9/30/2013

פרק קי''ב-Capítulo 112: Yeshu Bar-Aba vs Yeshu Bar-Raban

BS"D
פרק קי''ב

[1] ויהי בבקר כל גדולי החכמים והקדמונים לקחו עצה נגד יש''ו שמכל וכל[1] יהרגוהו.
[2] וקשור הוליכוהו לבית פו''טץ פילא''ט שהיה גזבר.
[3] ואז כאשר ראה יודא אסכריוטא שהיה נדון התחיל לשוב בתשובה. וחזר השלשים דינרים לגדול הכהנים ולזקני העם.
[4] אמר אני חטאתי ששפכתי דם נקי. והם אמרו לו מה לנו אתה תראה.
[5] וזרק המעות במקדש והלך לו ולקח חבל אחת ותלה עצמו.
[6] וגדולי הכהנים כאשר לקחו המעות אמרו לא יתכן שלשים אלו המעות במקדש שדמי דם הם שנתנו בעד דמי יש''ו.
[7] ויועצו ויתנו אותם בעד שדה אדם יוצר חרס בעד שיגברו שם הגרים.
[8] ולכן נקרא אותו שדה אהל דם עד היום הזה.
[9] אז נשלם מאמר זכריה הנביא ואומר להם אם טוב בעיניכם רבו שכרי ואם חדלו. וישקלו שכרי שלשים כסף. ויאמר ה'' אלי השליכו אל היוצר. וזהו מהאדם היוצר חרס
[10] כאשר אדוני צוה.
[11] ויש''ו היה עומד לפני פילא''ט ושאל לו האתה הוא מלך היהודים.[2] ויש''ו אמר אתה אומר.
[12] וכאשר יש''ו היה רודף בעד גדולי הכהנים וזקני העם לשום דבר שהיו אומרים עליו לא היה עונה.
[13] ופילא''ט אמר לו אינך רואה כמה עדיות יש נגדך.[3]
[14] ויש''ו לא ענה אליו דבר ופילא''ט היה נפלא מזה מאד.
[15] וביום החג הנכבד של פסח היה מנהגם שגזבר העיר היה לתת לעם אסור אחד מהאסורים אותו אשר ירצו.
[16] וביד פילא''ט היה חבוש אחד שהיה כמעט שוטה שמו ברב''ש. ונלקח על רצחה ושם אותו בבור.
[17] וכאשר נאספו אמר להם פילא''ט איזה מאלו תרצו שאניח ברבא''ש או יש''ו שנפרא משיח.[4]
[18] לפי שפילא''ט היה יודע שעל שנאת חנם נלקח.
[19] ובעודו יושב בכסא אשתו שלחה לו שליח לאמר אחילה אני ממך שבשום ענין לא תאמר דבר כנגד אותו צדיק שבזאת הילילה סבלתי ענינים רבים במראה בעדו.
[20] וגדולי הכהנים וזקני הדת הקהילו לעם ישאלו את ברבאש[5] ושיש''ו ימית.
[21] ויען להם פילא''ט איזה מהם תרצו שנניח. והם אמרו ברבאש.[6]
[22] ויאמר להם פילאט[7] א''כ מה אעשה מיש''ו הנקרא משיח.[8] וכולם ענו שיתלה.
[23] ופילא''ט אמר להם איזו רעה עשה.[9] והם בחוזק היו זועקים יתלוהו יתלוהו יתלוהו.
[24] ופילאט''וש[10] בראותו שלא היה תקומה ולא יכול להשלים שום דבר עמהם קודם שיקום בעד זה קטטה גדולה בעם לקח מים ורחץ ידיו בפני העם ואמר אני נקי מהם. שמרו לכם מה תעשו.
[25] וענו כל העם ואמרו דמו יהיה עלינו ועל זרענו.
[26] ואז הניח לה ברבאש ומסר להם יש''ו לקוי ומעונה שיתלוהו.


Capítulo 112.

[1] Y fue la mañana, todos los grandes Jajamim (sabios)  y de los antiguos tomaron consejo en contra de Yesh”u para matarlo rotundamente.

[2] Y lo ataron llevándolo a la casa de Po”tetz Pila”t (פו״טץ פילא״ט), quien era el tesorero (גזבר)

[3] Y luego, cuando vio Ivda Ascariota que se le examino, comenzó a girar en arrepentimiento (לשוב בתשובה). Y devolvió los treinta dinarim a los grandes cohanim y a los ancianos del pueblo.

[4] Dijo:
He pecado, porque he derramado sangre inocente.
Y ellos le dijeron:
¿Qué nos importa a nosotros? Lo veras.

[5] Y tiró las monedas en el Mikdash (Templo), se fue y tomó una cuerda y se ahorcó.

[6] Y los grandes de los cohanim, cuando tomaron las monedas, dijeron:

No podemos poner estas treinta monedas en el Mikdrash porque son de honorarios de sangre, ya que se lo dimos para las sangres de Yesh”u.

[7] Y después de consultar, y las dieron por un campo de cierto alfarero de arcilla para que (sepultaran) a gerim- גרים (conversos al judaísmo) allí.

[8] Y así se llama aquel campo Shadeh Ahal Dam (Campo de la carpa de sangre- שדה אהל דם), hasta hoy.

