3/31/2013

פרק ע''ב-Capítulo 72 Yeshu incita a incurrir en idolatría y blasfemia.

BS"D


פרק ע''ב

[21] מכאן ואילך התחיל יש''ו לגלות לתלמידיו שהוא צריך ללכת לירושלם ולשאת עול רבים מהכהנים וזקני[1] העם עד שיהרגוהו ויום השלישי יקום.
[22] ויקחוהו פייט''רוס בינו בינו לבינו והתחיל להוכיח לאמר חלילה לך להיות לך כן אדו’.
[23] וישב יש''ו ויבט אליו ויאמר לו לך השטן לא תמרה פי[2] שאינך מכיר דבר האל כי אם דברי האדם.
[24] אז דבר יש''ו לתלמידיו מי שירצה לבא אחרי יבזה עצמו ויקח את השתי וערב ר''ל שקרב עצמו למיתה וילך אחרי.
[25] כל הרוצה להושיע נפשו יאבד אותה בעדי והמאבד את חייו בעה''ז[3] בשבילי יושיע נפשו לחיי העה''ב.[4]
[26] מה בצע לאדם אם ירויח את כל העולם אם נפשו יאבד לעד ואיזה תמורה טובה יעשה האדם אם בעד הדברים ההווים והנפסדים יתן נפשו לדין גהינם.[5]
[27] כי בן האל יבא בכבד אביו שבשמים עם מלאכיו להשיב לכל איש כמפעלו.
[28] אמן אני אומר לכם שיש מהעימדים פה שלא יטעמו מות עד שיראו בן אלוה בא במלכותו.

Capítulo 72

[21] Desde entonces comenzó Yesh”u a revelar a sus discípulos que él debía ir a Yerushalaim (Jerusalén) y de soportar el yugo [6] de muchos de los cohanim y los zikne ha’am (ancianos del pueblo) para que lo maten y resucite al tercer día.
[22] Y lo tomó Pet”ros entre ellos, y empezó a demostrarle diciendo:
 ‘Jalilah (Di”s no lo permita) que sea para ti, se haga así en usted seño’ (ado’- אדו).
[23] Y se sentó Yesh”u y lo miró y le dijo:
‘Para ti Satán no seas amargo con tu boca, pues usted no sabe la cosa del Di”s, pero sí [sabes] las palabras del hombre.’
[24] Así que [fue] la palabra de Yesh”u a sus discípulos:
‘Quien quiera venir detrás de mí, caiga en desgracia (יבזה) así mismo, y tomé el sheti va’eriv (urdimbre y la trama: el entre cruzado), [7] esto quiere decir, que en la batalla se muera así mismo y me siga’.
[25] Todo el que quiera salvar su alma residente (nefesh), la perderá, y el que extravía su vida en este Olam Hazeh (en este mundo) por mi salvará su alma residente (nefesh) para la vida en el Olam Haba’ (Mundo Venidero).
[26] ¿Qué provecho hay para el hombre si ganara todo el mundo si su alma residente la extraviara para siempre? ¿Qué buen cambio haría el hombre si por las cosas presentes se pierden, él da su alma residente para el juicio del Guehinóm?
[27] Porque el hijo de Di”s que ha venido en la gloria de su padre que está en los Cielos con sus ángeles responden a todo hombre conforme a su obra.
[28] Amen (De cierto os digo), que el que no encuentra aquí el gusto por la muerte hasta que vean al hijo de Di”s [que] vendrá en su reino.

Comentario.

I. Yeshu inductor a la idolatría y blasfemia.

En éste capítulo (versos 24 y 25) observamos, como en otras tantas, la frecuente recurrencia a ser foco de atención, a igualarse a sí mismo con la salvación y no colocar a Di”s en el centro de la escena. Esto recuerda la justa apreciación que le hicieran algunos perushim (explicadores de la Torah):

ܐܵܡܪܝܼܢ ܠܹܗ ܦ݁ܪܝܼܫܹܐ ܐܲܢ݈ܬ݁ ܥܲܠ ܢܲܦ݂ܫܵܟ݂ ܡܲܣܗܸܕ݂ ܐܲܢ݈ܬ݁ ܣܵܗܕ݁ܘܿܬ݂ܵܟ݂ ܠܵܐ ܗܘܵܬ݂ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܀

εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι• σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς• ἡ μαρτυρία σου οὐκ ἔστιν ἀληθής

”Y le dijeron los Perushim: Sobre tu alma tú estás dando testimonio a favor tuyo, ese testimonio no tiene valor”.

