierto dice: “Abrid camino al Eterno –YY- Preparad sus caminos”.

Si se dan cuenta Marcos manipula la última parte de las palabras de Yeshayah, sustituye las palabras: ‘Yashru bo’arabah mesiloh Le’Eloheinu- Preparad en el desierto un camino para nuestro Di-s”.ישרו בערבה מסלה לאלהינו, por las palabras: Yashru Mesilotav-Preparad sus caminos (ישרו מסלותיו) y no incluye las palabras: Le’Elohenu (para nuestro Di-s- לאלהינו), por lo cual resulta que nuevamente los textos del N.T son corruptos, así como los más sagaces en la manipulación literaria.


Por otra parte, no analicé la explicación realizada por los mefarshim al-HaTana”j (מפרשים על התנ"ך) tales como Rash”i, Shadal, Seforno, Ibn Ezra, Rashbam, Rabeinu Bajya entre otros. Recurriré a utilizar la literatura judía de los Bene Tzdok (esenios) quienes interpretaron el pasaje de Yeshayah”u 40:3, en el  Serek HaYahad o Regla de la Comunidad (1QS), en donde encontramos una explicación sobre el pasaje de Yeshayah"u 40:3, en el Serej HaYahad סרך היחד 8:10-16 que dice:


צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, דוד חריס

בעצת היחד שנים עשר איש והכוהנים שלושה תמימים בכול הנגלה מכו
התורה לעשות אמת וצדקה ומשפט ואהבת חסד והצנע לכת איש אמ רעהו
לשמור אמונה בארצ ביצר סמוכ ורוח נשברה ולרצת עוון בעושי משפט
וצרת מצרפ ולהתהלכ עמ כול במדת האמת ובתכון העת בהיות אלה בישראל
וכונה עצת היחד באמת למטעת עולם בית קודש לישראל ומיד קודש
קודשים לאהרון עדי אמת למשפט ובחירי רצון לכפר בעד הארצ ולהשב
לרשעים גמולם היאה חומת הבחן פנת יקר בל
יזדעזעו יסנד ותיהו ובל יחישו מםקומם מעון קודש קודשים
לאהרון בעדת כולם לברית משפט ולקריב רוח ניחוח ובית תמים ואמת בישראל
והיו לרצון לכפרו בעת הארצ ולחרוצ משפט רשעה ואין עולה
להקם ברית לחוקות עולם בהכון אלה ביסוד היחד שנתים ימים בתמים דרך
יבדלו קודש בתוכ עצת אנשי היחד וכול דבר נסתר מישראל ונמצאו לאיש
הדורש אל יסתרהו מאלה מיראת רוח נסוגה ובהיות אלה ליחדבישראל
בתכונים האלה
יבדלו [...]מ[...]תוך מושב הנשי העול ללכת למדבר לפנות שם את דרכ הואהא
כאשר כתוב במדבר [...]פ[...]נ[...]י דרכ **** [...]ישרו בערדה מסלה לאלוהינו
היאה מדרש התורהצוה ביד מושה לעשות ככול הנגלה עת בעת
וכאשר גלו הנביאים ברוח קודשו

“…Para establecer un pacto según los estatutos eternos. Por favor de Di-s harán expiación por la tierra y apresurarán el juicio contra la impiedad, de modo que ya no  haya más iniquidad. Cuando éstos  hayan sido confirmados en los fundamentos de la Comunidad (Yahad) dos años en cuanto a la integridad de su conducta, serán apartados como santos entre los hombres que forman el consejo de la comunidad, y todo lo que se ha mantenido oculto para los israelíes, pero se ha sido hallado por quien investiga, no se les deberá ocultar a ellos, por temor al espíritu de apostasía. Cuando sucedan estas cosas para la comunidad en Israel, de acuerdo con estos preceptos establecidos, deberán separarse de en medio de la habitación de los injustos, para retirarse al desierto a preparar el camino de Él (Di-s), como está escrito: “Una voz que clama en el desierto dice: “Abrid camino al Eterno –Y*K*V*K--. Preparad en el desierto un camino para nuestro Di-s”(Yeshayah 40:3) Tal  es el estudio de la Torah [que] Di-s ordenó por conducto de Mosheh, a fin de practicar todo lo que se ha revelado de tiempo en tiempo, y según lo que los profetas revelaron inspirados por la sagrada inspiración de Di-s”.