[9] Así que se cumplió lo dicho por Zejaryah el profeta:

“Y yo les dije: Si está bien a sus ojos, multipliquen mis salarios, pero si no, déjenlo. Así que ellos pesaron para mis salarios treinta piezas de plata. Y me dijo el Etern-o: Arrójalo al alfarero. Y esto es del hombre que forma barro.

[10] Como el Señ-r ordeno.

[11] Y Yesh”u  estaba de pie ante Pila”t. Y le preguntó:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Y le dijo Yesh”u: 
Tú dices.

[12] Y cuando Yesh”u fue perseguido para los grandes de los cohanim y los ancianos del pueblo, cualquier palabra que dijeran sobre él, no la contestaba.

[13] Y Pila”t le dijo: ¿No ves cuantos testimonios hay en tu contra?

[14] Y Yesh”u no le respondió palabra. Y Pila”t se maravilló mucho.

[15] Y en el día de la fiesta del honor de Pesaj, tenían la Minhag (tradición-מנהג) que el tesorero de la ciudad diera al pueblo [a] un prisionero que quisieran.

[16] Y en la mano de Pila”t, tenía a un prisionero que casi estaba loco, su nombre era Breba”sh (Barrabás-ברבא״ש) [quien fue]  tomado como asesino. Y se le puso en el calabozo.

[17]Y cuando se juntaron, les dijo Pila”t:

¿A cuál de aquellos desean que deje? ¿A Breba”sh o a Yesh”u, llamado el Mashiaj?

[18] Esto debido a que Pila”t sabía el odio infundado [con el] que lo habían llevado.

[19] Y mientras él estaba sentado en su trono, su esposa le mandó un mensajero a decir:

“Te imploro que de ninguna manera digas una palabra contra este justo / saduceo (הצדיק /צדוק) porque esta noche he sufrido muchas cosas en una apariencia (מראה) por causa de él”.

[20] Y los grandes de los cohanim y los ancianos de la religión (זקני הדת) a la comunidad del pueblo les preguntaron [si querían a] Brabash y que Yesh”u muera.

[21] Y les pregunto Pila”t:
            ¿Cuál desean que dejemos?
Y ellos dijeron:
            Brebash

[22] Y les dijo Pilat:

Así será, [y] ¿qué hago con Yesh”u, el llamado Mashiaj?

Todos ellos respondieron que debía ser colgado (יתלה).

[23] Y Pila”t les dijo:

            ¿Qué mal ha hecho?

Entonces ellos lloraban (היו זועקים) con fuerza [diciendo]:

 ¡Que lo cuelguen , deja que le cuelgan , deja que lo cuelguen .

[24] Y Pilat”os al ver que no había renovación [para Yesh”u] y no pudo terminar cualquier cosa con ellos, antes que hubiera una gran pelea (קטטה גדולה)  en el pueblo, tomó aguas y se lavó sus manos delante del pueblo y les dijo:

Yo me limpio de ellos (אני נקי מהם). Manténganlo, ¿Qué van a hacer? (מה תעשו)

[25] Y todo el pueblo respondió y dijo:

Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestra posteridad.

[26] A continuación, les dejo a Brabash, y dieron a Yesh”u para [que lo] lesionaran y afligieran [para] que lo colgaran.

Comentario.

Se deben resaltar varios elementos.

Uno de ellos es que sólo el evangelista Mateo habla de un suicidio de Ivda / Judas, ahorcándose por estar lleno de remordimientos, el texto de Shem-Tov, resalta que Ivda  “giro en arrepentimiento” (לשוב בתשובה). Pero parecería que esto no fue así dado que, según palabras del apóstol Pedro:

Hechos 1:16-19
"Acerca de Ihuda, que fue guía de los que prendieron a Yeshu; porque era contado con nosotros y tuvo parte en este ministerio. Este, pues, adquirió un campo con el pago de su iniquidad, y cayendo de cabeza, se reventó por en medio, y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó a ser conocido por todos los habitantes de Urishalem, de tal manera que aquel campo fue llamado en su lengua Jkal D’ma, que traducido es Kuryat Dam (Campo de Sangre)”.
ܓ݁ܲܒ݂ܪܹܐ ܐܲܚܲܝܢ ܙܵܕ݂ܸܩ ܗ݈ܘܵܐ ܕ݁ܢܸܬ݂ܡܲܠܹܐ ܟ݁ܬ݂ܵܒ݂ܵܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕ݁ܩܲܕܸ݁ܡ ܐܸܡܲܪ ܪܘܿܚܵܐ ܕ݁ܩܘܿܕ݂ܫܵܐ ܒ݁ܦ݂ܘܿܡܹܗ ܕ݁ܕ݂ܲܘܝܼܕ݂ ܥܲܠ ܝܼܗܘܿܕ݂ܵܐ ܗܲܘ ܕ݁ܲܗܘܵܐ ܡܕ݂ܲܒ݁ܪܵܢܵܐ ܠܗܵܢܘܿܢ ܕܸ݁ܐܚܲܕ݂ܘ ܠܝܼܫܘܿܥ ܀
ܡܸܛܼܠ ܕ݁ܲܡܢܹܐ ܗ݈ܘܵܐ ܥܲܡܲܢ ܘܐܝܼܬ݂ ܗ݈ܘܵܐ ܠܹܗ ܦܸ݁ܣܵܐ ܒ݁ܬ݂ܸܫܡܸܫܬ݁ܵܐ ܗܵܕ݂ܹܐ ܀
ܗܵܢܲܘ ܕ݁ܲܩܢܵܐ ܠܹܗ ܩܪܝܼܬ݂ܵܐ ܡܼܢ ܐܲܓ݂ܪܵܐ ܕ݁ܲܚܛܝܼܬ݂ܵܐ ܘܲܢܦ݂ܲܠ ܥܲܠ ܐܲܦ݁ܲܘܗ݈ܝ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܘܸܐܬ݂ܦ݁ܪܸܬ݂ ܡܼܢ ܡܨܲܥܬ݂ܹܗ ܘܸܐܬ݂ܸܐܫܸܕ݂ ܟܼ݁ܠܹܗ ܓ݁ܘܵܝܼܗ ܀
ܘܗܝܼ ܗܵܕ݂ܹܐ ܐܸܬ݂ܝܲܕ݂ܥܲܬ݂ ܠܟ݂ܼܠܗܘܿܢ ܕ݁ܥܵܡܪܝܼܢ ܒ݁ܐܘܿܪܹܫܠܸܡ ܘܗܵܟ݂ܲܢܵܐ ܐܸܬ݂ܩܲܪܝܲܬ݂ ܩܪܝܼܬ݂ܵܐ ܗܵܝ ܒ݁ܠܸܫܵܢܹܗ ܕ݁ܲܐܬ݂ܪܵܐ ܚܩܲܠ ܕ݁ܡܵܐ ܕ݁ܐܝܼܬ݂ܲܘܗ݈ܝ ܬ݁ܘܿܪܓ݁ܵܡܵܗ ܩܘܿܪܝܲܬ݂ ܕܸ݁ܡ ܀
עַל יִהוּדָא הַו דַּהוָא מדַבּרָנָא להָנוּן דֵּאחַדו ליֵשׁוּ
מֵטֻל דַּמנֵא הוָא עַמַן ואִית הוָא לֵה פֵּסָא בּתֵשׁמֵשׁתָּא הָדֵא
הָנַו דַּקנָא לֵה קרִיתָא מֵן אַגרָא דַּחטִיתָא וַנפַל עַל אַפַּוהי עַל אַרעָא וֵאתפּרֵת מֵן מצַעתֵה וֵאתֵאשֵׁד כֻּלֵה גּוָיֵה .
והִי הָדֵא אֵתיַדעַת לכֻלהוּן דּעָמרִין בֻּאורִשׁלֵם והָכַנָא אֵתקַריַת קרִיתָא הָי בּלֵשָׁנֵה דַּאתרָא חקַל דּמָא דּאִיתַוהי תּוּרגָּמָה קוּריַת דֵּם

Sin duda está hablando del mismo individuo y es claro que Pedro no señala ningún grado de remordimiento interior en Ivda / Judas; muy por el contrario informa que, lejos de devolver el dinero, con éste compró un campo, y que posteriormente murió, no suicidándose sino por alguna circunstancia accidental que no queda clara.
Por otra parte según Mateo el campo se llama Shadeh Ahal Dam (Campo de la carpa de sangre- שדה אהל דם), pero Lucas dice que se llamaba Akeldama.
Pero esta palabra no es arameo, para decir Campo de Sangre es: D’dema Adma’ [דדמא עדמא] (ver: Peshitta Mateo 27:8) y en el pseudo-arameo de Lucas es: Akeldama [אסלדמאἈκελδαμᾶ], cuya palabra no significa nada, menos la palabra que trata de dar el Pr. Delitshz: Jakal Dema’ [חֲקַל דְּמָא] cuya palabra no es aramea, ni hebrea, incluso para decir lo que tratar de decir en hebreo es: Sedeh HaDom [שְֹדֵה הַדָּם ] y en arameo sería: 'Kuryat Dem' [קוּריַת דֵּם] por lo que resulta raro, del origen de dónde saca Mateo griego y Lucas el supuesto hebreo o arameo para decir tal cosa, o tal vez se trate de dos lugares distintos.

¿ZEJARYAH / ZACARÍAS 11:12-13?

Con este hecho presente podemos pasar al segundo elemento que es la invocación de Mateo de que aquella traición se produjo para que se cumpliera una profecía bíblica. La misma que supuestamente se en Zejaryah / Zacarías 11:12, el cual dice:

Zejaryah / Zacarías 11:12-13
Pseudo Profecia de Mateo en Zacarias
[12] Y si les parece bien a vuestros ojos, den mi salario; y si no, absténganse. Y pesaron mi salario treinta (monedas) de plata.[13] Entonces me dijo el Etern-o: Ponlo en el tesoro, pues un esplendor apreciado, he tomado sobre ellos. Y tomé las treinta (monedas) de plata, y las puse en la Casa del Etern-o, en el Tesoro.
וָאֹמַר אֲלֵיהֶם אִם טוֹב בְּעֵינֵיכֶם הָבוּ שְׂכָרִי וְאִם לֹא חֲדָלוּ וַיִּשְׁקְלוּ אֶת שְׂכָרִי שְׁלֹשִׁים כָּסֶף.
.וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי הַשְׁלִיכֵהוּ אֶל הַיּוֹצֵר אֶדֶר הַיְקָר אֲשֶׁר יָקַרְתִּי מֵעֲלֵיהֶם וָאֶקְחָה שְׁלֹשִׁים הַכֶּסֶף וָאַשְׁלִיךְ אֹתוֹ בֵּית יְהוָה אֶל הַיּוֹצֵר.
“Y yo les dije: Si está bien a sus ojos, multipliquen mis salarios, pero si no, déjenlo. Así que ellos pesaron para mis salarios treinta piezas de plata. Y me dijo el Etern-o: Arrójalo al alfarero. Y esto es del hombre que forma barro.
ואומר להם אם טוב בעיניכם רבו שכרי ואם חדלו. וישקלו שכרי שלשים כסף.
 ויאמר ה'' אלי השליכו אל היוצר. וזהו מהאדם היוצר חרס

El relato sobre las monedas descripto allí es opuesto al que alude Mateo: Las treinta monedas son echadas al tesoro del templo en Zejaryah / Zacarías y en Mateo se considera “no lícito” hacer eso; tampoco implican el precio por una traición y, menos aún, por la entrega de un hombre.
Este pasaje de Zejaryah está lleno de poesía e imágenes alegóricas identifica a un pastor necio -que deja morir a “las ovejas de la matanza” es decir, a los pobres del pueblo de Israel. La identificación de pastores malos en primer plano aparece desde, luego en este mismo capítulo, en el verso 8 que dice:


9/28/2013

Berreshit / Génesis 22:7-8: ¿la crucifixión de Yitzjak? ¿Yiztjak como Yeshu?

BS"DEl Monseñor Juan Straubinger en su traducción al Libro de Génesis 22:7-8, traduce y comenta sobre el pasaje de la Akedat Yiztjak de la siguiente manera:

Straubinger Juan, Biblia Comentada (Católica), IMPRIMATUM, Buenos Aires, 1969, p. 44.
Comentario al verso 8, del Monseñor Juan Straubinger.
[7] Y se dirigió Isaac a Abrahán, su padre, diciendo: “Padre mío”; el cual respondió: “Heme aquí, hijo mío”. Y dijo (Isaac): “He aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto?”
[8] Contestó Abrahán: “Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío” Y siguieron caminando juntos.
8 ss. Isaac es figura de Jesús ofrecido en la cruz, pues como dice San Jerónimo, “estando aparejado para morir, llevó la cruz evangélica antes del Evangelio” (Carta a Pamaquio). Como Isaac tomó sobre sus espaldas la leña,  así Cristo cargó con el madero de la cruz; y como Isaac se dejó atar voluntariamente, así Cristo el Cordero de Dios, “fue sacrificado porque Él mismo lo quiso”...

Incluso en el Catecismo de la Iglesia Católica  (inciso 2572) establece también el paralelismo entre el sacrificio de Yitzjak y Yeshu:

“Como última purificación de su fe, se le pide “al que había recibido las promesas (A Abrahán)” (Heb 11:17) que sacrifique al hijo (Isaac) que Dios le había dado. Su fe no vacila: “Dios proveerá el cordero para el holocausto” (Gn 22,8), “pensabá que poderoso era Dios aun para resucitar a los muertos (Heb 11,9). Así el padre de los creyentes se hace semejante al Padre que nos perdonará a su propio hijo, sino que lo entregará por todos nosotros (cf. Ro 8,32)”

De tal creencia católica, la Iglesia Protestante por medio de su reciente mutación encontrada entre los “judíos” católicos creen la misma idea dogmática, sin embargo ellos no buscaran justificar semejante idea en los libros de la Iglesia Católica, sino que recurrirán a malas traducciones de material homiletico de la literatura judía.  A saber, utilizan traducciones inglesas del Midrash Bereshit Rabá 56:3, Pirqe de Eliezer xxxi, y el Comentario de Rash”i sobre Berreshit 22:13-14. Es por ello que los mesiánicos concluyen justamente igual como lo hace la Iglesia Católica Apostólica Romana:

Itzjaq fue el cordero, cargó la leña como un hombre carga su cruz, iba a morir por los pecados del mundo, murió y resucitó, y el sacrificio del carnero fue considerado como si se hubiera sacrificado a Itzjaq, el único hijo de su padre Avraham. Así como Ieshúa el único Hijo de D'os, el cordero, cargó una cruz, murió por los pecados del mundo y resucitó

Contestación.