Juan 8:13

Es interesante que Yesh”u exhorte a Pedro para que sus seguidores a que caigan en desgracia, y que estos sean merecedores de la muerte más vergonzosa para todo el judaísmo, a saber a ser colgado tal como se establece en Devarim / Deuteronomio 21:22-23:

כב וְכִי-יִהְיֶה בְאִישׁ חֵטְא מִשְׁפַּט-מָוֶת וְהוּמָת  וְתָלִיתָ אֹתוֹ עַל-עֵץ.  כג לֹא-תָלִין נִבְלָתוֹ עַל-הָעֵץ כִּי-קָבוֹר תִּקְבְּרֶנּוּ בַּיּוֹם הַהוּא כִּי-קִלְלַת אֱלֹהִים תָּלוּי וְלֹא תְטַמֵּא אֶת-אַדְמָתְךָ אֲשֶׁר ה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה.

“Si un pecador pasible de ser condenado a muerte fuere ajusticiado y colgado de un árbol, [23] su cuerpo no permanecerá toda la noche colgado, sino que será sepultado ese mismo día, porque el ahorcado es maldito de Di”s y tú no impurificaras la tierra que el Etern-o tu Di”s te dio por heredad.”

Para el periodo que comprende la existencia del Beit Sheni (Segundo Templo de Jerusalem), el ahorcamiento era sinónimo de crucifixión (צליבה), tal como se demuestra en los targumim, por ejemplo Onkelos utiliza la palabra ‘תִצלוֹב’, Yonathan Ben Uziel utiliza la palabra ‘יצלבון’, el Targum Qumrani Neofiti utiliza ‘תצלבון’, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Onkelos
Yonatahn
Neofiti
וַאֲרֵי יְהֵי בִגבַר חוֹבַת דִין דִקטוֹל וְיִתקְטִיל וְתִצלוֹב יָתֵיה עַל צְלִיבָא׃
לָא תָבֵית״תְבִית#3#״ נְבֵילְתֵיה״נְבִילְתֵיה#3#״ עַל צְלִיבָא אֲרֵי מִקבָר תִקבְרִינֵיה בְיוֹמָא הַהֻוא אֲרֵי עַל דְחָב קדם יוי אִצטְלִיב וְלָא תְסַאֵיב יָת אַרעָך דַיוי אֲלָהָך יָהֵיב לָך אַחסָנָא׃

וארום אין יהוי בגבר חובת דין קטול ויתחייב אטלות אבנין ובתר כדין יצלבון יתיה על קיסא
לא תבית ניבלת גושמיה על קיסא ארום מקבר תקברוניה ביומא ההוא ארום קילותא קדם אילקא למצלוב גבר אלהן חובוי גרמו ליה ומן בגלל דבדיוקנא דייי אתעבד תקברוניה עם מטמוע שימשא דלא יקילון ברייתא ביה ולא תטנפון בנבילתהון דחייביא ית ארעכון דייי אלקכון יהיב לכון

וארום יהווי \בגברא סדר חובת דין ״בגבר חובה סדר דין#2#״ דקטולין ויתקטל ותצלבון יתיה על קיסה׃
לא תבית נבלתיה על קיסה ארום מקבר״מקבור#2#״ תקברון יתיה ביומה ההוא ארום \ליט קדם ייי כל דצליב ולא תסאבון ״בזיו יקר שכינתיה דייי אצלב ולא תס׳#2#״ ית ארעכון דייי אלהכון יהיב לכון אחסנה׃


En tal caso, Yeshu dio la instrucción en que sus seguidores incurrieran en los delitos de blasfemia e idolatría, los cuales estaban tipificados por los Jajamim (sabios), tal como se lee en Masejet Sanhedrin 6:5:

וחכמים אומרין, אינו נתלה אלא המגדף והעובד עבודה זרה
‘Y los Jajamim (sabios), dicen: nadie es colgado salvo el blasfemo y el idolatra.’

