Páginas

8/18/2019

Hebreos 2:6-9: Salmo 8:4-6: ¿Yeshu como un ser iluminado o dominado por su egoísmo e ignorancia?

BS"D

Se lee en el Codex Sinaiticus folio 289a correspondiente a la Epístola a los Hebreos 2:6-9:
διεμαρτυρατο δε που 
τιϲ λεγων τι εϲτιν 
ανθρωποϲ οτι μι
μνηϲκη αυτου η υϲ 
ανθρωπου οτι επι
ϲκεπτη αυτον ηλατ
τωϲαϲ αυτον βρα
χυ τι παρ αγγελουϲ 
δοξη και τιμη εϲτε
φανωϲαϲ αυτον 
και κατεϲτηϲαϲ αυ
τον επι τα εργα των 
χειρων ϲου παντα 
ϋπεταξα ϋποκατω 
των ποδων αυτου 
εν τω γαρ ϋποταξαι 
αυτω τα παντα ου
δεν αφηκεν αυτω 
ανυποτακτον νυ 
δε ουπω ορωμεν 
αυτω τα παντα ϋπο
τεταγμενα 
τον δε βραχυ τι παρ αγ
γελουϲ ηλαττωμενο 
βλεπομεν ιν δια το 
παθημα του θανα
του δοξη και τιμη 
εϲτεφανωμενον 
οπωϲ χαριτι θυ ϋ
περ παντοϲ γευϲη
ται θανατου
([6] Pero uno en algún lugar testificó, diciendo: 
¿Qué hombre eres consciente de él? o el hijo del hombre, que lo miras? [7] Lo hiciste un poco más bajo que los ángeles, con gloria y honor lo coronaste, [8] Pusiste todas las cosas bajo sus pies. 
Porque al haberle sometido todas las cosas, no dejó nada que no le haya sido sometido; pero ahora todavía no vemos todas las cosas sujetas a él. [9] Pero al que fue hecho un poco más bajo que los ángeles que vemos, IesU, a causa del sufrimiento de la muerte, coronado de gloria y honor; para que por la gracia de Dios pueda saborear la muerte para cada hombre.)
Pablo de Tarso parafrasea la versión griega del salmo 8:4-7 dando a entender que este se refiere a Yeshu HaMamzer como el conductor a la salvación (v.10).


Respuesta.
Explica el mismo Monseñor Juan Straubinger en su comentario a la Biblia sobre tal pasaje: 
“v. 6. Alguien: Se refiere a David en el salmo 8:5-8, donde este texto, según el hebreo, presenta otros matices que señalamos en las notas respectivas. Pablo lo cita según los LXX y lo aplica a Cristo”
Por ello, Pablo considera que la potestad pertenece a Yeshu, que sin embargo en más de 2000 años aquel individuo no ejerce dicha potestad. Siendo así, analicemos la versión griega presentada por Pablo con la versión original del hebreo:


Tehilim 8:4-7
Hebreos 2: 6-8.
כִּֽי־אֶרְאֶ֣ה שָׁ֭מֶיךָ מַעֲשֵׂ֣י אֶצְבְּעֹתֶ֑יךָ יָרֵ֥חַ וְ֝כוֹכָבִ֗ים אֲשֶׁ֣ר כּוֹנָֽנְתָּה׃
מָֽה־אֱנ֥וֹשׁ כִּֽי־תִזְכְּרֶ֑נּוּ וּבֶן־אָ֝דָ֗ם כִּ֣י תִפְקְדֶֽנּוּ׃
וַתְּחַסְּרֵ֣הוּ מְּ֭עַט מֵאֱלֹהִ֑ים וְכָב֖וֹד וְהָדָ֣ר תְּעַטְּרֵֽהוּ׃

([4] Cuando veo Tus cielos, el trabajo de Tus dedos, la luna y las estrellas que has establecido, [5] ¿Qué es el hombre para que Tú te acuerdas de él? ¿y que es el hijo del hombre, para que Tú te pienses en él? [6] Sin embargo, lo has hecho apenas un poco màs pequeño que los ángeles [(permitiendo a Mosheh dividir el mar; Yehoshua, para que el sol se detenga, etc.)], y lo has coronado con honor y gloria. [7] Le has dado dominio sobre el trabajo de Tus manos, ¡todo lo has puesto debajo de sus pies!)
-Traducción Shraga Silverstein.¿Qué hombre eres consciente de él o el hijo del hombre, que lo miras? 7 Lo hiciste un poco más bajo que los ángeles, con gloria y honor lo coronaste, 8 Pusiste todas las cosas bajo sus pies. 