En la literatura rabínica, existen dos enfoques, sobre la desaparición de Yitzjak, de la cual habla la Torah:

Berreshit 22:19- בראשית פרק כב
Y regreso Avraham a sus mozos, se levantaron y fueron juntos a Beer Sheva. Y habitó Avraham en Beer Sheva.
וַיָּשָׁב אַבְרָהָם אֶל נְעָרָיו וַיָּקֻמוּ וַיֵּלְכוּ יַחְדָּו אֶל בְּאֵר שָׁבַע וַיֵּשֶׁב אַבְרָהָם בִּבְאֵר שָׁבַע

El primer enfoque es que Yitzjak estaba ocupado aprendiendo en una Yeshivah, tal como se lee en:

Berreshit Raba 56:11-מדרש רבה בראשית פרשה נו פסקה יא
Targum pseudo Yonatan Bereishit 22:19 תרגום יונתן על בראשית פרק כב פסוק יט
וישב אברהם אל נעריו ויצחק היכן הוא רבי ברכיה בשם רבנן דתמן שלחו אצל שם ללמוד ממנו תורה.
ודברו מלאכי מרומא ית יצחק ואובלוהי לבי מדרשא דשם רבא והוה תמן תלת שנין ובההוא יומא תב אברהם לות עולמוי וקמו ואזלו כחדא לבירא דשבע ויתיב אברהם בבירא דשבע:

Por otra parte el Netziv (Ha’amek Davar 22:19) postula que específicamente ahora, después de escuchar cómo Avraham está siendo recompensado por obedecer el mandato de Di”s, Yitzjak decide que es hora de que aprenda qué es lo que Di-s quiere de él:

וישב אברהם. ולא כתיב ויצחק. כבר ת"י שהובילו לבית מדרשו של שם ללמוד תורה. וקרוב לומר כי באשר סיים ה' עקב אשר שמעת בקולי. התבונן כי כך רצון ה' לעסוק בדברי תורה. ואע"ג שאברהם למד עמו מ"מ לענין התבוננות בד"ת טוב שיהיה משני מקומות כדאיתא בעבודת כוכבים דף י"ט א':”
העמק דבר על בראשית פרק כב פסוק יט

Mientras que el segundo enfoque, se encuentra en otros midrashim, a Yitzjak se le describe como si se hubiera entrado en coma medico (κῶμα), o muerto en un sentido metafórico, dependiendo de los matices. Yitzjak se le ha retirado temporalmente al Jardín del Edén, tal como se lee en el Midrash HaGadol:

Midrash HaGadol
מדרש הגדול
A pesar de que Yitzjak no murió, se considerará como si hubiera muerto, y sus cenizas están en el altar... ¿Dónde estaba Yitzjak? Di”s se lo llevó al Jardín del Edén, donde permaneció durante 3 años.
ויצחק היכן הוא? אמר ר' אלעזר בן פדת אע"פ שלא מת יצחק מעלה הכתוב כאילו מת ואפרן מוטל על גבי המזבח לכך וישב אברהם אל נעריו.
ויצחק היכן הוא? אלא שהכניסו הקב"ה לגן עדן וישב שם בה שלש שנים.

Muchos midrashim ven a Yitzjak como muerto, y la liturgia judía está llena de referencias a la Akeda como si en realidad se hubiera muerto: la disposición de Avraham en sacrificarlo es porque amaba más a Di-s. Por otro lado, Yitzjak termina en el Gan Eden. R’ Ari Kahn explica que se interpreta esto como en referencia a un lugar de la perfección espiritual. En cierto sentido, tanto el "paraíso" y "yeshiva" pueden ser vistas como lugares en los que alguien que acaba de ser levantado sobre el altar para ir a buscar la experiencia religiosa más profunda.

Mientras que la referencia que sacan los mesiánicos que supuestamente Avraham crucifico a Yitzjak, se debe a la interpretación “científica” hecha por Moshe Arye Mirkin la cual ha sido traducida por diversos grupos cristianos de la siguiente manera:

“[…] y tomó Abraham los maderos del sacrificio, y le cargó su cruz (de Isaac) en su hombro (a Isaac), y tomó en su mano el fuego y el cuchillo: “maajelet” […] y dijeron nuestros maestros, todos los alimentos que Israel como en este mundo, es gracias a esta “maajelet”. Y fueron juntos los dos, uno para sacrificar y otro para ser sacrificado […]
MIRKIN Moshe Arye, Midrash Berreshit Raba, Tel Aviv, Ed. Yavne. Tomo II. Pág 268, Parasha 56:3.

Sin embargo leamos la versión original y su paralelo al español:

MIDRASH BERRESHIT RABA 56:3
בראשית רבה נו
‘Y tomó Avraham los leños del holocausto’ (Berreshit 22:6), como el que lleva a su estaca (צלובו) en el hombro. Y tomó en su mano el fuego y el cuchilloma’ajelet- (Ibid)  R’ Janina’ dijo: ¿Por qué es un cuchillo llamado ma’ajalet? Porque hace que los alimentos idóneos (ojlim) para ser comidos.* Y los rabinos dijeron: Todo alimento (ajilot) que Israel come en Este Mundo (Olam HaZeh), sólo disfrutan el mérito del ma’ajelet (cuchillo.) Y se fueron los dos juntos. (Ibid) Sin embargo, se fueron juntos en el mismo espíritu.
ויקח אברהם את עצי עולה כזה שהוא טוען צלובו בכתפו ויקח בידו את האש ואת המאכלת אמר ר' חנינא למה נקראת סכין מאכלת לפי שמכשר אוכלים ורבנן אמרי כל אכילות שישראל אוכלים בעוה"ז אינם אוכלים אלא בזכות אותה המאכלת וילכו שניהם יחדו זה לעקוד וזה ליעקד זה לשחוט וזה לישחט:

El dilema básico creado en la Akeda es que por un lado, Yitzjak es la progenie a través de quien Di”s ha prometido cumplir con sus bendiciones, mientras que por otro lado Yitzjak se le va a matar, porque no puede dotar de hijos (es estéril). Rav Soloveitchik citando a su abuelo, lo describe como un caso clásico de dos versículos contradictorios entre sí, y un tercer versículo que reconcilia a los dos.