Por otra parte los Bene Tzdok (esenios) tipificaban esta muerte como la forma de morir más abominable que podía presenciar el pueblo de Israel, encontramos que en el Pesher Najum- פשר נחום (4QPesher Najum, Frag 4-4 col.1, versos 7 y 8) diga lo siguiente:
[7] אשר משפט מות ברושי החלקות אשר יתלה אנשים חיים
[8] על העץ כי זאת כן התורה המשפט אשר לא יעשה בישראל מלפנים כי לתלוי חי על העץ יקרא הנני אליכה

‘[7] Que llenó su guarida con una multitud de cadáveres, ejecutando venganzas contra los buscadores de interpretaciones fáciles, que colgó a hombres vivos, [8] en el árbol, cometiendo una abominación que no se cometía en Israel desde antiguo, pues terrible para el colgado vivo en árbol.’

Por tanto, el mismo Yeshu, pretendía ser peor que el mismo rey Alexander Jannaeus (אלכסנדר ינאי)   -quien impulso a la secta saducea, mando a ejecutar a 800 perushim (ver. Flavio Josefo, Bellum Iudaicum I, 113) -  mientras que el criminal de Nazaret pretendía que sus seguidores conformaran un grupo rebelde dentro del mismo pueblo judío, por lo que solicitaba que sus jinukim (estudiantes) se convirtieran en reos, blasfemos, idolatras, inhumanos e impíos.

II. Falso Profeta.

Por otra parte cuando el ególatra de Yesh”u dice:

‘Porque el hijo de Di”s que ha venido en la gloria de su padre que está en los Cielos con sus ángeles responden a todo hombre conforme a su obra. De cierto os digo, que el que no encuentra aquí el gusto por la muerte hasta que vean al hijo de Di”s [que] vendrá en su reino.’

En este pasaje Yesh”u enuncia una profecía concreta: ‘De cierto os digo, que el que no encuentra aquí el gusto por la muerte hasta que vean al hijo de Di”s [que] vendrá en su reino.’
Según La Biblia de Estudio, Dios habla Hoy, impresa en EEUU en 1996, comenta sobre esto:

“Se han dado varias interpretaciones de esta declaración de Jesús, entendiéndola como referencia a: (1) su segunda venida, que los primeros cristianos creían que ocurriría en vida de ellos; (2) la exaltación y la gloria de Jesús, que su muerte y resurrección significaban; ó (3) la transfiguración de Jesús que se relata en el pasaje que sigue”.
Es obvio que la existencia de, al menos, 3 diferentes criterios de explicación de una profecía enunciada muy simple y claramente por Jesús, indica la necesidad de encontrarle una justificación a su incumplimiento.
Con relación a la creencia de una segunda venida, debemos recordar que en el AT no se encuentra ningún sustento que avale la teoría de que el mesías vendría dos veces. Siempre, tal cual lo señalaba en sus incumplidas profecías el propio Jesús, dado su condición de hombre judío formado dentro de las interpretaciones religiosas de su pueblo, el mesías y la instalación definitiva del Reino de Di’s son hechos simultáneos (releer Sobre Mateo 10:21-23).

La vinculación de la profecía en cuestión con la exaltación y la egolatría de Yeshu o la transfiguración que se relata en el capítulo que sigue, no son aplicables dado que hay elementos que no se cumplen, por ejemplo:

A) Yeshu dice que algunos de los presentes no morirán, lo que significa que, al cumplirse aquella supuesta profecía, al menos uno de ellos estaría muerto, y eso no sucedió en la transfiguración (y es posible que tampoco tras su supuesta resurrección, dado que Judas (Yehudah IshKeriot) no se habría suicidado tras su traición, por lo que estaría vivo al producirse aquel hecho [ver Sobre Mateo 27:3-10]);
B) Dice Yeshu que, al venir en la gloria de su padre,  “responden a todo hombre conforme a su obra”, esto apunta al juicio que supone la instauración de Reino de Di”s, y como todos sabemos, ello tampoco sucedió.