Para Pablo, a pesar que en el salmo se menciona que al ‘hijo del hombre’ se le han dado el dominio sobre el trabajo de las manos de Di’s, enfatiza que ‘ahora todavía no vemos todas las cosas sujetas a él’. Lo que trata dar a entender que tal salmo es una especie de “profecía” para la 2da venida de Yeshu mientras que en este mundo solo sufrió la muerte, todo lo demás es simple poesía paulina para justificar un sofisma que trata de justificar que Yeshu en su segunda venida será “poderoso” y tendrá “gloria”, dos tópicos que no pudo obtener en vida. 
En el contexto del texto de tal salmo, se refiere claramente a que tal salmo fue recitado por el rey David (RaDa”K sobre Salmo 8:1) el cual es un es un himno y una alabanza y agradecimiento a Dios, y un recuento de sus actos de poder. La referencia que da David en el verso 5 de tal salmo sobre el ‘hijo del hombre’ se refiere al ser humano, a saber a Adam, tal como se explica en el Talmud Bavli Sanhedrin 38b: 
אמרו לפניו: רבונו של עולם "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו" (תהילים ח, ה), יצור כזה אין כדאי לברוא. הושיט אצבעו קטנה ביניהן ושרפםבאש. וכן כת שניה כך אמרו וכך עשה בהם. כת שלישית ששאל אותם אמרו לפניו: רבונו של עולם, ראשונים שאמרו לפניך שאין דעתם נוחה מה הועילו? הלא כל העולם כולו שלך הוא, כל מה שאתה רוצה לעשות בעולמךעשה.
Los ángeles dijeron ante él: Maestro del Universo: “¿Qué es el hombre para que lo recuerdes? ¿Y el hijo del hombre que piensas en él? ” (Salmos 8:5), es decir, una criatura como esta no merece ser creada. Dios extendió su dedo meñique entre ellos y los quemó con fuego. Y lo mismo ocurrió con un segundo grupo de ángeles. El tercer grupo de ángeles que le preguntó dijo delante de él: Maestro del Universo, los primeros dos grupos que hablaban su sano delante de ti, lo que Qué lograron? El mundo entero es tuyo; lo que quieras hacer en tu mundo, hazlo. Dios entonces creó a la primera persona.
Por otra parte, son los mismos JaZa”L quienes mencionan que además de referirse tal pasuk a Adam HaRishon, se refiere a Mosheh tal como se lee en Shabat 88b: 
ג ואמר ר' יהושע בן לוי : בשעה שעלה משה למרום לקבל תורה אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, מה לילוד אשה בינינו? אמר להן הקדוש ברוך הוא: לקבל תורה בא. אמרו לפניו המלאכים: אותה תורה חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם, שנאמר "דבר ציוה לאלף דור" (תהלים קה, ח) וכיון שניתנה התורה בדור העשרים וששה לאדם הראשון, הרי שאר הדורות היו לפני בריאת העולם, והם תשע מאות שבעים וארבעה, ואתה מבקש ליתנה לבשר ודם? "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו" (תהילים ח, ה)? אלא "ה' אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים" (תהלים ח, ב), שראוי שתהא התורה בשמים!