Fuentes místicas han insistido en que Yitzjak, murió en la Akeda, una idea que se encuentra en diversos midrashim. Las reclamaciones Ariz”l es que Yiztjak, quien habría tenido hijos, muere, y una nueva alma ingresa la cual puede engendrar hijo en su cuerpo. Por lo tanto, fue la Akeida que hizo que el cumplimiento de las promesas de Di-s se cumpliera Abraham.

Fuentes cristológicas han visto durante mucho tiempo la Akeda como prototipo para sus reclamos de una supuesta de ejecución y resurrección diferentes. Lo que es particularmente interesante es que algunas traducción de midrashim describan a Yitzjak de llevar la madera como si estuviera teniendo una cruz, en donde los cristianos utilizan la palabra “tzlovo-צלובו” la palabra puede tener la connotación de crucifijo, pero la traducción correcta es: ‘su estaca’. Esto no debería ser una sorpresa para los cristianos, ya que en el “Nuevo Testamento” a menudo trata escenas bíblicas en paralelo, para justificar creencias ajenas al judaísmo. Por otra parte el Midrash menciona que los animales ojlim, son los que han sido ritualmente sacrificados –por medio de Shejita- con un cuchillo, y sólo entonces puede que se comer, mientras que en el “Nuevo Testamento” Yeshu no fue literalmente un animal, menos fue sacrificado por medio de la Shejita y nadie se comió sus entrañas.


II. Pirqe de Eliezer xxxi

Según los mesiánicos dicen que el libro Pirke de R’ Eliezer se refiere a Yitzjak que él era el cordero quien murió, resucito, quien fue un sacrificio la traducción que ellos utilizan dice de la siguiente forma:

Cordero
«He aquí el fuego y la leña, pero en dónde está el cordero para el holocausto? Él (Avraham) respondió: ¡Hijo mío! ¡Tú eres el cordero para el holocausto!»
Muerte y Resurrección de Yitzjak
«Cuando el cuchillo tocó su cuello, el alma de Itzjaq se salió y partió, pero cuando él escucho la voz [de Dios] desde los dos Keruvim, diciendo [a Avraham], "No toques al muchacho" (Bereshit xxii, 12), su alma retornó a su cuerpo, y [Avraham] lo soltó, e Itzjaq se levantó»
Sacrificio Humano
«El dulce aroma [del carnero] ascendió delante del Santo, bendito sea, como si hubiera sido el dulce aroma de Itzjaq»
Con lo que concluyen que estos tres elementos no son paganos, con lo cual argumentan que la creencia cristiana de que Yeshu fue considerado como un cordero que es sacrificado para el mundo y quien muere y resucita no son creencias paganas, sino que dicen que son creencias “judías”.

Respuesta.
            Cordero
Reiteramos que el problema en el “judaísmo” mesiánico se debe a un problema de idioma, utilizan traducciones inglesas, sin consultar los textos originales en hebreo / arameo, analicemos sobre la presunta referencia que hacen sobre Yitzjak como cordero:

Tomó la madera y la colocó en la parte posterior de Yitzjak, y él tomó el fuego y el cuchillo en la mano, y se fueron los dos juntos (Gen 22:6). Yitzjak dijo a su padre: Abba (padre)! [He aquí esta] el fuego y la leña, [pero] ¿dónde está el cordero del holocausto? [Y] dijo: No, mi hijo no serás el cordero, porque se dijo [שנ'] Y dijo Avraham: ‘Di-s mostrará para Él el cordero’.
נטל את העצים ונתן על גבי המזב"ח יצחק בנו ולקח את האש ואת המאכלת בידו והיו מהלכין שניהם יחדו אמ' יצחק לאביו אבא הרי האש והעצים היכן הוא הכבש לעולה אמ' לא בני אתה הוא  הכבש לעולה שנ' ויאמר אברהם אלהים יראה לו השה

Aquí la traducción cristiana cambio la palabra ‘לא’ (no) por la palabra ‘לו (le), de tal forma que el texto diga: אמר לו בני אתה הוא הכבש לעולה’ (Le dijo, mi hijo tu eres el cordero para el holocausto), eliminan la palabra ‘no’ y de tal forma justifican su creencia pagana. Además que en la décima prueba, era pedirle a Avraham que sacrificará al hijo de la cual descendería  el pueblo que iba a recibir la Torah, y que tanto lo educó para este fin. Pero además, Avraham había estado continuamente predicando contra la práctica pagana de ofrecer sacrificios humanos.
Muerte y Resurrección de Yitzjak
Excepto que sigan las enseñanzas gnósticas que declaran que Yeshu no murió literalmente como mártir, sino que su muerte simbolizaba una profunda verdad mística, dado los gnósticos lo consideraban como una entidad espiritual, tal como se describe en un texto gnóstico titulado el Testimonio de la Verdad, se podría considerar una bizarra comparación referencia entre la enseñanza homiletica gnóstica y la explicación homiletica del desmayo que sufrió Yitzjak en la Akedat.
El relato homiletico de Pirke de R’ Eliezer que hable de la “muerte” de Yiztjak, claramente se entiende que Yitzjak entro en el estado de síncope (συγκοπή- התעלפות) es decir, se desmayó, leamos lo que dice: 