De nuevo, Yeshu profetizó erróneamente; imaginó y dijo lo que quiso su propio corazón. Su situación recuerda las palabras de Yejezkel / Ezequiel 22:28:

וּנְבִיאֶיהָ טָחוּ לָהֶם תָּפֵל חֹזִים שָׁוְא וְקֹסְמִים לָהֶם כָּזָב אֹמְרִים כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה וַה לֹא דִבֵּר.
 “Y sus profetas[8] cubrieron para ellos (el muro) con revolqué blanco, cubriendo falsedades y adivinando mentiras, al decir: ‘Así dice el Di”s el Etern-o’ cuando en realidad el Etern-o no ha hablado.”[1]             Es de esperar que la repetición de la preposición מן si esto fuera a seguir típico עברית תנכית.
[2]             Tenga en cuenta que en ABDEF, esto es בי que tiene más sentido. Howard da este paréntesis en el Inglés.
[3]             בעולם הזה
[4]             בעולם הבא
[5]             Inserta “?”
[6]             Yugo-עול: es un artefacto de madera al cual, formando yunta, se unen las mulas o los bueyes, y en el que va sujeta la lanza o pértiga del carro, el timón del arado, etc. Cfr. Injusticia (avel עוול ) Vaicra 19.25, 35; Devarim 25:17; 32: 4.
[7]             Cfr. Vaicrá / Levítico 13:58: וְהַבֶּגֶד אוֹ-הַשְּׁתִי אוֹ-הָעֵרֶב אוֹ-כָל-כְּלִי הָעוֹר אֲשֶׁר תְּכַבֵּס וְסָר מֵהֶם הַנָּגַע וְכֻבַּס שֵׁנִית וְטָהֵר
[8]             En Matzudat David (מצודת דוד) dice: Falsos profetas -נביאי השקר-.

¿Yeshu comió jametz (pan leudado) en Pesaj?

BS"D
Para traducir la palabra matzah (pan ázimo) los traductores de la  Septuaginta utilizaron la palabra griega ἄζυμος (trans. Azumos), tal como aparece en el libro de Vaicra / Levítico 2:5:

ἐὰν δὲ θυσία ἀπὸ τηγάνου τὸ δῶρόν σου σεμίδαλις πεφυραμένη ἐν ἐλαίῳ ἄζυμα ἔσται
וְאִם-מִנְחָה עַל-הַמַּחֲבַת, קָרְבָּנֶךָ--סֹלֶת בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן, מַצָּה תִהְיֶה


La traducción de tal palabra se menciona en la Torah un total de 31 ocasiones, [1] mientras que en el N.T se menciona tan solamente 9 ocasiones[2], lo que ha llevado a  pensar a los mesiánicos, que Yeshu celebro la fiesta de Pesaj con matzot, sin embargo, explica Hyam Maccoby, que Yesh”u pasa algún tiempo hablando con su talmidim y este tuvo la "última cena", quien utiliza pan leudado (jametz), y no matzot (pan ácimo). Esta teoría, se basa a que en Mateo 26:26 el texto griego dice:

Εσθιοντων δε αυτων , λαβων ο Ιησους { τον ♦ - } αρτον , και { ευχαριστησας ♦ ευλογησας } , εκλασεν και { εδιδου ♦ δους } τοις μαθηταις , { και ειπεν ♦ ειπεν } , Λαβετε , φαγετε · τουτο εστιν το σωμα μου .
Mientras comían, Iesous tomó pan (αρτον), dio gracias (ευχαριστησας-eukaristesas) por ello, y lo rompió, y dijo a sus discípulos, y dijo: “Tomad, comed, éste es mi cuerpo”.

En tal verso, la palabra empleada para pan es αρτον, cuya referencia en el mismo N.T aparece en varias ocasiones (Mt 4:3, Mt 15:33, Mc 6:52 , Lk 9:13, Jn 6:7), en tales referencias se hace mención a ser pan elaborado con ‘levadura’ o Jametz (חמץ).
El jametz (חמץ) o alimentos hechos con levadura, están prohibidos en la fiesta de Pesaj (Pascua judía), de acuerdo con la Torah, en que los judíos no podemos poseer, consumir o beneficiarnos del jametz en Pesaj.
El Etern-o en Su Torah, claramente nos ordena:
שִׁבְעַת יָמִים, מַצּוֹת תֹּאכֵלוּ--אַךְ בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן, תַּשְׁבִּיתוּ שְּׂאֹר מִבָּתֵּיכֶם:  כִּי כָּל-אֹכֵל חָמֵץ, וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִיִּשְׂרָאֵל--מִיּוֹם הָרִאשֹׁן, עַד-יוֹם הַשְּׁבִעִי.
Durante siete días comeréis pan ázimo (sin levadura). Ya en el día primero suprimiréis la levadura en vuestras casas. Todo el que comiere alimento leudado (חָמֵץ-Jametz) durante esos siete días será borrado de Israel.