Y el R’ Yehoshua ben Levi dijo: Cuando Mosheh ascendió a lo alto para recibir la Toráh, los ángeles ministrantes dijeron ante el Santo: Bendito sea él: Maestro del universo, ¿qué hace uno nacido de una mujer aquí entre nosotros? El Santo, Bendito Sea, les dijo: Él vino a recibir la Toráh. Los ángeles dijeron delante de él: ¿ La Toráh es un tesoro escondido que fue ocultado por ustedes 974 generaciones antes de la creación del mundo, y buscan darlo a carne y hueso? Como se dice: "La palabra que ordenó a mil generaciones" ( Salmos 105: 8) Dado que la Toráh, la palabra de Dios, fue dada a la vigésimo sexta generación después de Adám, el primer hombre, las 974 generaciones restantes deben haber precedido la creación del mundo. "¿Qué es el hombre que tienes en cuenta de él y el hijo del hombre que piensas de él?" (Salmos 8:5).Más bien, "Dios nuestro Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra que tu majestad se coloca sobre los cielos" (Salmos 8:2). El lugar legítimo de la majestad de Di’s, la Toráh, es en los cielos.
Se refiere tal pasuk a Mosheh debido a su humildad, tal como explica el gran místico andalusí Rabeinu Bajya Ibn Pakuda en ‘Deberes del corazón’ 5:10:
וכאשר יחשוב הנלבב המבין בערך המדברים וערך המדברים אל כדור הארץ וכדור הארץ אל גלגל הירח וגלגל הירח אל גלגל העליון והכל אצל גדולת הבורא יתברך כאין יכנע בנפשו וישפל לפני בוראו כמו שאמר (תהלים ח) מה אנוש כי תזכרנו וגו'.
Cuando un hombre comprensivo considera su significado en relación con toda la humanidad, y el significado de la humanidad en relación con la tierra, y la tierra en relación con la esfera lunar, y la esfera lunar en relación con el cosmos, y todo lo relacionado con la grandeza de la humanidad. Él ante el Creador es como nada, se humillará en su alma y se rebajará ante el Creador, como está escrito "[cuando contemplo Tu cielo, la luna y las estrellas ...] ¿Qué es el hombre para que lo tengas en cuenta?" (Tehilim 8: 5 ).
Mientras que en el verso 6 se refiere a Mosheh tal como se lee en el Talmud Bavli masejet Nedarim 38a y Rosh HaShanah 21b:
שהיה עשיר — שנאמר: "פסל לך" (שמות לד, א), ולמדו מכאן: פסולתן של לוחות הברית שלך יהא,ופסולת זו היתה כולה אבנים טובות. שהיה משה רבינו חכם למדים מדברי רב ושמואל, דאמרי תרוייהו [שאמרו שניהם]: חמשים שערי בינה נבראו בעולם, וכולם נתנו למשה חסר אחת, שנאמר: "ותחסרהו מעט מאלהים" (תהלים ח, ו). עניו —דכתיב [שנאמר]: "והאיש משה ענו מאד" (במדבר יב, ג).
Mosheh era rico, como está escrito: “talla para ti” (Éxodo 34:1), de donde se deriva: El desperdicio de las Tablas del Pacto será tuyo, y ese desperdicio consistió en piedras preciosas. Que Mosheh fue sabio se deriva de la declaración de Rav y Shmuel, quienes dicen: Cincuenta medidas de entendimiento fueron creadas en el mundo, y todas fueron entregadas a Mosheh, excepto una, como se dice: "Sin embargo, lo has privado de poco, de Elohim (Salmos 8:6). Solo le faltaba un conocimiento completo de Di’s. Mosheh era humilde, como está escrito: "Ahora el hombre Mosheh era muy humilde" (Números 12:3).
Es interesante que el místico andalusí Rabeinu Bajya Ibn Pakuda (muy próximo a los sufíes andalusìes de su época), explique en ‘Deberes del corazón’ Octavo Tratado, 3:149 que sobre tal sección se refiere tanto a Adam como a Mosheh, sobre Adam le hizo gobernar sobre los animales, las plantas y los recursos naturales, mientras que de Mosheh le dio a conocer al hombre los estatutos de su Toráh, y lo estableció (para comprender) lo que favorecerá su bienestar de las sabidurías superiores e inferiores de este mundo, tal como se lee:
ויסתכל אח״‎כ במה שחלק הבורא מן הגדולה לאדם שהשליטו במיני החיים והצמחים והמוצאים כמו שכתוב (תהלים ח) תמשילהו במעשי ידיך וגו׳ ‎‎ושהודיעו חקי תורתו והעמידו על כל מה שיש בו תקנתו מסודות עליון העוה״‎ז ותחתונו והרים מעלתו בשבחו ובהודאתו לבוראו ובקראו אליו בצרות ובענותו בעת המצוקות ובחרו בו ושלחו אל ברואיו ומסרו אליו סודות גבורתו והראות המופתים על ידו עם מה שיארך ספורו מן הטובות הנסתרות והנראות הגופיות והרוחניות הכוללות והמיוחדות חסד וטובה עלינו.
Luego, reflexione sobre la grandeza que el Creador le otorgó al hombre, que lo hizo gobernar sobre los animales, las plantas y los recursos naturales, como está escrito "Le das dominio sobre el trabajo de tus manos; has puesto todo debajo de sus pies" (Tehilim 8: 7), y dio a conocer al hombre los estatutos de su Toráh, y lo estableció (para comprender) lo que favorecerá su bienestar de las sabidurías superiores e inferiores de este mundo. Y Di-s elevó aún más al hombre al permitir y desear su alabanza y gratitud, y llamarlo durante las dificultades, y responder a sus oraciones en tiempos difíciles, y eligió en él, y lo nombró sobre Sus creaciones, y transmitió al hombre secretos de Su poder, e hizo milagros a través de Sus atesorados, además de lo que sería largo recordar los favores ocultos y revelados, ya sean físicos o espirituales, generales y específicos, de Su bondad y bondad hacia nosotros.
Ya en un paso más adelante, el místico andalusí Ibn Pakuda explica que cualquier persona de la comunidad judía puede alcanzar el conocimiento de Di’s (דעת אלהים-رأي الله), así como de sus buenos atributos (ומדותיו הטובות-و صفاته الجيدة) y las cualidades superiores (ميزة), la iluminación (el-irfan), la ilam al-ma’arifat (la ciencia del conocimiento) que rompe el ‘yo dominante’ y conecta al ser humano con el Creador, tal como se lee en ‘Deberes del corazón’ sexto tratado sobre la sumisión 6:2:
הראשון דעת אלהים ומדותיו הטובות והיתרון אשר נתן לאדם על שאר בעלי החיים כמ״‎ש (תהלים ח) תמשילהו במעשי ידיך
(1) Conocimiento de Di-s, y de sus buenos atributos, y las cualidades superiores que le otorgó al hombre sobre otras criaturas vivientes, como está escrito "Le das dominio sobre el trabajo de tus manos; has puesto todo debajo de sus pies" (Tehilim 8:7).

En el caso de Yeshu no pudo en vida siquiera desarrollar un poco de conciencia, menos tener una chispa de iluminación (el-irfan), ya que como otros mefarshim como el Jajam Avraham de Troki en Sefer Jizuk Emunah, R’ Shem Tob Ibn Shaprut en Even Bojan, el autor de Sefer Nitzajon Yashan, Efo”Di de Profiat Duran,  indicaron sobre la gran ignorancia (jahl kabir wafiqdan alwaey) de Yeshu en bastantes partes de su vida, lo cual ni siquiera le aproxima a Adam HaRishon, menos a Mosheh, ni siquiera se aproxima al aprendiz de estudiantes de kabbalah, ni siquiera al de místico sufí. Yeshu en su voracidad por el poder y los reconocimientos humanos que perseguía en su miserable vida de psicópata estaba inmerso en su ego dominante, en su propio Satán, o en su banalidad y frivolidad; Pablo utilizó un parafraseo de la versión de la LXX para tratar de convencer a judíos ignorantes de habla griega para tratarles de convertir en la estupidez de la necedad de Yeshu. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!