R’ Yehudah dijo: Cuando la espada tocó el cuello, salió el alma de Yiztjak y se fue, (pero) desde que escucho Su voz de entre los kerubim, quienes le decían (a Avraham): ‘No extiendas tu mano’ (Gn 22:12) su alma residente regreso a su cuerpo y se levantó sobre sus pies e Yiztjak sabía que de esta manera los muertos en el futuro serían revivificados. Y abrió la boca y dijo: Bendito eres tu Etern-o que da vida a los muertos.
ר' יהודה אומ' כיון שהגיע החרב על צוארו פרחה ויצאה נפשו של יצחק וכיון שהשמיע קולו מבין הכרובים ואמ' לו אל תשלח ידך נפשו חזרה לגופו וקם ועמד יצחק על רגליו וידע יצחק שכך המתים עתידים להחיות ופתח ואמ' ברוך אתה ה' מחיה המתים
Esta bendición dicha por Yitzjak Avinu, la encontramos en la segunda bendición del Shemoneh 'Esreh:
Y Tú eres fiel para resucitar a los muertos: Bendito eres Tu- Etern-o, que resucita a los muertos.
וְנֶאֱמָן אַתָּה לְהַחֲיות מֵתִים:
בָּרוּךְ אַתָּה ה'. מְחַיֵּה הַמֵּתִים
Pero también hace alusión a la bendición tejiat hametim, la cual se refiere al retorno del alma al cuerpo propio, después del sueño nocturno, y describe la preeminencia del alma, que el Creador - Hashem otorgó a cada uno de nosotros, cómo nos es devuelta cada día, y también el hecho de que nos será devuelta en el futuro, cuando Di-s, de bendito nombre, proceda a la resurrección de los difuntos.
Nuevamente sigo sin encontrar el paralelismo entre Yitzjak y el mamzer de Yeshu, al final, como hemos visto en otro artículo, los relatos que hablan sobre la resurrección de Yeshu, son contradictorios, lo que nos lleva a concluir que la doctrina de la resurrección de Yeshu fue inventada, una farsa:

 
Sacrificio Humano
Resulta interesante que los mesiánicos, entiendan completamente al revés lo que dicen nuestros libros, según ellos, Yitzjak, murió y su alma subió ante Di-s como si hubiera sido un dulce aroma de sacrificio (jas vejalilah), sin embargo las palabras de R’ Berajiah dice lo contrario, el carnero fue el sustituto de Yiztjak, por lo que Di-s determino que ante la sumisión que demostró Avraham Avinu, se le recompensara con descendencia en este mundo y en el mundo venidero, tal como leemos a continuación:

R’ Berajiah dijo: Subió el perfume del carnero sacrificado delante del Santo Bendito Sea, como si fuera la fragancia de Yitzjak. Y se comprometió (Di-s) a bendecirlo en este mundo (olam hazeh-בעה"ז) y en el mundo venidero (olam haba´-בעה"ב) y le dijo: ‘Por Mí he jurado, dice el Etern-o, que por cuanto que has hecho esta cosa, y no has privado a tu hijo, a tu único; ciertamente te he de bendecir, y te he de multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo’ (Gn 22:16-17) Porque la bendición es en este mundo,  y te bendeciré, se refiere al mundo venidero, y te he de multiplicar tu descendencia, se refiere que será en el futuro que está por venir.
ר' ברכיה אומ' עלה קרבן האיל לריח ניחוח לפני הב"ה כאילו היה ריח ניחוח של יצחק ונשבע לברכו בעה"ז ובעה"ב שנ' בי נשבעתי נאם ה' כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך כככבי השמים כי ברך בעוה"ז אברכך לעה"ב והרבה ארבה את זרעך כככבי השמים לעתיד לבא
Avraham Avinu realmente no había recibido una contraorden. Primero el Etern-o le había dicho: “Elevado para holocausto”, y luego, en la segunda inspiración, en la que le indicó que no le hiciera nada, se debía a que en realidad nunca le había dicho que lo sacrificará, sino que lo elevara hasta el alatar, como se hace con los holocaustos. La expresión fue con anfibología ex profeso, a fin de demostrar al mundo la obediencia de Avraham al Etern-o, aún a costa de sacrificar la descendencia que lo convertiría en el patriarca del Pueblo Sagrado, además de otros pueblos.
En cuanto al caso de Yeshu, ningún carnero lo sustituyo de recibir su vergonzosa muerte de criminal, por otra parte no se menciona que haya tenido una vida buena, el N.T dice que fue perseguido por sus enemigos, además que no se le da la bendición de tener descendencia; tales características hacen que Yeshu sea indudablemente contrario a Yiztjak.