Parasha Bó, Sefer Sh’mot / Éxodo 12:15.

Ya en la traducción de la Septuaginta se traduce de la siguiente manera:

ἑπτὰ ἡμέρας ἄζυμα ἔδεσθε ἀπὸ δὲ τῆς ἡμέρας τῆς πρώτης ἀφανιεῖτε ζύμην ἐκ τῶν οἰκιῶν ὑμῶν πᾶς ὃς ἂν φάγῃ ζύμην ἐξολεθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐξ Ισραηλ ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς πρώτης ἕως τῆς ἡμέρας τῆς ἑβδόμης
Siete días comeréis panes sin levadura; incluso el primer día repudiaran la levadura (ζυμην) de vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado (ζυμην) desde el primer día hasta el séptimo día, aquella alma será cortada de Israel.

La palabra para Jametz (levadura) traducida para el arameo ocasionalmente  se utiliza la palabra חְמִירָא (Jmira, Jmir, Jmirah), tal como aparecen en las traducciones de Onkelos y Pseudo-Yonathan, sin embargo también se le denomina bajo la palabra Jmiia חְמִיַע, tal como aparece la sección de la Torah (Viacrá / Levitico 7:13) se lee lo siguiente:

Español
Hebreo
Onkelos
Pseudo-Yonathan
Neofiti
Peshita
‘Con el sacrificio pacifico en acción de gracias también se podrán ofrecerse panes leudados (Lejem Jametz) ’

עַל־חַלֹּת לֶחֶם חָמֵץ יַקְרִיב קָרְבָּנוֹ
עַל־זֶבַח תּוֹדַת שְׁלָמָיו׃

עַל גְרִיצָן גריסן דְלחֵים חְמִיַע יְקָרֵיב קֻורבָנֵיה עַל נִכסַת תוֹדַת קֻודשוֹהִי
על גריצתא דלחים חמיע יקריב קורבניה על ניכסת תודת קודשוי
על חלין לחם דחמיע יקרב \קרבני׳ על נכסת ״קרבנייה על נכיסת
 אודיית קודשוי
ܥܠ ܚܚܘܪܬܐ ܕܠܚܡܐ܂ ܚܡܝܥܐ ܢܩܪܒ ܩܘܪܒܢܗ ܥܠ ܕܒܚܐ ܕܥܠܬܐ ܕܬܘܕܝܬܗ

La palabra Jmiia (חמיע-ܚܡܝܥܐ), en este caso entiende que la palabra lajim (pan) y Jmiia’ (levadura) se le asocien entre si. Esto se puede comprobar en Midrash Raba Eija III, 40, Targum Shemot 12:15, Talmud Yerushalmi Masejet Sanhedrín III, 21b. Incluso la palabra Jmiia’ es más adecuada para la palabra Jametz, tal como explica M. Jastrow, en Sefer HaMilim, 477, o incluso el mismo Sokoloff en ‘A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic’en la que se explica lo siguiente:

חמיע levadura, pan con levadura (→ √חמע ; Sy ܚܡܝܥܐ LS 240, Mal h.amme( Berg, Gl 38) FPT Ex 2:15[23; H חמץ ]; ib. 19; Lev 23:17[06]; TN Ex 13:3; ib. 7; 23:18; 34:25; Lev 2:11; 6:10; Dt 16:3; מיפי חמיע בפיסחא para hornear pan con levadura durante la Pascua San 21b (34); חמיעה TN San 21b(34); חמיעה TN Ex 12:39