En ningún momento los esenios hablan sobre la preparación de un camino para un Mesías, por el contrario es la preparación de los Bene Israel, para abrazar la Torah al más elevado nivel de Kedushah (santidad) pro-Torah.

Si Yojanan ben-Zejaryah proclamaba tal insignia, y su habitación fue el desierto, y de bahur fue educado en el desierto como dice el herodiano Lucas (1:80), significa que el mensaje de Yojanan estaba vinculado a la reforma social a favor de la Torah, a favor de los más pobres, así como par todos, para que entraran a la Comunidad del Desierto (Qumrán), sin ningún vínculo extranjero, sin la asimilación romana, herodiana y griega, y por el contrarío para darle un mayor énfasis a la mitzvot y a la Torah de Mosheh y así realizar un Tikun Olam en su tiempo, y así tratar de atraer la Geulah (redención), sin embargo esto nunca ocurrió, Yojanan fue ejecutado por la política herodiana y romana, la cual era la preferida para el charlatan de Pablo de Tarso.  

Explica el Profesor Robert Eisenman de la Universidad de California, que presumiblemente el propósito de Yojanan ben-Zejaryah fue mal visto por los herodianos, puesto que Yojanan compartía la idea que los matrimonios mixtos era reprobable (Devarim 25:5; Sheter Domosheq 5:1-11; Mati 14:3-5), la cual estaba ligada con la Halajah qumraní contra los lazos de Beliyal-בְּלִיַּ֫עַל (maldad) (ver Sheter Domosheq-מגילת ברית דמשק; CD-A; 6QD (5:1-11), en el buen estilo de Deuteronomio en el Rollo del Templo [Megilath HaMiqdosh- מגילת המקדש]  y el documento de Tzadokita con la proscripción en poner "a un extranjero encima usted" y "multiplicar esposas" y la interdicción adicional en los extranjeros que se casen, todos con las consecuencias importantes donde se refiere a los herodianos.

En el extremo del Rollo del Templo [Megilat HaMiqdosh] se desarrolla más generalmente e introduce la proscripción en la unión con las sobrinas. En muchos de los ejemplos antedichos con respecto al comportamiento de los Herodianos, este último forma parte integral del problema. Herodias, hermana de Agrippa I, morada no con uno, sino dos tíos, y al mismo tiempo incurre en la condenación en divorcio por lo menos dos veces. La especulación del Nuevo Testamento a pesar de que, la unión del levirato tiene muy poco que hacer con problemas referente a la fe.

Esto va en contra el acomodo doctrinal herodiano por Pablo de Tarso, en donde judíos y gentiles podían tener cabida así como unión sexual (1 Corintios 12:13). Pablo favorable-a los Romanos y a los Herodianos en aspectos políticos de la filosofía de la extensión del tenor general de sus actividades misioneras en Hechos, es hecha explícita en la enunciación de esta filosofía en Romanos 13.  Ante esta situación tuvieron que  asesinar a Yojanan Ben Zejaryah, y distorsionar su historia para dejarlo en el olvido su mensaje verdadero, que era la reivindicación a favor de los pobres, la clase popular, así como sus demandas contra la clase oligárquica herodiana-romana, tanto en el aspecto económico-político y hasta ahí.  (Robert Eisenman, Paul as Herodian)

Como hemos visto, ni la historia, ni la profecía, indican que Yojanan haya satisfecho estos pasajes como un anuncio del “Mesías”, y que para nada tiene que ver con un “Mesías”.No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!