Rashi dice, en Bereshit (Génesis) 22.13-14:
Sobre la explicación que los cristianos le dan al comentario de Rash”i por si sola es fácil de entender, ellos eliminan en su propia traducción la parte comparativa que hace Avraham con el carnero y su hijo.

Traducción Cristiana sobre el comentario de Rashi.*
La forma de como entienden su propia traducción.
«¿Qué quiere decir? "En lugar de su hijo" En el mero acto del sacrificio que realizó sobre él [el carnero], Avraham oró diciendo: “Que sea tu voluntad que este acto se puede considerar como si hubiera sido hecho a mi hijo – como si mi hijo estuviera muriendo, como si su sangre es la que está siendo rociada, como si su piel estuviera siendo despellejada, como si él es el que está siendo quemado y reducido a cenizas..."»

«¿Qué quiere decir? "En lugar de su hijo" En el mero acto del sacrificio que realizó sobre el carnero, Avraham oró diciendo: “Que sea tu voluntad que este acto mi hijo mi hijo murió, su sangre es la que está siendo rociada, su piel está siendo despellejada, él está siendo quemado y reducido a cenizas..."»

Con lo que concluyen que, después de todo queYitzjak fue sacrificado y ofrecido a Di-s, tal como hacían los paganos, ¡Semejante estupidez!

* Vemos lo que dice el comentario de Rash”i en hebreo y su correspondiente traducción:

En lugar de su hijo: Como está escrito: “lo ofreció en holocausto” no falta nada en la Escritura. ¿Por qué entonces [dice]: ‘en lugar de su hijo’? En cada acto de sacrificio que él realizó, oraba: "Que sea [​​Tu] Voluntad que esto sea considerado como si estuviera haciendo para mi hijo, como si mi hijo fuera asesinado, como si se rociará su sangre, como si se hubiera desollado mi hijo, como si estuviera quemado y reducido a cenizas."
תחת בנו - מאחר שכתוב ויעלהו לעולה לא חסר המקרא כלום מהו תחת בנו על כל עבודה שעשה ממנו היה מתפלל ואומר יה"ר שתהא זו כאלו היא עשויה בבני כאלו בני שחוט כאלו דמו זרוק כאלו בני מופשט כאלו הוא נקטר ונעשה דשן

En Pirke DeRabí Eilezer XXXI, Radal, continua el relato de la siguiente manera:

“El dulce aroma del koban del carnero ascendió al kise haKavod y era tan satisfactorio para HaShem como si hubiera sido el dulce aroma de Yitzjak. HaShem le prometió a Avraham que lo bendeciría en este mundo y en el mundo venidero con la promesa (Berreshit 22:17) “Pues bendecir habré de bendecirte y acrecentar habré de acrecentar tu descendencia, en este mundo y en el mundo venidero.”

El Targum Yonatan, explica que dentro de la bendición de la descendencia de Avraham (el pueblo judío), se le concedió que a los hijos de Israel sean perdonados en el futuro, al ser recordada la atadura de Yitzjak, reprimiendo Si ira y perdonándolos, cuando suene el Shofar ante Él en Rosh HaShanah.

Las Raíces Grecoromanas del cordero de dios del cristianismo.

En ningún momento los midrashim hacen referencia de la llegada de un Mesias greco-romano el cual tendría que morir por los pecados del mundo, tal elemento no se encuentra en el judaísmo, sino que procede directamente de los misterios paganos, en las que los cristianos hablan de “volver a nacer” al lavar sus ropas “en la sangre del cordero”. Estas metáforas son un eco de los antiguos misterios de Atis. Eran mitos sangrientos en los que se sacrificaba un animal. En los ritos del taurobolio, o sacrificios de toros, el animal era inmolado en una plataforma que tenía agujeros para que la gente pasara por ellos y bañase a los iniciados que estaban debajo, en un foso. Al concluir el rito, se consideraba que el iniciado. Al concluir el rito, se consideraba que el iniciado  había “vuelto a nacer”. La gente pobre se conformaba con un criobolio, que consistía en el sacrificio de una oveja, ¡y realmente “se lavaba en la sangre del cordero”!.

En los misterios de Mitra, como en el cristianismo, estos sacrificios rituales se celebraban de  forma simbólica. Hay un icono que representa a Mitra dando muerte a un toro y que se usaba como retablo, en vez de llevar a cabo el sacrificio real. Puede que parezca un icono bastante truculento, pero, bien pensado, es menos violento que el retablo cristiano que muestra a un hombre que es torturado hasta que muere en una cruz.
Al igual que el cristianismo, los misterios grecopaganos tenían una doctrina sobre el “pecado original”. Platón explica que el alma es desterrada al interior del cuerpo como castigo por algún crimen antiguo que no nombra. Según Empedocles, vamos de un lado a otro entre los cuatro elementos para expiar la culpa contraída en el mundo divino. Los misterios grecoromanos enseñaban que el pecado original consistía en separarse de dios. El sacrificio mortal del dios hombre, o el animal que mata, representa que el iniciado “muere” simbólicamente para la naturaleza “animal” inferior y renace en su naturaleza divina, que le une a su dios y sirve para expiar su crimen original; la creencia cristiana de que Yeshu muere como cordero de dios, tiene mejor referencia en el mundo grecorromano, que en el judaísmo, le pese a quien le pese.