Es interesante notar que la palabra aramea para Jametz (חמע -hamme) también aparezca en los textos arameos de la la Peshita de Mateo del capítulo 26:26:

Transliteración al hebreo
Khabouris_C - 064
Khabouris_T - 064
כַּד דֵּין לָעסִין שׁקַל יֵשׁוּ לַחמע ובַרֵכ וַקצָא ויַהב לתַלמִידַוהי וֵאמַר סַבו אַכוּלו הָנַו פַּגרי

ܟ݁ܲܕ݂ ܕܹ݁ܝܢ ܠܵܥܣܝܼܢ ܫܩܲܠ ܝܼܫܘܿܥ ܠܲܚܡܵܐ ܘܒ݂ܲܪܸܟ݂ ܘܲܩܨܵܐ ܘܝܲܗ݈ܒ݂ ܠܬ݂ܲܠܡܝܼܕ݂ܲܘܗ݈ܝ ܘܸܐܡܲܪ ܣܲܒ݂ܘ ܐܲܟ݂ܘܿܠܘ ܗܵܢܲܘ ܦ݁ܲܓ݂ܪܝ ܀
ܟܕ ܕܝܢ ܠܥܣܝܢ ܫܩܠ ܝܫܘܥ ܠܚܡܐ ܘܒܪܟ ܘܩܨܐ ܘܝܗܒ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܣܒܘ ܐܟܘܠܘ ܗܢܘ ܦܓܪܝ ܀

Cuya traducción al español sería:
כַּד דֵּין לָעסִין שׁקַל יֵשׁוּ לַחמע ובַרֵכ וַקצָא ויַהב לתַלמִידַוהי וֵאמַר סַבו אַכוּלו הָנַו פַּגרי
Kad den shkal Ishu lajmme u’barej va’ktza ve’yahb l’talmidavhe va’amar sabe ajulu hanu pagri
Pero mientras ellos comían, Yeshu tomó Jamme (levadura / Jametz), lo bendijo, y partió y dio a sus discípulos, y dijo: ‘Tomad, comed, éste (es) mi cuerpo’.

E incluso la traducción realizada por Itzjak Ibn Shaput  Shem-Tov se lee lo siguiente:

 [26] המה אוכלים ויקח יש''ו לחם] חָמֵץ[ ויברך ויחלקהו ויתן לתלמידיו ויאמר קחו ואכלו זה הוא גופי.

‘Como ellos comían y Yesh”u, tomo el pan [con levadura] y lo bendijo, y lo partió y dio a sus talmidim (discípulos) y dijo: tomen y coman ese es mi cuerpo.’         

Shem-Tov, capítulo 109:26

Encontramos nuevamente a Yesh”u transgrediendo varias mitzvot (mandamientos) una de estas consistía que tenía que eliminar todo el Jametz durante la fiesta de Pesaj, como se establece en Sh’mot / Éxodo 12:15, también encontramos que este rasha cuenta con jametz en un dominio, de tal forma transgrede lo que se ordena en  Sh’mot / Éxodo 12:19 y Devarim / Deut 16:4, así como transgredió el comer Jametz, lo cual está prohibido en Sh’mot 13:3, Sh'mot 12:20, y Devarim 16:3.

Ahora bien, a pesar que presumiblemente Yesh”u haya utilizado pan ázimo (matza), no es nada nuevo pues incluso entre los helenistas tales como Platón utilizan la matzah para sus festines paganos, a saber esto se encuentra en Athen. 3, 74 ( ἄρτον ) ἄζυμον, Tim., p. 74 d. ἄζυμος σάρξ (add Galen de alim. fac. 1, 2), además que la pascua que celebro Yeshu, no tenía mucho que ver con el Pesaj judío, esto debido a que en los textos griegos utilicen la palabra passaja’(πασχα ) y los textos arameos utilicen la palabra patzja (פֵּצחָא), tal como aparece en Lucas 22:7:

Traducción al español
Griego
Peshita (arameo)
Transliteración con letras hebreas
Y vinieron en el día de los panes sin levadura, en la que se acostumbraba a matar la Petzja’ (פֵּצחָא- πασχα), y Yeshu envió a Kefa y a Yojanan , y les dijo: Id a preparad para nosotros la Petzja (פֵּצחָא- πασχα) para que podamos comer.
ηλθεν δε η ημερα των αζυμων | | [εν] | η εδει θυεσθαι το πασχα, και απεστειλεν πετρον και ιωαννην ειπων πορευθεντες ετοιμασατε ημιν το πασχα ινα φαγωμεν
0xcp Skntnd 0dy9 0wh ty0 hbd 0ry=pd 0mwy Y=mw
S9lnd 0xcp Nl wby= wlz Jwhl rm0w Nnxwylw 0p0kl (w4y rd4w
ומַטִי יַומָא דּפַטִירֵא דּבֵה אִית הוָא עיָדָא דּנֵתנכֵס פֵּצחָא
ושַׁדַּר יֵשׁוּ לכאִפָא וַליוּחַנָן וֵאמַר להוּן זֵלו טַיֵבו לַן פֵּצחָא דּנֵלעַס

En esta traducción, no encontramos los típicos elementos sobre ‘el sacrificio pascual’ o ‘el cordero pascual’ tal como se presenta en la Vulgata Latina y en las actuales traducciones españolas e inglesas.
Según la mayor parte de los comentaristas de los cristianos, dicen que tales palabras (en griego y arameo) hacen alusión a la palabra hebrea de פֶּסַח Pesaj (Pascua judía), sin embargo, para el arameo se utiliza otra palabra, veamos unos ejemplos; primero veamos el original en hebreo:
Shemot / Éxodo 12:11, 27,48:
פסוק י"א: וְכָכָה, תֹּאכְלוּ אֹתוֹ--מָתְנֵיכֶם חֲגֻרִים, נַעֲלֵיכֶם בְּרַגְלֵיכֶם וּמַקֶּלְכֶם בְּיֶדְכֶם; וַאֲכַלְתֶּם אֹתוֹ בְּחִפָּזוֹן, פֶּסַח הוּא לַיי
פסוק כ"ז: וַאֲמַרְתֶּם זֶבַח-פֶּסַח הוּא לַיי, אֲשֶׁר פָּסַח עַל-בָּתֵּי בְנֵי-יִשְׂרָאֵל בְּמִצְרַיִם, בְּנָגְפּוֹ אֶת-מִצְרַיִם, וְאֶת-בָּתֵּינוּ הִצִּיל; וַיִּקֹּד הָעָם, וַיִּשְׁתַּחֲווּ.
פסוק מ"ח: וְכִי-יָגוּר אִתְּךָ גֵּר, וְעָשָׂה פֶסַח לַיי--הִמּוֹל לוֹ כָל-זָכָר וְאָז יִקְרַב לַעֲשֹׂתוֹ, וְהָיָה כְּאֶזְרַח הָאָרֶץ; וְכָל-עָרֵל, לֹא-יֹאכַל בּוֹ.
Ahora veamos lo que dice el Targum de Onkelos:

וֻכדֵין תֵיכְלֻון יָתֵיה חַרצֵיכוֹן יְהוֹן אַסִירִין מְסָנֵיכוֹן בְרַגלֵיכוֹן״בריגליכוֹן#3#״ וְחֻוטרֵיכוֹן בְיַדכוֹן וְתֵיכְלֻון יָתֵיה בִבהִילֻו פִסחָא הֻוא קדם יוי׃

וְתֵימְרֻון דֵיבַח חְיָס הֻוא קדם יוי דְחָס עַל בָתֵי בְנֵי ישראל במצרים כַד מְחָא יָת מְצרָאֵי וְיָת בְתַנָא שֵיזֵיב וֻכרַע עַמָא וֻסגִידֻו׃

וַאְרֵי יִתגַיַיר עִמְכוֹן גִיוֹרָא וְיַעְבֵיד פִסחָא קדם יוי מִגזָר״מִגזַר#3#״יתגזר#3#״ לֵיה כֹל דְכֻורָא וֻבכֵין יִקרַב לְמַעבְדֵיה וִיהֵי כְיַצִיבֵי ארעא וְכֹל עַרלָא״חילוני#3#״ לָא יֵיכוֹל בֵיה׃
Vemos que en el arameo conserva la sheresh (raíz) de la palabra hebrea, es por eso que encontramos que la palabra sea Pisja (פִסחָא), incluso en los targumim de Yonathan ben Uziel Neofiti y el GT AA, encontramos las palabras:

 a) פסחא (Pisaja)
b) פסחא (Pisaja)
b) פסחה (Pisajah).

