7/13/2010

יחוס יש"ו

יחוס יש"ו


הנוצרים (או נצרתיים: עבדי אלילים ומזלות) מיחסים את יש"ו למלכות בית דוד, בידעם כי הנביאים יעדו את המשיח לזרעו של דוד המלך. לכן נהתחלת גולין מתיא הוא מיחס יוסף בעלה של מרים לשלמה בן דוד, ומסיים היחוס באמרו אליהוד הוליד את עליעזר, ועליעזר הוליד את מתן, ומתן הוליד את
יעקב , ויעקב הוליד את יוסף בעל מרים אשר נולד ממנה יש"ו הנקרא משיח.כלל כל הדורות מאברהם עד דוד י"ד דורות, ומדוד עד גדול בבל י"ד דורות, ומגלות בכל עד משיח י"ד דורות. ובאמרו יותר הוליד את עוזיהו חיסר ביניהם שלשה דורות, אחזיה יואש ואמציה (עיין דהי"א ג, ודהי"ב כב). ובכנה עשה זאת, כדי להשות מספר י"ד שלש פעמים.אבל בלוקס (סוף פרק ג) מצינו יחוס יש"ו ומייחיס את יוסף בעל מרים באופן אחר, ואומר כי יש"ו בן יוסף בן עלי בן מט בן לוי בן מלכי וכו'. ונמצא לפי מתיא מאברהם עד יש"ו ם"ב דורות, ולפי לוקס ן"ו דורות.
ושני היחוסים הללו אומרים כי יוסף היה בעל מרים, אך לפי דבריהם עדיין לא נשאת מרים רק הייתה מאורשה, ולמה נקרא יוסף בעל מרים¿ ועוד מה יועיל יחוס יוסף למלכות בית דוד אם יש"ו לא היה בן יוסף רק בן אלהים¿ אמנם מצינו כי כאשר הורה יש"ו לבני ארצו בבית הכנסת תמהו עליו ואמרו: מאין לזה החכמה והנפלאות¿ האין זה בן החרש (הנגר), הכי לא נקראת אמו מרים ואחיו יעקב ויוסף שמעון ויהודה, ואחיותיו הלא הנה כלן אתנו, ומאין לו כל אלה¿ (מתיא יג, נד-נו).וכאשר מצא פיליפוס את נתנאל אמר: לא מצאנו זה שכתב עליו בתורת משה והנביאים -את יש"ו בן יוסף מנצרת. ויאמר אליו נתנאל, הכי מנצרת יבוא טוב¿ ויאמר אליו פיליפוס, בא וראה. וירא יש"ו את נתנאל בא לקראתו וכו' (יוחנן א, מה-מז).
הרי שנאמר בפירוש כי יוסף היה אבי יש"ו. ואיך יאמרו הנוצרים (או נצרתיים תלמידו יש"ו) שלא היה לו אב, וסותרים את עצמם ביחסם את יוסף לבית דוד.
והנה אחדים ממפרשיהם רוסים לתרץ הקושיא הזאת ואומרים כי הבעל ואשתו הם במדרגה אחת, כי האשה והבעל היו תמיד משבט אחר.אך תשובתם בצדו, כי במשך הבית השני היו כל השבים מעורבים זה בזה ולא נודע מקורם מאיזה שבט היו ורובם היו משבט יהuדה ובנימין, אך לא הקפידו לקחת אשה משבט אחר.ועוד שאם רצה בעל היוחסין לייחס את יש"ו למרים היה לו לכתוב יש"ו בן

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante para nosotros!