En ninguno de los targumim encontramos que a la festividad de Pesaj, se le denomine bajo el nombre de Petzja (פֵּצחָא), según Payne Smith y Bar Bahlul tal palabra - ܦ݁ܶܨܚܳܐ – proviene de פֵּצחָ es el equivalente arameo para referirse a la famosa fiesta idolatra de Easter.

Explica la Profa. Heather McDougall que la fiesta de Easter o Eoestre (Ishtar en egipcio, Astarte en hebreo antiguo) es una antigua práctica idolátrica celebrada en Medio Oriente bajo el nombre de la diosa sumeria Inanna , o Ishtar, quien fue colgada desnudo en una estaca, y posteriormente fue resucitada y ascendió desde el inframundo. Uno de los mitos más antiguos de la resurrección es egipcio Horus. Nacido el 25 de diciembre, Horus y su ojo dañado se convirtieron en símbolos de la vida y del renacimiento. Mitra nació en lo que ahora llamamos el día de Navidad, y sus seguidores celebraron el equinoccio de primavera. Incluso en fecha tan tardía como el siglo cuarto, el sol invictus, asociado a Mitra, fue el último gran culto pagano a la iglesia tuvo que superar. Dionisio era un niño divino, resucitado por su abuela. Dioniso también trajo a su madre, Sémele, de vuelta a la vida.

Esta festividad la encontramos incluso en el mismo Tana”j, vemos a los israelitas horneando pan para un ídolo, tal como se lee en Yirmiyah”u 7:17-18:

ז הַאֵינְךָ רֹאֶה מָה הֵמָּה עֹשִׂים בְּעָרֵי יְהוּדָה וּבְחֻצוֹת יְרוּשָׁלִָם.  יח הַבָּנִים מְלַקְּטִים עֵצִים וְהָאָבוֹת מְבַעֲרִים אֶת-הָאֵשׁ וְהַנָּשִׁים לָשׁוֹת בָּצֵק  לַעֲשׂוֹת כַּוָּנִים לִמְלֶכֶת הַשָּׁמַיִם וְהַסֵּךְ נְסָכִים לֵאלֹהִים אֲחֵרִים לְמַעַן הַכְעִסֵנִי.
“[17] ¿No ves lo que hacen en las ciudades de Yehudah y en las calles de Yerushalaim? [18] Los niños recogen leña, y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la harina para hacer tortas a la reina del cielo, y para derramar libaciones a otros dioses, para provocarme.”

Con tales elementos, se puede deducir que, Yeshu si es que celebro Pesaj, pero ingirió Jametz como se ha visto tanto en los textos griegos y arameos, transgrediendo así lo que establece la Torah sobre el no comer, poseer esto durante tal festividad, por otra parte la referencia del Evangelio de Lucas sobre la supuesta celebración de Pesaj, está más vinculada a ser un festín pagano, y está más alejado del judaísmo y de la misma Torah, por tales razones los judíos que han caído en el vulgar marketing de los mesiánicos y nazarenos, deberían de evitar seguirse relacionando con aquella religión que solo fomenta la aversión, rebeldía, idolatría y diversos pecados.


[1] Ex 12:8, Ex 12:15, Ex 12:18, Ex 12:20, Ex 13:6, Ex 13:7, Ex 23:15, Ex 29:2, Ex 34:18, Lv 2:4, Lv 2:5, Lv 6:9, Lv 7:12, Lv 10:12, Lv 23:6, Nm 6:15, Nm 28:17, Dt 16:3, Dt 16:8; Lv 8:26, Nm 6:19, Gn 19:3, Ex 12:39, Ex 29:2, Lv 2:4; Ex 29:23, Lv 8:2, Nm 9:11, Dt 16:16.
[2] Marcos 14:1, 1 Corintios 5:7, Ibdem 5:8, Mateo 26:17, Marcos 14:12, Lucas 22:1, Lucas 22:7, Hechos 12:3, Hechos 20:2.